Szamos, 1912. június (44. évfolyam, 122-145. szám)

1912-06-05 / 125. szám

<1912. janim 5.) 125. «apt. 5. oldal. SZAMOS tanítói (r. k.), Jéder 1 tanítói (g. k.), Réz* telek, 1 tanítói, Vámfalu 1 tanítói (ref), Nagybányatelep, Tartóié, Tőrökfalu 1—1 tanítónői, Szamosborhid 1 tanítói, 1 tanító­női, Szanisz'ó 1 igazgatótanitói, 1 tanítónői (r. k.) Adós, fizess! Engel Herman, Farkas Ignác és Kaufman József tiszakóródi lako­soknak már régebb idő óta tartozott na­gyobb összeg pénzzel Klein József mészá­ros, amit fizetni nem akart, csak a kama­tait egyenlítette ki. Most, hogy Klein a szomszéd községbe akart költözködni, En gelék elhatározták, hogy erőszakkal is el­veszik tőle a pénzüket. Ezért a kora reggeli órákban Kleinhoz bezörgetve követelték tőle az ajtó kinyitását. Klein kinyitotta az ajtót, mire Engelék neki támadtak s összeverték. A felesége által időközben be zárt hálószoba ajtaját fejszével betérték s Kleinnót is ütlegelni kezdték Kleinét meg­fogták, a földre tepertők, majd a keblén elrejtett aranynemüeket és értékpapírokat elvették s eltávoztak. Kleinók az esetről je­lentést tettek a csendőrsógen, amely a radi kális hitelezők ellen az eljárást megindí­totta. Államsegély a tanitók fürdőjének. A tanitók társadalmi gyógyfürdője, üdülő és gyermek nyaraló-telepe létesítése érdekében megindított országos mozgalmat a vallás­áé közoktatásügyi kormáDy is a legmelegebb érdeklődéssel és pártfogással kiséri. Mint illetékes helyről értesülünk, az »Udvarhely- vármegyei Tanitóegylet“ kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a május hó 12 én megnyílt Tanitók Fürdője befektetései cél­jára, évi 2000 korona államsegélyt engedélyezett. A közoktatásügyi kormány­nak ezen nagy jelentőségű erkölcsi és anyagi támogatása teljes mértékben bizto­sítja a gyógyfürdő és üdülőtelep kiépítését. A részvénytársasági szervezkedés eddig el­ért kiváló eredményét, az ezen év végéig meghosszabbítani tervezett további részvény- jegyzési elhatározás csak fokozza annyival is inkább, mert a közeli napokban kibocsá­tandó uj tervezet alapitói, a részvénytőke jelentékeny nagy részét már előre biztosí­tották s igy a további részvónyjagyzósekkel csak a fennmaradó alaptőke részlet bizto­sítandó. A gyógyfürdőt a tanitók, a legmi­nimálisabb árszabással, a szókelyudvarheiyi Szejke fürdőn már megnyitották s ennek prospektusa mindenro nézve teljes tájéko zást nyújt, ügy a fürdő, mint a részvény­társaság ügyére nézve minden megkeresés Gyerkes Mihály ig. tanító címére, Székely­udvarhely küldendők. Meggyilkolt föld!»Ttokon. Avasujfalu községben tegnap este Osakán Péter ottani jómódú földbirtokost, Podák Juon hutai lakós több kés-szurással megölte. A csend- őrség a legényt letartóztatta és a szatmári ügyészség fogházába kisérte. Fiatal gonosztevők. Gyerma Vaszil, Franczilla Jakab, Birtók Juon, Ilk Juon, Gyermán Vaszil Bujánháza községben 1911. évi julius hó 8-án éjjel a Zvabeni Istvánná kamrájának ajtaját kinyitva a hombár ajtó- .át feltörték és onnan több véka búzát, babonát és lisztet elloptak. A szatmári tör­vényszék a mai napon megtartott főtárgya- láson a fiatalkorú bűnösöket egyenként 1—1 hónapi fogházra Ítélte. Elkapta a gép. Stark János vámfalui esztergályos mestert tegnap délelőtt elkapta a gép és úgy a falhoz vágta, hogy a jobb lábát két helyen eltörte. A szeren c-étlenül járt mesterembert behozták a szatmári köz­kórházba. A Hungáriában folyó hó 8-ikán, szombaton este egy cigány zenekar hang­versenyez. Tisztelettel Weisz Adolf vendéglős. Friss szrtllő Mortznél. j)r. Fábián fajos Rákóczi-u.26.sz^a! (Fogarassy ház) megnyitotta. Dahlström Géza városi kutmestor. Kútfúrási vállalata. Szivattyú és vízvezeték felsze- j vetéseket elfogad. ■■ ■ ■■, Majlath-uica 11. | # | Telefon 233. A bécsi és párisi modell käiapok a tavaszi saisonra megérkeztek FRIEDMANN GIZELLÁHOZ Szatmár, Károlyi-köz (Antal-ház.) Átalakítások ízlésesen és olcsón eszközöltetnek. BRAUN MÓR l vizvezetékszerelü Szatmár, Hidköz 1. Alapittatott 1854, Készít szoba-fürdőt, vízvezetékeket, szívó- és nyomó szivattyúkat Raktá' ron tart. pálinka főző, mosó-és takarék tűzhely üstöket, permetezőket őj mind- — ezek szerkezeteit —■ Építész iroda áthelyezés. latorján István $"ís irodáját junius 1-től Hunyady-u. 18. sz. alatti házába helyezte át. Táviratok. Budapest forradalom előtt. — Saját tudósítónktól. — (Budapest, juniu9 4.) A mai parlamenti események nagy izgalmat okoztak a fővá­rosban. Különösen a munkásnegyedekben forrong a nép. A rendőrség széleskörű in­tézkedéseket tett. A fővárost megrakták ka­tonasággal. A munkásnegyedek és a veszé­lyes pontokon katonák táboroznak. A par­lament előtt két gyalogezred, 300 lovas és ugyanannyi gyalogos rendőr vont kordont. A rendőrfőkapitány szigorú rendelődet adott ki, hogy zavargás esetén a kapukat és boltokat be kell zárni. Ha pedig a tömeg rombolna, vagy megtámadná a rendőrséget, vagy ka­tonákat, akkor háromszori kürtjei után lő­nek. A villamosokat ós a telefonközpontot katonaság őrzi Negyvenhét gyalogos és lo­vas század teljesít ma Budapesten szolgála­tot. Azonkívül az OTszág minden részéről csendőröket vezényeltek föl. Az utcákon c.-endőrök cirkálnak szakaszonként. Félő, hogy 24 órán belül kitör Budapesten a for­radalom. Tisza nyilatkozata. (Budapest, junius 4.) A mai viharos ülés után Tisza István gróf több uiságiró előtt a következőket mondotta: Mikor az ülés megnyitása utáu Holló Lajos és Justh Gyula, majd az ellenzéknek úgyszólván min­den tagja felállott helyéről, hogy a házsza­bályokhoz kérjen szót, ón általános figyel­meztetést intéztem az ellenzékhez. Azt mon­dottam: Szálljanak végre magukba, álljanak meg azon a borzalmas lejtőn, melyre ön­magukat ós az egész országot jutatták. Eb­ben a pillan *tban nagy zaj támadt az ellen­zéken, amely percekig szakadatlanul tartott. Én a zaj dacára folytattam be>zódem és hi­vatkoztam arra, hogy gróf Andrássy Gyula az obstrukciót a legveszedelmesebb klotür- nek bélyegezte és Andrássy érveivel akar­tam bizonyítani, hngy húsz ember akarata nem uralkodhat a Házon. H llotlák e sza­vaimat, vagy se, nem tudom. Én elmondot­tam általános figyelmeztetésemet és jól le­het, a zaj folyton tartott, én tovább is tel­jesítettem elnöki kötelességemet. Nem ad­tam meg a szót senkinek, aki a házszabá­lyokhoz jelentkezett, nem vettem figyelembe a zárt ülést kérő ivet, mert a tárgyalás ko­molyságán akartam őrködni és nem voltam hajlandó többé megengedni a házszabályok kijátszását. Minthogy a zaj folyton tartott, ón folytattam munkámat. Feltettem szava­zásra Szeposházy indítványát (a párhuzamos ülések tartására vonatkozólag), mit a többség elfogadott. Azután megkérdeztem, akar-e vala­ki szólani a véderő javaslathoz. Minthogy senki sem j elentkezett,feltettem a kérdést szavazásra. Különleges esipkefes- T~| T>A 1 = Gyári főűzlet lés, hűen minta után t-íi JvvX X dl Kossuth Lajos - utca 10. szám. Felv&tsii üz£n&«: Kazinczy-utca 17. sz. Attila-utti 2. sz. Nagykároly: Széchenyi-utca 34. sz. Alapittatott 1886. Crick & Comp egyedüli elárusítója. Teljesen ingyen kap minden jobb vevő, aki nálam cipőt vesz, egy pár cipő sámfát — amely a cipó formáját megtartja. Valódi amerikai cipők! Szolid árak! Dús választék! GRUNFELD SAMUEL Deák-tér 9. TELEFON 252. TELEFON 252,

Next

/
Oldalképek
Tartalom