Szamos, 1906. március (38. évfolyam, 17-25. szám)

1906-03-08 / 19. szám

2-ik oldal SZAMOS 19. szám. SZÍNHÁZ. Szombaton és vasárnap folytatta Gazdi Aranka vendégszereplését. — Mindkét napon a spanyol Echegaray- nak egy-egy drámája került színre, így szombaton „Bernardo Montilla, melyben a vendégmüvésznő Luiza szerepét játszotta. Ebben a szerepek nagy megosztásánál fogva nem igen nyílt alkalma a művésznőnek oly nagy sikerű ábrázolásra, mint előbbi szere­Í leiben. Oly nőt alakított itt, ki egész elkével szeret egy férfit, kire nézve az egész világ csak ebben az egyén­ben él; s mikor kétségtelen bizonyí­tékot szerez arról, hogy e férfi sze­relmére méltatlan, mert megcsalja éppen legjobb barátnőjével, még ak kor is csak ez a szerelem, ez a min­den mást magába olvasztó hatalmas érzés ur felette s nem azt keresi, hogy megcsalt szerelméért bosszút álljon, hanem hogy szerelme tárgyát megvédje bármi módon annak az em­bernek bosszuállásától, ki hasonló méltatlanságot szenvedett s aki nem hajlandó a bosszú gyönyöréről lemon dani. — A III. felvonásban, amikor annak a bűnös nőnek segítségét kell igénybe vennie, hogy imádott férjét megmenthesse, kitől a tiszta erkölcsös nőnek egész felháborodásával undoro­dik, a marcangoló kétségben, ennek interpretálásában gyönyörű volt. A többi szereplők nem állottak felada­tuk magaslatán, még Jászai (Inóz) sem, kiről máskor határozottan jobb alakítást láttunk. Rajz (Montilla), habár jól alakított, szerepét szokás szerint nem tudta. Vasárnap „Folt, a mely tisztit“ c. drámának Matilda szerepében nagyobb tere nyílt Gazdi Arankának, hogy művészi képességeiről, különösen ami a sokoldalúságot illeti, számot adjon. Matilda tudvalevőleg a kötelesség rabja, kit atyjának halálos ágyánál tett fogadalma arra kötelez, hogy érző egyéniségét, akaratát megtagad va, valósággal szolgálja azt az embert, akit pedig legfőbb oka van gyűlölnie, mert ismeri egyéni hitványságát, rósz akaratú voltát s ezenfelül gátul szol­gál azzal a férfival való egyesülésé­nek, kit lelkének egész hevével sze rét s aki egyedül nyújthatja számára e földön a boldogságot. A sokáig el­nyomott, fékezett szerelmi szenvedély ábrázolásában, mely éppen az akadá Keserii mesék. Az udvarias ember. Egy műhelyben, ahol sok munkás dolgozott, egyik társát kitúrta a ke­nyeréből egy farizeus lelkű napszá­mos. A kenyerét vesztett ember tudta jól ezt, de nem jajdult fel hangos panaszszóval, nem is átkozódott, nem is fenyegetődzött, csak sirt a lelké­ben és befelé folytak könnyei. Csüggedten járt be szerződése utolsó napjaiban a műhelybe és nehezen számította a napokat, amelyek fogy tán elfogy az a szűkösen mért fekete kenyér is, amelyet nagy művészet volt a munka napjaiban is öt szeletre szelni, hogy jusson belőle övéinek. A belső láz teljesen elepesztette, szemei nedves fényben ragyogtak, ajka kicserepesedett a láztól és arca fakó volt, mint a föld. Munka-asztalára kökorsót állított volt, szinültig telve üde vízzel, hogy láztól száraz ajkát felfrisitse olykor. Történt pedig aznapon, hogy társa, aki áskálódott ellene, hogy megürülő helyére egy cimboráját juttassa be, történt aznap, hogy ez a társa vig mulatozás után félig mámorosán jött be a műhelybe. Mámorosán attól az áldomástól, melyet cimborájával tar­tott tervük sikerültére. Amint meglátta a katzenjammeres ember a búslakodva dolgozó munkás asztalán a friss italt, megkívánta a lyok tornyosulása miatt végre is egé­szen hatalmába keríti, amelynek kie­légítésére uör minden addigi tekintet feláldozásával s amely végtére céljait lehetetlenné tevő lépésre ragadja, a félreismert, mindenkitől kigunyolt és megvetett nő alakításában, ki egészeu elveszti lábai alól az erkölcsi talajt, bár önhibáján kívül s igy követi el azt a végzetes lépést: megrendítő volt s egész művészetét, tudását be­mutatta. Ez alakításáért valóban csak elismeréssel adózhatunk neki. Kívüle dicséret illeti elsősorban Radnait (Eu- riquetta), ki igazán kitűnő volt a ka­méleon jellemű nő ábrázolásában, — Szőreghit (Jusfco), Rónait (Concepcion) Közönségünk mindkét napon igen kevés számmal volt, ami annak a jele, hogy a mi publikumunknak, mely különben sem nagyon rajong a drá máért, ebből a műfajból sok volt 4 egy héten. Hétfőn megismételték „A citerás“t zónában. A házat egészen megtöltő közönség jó! mulatott az eléggé sike­res, összevágó előadáson Kedden tizenegyedszer adták „Gül- Babá“t. HÍRROVAT. * Jubileumi bankett. A Novák Lajos városi főszámvevő 25 éves szol­gálati jubileumának bankettjére e hó B án este, a Polgári Társaskörben mintegy 13'J-an jelentek meg tiszte­lői. E szép szám maga is mutatja, hogy az érdemek elismeréséül a pol­gári koszorút mily örömmel nyújtja társadalmunk annak, ki arra oly iga­zán érdemes, mint Novak Lajos. — A komoly hangú és humoros felkö­szöntők egymást váltogatták a jó hangulatban lefolyt banketten. Tósz tokát mo. dtak: Veróczy Antal, a vá­ros törvh. bizottsága nevében, dr. Va- jay Károly a tisztikar részéről. To­vábbá Borsos Benő, dr. Fechtel Já nos, dr. Hanta Jenő, Csomay Imre, ki az ünnepelt nejére üritett poharat, Ratkovszki Pál, Bakcsy Gergely, Kő- rösinezey Antal, Nagy József haimi-i ügyvéd és Thurner Albert. — Novák Lajos szép s avakban köszönte meg a kitüntetést s a bankett kitűnő han­gulatban csak a reggeli órákban végződött. viz hüseségét mámoros szája és nyá­jas arccal közeledett feléje. — Keds’es barátom, mondotta sze­líd hangon, megengeded-e hogy igyam korsódból egy kicsinyke vizet. Amaz pedig panaszos nézéssel te­kintett az udvarias ember arcába és elszorult szive, miközben akadozva törtek elő száján a szavak : — Milyen barátságosan kérdezed, megengedem-e, hogy igyál vizemből. Udvarias vagy munkatársam, de egy kevéssé feledékeny. Amikor kitúrtál keresetemből, amikor elvetted enyéim szegény kenyerét, akkor elfelejtetted megkérdezni, hogy szólok-e és mit hozzá. Az udvarias ember pedig megza­varodott és szó nem jött, szájára. — Úgy állt ott, mint a tettenért bűnös. * A haszontalan ember. Ismeritek mesémet a haszontalan emberről szólót ? A haszontalan ember születésével megölte az anyját és apasági kerese tét akasztott egy előkelő ur uyakába. Az iskolában gyűlölték a tanár urak, mert elhalászta a fiaik orra elől az ösztöndíjakat a haszontalan. Haszon­talannak mondták a katonai sorozáson is, mert nem húzhattak mondurt a tyukmellü haszontalanra. Később megházasodott és ezzel sze­rencsétlenné tett egy üde leányt, az * A Szatmár-Németi Kölcsey-Kör március 15-án délután fél 4 órakor a városi színházban hazafias emlékün­nepélyt rendez, melynek műsora a következő: 1. Hymnusz, énekli a férfi dalegyesület. 2. Nemzeti dal, szavalja Gacbal János 3. Magyar dal: Szep­tember végén (Petőfi); Csárdás a Bőr egérből (Strausz), énekli Kerónyi Adél urhölgy ; zongorán kíséri Simáudy József. 4. Etnlékbeszéd, tartja Orosz Alajos. 5. Kuruc?. dalok Káldytól, énekli Harkányi Gizella urhölgy ; zongorán kiséri Simándy József. 6. Hazafias költemény, szavalja Jászai Olga urhölgy 7. Ezt követi egy alkalmi Élőkép, rendezi Krémer Sándor szin- igazgató, 8. Szózat, énekli a közön­ség, Helyárak : Alsó- és középpáholy 4 kor. Felsőpáholy B kor. Támlásszók 1 kor. Körszók 70 fii. Zártszók 60 f Karzati ülőhely középen 40, oldalt 30 fillér. Karzati állóhely 20 fillér. A földszinti állóhely a helybeli tanuló ifjúság számára van fentartva. Jegyek már válthatók Lövy Miksa ur könyv­kereskedésében. — A mélyen tisztelt bérlők kéretnek, hogy jegyeik iránt f. hó 12 én déli 12 óráig intézkedni szíveskedjenek. (Az ünnepély tiszta jövedelme a Kölesey-Kör múzeumi alapjának növelésére szolgál.) Este fél 8 órakor az Iparos Olvasó-Körben (Csokonai-utca) társas vacsora. * Március 15. A szabadság hajna­lának emlékünnepe alkalmából az Iparos Olvasókör a függetlenségi párt körrel együttesen a Vigadóban tár­sas vacsorát rendez. * Uj pénzintézeti igazgató. A Szatmári Takarékpénztár Egyesület legutóbbi gyűlésén Losonczy Józsefet választotta meg igazgatónak. * Nyugalomba vonuló tisztviselő. Májúik Mátyás kir. törvényszéki ki­adó március elsejével 37 évi érdemdús szolgálat után nyugalomba vonult, hová tiszttársai és barátai becsülése és szeretető, felettes hatóságának el­ismerése kiséri. * Beszámoló. Dr. Kelemen Samu, Szatmár orsz. gyűlési képviselője va­sárnap délelőtt tartotta beszámolóját az Iparos Olvasókörben. — Beszéde kezdetén rámutatott a rombolás ama munkájára, mely az országban min­den téren észlelhető. Hangsúlyozza, udvari lakások nyomorúságára kár­hoztatva és szerencsétlenné tette gye­rekét, aki a nyirkos szobában satnya penószvirág módjára nőtt fel. A haszontalan ember a nyomorú­ságos kis kenyerét egy szövetkezeti bankban kereste, ahol könyvelt havi 60 forintokért. Ügy könyvelt, ahogy a nagyságos direktor uraknak paran­csolni móltóztatott. Az ügynek pedig az lett a vége, hogy a tekintetes törvényszék kimon dotta, hogy mint vélekedik a felséges direktor urak és a könyvelő munká­járól. Három évet ült a haszontalan ember és mint becstelen ember tért vissza az árva gyermekéhez, aki mel­lől elhalt az asszony. Lezüllött a haszontalan ember s éjjeli lebujokban inggombbal, nadrág­tartóval, pénztárcával házalt. Egy éjjel hazafelé babtatása közben rajta ütött egy csavargó és megölte, hogy kirabolja. Ott hevert holtan a fehér holdfény­ben és a gyilkos sorra kiforgatta zse­beit mindössze 27 krajcárt halászott össze. Csalódva ált föl áldozata mellől és miközben a házak tövében elsurrant, sajnálkozva dörmögte : — Istenadta haszontalanja. — Ezt ugyan kár volt leütni. — Huszouhót krajcárért ennyi fáradtság ugyan nem volt érdemes. hogy a katonai felségjog a nemzettől származik és igy az nem érinthetet- en, amit bizonyít a 9-es bizottság katonai programmjának 1-ső pontja is, mely azt mondja, hogy a felségjog alkotmányos ellenőrzés alá esik. A gazdasági kérdésekre nézve a legfőbb íivánaiomnak azt tartja, hogy a nem­zetnek meg legyen a gazdasági ereje és függetlensége, a hadsereg pedig álljon a gazdasági érdekek szolgálatában. Tiltakozik az ellen, hogy e nemzet gazdasági erőit Ausztriában fentartott közös intézmények emésszék fel, A kivándorlás nagy arányai és a dunán­túli 8trájk mutatják, hogy uj megél­hetési forrást kell nyitnunk a népnek, segitni lehet ezen az igazságos par­cellázás által, az ipar fellendülése pe­dig csakis az önálló vámterülettől volna várható; továbbá sürgeti az önálló nemzeti bankot. Beszédét azzal végzi be, hogy annak aki vele tart, nem Ígér napsugaras veröfényes tájat, mert lehet, hogy zord éjszaka sötété fog ránk borulni, de aki nem ijed meg vésztől, vihartól, az nyújtsa fe­léje testvéri jobbját. A függetlenség zászlóját visszaadta Csomaynak, ki­től azt átvette s visszaadja a meg­bízó levelet is a polgároknak. Dómján János kéri a gyűlést, hogy gondos­kodjék már most uj képviselőjelöltről s ilyenül ajánlja dr. Kelemen Samut. Csomay is ebben az értelemben szó­lalt fel, mire Kelemen Samu elfogadta a jelöltséget. * Kinevezés Dr. Neuvirth Alfré­det, Neuvirth Nándor helybeli polgár törekvő fiát, a honvédelmi miniszter miniszteri s. fogalmazóvá nevezte ki. * Eljegyzés. Berényi Jenő belügy­miniszteri titkár vasárnap tartotta eljegyzését H. Farkas Ida urasszony- nyal. * Az ügyvédi kamara e hó 4-én tartotta évi rendes közgyűlését, Ko­rányi János elnöklete alatt. A tagok úgy helj'böl, mint vidékről nagy szám­ban voltak jelen. Az évi jelentés tu­domásul vétele után kimondották, hogy Lányi Bertalant igazságügyi miniszternek nem ismerik el. A költ­ségelőirányzatról és a tagdíjak meg­állapítására vonatkozó javaslatokat a közgyűlés egyhangúlag fogadta el. * Gyászhir. Kabay Istvánt és nejét súlyos csapás érte: elvesztették egyet­len gyermeküket Elemért, ki a had­házi főgimn. VII. o. növendéke volt. A kedves halottat szülővárosába Szat- márra szállították s itten e hó 7-én helyezték örök nyugalomra, a németi ev. ref. temetőben. — Kabay István hosszabb ideig mint törvh. állatorvos működött városunkban s innen Had­házra költözött, hol azóta hasonló állást tölt be. A korán elhunytat bá­natos szülein kívül gyászolják özv. Kabay Istvánná nagyanyja, özv. Ba­rabás Ferenczné nagynénje, Kabay József, Bene Károly s Gusztáv nagy- bátyjai s ezek családja. * A tanácsból. A városi tanács keddi ülésében a városi színházat a Kölcsey-Kör által március 15-én dél­után rendezendő hazafias ünnepély céljára átengedte. — Ugyanezen ülés­ből kiküldte Erdélyi István városi főmérnököt a debreceni közvágóhíd berendezéseinek és épületeinek tanul­mányozására, hogy annak alapján a helybeli közvágóhíd telepén felállí­tandó bélszáritó és bóltisztitó épület tervét és költségvetését elkészíthesse. — A kapitányi hivatal összeállította a veszettség gyanús ebek által 1906. évben városunk területén megmart egyének kimutatását, mely szerint összesen 12 ebmarás fordult elő, az ebek legnagyobb részén a veszettsé­get megállapította a budapesti állat­orvosi főiskola, a megmart egyének azonban idejekorán Pasteur intézetbe szállíttattak s megfelelő kezelés után valamennyien veszélyen kívül vannak­* Gyászhir. Andrásovszky Lajos kereskedő e hó 4-én életének 57-ik évében Kolozsváron elhunyt. rainsiny marceu. K K n X Tüdobategsegek, hurutok, szamár- köhögés, skrofulozis, Influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „Koche“ eredeti c*on>agolá*t. F. Heffinanii-La Roche & C®. E»asel (Svájc), „Roehe“ Kapható arrsil rendeletre a fyócygzerttrak- ban. — Ára fivagenklnt 4.— korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom