Szamos, 1899. június (31. évfolyam, 44-52. szám)

1899-06-08 / 46. szám

adás volt, melyen a tagok teljes számban vettek részt. Itt Forgách Lajos méh. tanár tartott a tagok élénk érdeklődése mellett, szép előa­dást. Később Bacskay S. mutatta be az általa feltalált viasz olvasztót. A praktikusan szerkesz­tett. gépezet általános feltűnést keltett, használ­hatósága kitűnő. (Feltalálónál dbonkint 7 frt 50 krért kapható). j± gyakorlati előadások d. u. 5 és fél óráig tartottak, mely után mindenki egy igen szép s tanulságos g3mlésnek emlékével tá­vozott haza. A gyűlés e nagyon szép lefolyása : Luby Gáza elnök páratlan ügyszeretetének; ér dekessége : Forgách Lajos fáradságot nem ismerő, lelkiismeretességének s a legkisebb részle­tekre is kiterjedő, — és nagj^ szakismeretet ta nnsitó, előadásainak köszönhető B . . . . r. Uj tagokul jelentkeztek: Szlafkofszky Lajos földbirtokos Szatmár, Spitz Dezső bérlő N.-Ecsed rendes, Horváth János gazdálkodó Om bőd, Tolnai Ambrus gazd. Ombod évdijas, Nagy Sándor ev. ref. tanitó N.-Károly, Boross János ev. ref. lelkész N.-Károly. Szatniármegyei Gazdák fogyasztási és értékesítési szövetkezetének üzletrész vényei bői jegyeztek : Folyó szám Üzlet részvény Ér ték forint Előbbi nyugtázás összege 159 795 15 Maróthy Sándor 20 100 16 Szombatig Ödön 10 50 17 Madarassy Sándor 10 50 18 Somlyai Kálmán 5 25 19 Jékey Móricz 10 50 Összesen 214 1070 Megbízható erélyes, úgy az általános gaz­dálkodás, mint gyümölcsészetbeu gyakorlatilag j irtás gazda kerestetik évi 120 Irt készpénz, 12 hl. kétszeres, 6 hl. búza, 6 hl. sz. tengeri, 50 kgr. só, 3 öl tűzifa, 1 borjas tehén tartás, 2 malaczos kocza nyári legeltetés, lakás, kis kert javadalmazás mellett 1900 évi január 1-sei belé­péssel. — Közelebbi tájékozást nyújt Eöyesüle tünk titkári hivatala. Szegedi mezőgazdasági kiállítás bejelen tési határideje julius 1-ig meghosszabbittatott. Eb kiállítás. A szegedi mezőgazdasági ki állítással kapcsolatban az országos ebtenyésztő egyesület is kiállítást rendez; bejelentések esz­közlésére njmmtatványok titkári hivatalunknál kaphatók. Serák Géza a „Gj'akorlati jégkárbecslés•“ ez. szakmunka Írója, ki 9 évig volt jégkárbecslö a kartellbe szövetkezett biztositó társulatokkal szemben támogatás-, utasítását ajánlja fel a gaz­daközönségnek. Elvállalja szakbecsük tartásá­nál a gazdaközönség képviseletét, elóleges kár- felvételi szemlék eszközlését, ami a gazdát a jégkár mértékéről tájékoztatja. Sürgöny, vasút és posta állomás Nyírbátor, Szabolcs megye. Mezőliegyesi kirándulás. A f. hó 1-1—15-ére engedélyezett mezőhegyesi kirándulás csoportja a következőkép lett összeállítva: Bodoki Kál­mán N.-Majtényi körjegyző vezetése alatt Horváth Béla, ifj. Várady Sándor, Bogdán Zsigmond, Horváth János, Horváth Elek garbolczi, Boros; Antal szamos-kóródi, Tolnay István és Tolnay Ambrus ombodi, Tuba Ferencz és Templom Mi­hály jánki, Molnár György és Bote György ud-j vari, Virág András, Moldvai Bálint, Lukács Ferencz, Tere Mihály, Tere József, Bartha Elek és Boros István szatmárnémetii, Nagy Sándor tanitó nagy-károlyi lakos. — Ezenkívül kiegé­szíttetik a csoport még a sziny ér váraljai járás ból 7, Tisza-Kóród községből 3, Hirip község kői 11, Nag}'-Majtényból 3 kisgazdával. Egyide­jűleg felkérjük a név nélkül felvett kisgazdák bejelentőit, hogy az illetőket hivat, közlönyünk múlt csütörtöki számában közölt feltételek sze­rint kiválasztani, értesíteni és utasítani szíves­kedjenek. A csopert junius 13-án kedden d. u. 4 és 5 óra között a szatmári vasútállomásnál gyűljön össze együttes jelentkezés végett, hon­nan az esti 7 órai vonattal fognak indulni. Ut- közbeni felszállás nem engedélyeztetik s a meny- j nyiben a jelzett ideig egj^esek a jelentkezést elmulasztanák, helyük másokkal fog kipótoltatni. , Különféle közös költségek fedezésére minden kiránduló a csoport vezető kezeihez 1 forintot tartozik előlegesen lefizetni. Tagdíj nyugtázás. Előbbi £98 99 Ossz. évre. alapitó El®*6 f o r i n t Múlt szám összege 288 6 129 163 465 1051 285 Szlafkovszky Laios Szatmár 3 3 286 Jézus társ. szatmári háza 3 3 287 Junk Károly Szatmár 3 3 288 Kiszely Károly „ 3 3 289 Keresztes András Szatmár 3 3 290 Kolozsvári Károly „ 3 3 291 Lövy Miksa „ 1 1 292 Novák Antal „ 3 3 293 Papp Kálmán „ 3 3 294 Szukup La os „ 1 1 295 Uray Géza „ 3 3 296 Tolnay Ambrus Ombod 1 1 297 Sepsy Károly Adorján 3 3 6 298 Bakó Lajos Szatmár 1 1 299 Berky Dezső „ 1 1 300 Bakó Ignácz „ 1 1 301 Csaba Ádorján „ 3 3 302 Haller Ottó „ 3 3 ■i03 Idb.Homonnay „ 1 1 304 Habrovszky József Szatmár 3 3 6 305 Ináncsy Károly 1 1 306 Kótai Lajos „ 1 1 307 Korányi János „ 3 3 308 Köpeczy Sámnelné 1 1 309 Losonczy József „ 3 3 310 Litteczky Endre „ i 1 311 Markovics Mór „ 3 3 312 Cs. Mayer Károly 3 3 313 Ruprecht Antal 3 3 314 Szombathy Ödön 3 3 315 Uray Gáspár n 3 3 HÍRROVAT. Lelkész választási mozgalom. A szatmári ev. ref. egyháztanácsa a közelebb tartott ülésé ben mint már azt előre jeleztük foglalkozott a lelkészi állás betöltésével, s az esperesi széknek I városunkba helyezése s az esperes kiváló személyi­ségére tekintettel, a szenvedélyes s az egj'ház életé­ben mindég ellenségeskedésre alkalmat szolgáltató választás elkerülése ezéljából elhatározta az egy­házi tanács, hogy amennyiben az egyházközség többsége ahoz hozzá járulna, Biki Károly győr teleki esperes lelkészt hívják meg. Az egyház­tanács ezen állásfoglalásának tárgyalására köze­lebb az egyházi közg3rülést fogják összehívni, azután pedig szavazattal való döntés végett az egyházközség tagjai elé bocsátják a kérvényt, hol szavazattal bírnak mindazon egyháztagok kik egyházi adójukat a múlt év utolsó napjáig, a szavazást megelőző egy hónapig teljesen be­fizették A szatmári ev. ref. egyháznál megürese­dett s lelkészi állásra Hodossy Lajos főgyimn. h. vallástanár, a pénztári állásra Kozma Zsig- mond helyébe Reviczky Kálmán választattott be. Blalia Lujza Csóka Sándor szinigazgató társulatával e hónap közepén 4 előadásra váro­sunkba érkezik, kinek a szinügyi bizottság ja­vaslata alapján a tanács engedélyt adott, s ha­bár a nyári előadások a téli saison rovására vannak, mégis jelen esetben, akiváló műélvezet, melyben ez alkalommal a város közönsége része­sül, indokolja az engedély kiadását. A mezei munkás kérdés. A város törvény- hatósága közelebb egy szabályrendeletet alko­tott, hogy vidékre a város területéről mezei munkást elvinni nem s/abad. Ezen határozatot a Szatmármegyei Gazd. Egy. most megfelle- bezte. mely felebezés a szabályrendelettel együtt a földművelésügyi minister döntése alá fog felterjesztetni. A kerékpárosok kik elfoglaltságuk miatt csak vasárnap szentelhetnek hosszabb időt sport­juknak, közelebb Krassón voltak sa 21 illetve 42 kilométeres utat 3 illetve 6 negyed óra alatt tét ték megs Krassón avigkedélyü s nagy számú társaság kedélyes mulatságot rögtönzött, mely a község lakóit is összegyűjtötte. Ez alkalom­mal felvettetett az is. hogy a Kossuth-kerti kerékpárpálya megnyitásakor ünnepélyt és ver­senyt rendez, este [bált. s ha népünnepély ren­dez) etnék a 113'áron, akkor kerékpár korzóval vennének azon részt. Vallásiam vizsga. A zárdába az elemi és polgári osztályokba járó reform, tanulók hittani nyilvános vizsgája f. hó 10-én d. u. 2 órakor a prot. nőnevelő int. nagytermében; a katli. gym- náziumban járó protestánsok vizsgája pedig f. 1 hó 12-én d. u. 2. órakor a szatmári ref. egyház tanács termében fog megtartatni. Községi iskolaszéki elnök. A községi iskolaszék elnöki állása Tabajdi Lajos el háláló zásával megüresedvén helyébe Jákó Sándor választatott meg, kinek lemondása folytán az ismét megüresüit községi iskolaszéki elnökségre Tankóczi Gyula városi tanács jegyző választatott meg. Az iskolaszék az ismétlő iskolák rendjét aképen állapította meg, hogy az I. II. III. te­repkörben a fiuk vizsgája a délelőtti isteni tisz­telet, lányok vizsgája pegig dél utáni isteni tisztelet után fog megtartatni, a különböző fele kezeti népiskolák tantermeiben. * Gyászhir. Marton Imrénó sz. Szappairyos Hermin élete 34-ik, boldog házassága 8 ik évé­; ben, hosszas szenvedés után. f. hó 4-én reggeli 2 órakor Sz.-Csehen elhunyt. Gyászolják: Mar- j ton Imre férje, özv. Marton Imrené, Fábri Ka­rolina anyósa. Szappanyos József, Szappanyos Kálmán, mint testvérei. Marton Gyula, Marton Irma Palonkav lmréné. Nyilvános számadás. Az iparos ének- egylet által pünkösd másod napján megtartott dalestély bevétele 116 frt 60 kr., a kiadás pedig 74 frt 87 kr., igy a tiszta jövedelme 41 frt 73 kr. volt; felül fizettek Hronyecz Antal 2 frt, Rácz István, Pótor Elemér 1-1 frt, Saja Sán­dor 60 kr., Ládái József 50 kr., Cseplák Bálint, Bölönyi László, Horvát Béla 40 - 40 kr., Csapó Lajos 30 kr., Unger Ármin 20 kr. Fogadják a J nemes keblű felülfizetők az egylet hálás köszö- j netét, a rendezőség nevében. Tóth Elek jegyző. * Az Avas ujul. Szatmármegye Mózesfalu községében, hol az iskolázatlan hosszú hajú osánok egymástól kilométernyi távolságra, el­szórt házakban a dombtetőn s domb aljában laknak, a gör. katli. felekezeti román anya­nyelvű, — de magyar érzelmű — tanitó Mois János a tiszta román ajkú tanköteleseknek ma­gyar nyelvbeni tanításában oly bámulatos ered­ményt mutatott fel f. é. április 17-én az ott megjelent Neupauer János járási szolgabiró és a községi elöljáróság előtt, mely a megjelenő­ket reményen felül meglepte, s a melyért a de­rék, magyar érzelmű tanitó méltán dicséretet és elismerést érdemel. Mois János tanitó ebbeli törekvésének sikerét tetőzi még azon kiválóan említésre érdemes körülmény, hogy növendékei­vel szemben társalgási nyelvül is a magyart használja s a növendékek a hozzájuk intézett kérdéseket értik és arra tisztán és jó kiejtéssel magyarul felelnek. A jelen volt szolgabiró és községi elöljáróság a kitüntetésre érdemes tani tót, a nem várt eredmény okozta örömében di­csérettel halmozta el s részére — kérése nélkül — minthogy egymbet nem adhatott, bizonyít­vány alakjában elismerő levelet adott ki. A választók figyelmébe. Vasárnapi szá­munk mellékleteképen közölni fogjuk az összeíró küldöttség azon munkálatát, mely beciisoros sor­rendben feltünteti a választók és adóhátraléko­sok kimutatását. Tesszük pedig ezt azért, hogy a tévedésből kihagyottak még most az összeíró küldöttségnél reklamálhassanak, s ha jogosultsá­gukat igazolják rövid utón a választók névjegy­zékébe felvétetnek. A felvétel iránti összeíró küldöttségnél f hó 13-án, azaz kedden egész nap lehet jelentkezni. * Figyelemre méltó képző művészeti te­hetség. Tuzár Ágoston, a váczi fegyházban 5 évet töltött fegyencz durva rab kenyérből mű­vészi tárgyakat készített s ezt városunkban ki­állította. Az öt évre elitéit fegyencz szórako­zásból fogott primitiv eszközökkel, szeggel, tört aczéltóllal és régi fogkeféknek kiélesitet.t csont­nyelével e tárgyak készítéséhez s apró nyom­tatott képecskéket használva mintául, bámulatos türelemmel s még bámulatosabb zsenialitással al­kotott a durva rab kenyérből szoborszert) alako­kat. Így megcsinált egy óriás virágcsokrot, var­rógépet, Krisztust a feszületen stb. E!készítette Deák Ferencz mauzóleumának kicsinyített má­solatát s mindezt kenyérből. — De legcsudála- tosabb alkotása a Krisztus Pilátus előtt szobor- csoportozat. Munkácsy hires festménye van itt visszaadva, kenyérből készült valóban művészi alakokkal. Minden alak jellegzetes s hü másolata a világhírű festmény alakjainak. Az elitéit fe­gyelmeznek — ki azelőtt nőszabó volt—művészi tehetsége végre felköltötte a kormány figyelmét is s most már kiszabadulása után a szobrászi pá­lyán fog államköltségen előbb Budapesten, majd Münchenben kiképeztetni Mindenesetre érdekes e kiállítás megtekintése, mely bizonyítéka annak, Összesen 288 6 129 169 536 1128 Kozma Zsigmond e. nénztárnolr

Next

/
Oldalképek
Tartalom