Szamos, 1914. március (46. évfolyam, 49-73. szám)

1914-03-01 / 49. szám

XLVI. évfolyam. Szatmár, 1914. 49. szám. Állami ggermekmeÉBlget Szalmáinak! A helyi gyermekvédelem. Szatmár, február 28. A gyermekvédelem szép, de ma már nagy munkát és költséget igénylő feladatait városunkban jótékony egyesületek tel­jesitik. Tudvalevő, hogy ez egyesületeknek a köz­adakozásból befolyó, meglehetősen kis összegű és főképen változó be­vételükből nem áll rendelkezésére elég anyagi erő arra, hogy abból a segélyre esetleg eltartásra valóban reáutalt gyer­mekek nagyobb részét megfelelően be­rendezett intézetekben neveltethetnék. Városunkban eddig a Nőegylet, az az agilis jól adminisztrált egyesület érte el a társadalom kis proletárjainak tá­mogatása tekintetében a legértékesebb eredményeket. Nagy költséggel, kitartó, lelkes munkával árvaházat létesített. Ami fejlődő, növekvő népességű városunkban, amely a közeli vidékről is felszívja a szegény földmivelő, napszá­mos nép egy részét., nagyobb, több gyermeket befogadó intézetre van szükség. Ily intézetek felállítására azonban a társadalom a maga erejéből, különösen nálunk, Magyarországon, nem képes. Az állam fel is ismerte azokat a fontos állami érdekeket, amelyek a jövő nemzedék elpusztulásnak, elzüllés- nek kitett nagy tömegének megmenté­séhez fűződnek. Ezeknek a magasabb szempontok­nak figyelembevételével az ország több városában állami gyermekmenhelyet lé­tesített. Ilyenek vannak: Debrecenben, Mun­kácson, Marosvásárhelyen, Pécsett stb. Szatmár a debreceni állami gyer- mekmenhely működési körzetébe tarto­zik. A debreceni menhelybe szállítják be a gyermekvédelmi szabályzat értelmében illetékes hatóságaink (árvaszék és pol- I gármester) által elhagyottaknak nyilvá­nított és felvenni rendelt szegény gyer­meket. Az egyes menhelyeknek csak mint­egy fiókintézete a városunkban alapított állami gyermektelep, ahol ezidőszerint nevelőszülőknél (iparos, gazdálkodó em­berek) 265 oly gyermek van gondo­zásra kiadva, akiknek egészségi állapota az intézetbeli különösebb ápolást és or­vosi kezelést nem teszi szükségessé úgy a hatóságok, mint a jótékony egyesüle­tek munkáját a gyermekek elhelyezése, gondozás tekintetében megkönnyítené és városunk közönségének több irányú ér­dekét is szolgálná, ha itten egy állami gyermekmenttel felállítását a város ve­zetősége kieszközölné. Első sorban az állami gondozásra reászorult gyermekekre volna az uj in­tézmény előnyös, mert jelenleg Debre­cenbe |beszállitásuk csak a jegynek Debrecenből ideküldése után. Tehát gyakran 1—2 hét rmilva történik, amennyiben a debreceni gyermenhely körzetébe több vármegye tartozik, nagy mértékben el van halmozva munkával. Más szempontból is szükségünk van a gyermekmenhelyre. Tekintélyes összeget tizet a város az állami gondozásba adott gyermekek­ért: 1912. évben körülbelül 7949 K, 1913-ban pedig 11.115 K-t. Már most kétségtelen, hogy egy ily intézet, amely meglehetős összegű költségvetéssel dolgozik, a város kö­zönségének, fóképen iparos és keres­kedő osztályának gazdasági előnyt je­lent, mert szükségleteit bizonyára a helyi piacon kénytelen legalább is na­gyobb részben — beszerezni. Eszerint a fentebb említett összeg jó részben, esetleg egészen megtérülne az adózó közönségnek. Ha a város vezetősége elfogadha­tónak találja a felvetett eszmét; város- szépészet szempontból is nyereség volna egy stílusos, szépen megépített állami gyermekmenhely, amelynek építkezési részletmunkálatainak a helyi ipar ré­szére kellő utánjárással megszerzése hasznot hozna a helybeli iparos és munkásságnak. Egy ízben Marosvásárhelyen járva, megtekintettem az ottani áll. gyemek- menhelyet Művésziesen kifaragott galambducos kapujától kezdve székely stílusban ter­vezett, gyönyörűen kiképezett kis palota. Kár, hogy kissé távol esik a vá­rostól. Azonban ez a hiba, ha a gyer­mekhigiénikus követelmények, város díszítési és rendezési szempontok össze­egyeztetésével megfelelő helyen fogják az intézetet felépíteni, elkerülhető lesz és akkor uj. szép középülettel lesz vá­rosunk gazdagabb Dr. Qöncxy Miklós. A kormány győzelme a főrendiházban. — A Szamos fővárosi tudósítójának telefon- jelentése. — Budapest, febr 28. A főrendiház ma fél hétkor befe­jezte a napirend tárgyalását, végleg el­fogadván az esküdtszéki eljárásról, a sajtóreformról és a választókerületek beosztásáról ssóló törvényt. Talán az egyházpolitikai viták óta nem volt olyan hosszan tartó és hason­lóan fontos tanácskozása a főrendiház­nak, mint a mostani. ­A főrendiházban ma az ellenzék egész napon át folytatta támadásait a kormány ellen. A vita megint igen éles volt. Á sajtójavaslat védelmét Balogh Jenő igazságügyminiszter teljesítette a nála szokásos tárgyilagossággal és ala­possággal. Elfogulatlanság nélkül lehet megállapítani, hogy az ellenzék tárgyi aggodalmait alapos érveivel eloszlatta. A politikai támadásokat Tisza István verte vissza és a kormányelnök vissza­vágásaiban nem kevésbbé veit éles, mint ellenfelei. A kormányelnök az ellenzék nagy szívfájdalmára furcsa világításba helyezte ma Wesselényi Miklós koronaőrt, aki tegnap a támadások kiélezésében elől­járt. A miniszterelnök aktaszerüleg iga­zolta be, hogy Wesselényi annak idején szokatlanul éles hangú belügyminiszteri megrovás dacára is hajlandó lett volna a kormány bizalmából főispánságot be­Március 1 VASÁRNAP Invocabit iíli Simon agy választékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­— közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb cipőraktára. Az előrehaladott idáuy miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi ehe'wreaux és boxbőrből készült legújabb divatu úri, női és a yennek lábbeliek, v A valódi AMERIKAI KING QUELITI cipők kizárólagos raktára. Lapunk mai sz&itta 12 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom