Szamos, 1913. november (45. évfolyam, 252-276. szám)

1913-11-28 / 274. szám

Negyvenötödik évfolyam Szatmár, 1913. POLITIKAI NAPILAP 274 szám Három várói küldüssge. Szatmár, nov. 27. Az ellenzék Becs számára dolgo­zott és igy bizonyára jelentéktelen do­lognak tartja három ma­gyar város érzéseinek ünnepi megnyilatkozását. A bécsi karzat, a bécsi sajtó, a bécsi utca és a bécsi kávéház tetszését, tapsát, rokonszenvét igyekszik kiharcolni min­den módon. Mindenekelőtt azt akar­ták tüntető módon megmutatni, hogy tudnak ők jól, illedelmesen, parla­mentáris módon viselkedni, de per­sze ezt csakis Bécsnek és nem Buda­pestnek kedvéért. A magyar többség ezt sajnálattal vette tudomásul, de szí­vesen fogadta. Mikor azonban az ellen­zék a közös ügyek tárgyalására hivatott alkalmat, a delegációk üléseit arra akarta használni, hogy a magyar parlamentnek belső ügyét, a parlamenti őrség miatt való panaszait fölhánytorgassa, ezt a bécsiek szemében, mint a magyar par­lament botrány-anyagát tüntesse föl, ak­kor a többséghez tartozó magyar dele­gátusok joggal mondták, hogy ehhez nem adnak keretet. így történt azután, hogy a delegá­ció keddi plenáris ülését nem tarthat­ták meg, mert az nem volt határozat- képes. A meg nem történt esemény mellett az ellenzék szemében el fog tör- pülni az, ami —- nem ugyan Bécsben, — de ugyanakkor történt. Arad. Deb­recen és Szatmárnémeti városok kül­döttségei adták át a díszpolgári okleve­let Tisza István gróf miniszterelnöknek. A nemzeti ellenállás idejében több ro- konszenvvel beszéltek a törvényhatósá­gokról. Sőt még ma is, ha valamelyik vármegye olyan fölterjesztésre határozza el magát, amely az ellenzék politikájá­nak kedvez, — akkor az a „nemzet hangja“, „az ország megnyilatkozása“. Most azonban három nagy város de­monstrációja apró, semmi epizód ahhoz képes% hogy mit szólnak a bécsi fiak- keresek a magyar delegáció mokány legényeiről. Hónapok előtt hozta meg határoza­tát a három törvényhatóság, amelyek díszpolgári okleveleit kedden átadták A rajongó szeretet és a büszke nagyrabe­j NOVEMBER PÉNTEK R- Szószt. csülés mellett, amelyet a három város Tisza István, Magyarország legnagyobb, történelmi hivatást betöltő államférfiával szemben tolmácsolni akart, — a tör­vényhatósági határozatoknak volt még egy közös célja: annak hirdetése, hogy a városok szabad közvéleménye, józan és értelmes társadalma elitéli az ellen­zék politikáját és Tisza mellett van a parlament munkaképességét biztositó, régi tekintélyét visszaszerző munkájában. A díszpolgári oklevelek elkészültének és átadásának idejére aémiben talán válto­zott a helyzet, különösen azzal, hogy az ellenzék parlamenti sztrájkjának nép­szerűtlenségét megérezve, bement a képviselőházba. De azért még ma se tért arra a helyes útra, hogy ne férne rá a figyelmeztetés, amely a törvény- hatóságok bizalomnyilvánitásaiból nekik szól. Tisza István gróf miniszterelnök a küldöttségekhez intézett válaszában nem hagyta ezt a mozzanatot figyelmen kí­vül. A többség, úgymond, az eddigi csatákat megnyerte, de ahhoz, hogy a harcot győzelmesen be is fejezze, to­vábbi kitartásra is van szükség Ez a kitartás, amint azt nap-nap után beszé­des jelek mutatják, csorbittatlanul él a többség táborában és teljes ibiztositéka a kormány további sikereinek. A küldöttségek tisztelgésének emez általános politikai jelentősége mellett, természetesen, bennünket közelről érint j az, hogy a három város között Szatmár is átnyújtotta gróf Tisza Istvánnak a díszpolgári oklevelét. A miniszterelnököt szemmel láthatóan kedvesen érintette az a nagy szatmári küldöttség, amely a vá- ! ros ragaszkodásának újabb jelét hozta ; elébe ; a hármas tisztelgés részletei kö- ; zül pedig magasan kiemelkedett az a ; tartalmára, formájára és előadására nézve ; tökéletesen sikerült, beszéd, amelyet a | díszoklevél átadásánál dr. Vajay Károly kir. tan., polgármester mondott Dr. Keresztszeghy Lajosnak a banketten mondott magvas és politikai érvektől súlyos beszédét mindvégig a három vá­ros küldöttségének zajos tetszése kisérte s amikor a szatmári munkapárt elnöke kijelentette, hogy a díszoklevél nemcsak a miniszterelnök személye iránti bizalom _ jele, de jele az 0 politiká ához való törhetetlen ragaszkodásnak is. frappáns módon tört ki az egyöntetű érzések megnyilvánulása. Gönczy Antal gör. kath esperes hatásos tósztja, dr. Lénárd István ta­láló és szellemes felköszöntője mind feltűnővé tették Szatmár város nevét a hármas tisztelgésben. A komoly emberek szemében bizo­nyára ez volt a nap igaz eseménye a politikában : ha a bécsi utcát jobban izgatta egy delegációs ülés, amelyet az ellenzékiek azért akartak megtartani, mert tudták, hogy nem fogják meg­tartani, — hát ezt az elégtételt kész­séggel átengedjük az ellenzéknek. Jogrend és önkény. Azt mondja Apponyi, hogy a törvény­hozásban nem jogrend uralkodik, hanem önkény. Ezt a merészen kivágott frázist úgy értelmezi, hogy a kormány és a több sóg minden törvényjavaslatban, minden intézkedésben önkényt gyakorol, az önkény uralmát akarja biztosimai, az ellenék pedig a jogrendet védi. A tények azonban alaposan rácáfolnak erre a fonák állításra. Hiszen e t Apponyi egy olyan ülésen koc­káztatta meg, amely a bősz dós obstrukció kétségtelen jeleit vselte magán. Hát mir most a tanácskozásra szánt időt mestersé­gesen elnyújtod, a tárgytól messze elka­landozó beszédekkel pazarolni, amint az ellenzék teszi, ez jogrend? Ellenben ön­kény az, hogy a kormány ős a többség teljesen szabad folyást enged a vitánok és alkalmat nyújt az ellenzéknek magát korlátlanul kibeszó nie ? Apponyi azért f kadt ki, mert a Ház ne n szüntette be ülésezéseit arra a napra, amelyre nehány ellenzéki delegátus kérése folytán delegációs ülés volt összehiva. De vájjon jogrend-e az, hogy nyolc e lenzék delegátus, haján d fogva előráncigált ürügy alapján, bármikor összehivathassa a közös ügyes bizottság teljes ülését és megaka­dályozhassa a„ magyar törvényhozás mun­kál kodá-át ? Es önkénye az, ha a többség . az óv végén nagymennyis gí fontos és sürgős elintézni való és obstrukciós ülések közepette nem tart szünetet, hanem dol- ! gozni akar ? Apponyi a közelmúltban letárgy It j és tárgyalás alatt álló törvényjavaslatokra j és intézkedésekre is kiterjesztette vádját. ! S zerinte az önkény müve volt nz esküdt- i széknek az anyagi igazság jobb érvénye : sülöse kedvéért való megreformálá-a; el- | lenben a jogre dnek lett volna a diadala, I h.n az odd gi álLpot fenntartásával nz | esküdtek ezeulul is helyrehozhatatlanul i mentheinók föl az snyagyiikosokat 1 Sz rime önkény, reakció és erő-zak, ; hogy a kormány szabályozta a gyülek# | zési jogo es védelmébe vette a polgárok | -sza adságh, becsületét és testi épségét az j eiienveleményüek terrorjával szemben. A jogrend nemde azt kívánta volna, hogy Szárított ezukorrépa szeletet csak waggon rakományonként jutányos árban szállít a szatmári ozukorgyár r-t Jelen számunk 6 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom