Szamos, 1911. augusztus (43. évfolyam, 173-198. szám)

1911-08-03 / 175. szám

2. oldal. SZAMOS (1911. aug. 3.) 175. szám. Modern ruhafestés bármely divatszinre náifáifl** Bál SLot-hmáv Gyár fó üzlet Kossuth L.*u. 10. U&Jlüjuí lűl D&áuiMh Felvételi üzletek: Kazinozy-üto? 17. Attila-utca ? Saßlö Maris? Istvánnál« kkÉpviselöpz ülése. — Saját tudósítónktól. — Bpest, aug. 2. Kabos aíelnök az . ülést 10 órakor megnyitja. A jegyzókönyv hitelesítése után elnök jelent1, hogy Barabás Béla és Horváth Gyula szabadságot kérnek és hogy húsznál több képviselő névszerinti szavazást és en­nek holnapra való halasztását kéri. Elnök bemutatja Máramaros vár­megye feliratát a hét évnél idősebb gyer­mekek gondozása tárgyában. Javasolja, hogy- a felirat a kérvényi bizottsághoz uta- sittassék. Lovászy Lárton a feliratnak a pénz­ügyi és közigazgatási bizottsághoz is való utasítását kéri. Elnök jelenti, hogy Lovászy kérése fölött használ több képviselő névszerinti szavazást és ennek holnapra való halasztá­sát kéri. Ezután felolvassák az inte.peliációs könyvet. A hat régi interpelláción kívül a következők vannak bejegyezve : Bikádv Antal a községi bíráskodás Ítéletei után való bélyegilloték tárgyában é$ Mádi-Kovács János az ökörmezői telek­könyvi állapotok, valamint egy ottani gyógy­szerész letartóztatása tárgyában. A Ház el­it tározta, hogy az interpellációkra egy órakor tér át. Ezután áttértek a napirendre. Elnök jelenti, hogy Rtkosi Viktor sza­badság iránti kérvényét visszavonta és igy a mára kitűzött, névszerinti szavazás elesik. Következett ezután a névszerinti sza­vazás a Tolna vármegye feliratára vonat­kozó elnöki előterjesztés és Lovászy Már­ton képviselőnek ezzel szemben beadott in­dítványa fölött. A. Ház 126 szavazattal 31 ellenében — Negyedfél. — Miért akarod ide hozni? — Hogy kedves bátyámat láthassa, azt hiszem, akkor különb ember lesz belőle. ,— Ostoba beszéd. — Rossz kedve volt az öreg urnák, nem szólt többet s én nem hoztam a dolgot elő többé, noha tervemről le nem tettem. A következő nyáron gyakran kivit­tem a kis fiút az állatkertbe. Ott találtam egyszer Deák Ferencet Kvassay Laci tár­saságában, amint nézte Casanova aasszony oroszlánait ős kezében fogva simogatta a kis hathetes oroszlánkölykeit. Eléje vezettem fiamat, azt mondám neki: — Fiam, nézd meg ezt a bácsit. Ez Deák Ferenc. Ma van junius hatodika. Ha felnősz, jusson eszedbe, hogy te még láttad Deák Fereneet. Légy erre büszke s légy erre méltó. Deák Ferenc komoly képpel nézett reárn és a fiúra. A fiú odament hozzá, az oroszlánkölykökről lehúzta kezét s meg­csókolta azt. Az öreg ur arca szelíddé vált s kezét reátevén a fiú fejére, azt mondá nekem : — A gyermekek legjobban követik apjuknak példáját. Magad légy olyan em­ber, mint amilyennek fiadat szeretnéd. mellőzte Lovászy indítványát és az elnöki indítványt fogadta el. Ezután következett a névszerinti sza­vazás a pestújhelyi népgyülés kérvényére vonatkozó elnöki előterjesztés és Lovászy Márton képviselőnek ezzel szemben beadott elleninditványa fölött. A Ház többsége az elnöki indítványt fogadta el és mellőzte Lovászy indítványát. Muskotály-szőlő Mertznél. Vakmerő kívánságok. Az az igazán reményen felüli siker, ami első ízben e cimü közleményem ha­tása volt, hogy t. i. nemcsak a tek. városi mágisztrátus és főkapitányság, de még maga a leghatalmasabb mennybeli hatóság is sietett eleget tenni a locsolás irányában kifejezett kívánságaimnak, becsületesen meg­locsolva a szomjúságtól már félig halott utcákat, felbátorít arra, hogy újabb kíván­ságokkal álljak elő. Ezúttal a kövezés van a soron. Egy­részről a gazdasági kiállítás közeledtére való tel intettel, de másrészt miután az Attila-utca már igazán bármilyen jóakaratu utca is, de nem bírja meg a vasúti forgal­mat, arra a gondolatra kell jönnünk, hogy talán-talán nem ártana meg sem az illető csak nem rég Hieronyminek keresztelt ut­cának, sem azoknak, akiket szerencsétlen végzetük eeen as utcán való járásra kény­szerít, ha az immár botrányosan szétmál- lott kövezetei egy kiszó kijavítanák, nehogy valamelyik idegennek, aki ilyesmihez nincs szokva, eszébe jusson beperelni a várost néminemű kificamodott láb vagy eltört kocsikerék fejében Hiszen mi benszülöttak már nem panaszkodnánk és ha a gazdasági kiállítás nem lenne épen ottan, hát a mi lábunkért nem volna olyan nagy kár, a kocsikat is már előre úgy készíttetjük, hogy kibirják a Hieronymi-utcát, de a vendé­gekért még is csak kár volna. Hasonló mizéria bosszantja azon pol­gártársainkat, akik a S?amoshidtó: a dohány­beváltóig kénytelenek ós pedig gyalog fárni. A gyalogjáró kövezete ugyanis, hogy hogy nem, megunta az eddigi helyét és lassan- kint a kövek beleestek az árokba, ellenben ott maradt a helyükön egy-egy klsebb- nagyobb gödör. Hát bizony ez sem valami ketlemee állapot és nagyon értjük azon el­keseredett polgártársat, aki levelével éppen minket tisztelt meg ez irányban. Ima én továbbítom a levelet az illetékes hely figyelmébe. (g. I.) 1. Miért üdülünk Mária- völgy Ün ? 2. Mert Máriavölgy ked­ves, ottlumias, olcsó. Lakás változtatás. Fogorvosi műtermem és lakásom Rákóczy-utca 7. sz. alatt van (a rét egyház háza emeletén, a láncos templom mellet) Fogorvosi tudományom — mint 29 év óta — most is a nagy­közönség rendelkezésére áll. Szatmár, 1911. május 1. Aibisi Bakesy Domokos “orvos — fogorvos. A jíí?5 sztoilVatl slágere. — Nagybányai tudósítónktól. — Ilyenkor nyáron nem csak a gazdák gyűjtik a télire valót össze, hanem a szín- igazgatók is már most kezdik a drukkolást, a gyűjtögetést a téli szezonra. Heves Bélá­nak nagy szerencséje van, neki immár nem kell törni a fejét a jövő évad slágerján, megmentette ettől a busági borbély. Serbán Gyulának hivják a derék Figa­rót. Szegény feje, kerek négy esztendeig habozott, mig annyi habot tudott felverni, hogy megpuhithatta vele a Tragoedia nara- tőjének a szakálát és leberetválhatta róla ezt a műremeket, melyről saját maga is, mint a jövő egyik fenomenjéről nyilatkozik. Szeretnünk egyes részleteket közölni e remekműből, de sajnos kérnünk kell olva­sóinkat, hogy legyenek a jövő évadig türe­lemmel, de hogy egy kis Ízelítőt mégis nyújtsunk, leköző-jük előzetes kritikaképen magának a szerzőnek Heves Bélához inté­zett levelét. Tehát halljuk a szerzőt : „Midőn tollat vettem a kezembe, hogy ecseteljem e nemzet méltatlan helyzetét, nem nagyzás viszketegségéből, de édes ha­zám e dicäö nemzet sarjának helyzetéi ja­vítani óhajtom. (Itt nagyon sok pont van, de a nyomdában nincs annyi, tehát nem lehetet kiszedni — szedő.) Nincs toll, ami jobban tudná ecsetelni e nemzet szomorú helyzetét 1 S ha szorgalma után nem érde­melné, nem is fáradtam volna éijel-nappal négy éven át. Do nem is kell hiszem ecse­telni a helyzet mivoltát talán Ön előtt, mert érzi és jól tudja, — hogy mennyi nyomorgó van e Kanean földjén 1? . . . Most tehát, midőn ítéletükre hízom az annyi időn át fáradsággal szerkesztett müvemet, nem tu­dom elmulasztani az alkalmat, hogy szinte könyörögve ne kérjem a nép — s által''ban a közjavunkért •— hogy e műnél az izraeli ták igen érintve vannak — már tudniillik a szemrehányásnál, de feltétlen kell, hogy ez egyszer az igaz megraondassék és hogy na­gyobb urnák ne tartsák magukat mint a honfoglalók !?!... Ennyit kívántam még a műhöz s kezeibe ajánlom: mert a szinpad és az újság van hivatva a világ mozzana­tára. A szabadságot is először: a színpad­nak köszönhetjük . . . Hazafias üdvözlettel SERBÁN GYULA busági fodrász. Aki pedig ezek után is kételkedni me­részel a műremek sikerében, különösen pe­dig ha izraelita létére nagyobb ur akar leuni a honfoglalóknál, az jól teszi ha nem me­részkedik Serbán mester drámaírói keze alá. gl­3. Máriavölgyi viz ládán­ként 60 üveggel é korona a forrástelepen. Gyár főüzlet: Kossuth L.-utca 10. Felvételi üzletek: Kazinczy-u. 17, Attila-utca 2, Vegyileg HájMjgF Fái, gZSfejjáf.

Next

/
Oldalképek
Tartalom