Szamos, 1914. június (46. évfolyam, 124-145. szám)

1914-06-28 / 145. szám

4 2. oldal. SZAMOS (1914 junius 28. 145. szám.) ellen néhány oláh pap méltatlankodva pró­bált tiltakozni, de a püspöki irodában felvi­lágosították őket arról, hogy a hajdudorogi egyházmegye kétszázötvenezer hívője közül csak mintegy húszezer az oláh, a nagy többség magyar, igy hát csak nem fog a püspök és a magyarság az oláhokhoz alkal­mazkodni. így aztán meg is tudták értetni az oláh túlzókkal is a püspök intézkedésének jogosságát. Általában a püspök a legbékésebb esz­közökkel dolgozik az egyházmegye magya­rosításán. A túlzó oláh papok már is meg- juhászodtak, de teljes meghódolásuk a püs­pök magyar intenciói előtt addig nem vár­ható, amig azokat a kedvezményeket nem érhetik el, amelyekben a nagyváradi, sza- mosujvári, munkácsi püspökség területén ré­szük van a papoknak, nevezetesen: árva- házak, internátusok, szeminárium, alapítvá­nyok stb.-ek, amelyek lehetővé teszik, hogy a papok gyermekeik nevelését minél kisebb anyagi megterheltetéssel végezhessék. A hajdudorogi püspökség revíziója -— úgy látszik — letűnik a napirendről. Mint ismeretes, arról volt szó, hogy a 261 egy­házközségekből 13-at visszacsatolnak az oláh püspökségekből, de ezzel szemben ugyan­ennyi magyar többségű egyházközséget csa­toltak volna át a hajdudorogi püspök egy­házmegyéjéhez. Most azonban ez a kérdés lekerül a napirendről és ennek a legjobban bizonyára Miklóssy püspök örvend, akinek eredeti ál'áspontja is az volt, hogy az egy­házmegyéje megcsonkítását ellenzi. A volt VTJJA-czipő-üzlet a dr. Török-féle házba átköltözött. A rendőrtisztek kongresszusa. — A Szamos tudósitójától. — Szatmár, jun. 27. A holnap tartandó kongresszusra a rendőrtisztviselők majdnem teljes számban a mai nap folyamán Szatmárra érkeztek. A vendégeket az állomáson Tankóczi Gyula rendőrfőkapitány és a rendőri tisztviselők, valamint a rendezőbizottság tagjai fogadták és üdvözölték. Ma, részben a délutáni, részben az esti vonattal a kővetkező rendőrtisztek érkeztek meg: Dr. Angyal Armand rendőrfőkapitány Győr, Farkas Jenő polgármester Felsőbánya, Váczy József rendőrfőkapitány Kassa, Kertész Bertalan rendőrfőkapitány Nyíregyháza, Bor­nemissza Gyula rendőrfőkapitány Torda, Rácz József rendőrkapitány Szekszárd, Matolcsi János rendőrkapitány Igló, Juhász Mór ren­dőrkapitány Kassa, Késik Ödön rendőrkapi­tány Szolnok, Dr. Acker György rendőrkapi­tány Szászsebes, Riedl István rendőrkapitány Rozsnyó, Dr. Hulin Béla rendőrkapitány Jjjsz- ! berény, Demidor Ignác rendőrkapitány s dr. Falussy Alajos rendöralkapitány Nagykároly, Körner Géza rendőrkapitány Hajdúszoboszló, Sághy Lajos rendőrfőkapitány Székesfehérvár, Almássy Kornél rendőrtiszt Felsőbánya, Török Lajos rendőrkapitány Lugos, Moravek Antal rendőrfőkapitány Selmecbánya. Berzeviczy István rendőrkapitány Ungvár, Erdőhegyi Miklós rendőrkapitány Munkács, Dr. Török Gyula rendőrkapitány Veszprém, Badik Béla rendőrkapitány Trencsén, Dr, Harsányi Imre rendőrkapitány s neje, Dr. Hortobágyi Ernő II. o. rendőrkapitány, Budaházy Jenő II. o. rendőrkapitány s neje, Tonheisser Elemér rendőrparancsnok s neje, Dr. Heimler Károly rendőrkapitány Sopron, Chernák Béla rendőr- alkapitány Esztergom, Dr. Stecz László ren­dőrkapitány Kaposvár, Balogh Zoltán h. rendőrfőkapitány s dr. Kozslik István rendőr­fogalmazó Miskolc, Dr. Hadady Endre rendőr­főkapitány Kolozsvár, Tanczik Lajosi rendőr­főkapitány Gyv a, dr.„Szak#íl Jö£sei) rendőr- kapitány Szegt , Szalay Mátyás rendőrfőka­pitány Szabadka, Alapfy István rendőrkapitány Szabadka, Barna Tibor rendőrparancsnok Kecskemét és neje Barna Tiborné, Tisza Miksa rendőrkapitány Szepesváralja, Szath- máry Tihamér rendőrfőkapitány Hódmező­vásárhely. Megérkezés után a rendezőbizottság tagjai lakásaikra kalauzolták a tiszviselőket. Este az Iparos Otthon fedett kerthelyi­ségében társasvacsorával egybekötött ismer­kedési estély volt. Itt adjuk á kongresszus holnap és holnaputáni programját. Junius 28-án d. e. 9 órakor választ­mányi ülés a városháza közgyűlési termében. D. e. 10 órakor tisztelgések. D. e. fél 11 órakor közgyűlés a város közgyűlési termé­ben a következő tárgysorozattal: Elnöki meg­nyitó. Titkári jelentés. Geguss Dániel buda­pesti államrendőrségi tanácsos előadása: Kivándorlás és leánykereskedelem. Rostás István debreceni főkapitány előadása: A ren­dőrség és a nagyközönség. Hollady Nándor besztercebányai főkapitány előadása: A tár­sadalmi nevelés hiányai. Dr. Stec László kaposvári főkapitány előadása: A rendőr­képzés. Chernák Béla esztergomi alkapitány A rendőr és rendőrkutya szerepe a közbiz­tonság szolgálatában, Indítványok. Közgyűlés után 1 és fél órakor társasebéd az Iparos Otthon fedett nyárihelyéségében. Délután 4 órakor különvonattal kirándulás Szathnár- hegyre, hol a vendégek Dr. Vajay Imre tb. főorvos ur szőllőjében Uzsonnával láttattnak el, ’ hazaérkezés ' este 9 órakor. Junius 2$-én. Indulás Nagy- és Felső­bányára 6 óra fS perckor. Felsőbányára ér­kezés d. e. 10 óra 14 perckor. A város és környékének megtekintése után Felsőbánya város közönsége a közgyűlési tagok részére villásreggeiit ad. Délben 1,2 órakor kocsikon visszaindulás Nagybányára, hol Nagybánya város közönsége a közgyűlési tagok részére ebédet ad. Nagybányáról vonaton visszaindu­lás d. u. 3 óra 53 perckor, érkezés Szat­márra este 6 óra 45 perckor. Junius 30-án. Indulás Bikszádra reggel 7 órakor, érkezés 11 óra 30 perckor. Vissza­indulás d. u. 3 óra 8 perckor és este 6 óra 30 perckor, előbbi érkezik Szatmára 6 óra 50 perckor, utóbbi pedig este 10 óra 05 perckor. Két uj ovoda felállítása és az iskola-kertek rendezése. — A Szamos tudósitójától. — Szatmár, junius 27. Az egyke rendszer korszakában, amikor mindinkább sűrűbb a panasz az elnéptelene­dés miatt, szinte felfrissitőleg hat Bodnár György szatmári kir. tanfelügyelő átirata a városhoz, amelyben két uj óvodának a felál­lítását kéri. Még pedig a külterületen, ahol amúgy is meglehetős mostohák a kulturális és tanügyi viszonyok. A tanfelügyelő átiratát a tanács magáévá tette és Bm-tha Kálmán gazdasági tanácsost bízta meg, hogy alkalmas telepet szemeljen ki az ovodák felállításához. Bartha tanácsos az egyik szatmár-kül- telki ovoda helyét az Ujmajor, vagy a pál- falvai utón jelölte meg; a Németi részen pedig a Vörösmarthy, Kölcsey utcák, az lstván-téí, és a Tisztviselőtelep körzetét ta­lálta legalkalmasabbnak, tekintve, hogy itt a városnak magának is vannak teláei. Még pedig a Török István féle lanka, vagy a régi katonai kórház, esetleg a Gvadányi-utca meg­hosszabbítása esetén keletkező saroktelek. A két ovoda felépítése telekkel együtt körül­belül 60,000 koronába kerül. A mostani pénzügyi viszonyok ugyan nem nagyon alkalmasak az ilveníéle beru­házásokra, annak dacára a tanács dicsérendő buzgalommal tovább fejlesztette az ügyet és a gazdasági szakbizottsághoz már be is ter­jesztette. Itt említjük meg, hogy a tanfelügyelő egy újabb átiratban arra kérte a tanácsot, hogy az ovodák, valamint az iskolák telkeit rendeztesse a város. • Parkiroztatni kell a telkeket, hogy azok rendeltetésüknek és cél­juknak mindenben megfeleljenek. A tanfelügyelő kérése a szakbizottság elé került, amely erre nézve meg is adta a fe'hatalmazást. Ennek alapján a tanács Bartha Kálmán gazdasági tanácsost bízta meg a parkírozás végrehajtásával. Qi halászat mindennemű palódi angol h°r9°k ráhhálók Ragályinál dagyválasztékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb cipőraktára. Az előrehaladott idény miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi chewreaux és boxbőrből készült legújabb divatu úri, női és gyermek lábbeliek. 5WP A valódi AMERIKAI KING OUELITI cipők kizárólagos raktára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom