Szamos, 1913. június (45. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-24 / 143. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmér, 1913. 143. szám. masa Mi lesz a népfürdővel ? A fővárosban most egy hathatós mozgalom indult meg a munkásrétegekben a népfürdő érdekében ugyannyira, hogy rövi­desen teljesül százezrek kérése, amely a legége­tőbb szociális feladatok közé tartozik. De nemcsak Buda­pesten élnek, mozognak az emberek. Nemcsak Budapest mun- kásnépének van szüksége menhelyre a nyár perzselő heve elől, nemcsak Bu­dapesten üdvös és kivánatos a népfürdő felállítása, hanem minden városban, ahol a vezetőség szem előtt tartja a szociális feladatok jelentős súlyát. Lapunk hasábjain évek óta sür­getjük a népfürdő felállítását, ismer­tettük azokat az eshetőségeket, amelyek a népfürdő hiánya miatt katasztrofális eredményeket szülhetnek. Vájjon ki felelős azok életéért, kik, mivel nem képesek a nagy fürdő dija­kat fizetni, a szabad vízben fürödnek és annak áldozataivá lesznek. Vájjon azon szociális feladatok kö­zött, melyek a város vezetőire hárulnak, nem e méltán illethetné az első hely a népfürdő létesítését. Hiszen a népfürdő nemcsak népjóléti intézmény, hanem közegészségügyi kivánalom is. Hát ha a nép jóléte nem fekszik a város vezető­ségének szivén, talán a közegészségügy érdekében meg fogják tenni azt, ami nélkül közegészségügyről nem is be­szélhetünk. Kérdezzék meg csak váro­sunk főorvosától, hogy a köztisztaság és a közegészség között milyen szorosak a kapcsok. Kérdezzék meg csak, hogy a magyar embernek nem fekszik-e véré­ben a tisztaság utáni vágyás. Vagy ta­lán olyan hő kivánalom volna, hogy az elszegényedett s elpiszkosodott alsóbb rétegek Szatmáron is csináljanak egy szégyenvárosrószt, egy — ghetioi ? Senki sem gondol a város jószivü urai közül arra, hogy az a szűkös vi­szonyok között élő munkásnép fel fogja keresni a tiltott fürdőt s elrettentő lesz a száma a Szamos áldozatainak? Csak nem fogja a népfürdő felállításának az elhatározását a vizbefultak statisztikájá­nak a növekedése kiforszirozni ? Hát ez a statisztika bizony nem fog késni, már megkezdődött s ha majd nyár végén hatalmas lesz a vizbefultak száma, majd kedveskedni fogunk az áldozatok 'felpuffadt holttesteinek a köz­szemlére tételével! Kérve kérjük a város vezetőségét ezer és ezer munkás nevében, csinálja meg a népfürdőt, alkossa meg vele az első szzciális intézményt! Távirat, telefon. A királynál, Bées, jun. 23. Beöthy Pál, a képviselőház elnöke, valamint Szász Károly ós Lázár István gróf, a képviselőhöz alelnökei vasárnap este 9 órakor Tóth Ferenc dr. képviselőházi elnöki titkár kíséretében Bécsbe érkeztek és a Sacher-szállób&n szálltak meg. Ma délelőtt fél tiz órakor az elnökség tagjai automobi­lon Schönbrunnba hajtattak, ahol délelőtt tiz órakor őfelségénél bemutatkozó kihallga­táson jelentek meg. :B "thy elnök m:; és holnap Bécsben néhány látogatást szándé­kozik tenni s csak holnap tér vissza Buda pestre. A király a Ház elnökségét a legkegyel­mesebben fogadta. Á jalenvoltak örömmel hozták hírül a király ragyogó színét és ki­tűnő állapotát. Kada Elek haldoklik. Kecskemét, junius 23. Kecskemét beteg polgármesterének, Kada Eleknek állapotában a délután folya­mán rosszabbodás állt elő, az esti órákban pedig csendes haldoklássá változott át. Vasúti szerencsétlenség. Szarajevó, junius 23. Prenj mellett óriás sziklatömegek le­zuhanása következtében négy első, második és harmadik osztályú kocsi lezuhant a Na- reutába. Egy főmérnök és a lokomotív fű­tője meghalt, nagyon sok utas megsérült. Öngyilkos alezredes. Bécs, junius 23. Lébl Rudolf alezredes, hadügyminisz téri osztályfőnök, akit a harmadik drago- nyos ezredtől helyeztek át a hadügyminisz­tériumhoz, ma délelőtt agyonlőtte magát. Tettének okát még nem tudják. Sefket basa gyilkosai. Konstantinápoly, junius 23. Mahmud Sefket pasa gyilkosait a hadi törvényszék halálra ítélte. Ma feltűnést keltett azon hir, hogy a szultán a halálos ítéletet nem hagyta jóvá. Arabok megölték a török csapatok parancsnokát. London, junius 23. A Rsuíer-ügynöksóg a basszorai ese­ményeket illetően jelenti, hogy ismeretlen arab banda pénteken este a török csapatok parancsnokát a partraszállás pillanatában megölte. A Czuozor-utcai rablógyilkos bírái előtt. Bpest, jun. 23. Sápadt, semmitmondó, ügyefogyott em­ber áll az esküdtszék előtt. Rablógyilkos, akinek a kezéhez egy ártatlan kis gyermek vére tepad. Ez Viczo Ferencz, aki feb. hó 17-én reggel. hét és nyolc óra között belo- pózott özv. Richter Rezsőnónek Czuczor- utea 10. szám alatt levő lakásába, ahol egyedül találta a nyolc éves Richter An- nuskát. Mindenre el volt szánva, késsel a kezében nekiesett a kis leánynak és elmet­szette a nyakát, hogy bűnének egyetlen tanúját örökre elnémítsa. Összeszedett egy nehány korona értékű fehérneműt ós evő­eszközt, azután elmenekült. Öt napig tartó kóborlás után Komá­romban került kézre február 22 án és azóta fogoly. A mai napon rablással ós gyilkosság­gal vádolva került a bíróság elé. A tárgyaláson dr. Mikovich Lajos táblabíró elnököl. A vádat dr. Szirache Gusztáv kir. ügész képviselte, a vádlottat dr. Beck Oszkár védte. Az esküdtszék késő este hirdette ki az ítéletet, mely a kis leány gyilkosát élet­fogytiglani fegyházra Ítélte. Uj háború élőit. A szerb-boígár konfliktus. Bolgrád, junius 23. A mai minisztertanácson a szerb had­ügyminiszter igen heve3 hangon kelt ki Bulgária ellen. Kathegorikus elbánást pro­ponált Bulgáriával szemben ős indítványozta, hogy Szerbia ultimátumot küldjön Bulgáriá­nak. A minisztertanács ehhez hozzájárult, ezután Pasic3 miniszterelnök beadta lemon­dását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom