Szamos, 1913. december (45. évfolyam, 277-299. szám)

1913-12-12 / 285. szám

».«fr*. ; 913, doetaber 12.) 26ő, szám. Kiszáráéit az angyalok párnácskája. Nyilván nem valamelyik jónevü szatmári rőfösüz leiben vásárolták az áthuzatát. Kisza­kadt és a frissen fosztott hópihék sűrű fehérségben hullanak erre a hangulat ban, szinben egyaránt örö'fkön fekete földtekére. Az éj sötétszürke szakában, mi kor az égi bolt kirakatában felgyűl nak a felhőntuli örök izzók, a földi boltok szemére ráhu ták a gördülő pillákat, alszik minden, bandukolok hazafelé, tunyán révedezve a nagy csöndben, mint egy korhely hóember Alszik minden, csak a toronyórák fe lelgetnek egymásnak méla, szűkszavú kongassál, mint óriási, megkövesedett érchangu muezzinek. Lábaim alatt fris­sen ropog a hószőnyeg, mintha fehérre festett cserebogarakra tapodnék, szem pilláimra szúrós, csillogó díszt hint a hófelleg, kalapom széle lecsajlik a bő teher alatt, a galléromról lefutó hó- csöppek pajkosan csiklandozzák a nya­kamat . . . olyan megnyugtatóan szép, sima, fehér, beszédesen hallgatag, élet- benmarasztóan nyugodt miőden. Reggel, egy kerítés mögül még egy elkényszeredett, késői virág kandikált ki, estére fehér sapkát húzott rá a hó. Reggel még fekete volt minden, estére alig ősmernéd meg a tájat . . Egy nap . . . reggeltől estig . . . Közben sirgödröt ástak fagyos kert ben fekete koporsónak . . . Kinyitot­tam a fedelét, egy eleven színű zöld kravátli rikitott reám, a többi csupa fekete, megszáradt vér Bolond ember az ő huszonkét esztendejével . . . most már tied a leány ? Milyen szép ez a nyugodt, fehér, havas világ és milyen ! rossz lehet ott, ahova a zöld nyak kendőt elteszik, fagyos, kemény rög j koppan, friss sirhalomra hull a hó. Valahol egy újságírót visznek örök nyugalomra. Kiirta a lelkét, el­írta a szemét, elborult az elméje . . . nyomorgó család . . . kőnyör temetés, újságíró sors, iroi, írni, azután nyo­morultul felfordulni a bolondok haza ban. szájába gyömöszölt ököllel örjön géni ... és mégis szép az élet . . . Bécsben sok beszéddel intézik az ország sorsát ... ki tudja, hogy a boldogító frázisok kézzel észlelhető ha tás a mikor ér el hozzám, hogy tapasz­taljam, megfoghassam, mondjam, hogy ezt a honboldogitók tették . . . Itthon befagy az éhes emberek szája, nincs egy meleg kanál, mely felenyhitse. Budapesten egy derék nyomdai alkalmazott tönkrerongálta a gazdája kenyérkereső masináját: ez a mai szocializmus, „a munka harca a tőke ellen11, — ha a munka nem tud megbirkózni a tőkével, ellopja. A színházból kihallatszik az ut cára a sikamlós, franciákküldte tréfa hangos kacaja otromba konflislovak lelógó fejét betemeti a hó, rokkant ságtól imádkozó lábuk olyan, mint egy moszatos óriás kifli, a kocsisok össze­csapkodják a kezüket, mintha tapsol nának a frissen hullott hónak, esti rik kanosok fagyoskodó lába vad indián táncot rop, egy koraszülött, merész szánkó vastalpa idegölőén csikorog a kisvasút sínjén. A moziban Fantomas borzalmas rémtettei rezegtetik az eler- nyedt idegeket . . . Messziről tolató mozdonyok éles füttye nyugtalanítja a becsületes csön­det. Egy utszéli kocsmából részeg hul­lát dobnak a friss hópárnára, kóbor kutyák körülszaglásszák az uj cimbo rát, megkőrnyékezik, italbüztől szű­külve lóstatnak tovább, egy pince konyha párás ablakánál stációt tarta­nak egy kis meleg gőzre, csiklandós ételszagra . , . Fehér paplan alatt, lehunyt redő nyékkel alszanak a házak. — Benn a gyűrött párnán hánykódik egy em­ber . . . holnap... mi lesz holnap . . . enni kell asszonynak, gyereknek . . . jön a végrehajtó . . . bajok vannak, a sötétben látja, hogy megmozdul a szekrény . . . egy árverési hiéna kö­nyörtelen arca vigyorog alá ... a falon lóg egy töltött Browning . . . nem . . . mégis szép az élet ... és olyan édesen, nyugodtan alszanak a gyerekek . . . egyenletesen lélekzik az asszony . . . nem lehet ithagyni őket, mégis szép az élet. Csak élvezni kell tudni. Az elő szobában meggyujtom a villanyt, pa zur kényelem, nem lesz naftaszagu a kezem, a kályhámban barátságosan duruzsol a tűz, hány ember didereg, fázik, nem kell megolvasnom a fada rabokat . . . van meleg szobám, meleg ételem ... a csibukomban ízletes do hány serceg . . . odakint hull a hó.. . mintha el akarna temetni mindent . . olyan szép az élet, csak élvezni kell tudni . . . Kinevezőé Az igazságügyin iniszter dr. Reif Mátyás igazságügyminiszteri sz m- revösógi s-ámtisz et a szatmári törvény­székhez jegyzővé nevezte ki. áthelyezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hajgató Géza j gazdasági népiskolai igazgatót és Rup- i rechtné Szakkay Róza gazdasági szak- tanitónőt a szatmári II. számú gazda­sági népiskolához, Mihályi Kálmán szeg­halmi gazdasági szaktanítót a szatmári I. számú gazdasági népiskolához he­lyezte át. Berendelés. A had estparanesnokság héthalmi Chorlé Miklós, S iatmáron hosszú idő óta állomásom századost Kassára ren­delte be. A Müteremháxi kiállítás nyitva van reggel kilenctől félegyig, dél után kettőtől ötig Szaunárhegyi mészárosok, hente­sek. pékek, kenyéráratok es azok árai. 1., Mészárosok: Katz Sándor, Grosz Sda- mon. Egy kiló marhahús ára 1 korona 12 fillér. — 2., Hentesek : Léaárt Imre. 1 kiló sertéshús ára 1 korona 60 fillér. — 3., Pé­kek : Lőrinc Zoltán, Zinger Nándo-. 1 kiló kenyér 32 fillér. —• 4, Kenyérsütő: F,hór Sándorné. 1 kiló kenyér 32 fillér. — Szat mrrhegy, 1913. november 19 Benyovszky Pál sk. rendőrül kapitány. A delegáció illése. Bécsből jelentik : A delegáció mai ülését Láng Lajos báró elnök délelőtt tiz órakor nyitotta meg. Ap- ponyi Albert gróf volt az első szónok, aki után Wikenburg Márk gróf állott fel szó­lásra és Berchtold gróf külügyminiszter megbízásából válaszok illetve adott felvilá­gosítás .kát. Maga Tisza István gróf mi­nisét rel nők válaszolt Apponyinak. Rész­letesen kiterjeszkedett mindenre. Beszélt a Czernin ügyről, a romá-i nemzetiségekkel való tárgyalásáról. Apponyi beszéde alatt egy kis vita volt. Ugyanis Rikovszky Ist­ván odaszóít, hogy mit bujká nak az urak. Berzeviczy Albert erre megkérdezte, h gy ki bujkál. A képviselő ur — felelte Ra- kovszky. Erre tompa kiabálások voltak hall- ha ók. — Délután fél négy órakor a had ügyi ajbizottság tartott ülést, amelyen Zichy Ákos gróf elnökölt és az előadó pe­dig Hegedűs Lóránt volt. Gjorsiró - kurzus. Megírtuk, hogy gyorsíró kurzus nyílik meg Szatmáron. E gyorsíró tanfolyam, amely felnőttek részére teszi lehetővé a gyorsírás szép és hasznos ismeretének megtanulását, Csomay Győző vezetésével december lö-ón nyilik meg. Háiom hónapig a gyorsírás alapvető isme­reteit lehet elsajátítani heti 2 órában, ame lyek délután fél 6-tól fél 7-ig tartatnak. További két hónap alatt pedig a magasabb fokút a leggyorsabb élőszó leírására is ké­pesítő vitagyorsirás tanulható meg, ugyan csak heti 2 órában. A tanfolyam részvételi dija havonként 10 korona Jelentkezéseket lapunk kiadóh vatala is elfogad. A herendi óvodás gyermekekért. A herendi árvízkárosultak alig egy két hete, hogy megkapták a jótékony társada­lom alamizsna fillérjeit. A read, i béke is beköltözött már valamennyire az agyon- sujtott falub i. A felnőt ek megvigaszialá- sán felül azonban a gyermekekről sem szabad megfeledkeznie a társadalomnak, mert ezek azok a esapássujtotta emberkék, akik a’, okokat sem ismerik, amelyekért nekik szenvedniük kell, amiért számukra az idén nem állíthatnak a szüleik kará­csonyfát, nem vehetnek nekik karácsonyi ajándékot. Szabó Juliánná, a herendi községi óvoda óvónője tegnap levél ben azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a „Szamos“ jótékony olvasói révén tegyünk a kis herendi apróságokkal is v lami nemeset, szívből fakadót, valami igazán emberit „Az árvíz okozta nyomort, szegénységet kiesi csemetéim — mondja a le ól — sajnos, nagyon érzik. A szegény szülő nem bir gyermekének egy mézes bábot s m venni. Nem hiszem, hogy volna ember a világon, aki végig bírna nézni meghatottság nélkül ezen a korgó gyo merral is vig kedvvel játszó, daloló kis csapaton, melynek minden egyes ember­kéje örömtől repeső szívvel nyúlna a te­hetősebb szülők gyermekei által megunt játékszer után is. A jószivü édes anyák­hoz fordulok kérésemmel. Kérve kérem, hogy kicsikéiknek használt, kimustrált játékaival kegyeskedjenek a herendi árvíz szerencsétlenségét átélt gyermekek kará­csony estéjét örömteljesebbé — boldoggá tenni !“ — Hisszük, hogy a tehetősebb szülők ne n fognak a herendi óvónő kérése elől elzárkózni és a gyermekei* használt játékait sz vesen bocsá-ják a herendi kis árvízkárosultak használatába. Az ajándé­kokat a „Szamos“ kiadóhivatala juttatja rendeltetési helyére. az összes játék-, diszmü-, emlék és rövidáru cik­keket helyszűke miatt a közeledő .......— ka rácsonyi és újévi vásár pény alkalmából mélyen leszállított áron boeaátom an. é. közönség rendelkezésére BLjATNjlCZKf ISTVaN Kazinezy-t. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom