Szamos, 1909. február (41. évfolyam, 26-48. szám)

1909-02-17 / 38. szám

2-ik oldal. SZAMOS (1909. febr. 17.) 88. szám. építését elvben elhatározta s ennek kivitelét a választmányra bízta. A tisztujicás a következőleg ejteiett mug : egyházi alelnök: dr. Fechtel János (aj), világi alelnök: dr. Göbl Alajos, pénztáros.: Kertészffy Gá­tőr, titkár: Kertész Pál (uj), ház­nagy: Ferency János, ügyész: dr. Ssreghy Béla, könyvtáros: Papp Já­nos. A választmányba, mint uj ta­gok beválasztattak: Bírdoly Ferdi­nand, Leber Antal, Bozgonyi Vik­tor, Scheffer Sándor és Weszelovszky Béla. terménypiac fenntartására az Árpád uloa keleti részét a jelenlegi álla­potban megtartani kívánja. Domokos Andor: Pártolja úgy a piacreudezés, mint parkírozás ügyét. Az Árpád utca közepének parkirozá sához óval alakú parkírozást ajsnl, két oldalt a házak mentén kocsi- utakkal. Frieder Adolf: Nem helyesli Cső may konzervatív felfogását, pártolja a parkírozást. Klein Vilmos helyesli Uraynak az Árpád-utcára és Tankóczynak a piac decentralizálására vonatkozó javas­latait. Böszörményi Emil szükségesnek tartja a piacrendezést. Deák tér ma már nem központ. A búzapiacnak más utcába való vitelét iodb ványozza Bartha Kálmán a parkírozás hive. A piac egyrésze parkiroztassók, a másik része pedig tartassák fenn aci célokra. Dr. Vajay Károly a terménypiao lelyozésót kívánja megállapítani. A ák tér rendezése vásári rendtartás . j»gyalása alatt áll, melyben a piac­terek megvannak jelölve, amelybe Németinek az Istváu-téren egy szom­bati hetivásáráéi' kérelme is tel van véve. A kérdés tárgyalása halasztas- sék el a szabályrendelet tárgyalásáig. A vasúti internátus előtti parkiro zás már most megkezdhető. Teitelbaum Hermann és Jákó Mi hálv hívei a parkírozásnak Ezután a főkapitány bezárta a gyűlést s kijelentette, hogy a fel­szólalásokból uj ideákat lehetett me­ríteni, melylye: e fontos kérdés tisz tázásához hozzájárultak és a köz- Űgynek is igaz szolgálatot tettek. Ezen informativ és konzultatív ér tekezlet benyomása alatt teszi meg a főkapitány a tanács utasítására elő terjesztését. Avasfelsőfalu és Avasujváros. Hol lesz a főszolgabírói székhely ? A két vetz'kedő polgárias anekdo tája jut eszünkbe, akiknek az Ítélő biró: a rabbinus, nagy ravaszon igazat adott, sőt a harmadikat sem felejtette ki, aki véletlenül tanúja volt a sala­moni ítéletnek, — amikor halljuk, hogy két küldöttség is járt a főis­pánnál, alispánnál a szolgabirói szék­hely elnyerése, illetve támogatásának kérése ügyében. Amint már a bevezetésből gyaní­tani lehet, mindkettő a szokásos jó­indulat biztosításával hagyta el a föispáni és alispáui audienciát. Az avasujvárosiak hétfőn voltak küidöttségileg dr. Falussy Árpádnál és távoztak a legszebb reményekkel, Az avasf-dsofalusiak pedig szárnsze- rint 4‘2-en. a tegnapi napon néztek bizalommal a jövőbe. Ez utóbbi kül döttségben Domahidy István, dr. Adler Adolf, Demián Athanász, Er dős8 Simon és Sándor, valamint Bre- gyán László, Szabó Gábor vettek részt. A harc a két község között erősen folyik a székhely eluyeré- réseért, amely minden kétséget kizá­rólag Avasfelsőfalut, mint a járás központját, az avasi járás legnagyobb községét, kulturális és a jövő szénipari gócpontját illeti meg elsősorban. E - lentót,ben a nálánál sokkal kissbb Avasuj várossal szemben, mely a járás szólón fekszik. Avasfelsőfalu hathatós évveit még kiegészíti az.:»; is, hogy megígérte a szükséges épületekről való gondos­kodást. Színház. Heti műsor: 17- én, szerdán: Lili, operotte. Pá­ros. Nyárai Antal fellépte. 18- án, csütörtökön: Drótostót, ope rette. Paratlan. Nyárai Antal fellépte. 19- én, pénteken: Rab Mátyás, ope­rett. Páros. Zóna. 20- án, szombaton : Forradalmi nász, színmű. Páratlan. Újdonság. 21 ón, vasárnap d. u.: Csepiirágók, operette. Félhelyárakkal. 21- én este: Forradalmi nász, színmű. Páros II-szor. Rab Mátyás ez évadban már két­szer került szinre óriási tetszés mel­lett. Az igazgatóság látva a közönség érdeklődését, péntekre, febr. 19*re ismét ezt az oprirettet tűzte ki, még pedig zónahelyárakkül. Nyáray Antal. A veudégszereplé sek sorozatának egyik legsikerültebb estéje zajlott le ma, Nyáraynak, az ismert komikusnak első föllépésével. A kiváló vendég Betteghy szerepét játszotta a Szabinnök elrablása cimü vígjátékban. A darab porlepte hu­mora újnak és frissnek tűnt fel a Nyáray meg játszása can és a közön­ség csodálkozva látta viszont benne a már-már megunt Retteghy Frido- lint. Sok-sok nevetés és még több laps volt a jutalma a v-udegnek. Mellette Szakaesnéaak volt megérde­melt sikere, aki a komika szerepkö­rében egyik leghasználhatóbb és leg­intelligensebb tagja a társulatnak. Farsang. Febr. 20. Protestánsbál. Febr. 28. Nőegyleti bál. hírrovat. Budapesti levél. (Bálokról, zsurokról). Túl estünk a nagyobb az— úgyne­vezett „elité-bálon. Megkönnyebbülés vesz erőt rajtunk. Nemcsak a gondos és sok gonddal élő apák és mamák, de mi a táncolni szerető lányok is megkönnyebbülten sóhajtunk fel, mert valljuk be őszintén, hogy a kedves vidékről felkerült, s a pesti bálokra kiváncsi lányokat itt nagy csalódás éri. Oíyan egy budapesti nagy bál, mint. a banketteken szokásos francia étlap, mindig hajszálnyira egyforma és ugyanaz s mindig kedólytelen. Sok itt a fiatal ember, de kevés a táncos s ősi szokáshoz híven csoport­ba verődve megállanak a terem kö­zepén, tömegesen hallatva a szellem­telenebbnél szellemtelenebb megjegy­zéseket s eladva az utat az elöl az egy pár táncos elől, kiket rossz sor-1 suk e helyre hoz. Külön csoportot képez a bálanyák társasága. Unalom honol e körben is s már a bál első órái is meghozzák (mondjuk ki szé­pen) az álmodozó pillantásokat s az ezeket követő csendes és takargatni szokott ásitozást. Ez a hangulat vesz erőt a mamákon is; kevés az ismerős, nincs miről tárgyalni s még lányaik­ban sem gyönyörködhetnek, mert a tömeg s a terem nagysága eltakarja a kis láuyt szeme elől. Táncolásunk gyötrelem ; minden pillanatban utuuk ■ ba van valaki s a táncos sem olyan, mint a vidéki fiú. M'-'g se kisértsük a pes i báiok összehasonlítását, a mi mulatságaink­kal. Nálunk van kedély, jó kedv, néha talán nagyobb is, mint kellene, alig tudjuk végét szakítani a mula­tozásnak s hetekig vau miről beszél­getnünk. Itt az egyformaság, kedóly- telenség, unalom. Itt nagy költség, semmi mulatság, ott költség nélkül vigság s lelkesedés. Ha a pesti bálra azt mondják: fé­nyesen sikerült, akkor ez azt jelenti, hogy a közönség úgy szorongott, mint a heriug a hordóban (s úgy is mulatott, mint a szegény hering szűk lakásban). Kerüljétek is lányok e helyet; maradjunk mi odahaza ; mig távol vagyunk hazánk szép főváro­sától telve ábrándokkal vágyunk ide, a mikor pedig bele kerülünk anyüzs- gö, mozgó sokadalomba, szót szakad szemünk előtt a rózsaszínű köd s élesen rajzolódik ki a Madáeb-féle londoni vásár. A nagy bálokat követték a házi bálok Itt talán jobb a hangulat,, de kevés az őszinteség. A keret sehol- sem az mely a bált rendező apa egyéniségét, viszonyait megszabja Is meretlen, alkalmilag összetoborzott, életunt, arrogáns, de zseninek nem mondható fiatal emberek unottau váltanak egy pár banális frázist s tesznek egy pár tánclépést, de an­nál nagyobb buzgalommal fogyasztják az apa által, zsebének teljes kiüríté­sével, vagy váltó igénybevételével szerzett finom szivarokat, pezsgőt és csak a bálokon látott exentrikus éte­leket. (ügy beszélik, hogy egy-egy házi-bálról haza vitt finom szivar a városi urak féltve őrzött családi kin­csét képezi a következő farsangig) Legjobban mu'atunk a fogadó na- pokou. Itt csak ismerősök vannak a jól elbeszélgetünk pár óráig. Megkri­tizáljuk ugyan egymás teáját és édes­ségeit s belevegyalnek társalgásunkba a már nem egészen fiatal zsurozók alsóst jelző bemoudásai, de ez nem nagyon zavar bennünket, mert hisz itt majd mindnyájan szatmáriam va­gyunk s ahol. szatmáriak vaunak, ott őszinteség, kedélyesség, kedvesség vari. Egy-egy ilyen zsur valóságos oázis itten, egy zöld sziget a siva­tagban. Nekem ez is szűk, alig várom már, hogy a mi kedves otthonaikban, csupa ismerősök közt a szombati pro­testáns bálon igazán kimulathassam magamat. Budapest, 1909 febr. 14 A viszontlátásig — da. Eluökviilasztáti az gazda kuni. A Szat már vármegyei Gazdasági Egye sülét e hó 17-én délelőtt 11 órakor a városháza nagy tanácstermében rendkívüli közgyűlést tart, amelynek tárgya az uj elnök és egy alelnök választása lesz. Közgyűlés. A katb. kaszinó va­sárnap tartotta évi rendes közgyűlé­sét, A közgyűlésen Hebelein Károly elnökölt, miut a kaszinó egyházi el­nöke. A megjelent tagok tudomásul vették Schwegler Ferenc itkár, majd Kertészffy Gábor pénztáros jelenté­sét. A kaszinó vagyona a múlt év végén 47808 kor. 75 fillér volt, te­her 20491 kor. 09 fillér, egyenleg 27312 kor. 26 fillér, Zahoránszky István eltávozott alelnök részére a közgyűlés köszönetét szavazott, A tagsági dijat 8 boronáról 10 re emel­ték fel. A közgyűlés egy üvegterem Felolvasó estély. A Cecil-egylet felolvasóescélye febr. hó 22 én lesz a Cecil-egylet helyiségében este, 6 óra­kor. Utána társas összejövetel lesz a kath. Kaszinóban. Születés, halál, házasság. A szat­mári állami I. kér. anyakönyvi hiva­talban vasárnap és hétfőn a követ­kező bejegyzések történtek; Születtek: Tepfenbardt Antal és Papp Flóra „Antal“, Garda Lajos és Palotai Mária „Juliánná“, Kreiter Pál és Frankó Jtliánna „László“, Pirók Mihály és Huszti Maria „Ilo­na“, Berger Mózes és Friedmann Róza „Malvin“ nevű gyermeke. (Kedden, 16 án) Hritz László és Bikk Eszter „Sándor“, Győrkey Elek és Dorgai Hermin „Róza“, Licz Ilona „Róza“, Kiéin Emanuel és Rapaport E-zter „Sarolta“ nevű gyermeke. Meghaltak : Bozsi János ref. 75 éves kovács, végelgyengülés, özv. Gajdos Pálné, Puskás Júlia 80 éves, g. katb. végelgyengülés, JaSobovics Lizsr izr. 76 éves végelgyengülés. (Kedd, 16.) Halálozási esetet nem jelentettek. Házasságot kötöttek : Drágos László és Papp Erzsébet, K.rvay László és Köd mos Fióri, Árkosi Bálint és Tóth Juliánná. (Kedd, 16.) Házasság: Német Béla és Szabó Juliánná. Színésznők pőre. A járásbíróság tegnap tárgvalta Váradi Jolán szí­nésznőnek fírczkövy Károlyné elleni lágalmazási panaszát. A bíróság nem engedélyezte a bizonyítást s igy Érozkövynát becsületsértés vétsége miatt 20 korona pénzbírságra s a költségek fizetésére ítélte. A megtalált mellény. A Móricz gyereknek elveszett a mellén, e nyom­talanul. Egy teljes évig hiába kutatta. Véletlenül bevetődött a fürdőbe és a legnagyobb meglepetésére saját testén tatáiti meg az elveszettnek hitt mel­lényt. A vicc már nagyon elavult és talán ilyen találékony fiuk sinoseuek többé. Azonban a fürdőben már na­gyobb változást fogunk találni, Ter- mészatesen a Heinnch-fürdőről van szó, amelyet Zotumer Károly és fia vásároltak meg és átalakítva, újonnan berendeztek, Minden kényelmet és olcsóságot nyújt ez a fürdő, melynek prospektusát jelen számunkhoz csa­toltuk. A jogászprimás. Valamikor — még nem is olyan régen — jól ismert viiágfi volt Neméuyi Jenő, a bohém jogászfiu, ki két kézzel szórta a pénzt a mulatságra, meg a cigányra. Ei- rnult az idő, elment a pénz is. De a szegény jogász azért okos fiú és érti, hogy kell a pénzt a közönségtől visszaszerezni. Most ő állt be cigány­nak s amit ö a cigányokra költött, úgy fogja azt a közönségtől vissza- hegedülni. A Farkas-nővéreknek Pes­ten jól ösmert 9 tagú női zeuekará- nak ólén jön szombaton a zseniális jogászprimás a Károlyi-házba hang­versenyezni, pedig amint látható, ez Menytisztitást, fclnttotfet, gőzmosást, fényVasalást ‘fari Szatmar, Várdomb-ntcza ] 2. ...... 1 Kifogástalanul íszKőzSI yilllilUl felvitelei; • Kazincy-utca 14. ^(juttman palot.a

Next

/
Oldalképek
Tartalom