Szamos, 1910. június (42. évfolyam, 121-140. szám)

1910-06-15 / 128. szám

(1910. junius 15.) 128-ik 87ám. SZAMOS 3. oid&t üveg, porczellán, tükör, lámpa, képkeret, alpaca és nikkel evőeszközök úgyszintén minden fény űzési és háztartási cikkek legolcsóbban szerezhetők be GYŐRY KÁROLY üvegkereskedésében Szatmár-Németi, Deák-tér. Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kavékereskedönsi Szaimar, Kaznczy-utca 16- szám. cégem különlegessége 1 kilogramm 4 korona „MU&Ea RglPil . A0 fillér villany erével pörkölve. = Mindezt feljegyezzük azért, hogy száz év múlva senki ne szamarazhasson bennü nket, mert az időket meg nem értet­tük. M i értjük az időket. De vájjon érte­nek-e bennünket az idők ? Bazaroff. Alapítvány. Dr. Szűcs Sándor ügyvéd és özv. Csorna Józsefnó (F.gyarmat) 50— 50 koronával a Szatmármegyei Lorántffy- egyesület alapitó tagjai lettek. Kinevezés. Horváth István brassói államvasuti fütöházi mérnököt, aki szat­mári származású, a miniszter fütöházi főnökké nevezte ki. Vizsgálatok sorrendje a ref. felsőbb leányiskolában és tanitónöképző intézetben. Junius 15-én délelőtt 8 órakor az V. osz­tály vizsgálata, 15, 16. és 17-én a gyakor­lati képesítő vizsgálatok, 13—27-ig szóbeli képesitö vizgálatok. Beniczky Lajos meghalt. Beniczky Lajos Pestvármegye volt alispánja, mejd Komárommegye volt főispánja Budapesten meghalt. A főváros értesítette a családot, hogy Beniczky Lajos részére díszsírhelyet adományozott. Előléptetések a postánál. A keres­kedelmi miniszter Délczeg Lajos helybeli I. sz. posta s táv. főtiszte- a VIII. fizetési osztályba posta s táv. felügyelővé, Sala­mon János főtisztet a IX. fizetési osztály­ba előléptette. Papválasztás. Az érkávási református egyházközség a múlt hó 31-én Nyíri Kál­mán, nagyecsedi segédielkészt papjává választotta meg. A Kereskedelmi Csarnok banketje. A Kereskedelmi és Gazdasági Csarnok f. hó i6 án. csütörtök este a Hungária ven­déglő kertjében a Csarnok elnökének tisz­teletére, képviselővé történt megválasztása alkalmából társasvacsorát rendez. Azon tagokat, akik tévedésből meghívót nem kaptak, ez utón hívja meg és kéri a meg­jelenésre a Csarnok választmánya. Fentartó testületi gyűlés. A szat­márnémeti ref. főgimnázium fentartó- testületé 1910. évi junius hó 17-én (pén­teken) d. u. 3 órakor a főgimnázium torna­termében rendes közgyűlést, tart.. A köz­gyűlés tárgyai: 1. Az Országos Ref. Tanáregyesület meghívója évi rendes köz­gyűlésére 2. Jelentés a jubileumról s aa( nak anyagi eredményéről. 3. Bartók Ló­ránt h. tanár eltávozása és Rab István alkalmazása. 4. Mészáros Ferenc r. tanár­nak nyugdíjaztatása iránti kérése. 5. Je­lentés az 1908—9. évi pénztári számadás megvizsgálásáról és a f. évi költségelő­irányzat. 6. Az állammal kötött szerződés revíziója. A jótékony eső. Hosszú, rekkeuő szárazság után, gazdakörök hő imája nyo­mán végre tegnap estefelé beboruit az égbolt és nagy, vastag, meÍ9g cseppekben elkezdett hullani a kiszáradt anyaföldre a mindent megtermékenyítő, jótékony eső. Pénzt, nagyon sok pénzt jelent ez a hulló áldás a gazdákra nézve és csak igen kicsiny ellenértékét vett el akkor, mikor kicsiny esernyők alatt meghúzódni nem tudó hatalmas női kalapokat, kellemes, andalító esti sétákat tönkremosott. Csak éppen attól félünk, hogy mire ez a pár sor megjelenik, beszünteti működéséi a jótékony eső. Vasúti közgyűlés. A szatmári helyi­érdekű vasutak üözgyülése tegnap “és a mai nap folyamán van Budapesten. Ez alkalommal a városi törvényhatóságot Dr. Vajay Károly polgármester, Kőrösmezei Antal főjegyző és Dr. Antal Sándor tiszti főügyész képviseli. A fertő hiénái. Megírtuk, hogy a vizsgálóbíró különféle sötét bűnök miatt ehrende.te Hersohkovics József és neje nagybányai lakosok letartóztatását. A le­tartóztatott emberek felfoiyainodtak a vizsgálóbíró végzését a vádtanácshoz, amely mai tárgyalásán dr. Kelemea Samu védelme után elrendelte szabadlábra helye­zésüket. Az eljárás azonban tovább folyik ellenük. Fényképező készülékek és sä összes kellékei ea LŐYY MIKSA könyvkereskedésében szerezhetők be Szatmáron. Tolvaj cigány. Sátán György tégla­gyári munkás Varga Albert társától, mikor az aludt 300 kor. készpénzét ellopta, A tolvaj cigányt a csendörség letartóztatta. A nőegylet kabaréja. A szatmári jótékony nöegylet junius hó 18-án. szom­baton este 8 órakor a Kossuth-kerti ki­oszkban nagy kabarét és utána táncmu­latságot rendez. A műsor számai: Énekel Fábián Lajos. Tréfás jelenet. Irta Molnár Ferenc. Előadják Csomay Győző és dr. Nagy Vince. Palotás. Betanította Zelingsr Adolf. Táncolják Bakó Mariska, Szász Gizi, Vodicska Ilonka, Somogyi Amália, Kovács Mariska, Török Erzsiké, Tereh Margit, Vass Erzsiké, Andrássy Jenő, Hantz Jenő, Vojnár János, Vajnay Lajos, Tereh Lajos, Varga Ferenc, Szabó József 03 Szabó Imre. Humoros magánjelenet. Előadja Mihalovits István (Debreczen). A szikra. Vígjáték egy felvonásban. Szerep­lő személyek: Dr. Barna Jánosnó, Margitay Tihamérné (Budapest), Dr. Nagy Vine. Konferál Varjú Ibolyka. Az éneket és táncot Fehér Jancsi zenekara kiséri. Személyjegy 3 korona. Diákjegy 1 kor. Jegyek előre válthatók Ragályi Kálmán üzletében. Heves Béla Zilahon. A szatmári színház igazgatója, Heves Bála most Zila­hon működik társulatával. Az ott megje­lenő Független Újság igy ir a társulatról: As elmúlt színházi hét tejesen igazolta azt a benyomásunkat, melyről a Heves Béla társulatát illetőleg a múlt alkalommal számot adtunk. Most már — az elmúlt heti tapasztalatok után is — csak megis­mételhetjük azt a kijelentésünket, hogy közönségünk valahára kitünően szervezett és fegyelmezett, elsőrangú vidéki színtár­sulatot nyert, meiy igényeinket minden tekintetben teljesen kielégíti. A színi e3ték látogatottsága, amire a kedvezőtlen, meleg idő miatt alig mertünk volna számítani, arról tanúskodik, hogy a közönség kellően méltányolni tudja ezt a kiváló társulatot, melyet a magunk számára megtartani, a szezont anyagilag a társulatra nézve is kielégítővé tenni saját önmagunk iránt való kötelességünk. Az egyes előadások kritikáiban szintén a legnagyobb dicséret­tel írnak a tár ulat minden egyes tagjáról: úgy a drámai, mint az Operette személy­zetről. Berlitz tanfolyam. A szatmári Ber­litz nyelviskola az elmúlt héten fejezte be eredményes angol és francia tanfolyamát, melyet a tanítványok igen szép számmal látogatták. A jövő iskoia évi tanfolyam szept. 1 -ón veszi kezdetét, amelyre már most is lehet beiratkozni Huszár Aladár könyvkereskedésében. öO°|o árkülömbség I ^ WKT SO°|0 árkiilömbség I Cnu «mmaI HváfAettaír 3 szötfettnarattf íjait az eredeti árnál 50 százaival Cgy flngoi gyar9$Wtt| malacsonyabb áron atil Vettem meg. Ezen vételben vannak feltűnést keltő szép férfi- és női szövetek kiváló finom minőség­ben, mindenféle méretben. ’ Ajánlom ezen kivételes alkalmat el nem mulasztani! II Welsz Gyula Szatmár-Németi, Deák-tér 21. szám. Vwttótitlst, Kelmefestőt, iSznt&t, flnyVasaUst W C^miIa? W rr.------=^=======^^ Kifogástalanul eSZKŐZŐl J” /iWIHIl Jz aimár, Várdomb-utca 12. Felvételek : Atilla-utca 1. Magyar Áruház. — Kazincy-utca 14. Guttman palota s %

Next

/
Oldalképek
Tartalom