Szamos, 1913. június (45. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-22 / 142. szám

(1413. jueitta 22. 142 »aáaa. SZAH9S 5. oldal. Érettségi eredmény a kir. kalb, főgimnáziumban. Folyó hó 20-áa Bu- záasy Ábel picii kath. gimnáziumi igazgató, miniszteri biztos elnöklete »Isit hirdették ki a kir. kath. főgimnAsium érattsögi vizsgálai- nak eredményét, mely az elmúlt évekhez viszonyítva, kedvezőtlenebb. Az osztályvias- gálaton öt, az érettségi vizsgálaton szintén öt tanulót vetettek vissza, úgy, hogy húsz százaléknál magasabb a megbukottak száma. Az írásbeli alapján mindenkit szóbelire bo­csátottak. Jelesen érettek : Szálka Béla, Schefler Ferenc, Reszler litván, Palásthy Gyula, Nagy László, Lengyel Sándor, Ka* azaviez László, Kamenszky Viktor, Jankovics János, Hermann István, Heluskay Sándor, Csurgó József — Jól érették : Uzonyi Bá lint, Tenyák Sándor, Szerencsé* Ferenc, Peltsárszky Pál, Magyar Gyula, Kaufmann Sándor, Horváth Pal, Horny Oszkár, Gruber György, Griger Kálmán, Farkas Antal, Brém Ágoston, Bodnár György. — törettek: Grubor Béla, Vermes Ferenc, Turner József, Toinbory Béla, Sztojka Béla, Szaucsak Ká­roly, Péterfí Gyula, Psuluk Mihály, Láng Antal, Jakab György, Horváth János, H«ge- dös József, ÜUDka Viktor, Deák István, Csillag Nándor, Bárány Pál, Áchim Szil- viusz. A hányásra ingerlő ricinusolaj helyett számos orvos a Ferencz József­keserüvizet rendeli. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy ez a tiszta, természetes gyógyviz még oly esetekben is a nyák­hártyák izgatás a nélkül gyors és fájda­lommentes tisztitó hatásssal járt, ame­lyeknél más hashajtószereknek már nem volt meg a kellő hatása. A főváros egyik legrégibb közkórházának igazgató­sága ezért ekkóp fejezi ki elism „Mint igen hatásos lev ,'zetű- . s ; és hashajtó-ásványviz a József “-keserű viz kiválóan ajánlható.“ Utánzatoktól tessék óvakodni! A hol raktár nincsen, a legjobb közvetle­nül a Ferencz József-keserüviz források szétküldósi igazgatóságához, Budapest, fordulni. 2 Kitüntetett gyorsíró. Az Országos Magyar Gyor*iró Egyesületnek a fővárosban tartott idei országos gyorsiróversenyén, amelyen 317 en versenyeztek, Rosonfeid Forenc szatmári fölső keresk. középső ősz tályu tanuló a 150 seótagos kereskedelmi tárgyú pályásüton 1 drb tizkoronás aranyat nyert. Elfogott sikkasztok. Belicza Antal és neje napkori lakosok ellen valami sik­kasztás miatt bűnügyi vizsgálat volt e’ren- delve. A háza»pár félt a büntetéstől és Amerikába akart szökni, aaonban a nagy­károlyi állomáson sikerült a csendőraógnek őket elfogni Keresek egy üvegezett pule részt megvételre. Iparos Otthon Tőzsde. Csődök. A kir. törvényszék elrendelte • csődöt „Joó László utóda* ékszerész eég tulajdonosa : Stark Jenő ellen. Csődbiztosul Szegedy László törvényszéki jegyző, tömeg- goGdnoknl dr. Holló Lajos, helyettesül ifj. dr. Borgida Lajos ügyvédek neveztettek ki. Elrendelt# továbbá Mayer Jenny divat- áiusnő szatmári be nem jegyzett kereskedő ellen Í9. Csödbiztosul Szegedy László, tömeg- gondnokul dr. Grósz Albert, helyetteséül dr. Szilágyi Ágoston ügyvédek neveztetlek ki. Elfogott betörők. A halmii csendőr oég elfogta Görcsi Ferenc, Garda Lajos és Németh László napszámosokat, kik a múlt éjjel Tóth András halmii lakos éléskamrá­ját feltörték és onnan 50 kgr. sznlonát és 40 kgr. zsírt 180 korona értékben elloptak. A beismerésben ’évő tetteseket a halmii járásbíróságnak adták át. Az önkéntes íüzoitó testület tu­domására hozza a t. közönségnek, hogy egy iparhatóságilag engedélyezett auto­mobil társaskocsit bocsát állandóan ren­delkezésre kilométerenként 80 fillér vi- teldijért. Nagyobb utakra a díj külön megállapodás tárgyát képezi. Megrende­lések a tűzoltó őrtanyán vagy a Deák-té­ren az automobil állomás helyén tehetők, Anyakönyvi hir. A szatmári I. kér. anyakönyvi hivatalban junius hó 20-ik napján a következő bejegyzések történtek : Születtek : Molnár Sándor, Barabás László Béla, Kecskés Anna. Meghaltak: Varjú Borbála, Lasztóci Andrásn1, Fehér József, Ungri Elemér. Házasságot kötöttek : Máté János és Kallós Juliánná, Szarka László és Bakó Ilona. Zenevizsga. Jucius 20-án fejeződtek bs a zeneiskola évzáró vizsgái a ref. felső­leányiskola tornatermében. H"?edü, zongora ‘3 cimbalom ‘anszakos növendékek vizs­gáztak, tanáraiknak: Szőnyi Margitnak, »erei Lajotí.^:, Pinccél Ellának és Tar Ellának, oktatásuk kerüli eredményes buz- gólkodásaról teve bizonyságot. Különös meglepetést keltett a cimbalom tanszakon Kósa Margit pompás játéka, ki egy óv óta nagyon sokat haladt s finom, hangulatos játékát a nagyszámú közönség zajosan meg­tapsolta, mely lapsokból tanítójának, Pán- czél Ellának is bőven kijutott. Ellopott egyházi pénzek. Varga Ká­roly haimii ref. lelkész feljelentést tett a csendőrségen, hogy a ref. templomban el­helyezve levő fából készült perselyt isme­retlen tettes, hamis kulcs segélyével fel­nyitotta és abból mintegy 30 korona pénzt ellopott. A vizsgálat során a gyanú Sike István 20 éve3 legényre, a harangozó fiára irányult, ki azonban tagadásban van. — A napokban éjjel a na^ykárolyi idomán gör. kath. templom hátulsó ajtaját ismeretlen tettes kinyitotta és az ott elhelyezve levő rózsafüzér társulat perselyét feltörve és ab­ból 35—40 korona apió pénzt ellopott. A nyomozás folyik. Yizbefutás. Fa?ekas Emma 14 éves szívbajos leány Csegöldön az ott folyó patakba fuiadt. Gyermekgyilkos »nya a bíróság előtt. Még április bó 29 én történt, amint annak idején mégis irtuk, hogy Buckó Klára 18 éves szatmári illetőségű C3#lédleány há­zasságon kivül született pár napos magzat­ját megfojtotta, majd követ kötve a kis ártatlan jószág nyakára, a Szamos folyóba dobta. A ki« hullát pár nap múlva megta­lálták és felboncolták. A kegyefibn anyát, aki .szégyenétől“ akart ilyen formán meg­menekülni, még május 19-én elfogták. Ügyében tegaap volt a főtárgyai««, amikor is 1 évi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre Ítélték el jogerősen. A már elszenvedett fogság által a büntetésből egy hónapot ki­töltöttnek vett a bíróság. A szegény asszony levele. Nap-nap után érkeznek hozzánk a nyomor tanyájá­ról kétségbeesettnél-kátségbeesettebb leve­lek. Segítséget kérnek tőlünk, hogy tolmá­csoljuk a nemesen érző jóttevőkkel — mert ilyenek is vannak nagyszámmal olvasóink között — azt a nagy szükséget, amelyet az alábbi sorok a legjobban jellemeznek. Tekintetes Szerkesztőség 1 Alázatai esedezem én egy szegény Aszony meg nyomorotain a lábjaimra nagyon sok idejig voltam az kórházakba de gyógyithatlan az labom nőm tudok mi tevő leni nagyon nagy nyomorba vagyok mert még kise tudok meni a házból nin­csen senkim aki az kenyeremet meg ké­résé volt egy nagy fijam aki melet voltam idájig de most az jó isten ászt is el vete tőlem sorvasásba el halt még van két kiseb de azok még nem tudnak kenyeret keresni nagyon szépen fal kérném Tekintetes Szerkesztő Urakat Móltősztat- nának szives leni Meg könyörülni egy szegény szerencsétlen Aszonyon Mólt&sz- tasanak ki teni Az Szamo hir la^ua na­gyon de nagyon restole .ogv ere kelet magam száni de ner mi tevő lem hova folyamogyak tat. j csak akad valaki aki egy pár Filőrel &i segicsen az fő kapitány llr is tud az én nagy nyoroo­jró) elég sajnos bogy ere kelet Jusak áradok esedezve özvegy Barazsu Dá- elnó Hajnal Utca 31 Szám. A csecsemő elválasztása — gyakran igen sok nehézséggel jár és éppen ezért az anyának csak ajánlható, hogy kis gyermekének az elválasztás kezdetén szo­póüvegben naponta egyszer csakis vízzel felforralva egy kis Nestlé-lisztet nyújtson. Lassanként aztán két, három sót több ily étkezést is adhat, mire az elválasztás minden nehézség nélkül megtörténik, a gyermek szépen fejlődik és gyönyörűen gyarapszik. Próbadokozokat díjtalanul küld a Henri Nestlé cég, Wien, I„ Biberstrasse 172. sz. A tolvaj após. Mondóka Jánosnó turci lakos nem a legszivélyesebb viszonyban élhet id. Mondóka János apósával, mert feljelentést tett ellene lopás miatt. A vád szerint Mondóks, menye távollótében annik lakásába behatolt és onnan pár zsák búzát, tengerit, élelmiszereket, ruhaneműt magá­val vitt. Megverte az anyját. Szamoskéren Biró Gábomét, egy 75 eves matrónát le­gény fia, Gábor valami csekélység miatt irtózatosan összevert, úgy, hogy az öreg asszony hosszú ideig ágyban fekvő beteg lett. Az ütlegelés közben lépett a szobába Szabó Hermin nevű 18 éves unokája, aki a osuDya látványtól elájnlt és súlyos be­teg lett. Kiadó lakások. Hunyadi-utca 16. az. házban kétszobás udvari lakás minden mellékhelyiséggel, fürdőszobával, aug. 1 re. Eíőszobás utcai garzon szoba az emeleten azonnal, valamint kőt műhely iroda, eset­leg raktárhelyiségnek is kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom