Szamos, 1919. február (51. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-16 / 41. szám

4. oldal. taláról van szó. A textiláruk beszer­zése iránt a népruházati bizottság meg­felelő lépéseket tett Svájcban. Na­gyobb mennyiségű fehérneműt, főké­pen ingeket fognak vásárolni, amelye- j két azután az itteni áraknál jóval ala­csonyabban hoznak majd forgalomba. í A közeli napokra várják a mintaszál- litmány megérkezését és annak meg­vizsgálása után nagyobb mennyiségű fehérneműt rendelnek. Az ingek ára valószínűleg a mi áraink egynegyede vagy egyötöde lesz, azaz 30—50 K. Tárgyalások folynak nagyobb meny- J nyiségü cipő behozatalára vonatkozó- : lag is. Minthogy nagy hiány van bi- ; zonyos gyógyszerekben, a legrövidebb Időn belül gyógyszerárukat is szerez- I nek be. 35 urai fosztogató a bíróság előtt Honstre-tárgyalás a szatmári tör­vényszéken — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, febr. 15 Emlékezetes, hogy a forradalom kitö­rését, a szabadság stéliemének a politikai és társadalmi éleibe történt bevonulását sokan, gyönge erkölcsi alapon álló embe­rek — különösen a falvakban és tanyákon — úgy magyarázták, hegy a régi rendszer megszűnésével együtt megszűnt a rend, a fegyelem, megszűnt a jog uralma s meg szűnt különösen az enyém tied-övé fo­galma. Ezek az emberek, akik rendszerint a harctértől és a kaszárnyákból engedély nél­kül hazatértekből teltek ki s a kikhez szí* ve»en csatlakoztak az itthonmaradi antiszo­ciális elemek is, kímélet nélkül nekimentek mindennek, amit tehetősebb, vagy szorgal­mas emberek összegyűjtöttek, elloptak, el­raboltak mindent, ami kezük ügyében esett és amit el nem vihettek, azt vandál módra elpusztították. Ilyen „köztársaság“ volt a műit évi november hó első napjaiban, Ura község­ben, a hol egy körülbelül 60 taghói álló csoport verődött össze ás, a vádirat sze- rint: „azon célból, hogy csoportosan, sze­mélyeken és dolgokon erőszakot kövesse nek el, Lichtmann Jeremiás, Sámuel Jeiőné és Bleier Herman üzlethelyiségébe betörtek, az ablakokat összetörték és a sér.teűek bir­tokából nagy értékű szeszes italokat és különféle ingóságokat azon célból vittek el, hogy azokat jogtalanul eltulajdonítsák.“ A nyomozás során a hatvanból mied- össze 35 embernek a részvételét lehetett megállapítani és ezek közöl Barakovics Mihály, Veress Sándor, Tóth Sándor, Kó­péra János, Marosán Mihály, Fazekas Sán­dor, Marosán Miklós és Tóth György elő zetes letartóztatásban is vannak, mig egy fiatal korú őrizetben van, a többiek pedig névszerínt Farkas Gábor, ^Szilágyi Ferenc, Fehér Pál. Túri Péter, Garai János, Garai Mária. Kinyik János, Bócsi Mihály, Szarka Gyula, Kávási János, Papp Mihály, Rózsa András. Fodor Ferenc, Fehér András, Ba­dar Ferenc, Fazekas Albert, Molnár And rás, Kovács Pál, Urbán Imre, Urbán Panna, Szabó Illés, Végh Antal, Kukulyák János, Marosán József, Csizmár Miklós és Maro­sán László szabadlábon maradiak E hó 14 én volt az urai fosztogatás ügyében a szatmári törvényszéken dr. Né- methy József táblabiró elnöklete alatt meg­alakult tanács előtt a főiárgyalás. A vádat dr. Papp Szilviusz állam­ügyész képviselte, a védelmet dr. Hermann Lipót és dr. Szűcs Sándor látták el. A vádlottak a legnagyobb részben beismerték, hogy fosztogattak. Védelmükre SZAMOS (1919. február 16. 41. szám.) azt hozták fel, hogy ők a forradalmat úgy értették, hogy most már nincsen törvény, a jegyző elment, a biró közéjük állott, tehet­nek, amit akarnak. Mindenek előtt pedig inni akartak. , Elmentek a kocsmákba és a boltba, a hol i Italt mértek és pálinkát, bort követeltek. | ők fizetni is akartak, de a korcsmáros és ! a boltos „nem akartak“ pénzt elfogadni Hogy e módon italhoz jutottak, ak kor már ennivaló után is néztek, az enni­való után következtek a ruházati cikkek, majd egyéb dolgok, úgy, hogy a végén még női kalap is szerepel a kártisztán. Minthogy azonban igen sok esetet a ; vádlottak mégi3 letagadtak, ill tve egyik a ' másikra fogta és minthogy az Imre István, I nemzet örpataricsnok altat felvett nyomozati ■ jegyzőkönyv mind ddig n m korúit elő, a törvényszék elrendelte, hogy ez ügyben : vizsgálat tartassék és ezért a főtárgyaiéit elnapolta. Polgárok! Polgárnők S A függetlenségi, köztársasági, polgári párt 1919. évi február hó 16-án - vasárnap — délelőtt 11 órakor nagygyűlést tart az Iparos Otthon mozi termében, melyre van szerencsém a párt összes tagjait meghívni. Bélteky Lajos . . páitelnök. Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. Nagyválasztmány javaslata az Or­szágos Függetlenségi Károlyi-párthoz csat­lakozás iránt. 3. Városi ügyek tárgyalása. 4. Előterjesztések, indítványok. ü rontások által megszállott területek életéröl. Dr. Erdélyi Trajén nyilatkozata. Szatmár, febr. 15. Dr. Erdélyi Traján, a szatmári j Hadigondo2Ó Hivatal igazgatója, aki most ■ érkezeit haza Nagyszebenből, ahova a j Szatmár részéről ottjárt küldöttség kérésé- ‘ ! nek támogatása céljából utazott és. olvas- i ! ván a megszállott területeken a románok j ! által á!!itó!ag elkövetett atrocitások hírét, í ! a következők közlésére kért fel bennünket j Szinte érthetetlen, hogy honnan kerül- j I nek a fővárosi lapokba és onnan a vidé- j kiekbe a románok kegyetlenkedéséről szóló \ hírek. Meg keil állapítanom, hogy ezek a í rosszhiszemüleg elterjesztett hirek valót- I lanok. Történtek egyes kisebb visszaélések, | de ezek kölcsönösek s ilyen esetekben I természetesen egyformán kapják meg bün- ; tetősüket úgy a román, mint a magyar I nemzetiségűek. Lelkiismereiemre állítom, hogy a meg- , szállott területeken mindenütt a iegpéidá- i i sabb rend uralkodik. A román katonai j ! parancsnokság a tegelőzékenyebben, szinte j keztyüs kézzel viselkedik a magyar lakos ' , Sággal szem en. A testvéri egyetértés és i í együttélés előmozdítása a parancsnokságok j í főfeladata és és a legszigorúbban ellen- ' • őrzik, hogy a románok “részéről más nem- ; < zetiségek rovására semmiféle visszaélés ne : \ történjék. A nők megbecsteienitése, az akasz­• tások, az okozott sebeknek sóvai való be- - hintése és a speciális kínzásokról szóié j tendenciózus hirek teljesen alaptalanok és valótlanok. A nép ideges, türelmetlen és feizaklatott lelkületéből magyarázható, hogy a demarkációs vonalon innen levők a ro­mán atrocitásokról, a vonalon túliak pedig a magyarok szörnyűséges dolgairól regél­nek rémmeséket. Sajnos, az ilyen rosszindulatulag ter­jesztett rémhírek nagyon alkalmasak arra, hogy a különben testvéri egyetértésben élő nemzetiségeket egymás ellen uszítsák. Nagy meggondolatlanság és nagy lelkiismeretlen- ség, hogy a? átalakulás eme nagy kor­szakában le ismeretlen emberek egymás ellen uszítják a nemzetiségeket és ezzel beszámíthatatlan károk bekövetkezését és az Örök civödás magját hintik az amúgy is béke é* nyugalom után vágyó emberiség közé Legyünk testvérek mindannyian, dolgozzunk közös erővel a nagy átalaku­lások munkáján, szemelő!! tartvaji krisztusi vallás alapiételét, a szeretetet. Apasztják a tisztek létszámát. Mint budapesti tudósítónk jelenti, a minisz­tertanács Böhm Vilmos előterjesztésére el­határozta, hogy a tisztek létszámát apasz­tani fogja. Most ások a tisztek kerülnek sorra, akik a háború alatt egyáltalán r-ern teljesítelek arctéri szolgálatot. Ez ötszáz tiszt nyugdíjaztatását jelenti. A tanács el­határozta, hogy a legénységi állományú katonák is lehetnek alhadnagyok és azután - hadnagyok. Kövessy Győző — miniszteri osz­tálytanácsos. A magyar népköztársaság tkoké Kövessy Győző műszaki tanácsost, a szatmári fotyammérnöki hivatal főnökét miniszteri osztálytanácsossá nevezte ki. Örömmel regisztráljuk Kövessy Győző elő­léptetésének hírét, amely bizonyára örömet fog kelteti’ az egész városban és a varme­gyében is, ahoi az uj miniszteri tanácsos egyike a legnépszerűbb embereknek. -Kö­ves sy Győzőt nagy elfoglaltsággal járó hí vatala mellett ott látjuk minden társadalmi mozgalomban, amelyekből szintén nem a sime curákat, hanem a munkás részt veszi ki magának. így például ő teremtette meg és a legnehezebb viszonyok Között is a Köztisztviselők Beszerzési Csoportját. Neki köszönhetjük, hogy megteremtette a strand­fürdőt és személyesen vezette annak épí­tését. Egyébként munkás előharcosa a Sza • mos hajózhatóvá tételének, aminek érdeké­ben több terjedelmes és széleskörű szak­értelemre valló memorandumot dolgozott ki és terjeszteti fel a kormányhoz. A viiágitás korlátozása. Markó Kálmánnak, a villamosmü igazgatójának eiőierjésztésére a városi tanács elrendelte, hogy az áramszolgáltatás reggel 8 óra he­lyett már 7 órakor szünetelni fog. A kor­látozás kezdetét a villamosmü hirdetmény­ben fogja közöini. Mit küldenek a románok ? A román Nemzeti Tanács ma küldte át Kossaczky László kormánybiztoshoz a nagyszebeni kormányzótanács által kiállított szállítási igazolványokat azokról a szükséglett cik­kekről, amelyeket a kormányzótanács Snat- már részére kiutalt. A szállítási igazolvá­nyok 40 waggon szénről, 70 mázsa maró- szódáról és 30 láda gyufáról szólnak. Eljegyzések, Neumann Ignác eljegyezte Steinberger Rezsit Szatmáron. (Minden kü­lön értesítés helyett,) — Kii-kéry Weiter József eljegyezte Kis-kéry Zsuzskát. — Würzburger Mór, a gyöngyösi Ma­gyar Kereskedelmi r.-t. főkönyvelője, elje­gyezte Friedländer rabbi leányát, Reueét. Erdey Sándor eljegyezte Décst Mariskát. Esküvő. Fülöp Hermin és Markovits Zsigmond ma déli 1 órakor tartják eskü­vőjüket Szamáron. (Minden külön értesítés helyett.) Halálozás. Horváth Jánosné szül. Hentz Oiinda, nyug. őrnagy özvegye, 61 Az Urániában ma, vasárnap délután fél 3 órától az Eiko Meister filmgyár grandiózus alkotása OLGA OESSMOND brilliáns alakításával nagystílű tengerész dráma

Next

/
Oldalképek
Tartalom