Szamos, 1914. július (46. évfolyam, 147-173. szám)

1914-07-11 / 157. szám

(ft* Julius 12. >57. szám.) SZAMOS 5. oktal ter rászán hallatszik, hogy tüdőgyula- dásos . . . szegény ... ly«, a szegény ember. Az emberek kezdik érezői, hogy Y*a még boldogság, csak nyomorúsá­got kell látni, hogy boldogságot érez- zen az ember ... Jön Az Est, u j szenzációk, uj thémá, a falak mellett húzódra vonul a szegényes csapat. Az apa viszi a fiókját, az anya, mint egv aggódó re réb, tipeg utána az éjszakában, a gyerek szóazke fejét ráhajtja az apja vállára, reszket ... didereg . . . fázik. A nagykendőt, huzza össze a nagy kendőt, hallatszik megint a járó­kelők gondos figyelmeztetése. — A nagykendő nincs, mondja kinos-gunyosan az asszony. A nagy­kőn dőt elvették a patikában. Ott tar­tották zálogban, mert drága az or­vosság, hatvan krajcár . . . zálogot kellett hagyni érte. Megy, bandukol a szánalmas, szomorú család, az apa vékony ka­bátja szárnyával takargatja reszkető botegét. •• A sarkon csak nehezen tudják kikerülni az egymástól bucsuzkodó társaságot ... — Aztán küldjön anzixot a Lidó- ról, kiáltja valaki. Lassanként elcsendesül az esti ■ korzó. Istentisztelet. A szatmári ref. tem­plomban ma délelőtt 10 órakor Bélteky La­jos lelkész, délután 3 órakor Boross Jenő lelkész prédikál. Evang. egyházmegyei gyűlés. A folyó hó. 21—22-én városunkban tartandó evangélikus egyházmegyei gyűlés előkészü­letei serényen folynak. A rendező bizottság e hó 9-én tartott ülésében a fogadás és elszállásolás ügyében értekezett. • 21-én a Pannóniában tartandó diszebédre a jelent­kező ivek kézen forognak. A magyarhoni evangélikus egyház legillusztrisabb szónoká­nak, Paulik János nyíregyházai lelkésznek a szatmári ref. templomban 21-én délután 5 órakor tartandó beszéde elé városunk kö­zönsége élénk érdeklődéssel néz. A belgrádi orosz követ halála. Bel- grádból jelentik: Hartwig orosz követ tegnap este báró Giesl osztrák-magyar követ laká­sán a követ karjai között elhunyt. A szláv terjeszkedés markáns harcosát szivszélhüdés ölte. Az osztrák-magyar monarchia de- marsa. Belgrádból jelenti tudósítónk: Hart­wig orosz követ halála folytán Giesl báró nagykövet az elhatározott diplomáciai lépést a jövő hét elején teszi meg. A trónörökösné nővére kolostorba vonul. Bécsből telefonálja tudósítónk: A Neues W. Tagblatt híradása szerint Franciska Bourbon pármai hercegnő, Károly Ferenc József, az uj trónörökös feleségének nővére egy bécsi kolostorba vonul. Öngyilkos rab. Szegedről jelenti tu­dósítónk : A Csillag börtön 17800 sz. rabja tegnap este, amikor mindenki aludt, borzal­mas öngyilkosságot követett el. Valahonnan gyufát szerzett a szerencsétlen ember és azzal meggyujtotta a szalmazsákját. Amikor a többi rabok értesültek a rettenetes öngyil­kosságról, csaknem zendülés tört ki köztük. Betyárvilág Szegeden. Szegedi tudó­sitónk jelenti: A szegedi alsótanyán. rettene­tes állapotok uralkodnak. Elvetemült hara­miák valósággal rettegésben tartják a lakos­ságot. Egy ember ki mert menni a lakásából, mire az utonállók lelőtték. Erős csendőr­őrjáratot küldtek a közbiztonság megerő­sítésére. Dr. Göbl Alajos 4 hétre a felvidékre utazott. A „Korona“ bazárba érkezett egy waggon befőttes és ugorkás üveg, mely eddig még nem létezett olcsó áron lesz elárusítva. Eljegyzés. Krassó Edithet eljegyezte dr. Rosskopf Béla nagyváradi orvos. A Népiroda napibiztosai. A szatmári Népiroda hivatalos óráit 63,te 6—7-ig tartja, mikor is minden hozzáfordulónak készséggel szolgál felvilágosítással, tanácscsal. Julius hónapban a következők látják el a napibiz­tosi tisztet: 13- án dr. Kovács Gyula, dr. Bertalan István. 14- én dr. Pirkler Ernő, dr. Barna János. 15- én Flontás Döme, dr. Rácz Endre. 16- án Neubauer Elemér, dr. Guttmann Lajos. 17- én Ferencz Ágoston, dr. Fábián Lajos. 18- án dr. Nagy József, Gaál Jenő. A trón árnyékában. E címen néhány hét előtt a budapesti Tivoli és Omnia mozgó- szinházak óriási sikerű főúri drámát mutat­tak be, mely a közönség legnagyobb tetszé­sével találkozott és a sajtó a legnagyobb el­ismeréssel irt róla. Királyi messalience körül forog, a darab érdekes tartalma, a tartalmá­hoz híven tündöklő kiállításban és pompás rendezésben ma délután 4 órától kerül Színre az Uránia mozgóban, bizonyára a megérde­melt sikerrel. Körözés. Mandel Aranka veresmarti születésű 20 éves leány Nagyszőlősről ös- . meretlen helyre távozott. A rendőrség a nyomozást megindította. Elpusztult a termés. Kisarból írják nekünk: Szerdán délután hatalmas jégfelhő vonult el Kisar község felett, amelyből ten­geri, majd később mogyoró nagyságú jegek hulottak alá, elpusztítva a szép reményekkel biztató tavaszi veteéseket. Mintegy 150—160 holdnyi terület teljesen le van tarolva. A pusztulás .szomorú képé tárul a szerenését- len gazda elé mindenütt. Az elmúlt három évben az árvíz által sújtott lakosság most a jégverés miatt elcsüggedve kétségbeesetten, reménytelenül jár-kél a púszta földeken. Á kár körülbelül 6—8000 korona. Sok serdülő ifjúnak folyton fáj a feje, nincs étvágya, kemény, a széke, bőrük mindenféle pattanással van tele. Ilyenkor legjobb, ha a reggeli előtt kap­nak egy kis pohár természetes Ferencz József keserű vizet, melynek tisztité ha­tása a gyomorban, belekben s a vérben gyakran valóban meglepetést keltő. — Wallenstein dr. berlini városi iskolaorvos, kijelenti, hogy a Ferencz József víznek biztos hashajtó hatásával, amit semmi­féle más szerrel oly gyorsan nem lehet elérni, rendkivül meg van elégedve. Kap­ható minden gyógyszertárban, drogériá­ban és füszerüzletben. 74 A hitegetett udvarló bosszúja. (Tör­vényszéki tárgyalás.) A Btkv. 301. szakaszába ütköző súlyos testisértés bűntettével vádolt Moldován György papbikói lakos, oláh nap­számos felett ítélkezett tegnap a kir. Tör­vényszék büntető tanácsa, Balázs József kir. tszéki biró elnöklete alatt. Szavazó bírák Dr. Visky Sándor és Knoll bírók voltak, a vádat Dr. Domby Zoltán kir. ügyész képviselte, a védelmet Dr. Bárdóly Endre látta el. A vád az volt, hogy Moldován György 1914. május 13-án délután Varna Flórát Alsóhuta község­ben, — mivel ez többszöri kérése dacára nem akart a vádlottnak felesége lenni, — orrán és mellén többször késszurással élet- veszélyesen megsebesítette. Dr. Vajay Imre orvosszakértő szerint a sérülés 7 héten át gyógyult. Vádlott azzal védekezett, hogy ittas volt és elkeseredett szerelmi csalódásában szúrta meg a leányt. A bíróság a vádlottat, — ki már emberölésért és lopásért 5 évi fegyházat is kitöltött volt, — a vád és véde­lem meghallgatása után 2 évi börtönre ítélte. Az Ítélet jogerős. Cseresznyéslepény. Hozzávalók: 50 dg liszt, 1 csomag dr. Oetker-féle sütőpor, 10 dg vaj, 2 tojás, Vs liter tej vagy tejfel, meg­felelő só. Aki édesebben szereti, még 10 dg cukrot vehét. Készítés: a tésztát a szokott módon elkészítjük s amint kedveljük, véko­nyabban vagy vastagabban nyújtva, a jói zsírozott tepsibe tesszük. Töltelékül magtala- nitott cseresznyét használunk. Ha a cseresznye igen nedvdus, úgy az egész tésztát jól be­hintjük liszttel és cukorral. Ezen recept 2 középnagyságú lepényre elegendő. Baumann Károly fellépte a Hungária kertben. Nagyfokú művészi élvezetben volt azoknak részük, akik tegnap e3te megnézték Baumannt és társulatát: A kiváló művész, kit a Fővárosi Orfeumból ismer a közönség, ismét vissza tért a színpadra s a budapesti Folies Capricban elért óriási sikerei után vi­déki körútra indult s jelenleg a Hungária- kertben tartja előadásait. Mo3t, hogy Bau­mannt ismét színpadon láttuk s megállapít­hatjuk, hogy Banmann ma jobb, mint valaha. Rajta kívül sikere volt a hires Brigtons együttesnek, Dóri Gizának, Galambos Ele­mérnek, ki saját műsorát adja elő. A tár­sulat még 2 előadást tart, vasárnap és hét­főn változó családi műsorral. Itt a befőzések ideje. Gyümölcsöt, szedret most főz be a háziasszony a tél ide­jére. Épen az alkalmas időben ajánljuk a legolcsóbb és legkitűnőbb eljárást a befőttek romlandóságának meggátlására a dr. Oetker- féle befőttsegitséget (védjegyzett elnevezés) 1 csomag 12 fillér elegendő. 5 kgr befőtt, gyümölcs, gelce, marmelad, gyümölcskivonat, ugorka stb megóvására s megakadályozza a a penészedést. — Ezen szer már számtalan konyhában használatos s naponta uj híveket talál. Olvasóink kívánságukra dr. Oeíker-gyártól (Baden—Wien mellett) ingyen és bérmentve kaphatnak recepteket. Az Alföldi gazdasági egyesület — „Széchenyi“ fiúnevelő és tápintézete. Buda- legegészségesebb és legszebb helyén a Duna parton a Parlament mellett, V., Személynök- utca és Markó-utca sarok. Telefon 152—64. Felvesz elemi-, közép- és felsőiskolai rendes > és magántanulókat. Az intézet tanárai egyéni oktatásban és nevelésben részesítik a növen­dékeket. Legmodernebb berendezés. Magán­tanulóknak és növendékeknek külön tanfolyam. Német, francia és angol társalgás. Zene, torna, sport. Prospektus. Fogzási nehézségeket nem szenved át az a csecsemő, kinél az elválasztás pilla­natától kezdve a Phospatine Faliefes-t hasz­nálják tápszer gyanánt. Ma már minden gon­dos anya egyetlen óhajtása gyermekét az -el­választás idejétől kezdve csakis a világhírű kitűnő gyermekliszttel táplálni, mert a Phos­patine Falieres nagyon könnyen emészthető, igen kellemes izü. 1 doboz 3 kor. 80 fillér minden gyógytárban. Jó éjszakát szerezhet megának min­denki, ha a hálószobáit a „Löoherer Cimexin“- nel fertőtleníti. A fővárosban történt próbák beigazolták, hogy a .Löcherer Cimexin* nem­csak a poloskát, és annak petéit pusztítja el rögtön; de megszabadít a ruszli, sváb és han­gyáktól is; a molykártól pedig a szőrme ru­hákat teljesen megóvja. Beszerezhető : Rajzin­ger Sándor gyógyszertárában és a készítőnél .Löcherer Gyula gyógyszertárában Bártfán. Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. Nyilttér E rovatban közlőitekért nem felelős a szerk Több okból szüségesnek tartom a nyil­vánossággal közölni, hogy a Dalegyesület szolgálatából való kilépésemet az egye­sületnek bejelentettem. Szatmár, 1914 julius 11. Oroszi Albert. Borivóknak < tor kamráéhoz!

Next

/
Oldalképek
Tartalom