Szamos, 1918. október (50. évfolyam, 233-259. szám)

1918-10-10 / 241. szám

11 y28. október 10., 241, szám.! SZÁMn s S oláJiil Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy a szinügyi bizottság helyezkedjék ridegen a szerződés álláspontjára, de a közönség ér­dekeit is szem előtt tartva teljesen elegen­dőnek tartjuk az 50 százalékos emelést. Hitiintetéseli a debreceni taránál Or. Radó Rezső — királyi tanácsos — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, okt. 9. A hivatalos lap tegnapi száma közli, hogy a király szeptember hó 11-én Reiche- nauban kelt kéziratával személye körüli mi­nisztere előterjesztésére megengedte, hogy a háború alatt a gazdásági élet terén kifejtett hasznos munkássága elismeréséül Szentki­rályi Tivadar, deoreceni kereskedelmi és iparkamarai elnöknek elismerése tudtul adassék, — dr. Radó Rezsőnek, a debre­ceni kamara vezető titkárának pedig ugyan­azon érdemekért a királyi tanácsosi cimeí díjmentesen adományozta. A debreceni kamara elnökét kevesen ösmerik Szatmáron, mert a kamara ügyei­nek tulajdonképpeni intézője dr. Radó Re­zső, aki ebben a minőségében igen benső érintkezést tart fenn Szatmár kereskedelmi és ipari életével és ezzel kapcsolatban a város társadalmával. A debreceni kamarához tudva’evőleg hatalmas terület, egy egész országrész ke­reskedelmi és ipari életének intézése tarto­zik. Ez a hatalmas, nagy és emberfeletti munka dr. Radó Rezső kezében fut össze, aki komoly ambícióval, a praktikus élet iránti kiváló érzékkel intézi ezt a munkát, amely a háború során meghatványozódott. Mi szatmáriak igen sokszor tapasztal­tuk, hogy dr. Radó Rezső szinte atyai gon­doskodással viseli szivén, az iparosságnak háborús rendeletekkel, intézkedésekkel agyonzaklaiotí sorsát és amikor arról van szó, hogy ezeket? segíteni, enyhíteni kel), akkor ez a nagy elfoglaltságu ember nem ösmer fáradságot. De nemcsak a testületek, hanem ma­gánosok is tapasztalhatták az ő szívélyes és önzetlen készségét. Minden méltányos kérést meghallgat, minden jogos igényt fi­gyelembe vesz, kedves és barátságos mo­dorával lekötelezi a hozzája fordulókat, akikkel szemben sohasem a rideg hivatal­nok nyilatkozott meg nála, hanem a segí­teni kívánó és segítő ember és jóbarát. Ha a tömeges kitüntetések során hasz­nos munkásságot jutalmazott a királyi kegy, úgy ez a jutalom legméltóbban dr. Radó Rezsőt érte, akinek kitüntetése őszinte és igaz örömet kelt Szatmár város egész tár­sadalmában. ismét kísért a kukorica kenyér. A Nap arról értesül, hogy az idei termés a kormányhoz beérkezett jelentések szerint a tavalyinál rosszabb. Windischgraetz köz- élelmezési miniszter azt tervezi, hogy az egész kukoricatermést emberi táplálékra fordítják. Ezzel szemben Serényi földmive- lésügyi miniszter az ország állatállományára való tekintettel a kukorica termésnek csak egy részét hajlandó emberi célokra áten­gedni. A két miniszter még nem állapodott meg, azonban már most is számolnunk kell azzal, hogy a gabonalisztet tavasszal megint kukoricaliszttel tieiyettesitik. Rende­let készül a fejadag leszállításáról is. A balkán eseményekre való tekintettel fölös óvatosságból Torontói és Temes megyék­ből az t tt felhalmozott készleteket az or­szág belsejébe szállítják. A zivatar pusztítása a telefon- vezetékekben. A kedd esti zivatar, amely­nek során a város több helyén leütött a villám, nagy pusztítást csinált a telefon- vezetékekben. A zivatar mintegy 80 telefont némitott el a városban, többek között a Szamos szerkesztőségének telefonjál is, amelyen — elég vigyázatlanul -- éppen beszéltünk, amikor a villám fülsiketítő és agyat rtnó dörrenéssel beleütölt a veze­tékbe A nagy légköri elektromosság a te­lefonkészülékek biztosiíéka't olvasztotta ki, amelyeknek pótlásán szerdán egész nap serényen dolgozott a távbeszélő hivatal műszaki személyzete > Négy és fél milliós erdővásár. A Szatmári Fatermelő és Szénkereskedelmi r.-t. megvette a Kolozsvári Erdőipar r.-t.- r.ak a Bikszád határában fekvő 2000 holdas erdejét a bikszádi és szatmári fűrésztele­pekkel együtt négy és fél millió koronáért. A FaSermelő és Szénkereskedelmi részvény­társaságot egy évvel ezelőtt alapította meg Bánó Gábor, a Fonciére szatmári főügynök­ségének titkára kicsiny alaptőkével a fővá­rosi Magyar Bank és a Szatmári Leszámí­toló bank égisze &lott. A szerény kezdettel induló vállalat, amely ezzel a vétellel Ma­gyarország északkeleti részének egyik leg­nagyobb fakitermelő vá'íalatává lett, eddig is nagy segítségére volt Szatmár város lakosságának tüzifaellátásában. Most, hogy üzemét ilyen tekintélyes mértékben kiter­jesztette, a müfakitermelésen kívül egyik legfőbb célja a tüzifaellátás fokozatosabb fejlesztése lesz. Halálozás. Weisz József nagypeleskei földbérlő neje szül. Frenkel Gizella, 27 éves korában spanyol betegségben meghalt. Katholikus papok szanatóriuma Felsőbányán. A múlt ev novemberében az ország minden részéből összegyűlt katho- likus lelkészek a Szent István Társulat dísz­termében értekezletet tartottak, amelyen szo­ciális bajaik orvoslását vitatták meg. A többi közt hangoztatták egy papi szanatóriumnak a szükségét is. Amikor pedig a Katholikus Népszövetség szeptemberi szociális kurzusa alkalmával a megjelent lelkészek külön értekezletet tartottak, ezen újra hangoztatták a papi szanatórium megvalósításának szük­ségét és az értekezlet kimondotta, hogy kí­vánja a Magyar Katholikus Lelkészek Or • szágos Szanatórium Egyesületének megala­kulását. A szanatórium tervét, mint Farkas Jenő felsőbányái polgármester Giesswein Sándor preiátushoi intézett levelében közli, Felsőbánya városa támogatni kívánja s ezért hatvan évi használatra a Guttin havas aljában, őserdő területén, szél- és pormen­tes vidéken tizenhat katasztrális hold terű letet ajánl fel és beleegyezik, hogy az egye­sület elsőh’elyi betáblázásra amortizációs kölcsönt vehessen fel. Az építkezéshez szükséges terméskövet és anyagot ingyen adja, biztosítja a községi adómentességet és egyéb különféle kedvezményeket. Ez az ajánlat alkalmasint "hamar megvalósítja a papi szanatórium létesítését. Sziinőben van a spanyol járvány. A veszedelmes kór, amely annyi áldozatot követelt Szatmár város lakosai közül — mint orvosi körökből értesülünk — szünő- ben van. Egyre kevesebb megbetegedés fordul elő, bár a jelenlegi esetek között is sok a súlyos lefolyású. Ezzel szemben a vármegye területéről sok helyről, ahol ed­dig nem grasszált a járvány, tömeges meg­betegedéseket jelentenek. A Szatmári Törekvés Műkedvelő Gárda tagjait és szereplőit felkérem, hogy a ma, csütörtökön este 8 órakor az Iparos Olvasókör kis termében tartandó próbán megjelenni szíveskedjenek. Az elnök. Nyilatkozat. Kaptuk az alábbi nyi­latkozatot: A Szamos tekintetes Szerkesz­tőségének Szatmár-Némeli. A f. évi október hó 1 én megjelent 233. számú napilapban teám vonatkozó és teljességében a való­ságnak meg nem felelő cikk jelent meg. Miután ezen cikk nem fedi teljesen a va­lóságot és magának az inzultusnak előidé­zését nem igazolja; majd az illetékes bíró­ság lesz hivatva a valóság eldöntésére. Kérem a tekintetes Szerkesztőséget lapjá­ban fenti soraimnak helyt adni szívesked­jék. Feketeardó, 1918. október hó 6-án. Tisztelettel Kopácsy, népf. főhadnagy. * A nyilatkozatot a sajtótörvény rendel­kezése alapján közöljük, de az esetről kö­zölt tudósításunkat természetesen fenn­tartjuk. A „Színház“ c. hetilap alkalmaz­kodva a színházi rendhez, e héttől kezdve nem csütörtökön, hanem minden héten vasárnap teggel fog megjelenni mindig ér­dekes uj tartalommal és fuss szellemben. Előfizetési ár egynegyedévre 8 K. Megren­delhető a kiadótulajdonos Singer Testvérek könyvkereskedésében Deák-tér 12. Telefon 113. szám. Vasúton szállított áruk elmara­dása. A kereskedelmi és iparkamara fi­gyelmezteti az érdekeltséget, hogy a vas­útra feladott áruk elmaradása miatt első sorban a feladó állomáshoz kell fordulni s csak ha ez utóbbi által megindítóit nyomo­zás eredménytelen volna, akkor kell a máv. igazgatóság visszkereseti osztályához for­dulni további eljárás esetleg kártérítés vé­gett. Kártalanítás kérése esetén gondosan ügyelni kell arra, hogy a Vasúti Üzletsza­bályzat 99. § ának a fuvarozási szerződés­ből eredő jogok érvényesítésére vonatkozó .rendelkezései pontosan megtartassanak, ne­vezetesen, hogy a vonatkozó beadványok az olt előirt okmányokkal kellően felsze­reltessenek. Olvasóink figyelmét ezúttal külön is felhívjuk az Uránia mozgó ma bemutatásra kerülő rendkívüli slágerműsorára. Orvosi hir. Dr. Rooz Elemér vasár­nap kivételével naponként d. u. 2-4 óráig rendel Károlyi köz 1. szám alat'i lakásán. Tőzsde. Oéli zárlat. Magyar Hitel Osztrák Hite! Salgótarjáni Rimarnurányi Agrár bank Magyar bank Leszámítoló bank Fabank . Jelzálog ... Az irányzat csökkennek. Budapest, okt. 9. 1158-42 K — 760—48 K — 1058—40 K — 990-1002 K — 878 - 70 K — 850­710-05 K 7251—06 K 490—85 K K ­ellanyhult az árfolyamok 9 szinliázi iroda közleményei. A folyó héten második szenzációs bemuta- i tója ma, csütörtökön lesz, amikor is Farkas Imré- i nekBpesten nagy sikert aratott és a táblás házak i egesz sorát vonzó dalosjátékát, a „Túl a nagy j Krivánon“-t mutatja be a színtársulat. A kiváló ze- j néjü és mulattató szövegű dalosjáték kettős ven- I dégszerepléssel kapcsolatban kerül színre. A da- j rabban szereplő daliás magyar legény szerepében j mutatkozik be a szatmári közönség előtt Székely I Gyula, az ország legjobb népszínmű baritonistája. ! A másik vendégszereplő Kerényi Irén soubrett lesz, aki szerződtetés céljából lép fel és a tót leány í szerepét alakítja. A két tót embert Rákossy és ! Kállay, a másik fő női szerepet Pogány Szilvia, a i többi szerepeket Jakabffy és Zilahy játszák. Pén- I teken és szombaton is a „Túl a nagy Krivánon“ ! kerül színre. Vasárnap délután a mulatságos „Próbahá- j zasság“, este pedig a nagysikerű táncos operett, a j „Favorit“ kerül színre. Hétfőn mutatja be a színtársulat Drégely | Gábornak a budapesti Magyar színházban ma is j műsoron levő „Egy férj, aki mindent tud“ cimü i vigjátékát, amelyet az igazgató legutóbbi budapesti : tartózkodása alatt szerzett meg s amely az összes vidéki színpadokat megelőzve Szatmáron kerül először szinre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom