Szamos, 1914. július (46. évfolyam, 147-173. szám)

1914-07-23 / 166. szám

(1914 julijs 23 166 S2ám) 3. cid»i. SZAMOS HÍREK Szerkesztői üzenetek, amelyek mindenkit illetnek. AZ USZODÁBÓL ptinaszos leve let hozott a posta a Szamos szerkesz­tőségének. Hosszúkás, női levélpapír, finom a hajtása, szép, jellegzetesen szálkás az írása, olyan, aminőket a lapokban sokszorosított főúri autó grammokon látunk s a papír balsar kában kidomborítva a tiszteletreméltó ötágú korona. Szóval, ha a tartalma el nem árulná, magunktól is rájönnénk, hogy egy úgynevezett előkelő helyről tiszteltek meg bennünket a panasz szál. De elárulja a tartalma is. Soha ennél gőgösebb és — en­gedőimet kérünk a levélírótól, de mindenre feljogosít bennünket az, higy nem irta alá a levelét - pöf- feszkedőbb írás nem volt még a ke zünk között. Nem kisebb a panasza Ónagy­ságának, mint az, hogy: igazán nem való már a Szamosban fürödni, mert mindenféle nép jár oda, akikkel az ember nem szívesen áztatja magát ugyanazon vízben. Névtelen levelekre nem szok­tunk válaszolni, de ezúttal kivételt teszünk. Ezzel a levéllel, úgy érez­zük, foglalkoznunk kell elrettentő példaképpen. Ha nem tárgyalná ennek az állapotnak a „lehetetlen“ voltát négy teljes oldalon keresztül a legria gyobb felháborodással, azt hinnölf hogy rossz vicc az egész. De áz egész keserves panasznak olyan őszinte a megbotránkozása a folyóvíz elzüllóse miatt, hogy elveszi az írás vicc jellegét. Olyan őszinte — mondom ~ a megbotránkozása, hogy már majdnem meggyőzött bennünket arról, hogy fel kell szólalnunk aziránt: nyittasson a város egy külön Szamost a Nagv- sádóhoz hasonlóan előkelő származású hölgyek részére. De eszünkbe jutott, hogy akkor mindjárt azt is tanácsolnunk kellene, hogy hol helyezzék el ezt az uj, elő kelő Szamost ? Nincs a kedves papájának egy eladó telke ? Esetleg kisajátítaná a város erre a célra. Mert más alkal­mas helyet nem tudunk hirtelenében. Azután gondoltunk arra is, hogy megkérjük az uszodaparancsnokságot: írja ki az uszoda egyik sarkába, hogy: I. osztály, arisztokraták ré szőre, a másik sarokba: II. osztály, középnemesek részére és végül III . osztály, hátra. De tessék elhinni: az Ön keser­vén ez sem segítene. Minden demok ■ rata nyomban az I. osztályba járna. Nehéz hát segíteni a dolgon, excellentiás kisasszony, — mert leg­alább is ennyit nézünk ki a levele bői — nagyon nehéz. Az uszoda különben is furcsa hely Ez az a hely, ahol mindenki egyenlő. Ahol mindenki leveti a rang­ját, leteszi a díszeit, kivülhagyja a plörozeit es egyetlen szál uszóruhá ban, egyszerűben és vizesben lubickol a büsnek nevezett habokban. Sokkal demokatikusabb hely még a temetőnél is. Ott van díszsír­hely, elsőosztály u sírhely, másod rendű, árokmenti, van márvány sirkö arany felírással és van közönséges fej fa kezdetleges véséssel. De az uszodákon eddig nem volt divatban ilyen megkülönböztetés. Ott teljes az egyenlőség. Any nyira teljes, hogy — csodálkozunk is, hogy nem ezt panaszolja — pár száz méterrel fenntebb lovakat usz tatnak póri gyermekek — fi done — mezítelenül fürdőnek és csupa vélet­len, hogy például a vágóhíd lejebb van az uszodánál. Éppen az emberekkel szemben tetszik ilyen finnyásnak lenni ? Hát az nem bántja, hogy a póri népek annyira, vetemednek, hogy — mint a napokban is egy cselédleány — ugyanazon Szamosba merészelnek belefulni, ahol ilyen előkelőségek fürdőnek ? Amint látni tetszik: megoldha­tatlannak tartjuk a problémát. Csak önmaga oldhatja meg. Tessék az uszóruhájára kivar ratni a nemesi címert, hátha a plebs által profanizált viz respektálni fogja. Vagy pedig tessék magának venni egy külön Szamos•. Velencében esetleg egy egészen szeparált tengert is kaphat. A honvédelmi miniszter Bécsben. Becsből jelentik: Báró Hazai Samu honvé- I delmi miniszter' tegnap Karlsbádból Becsbe érkezeit és Bilinszki közös pénzügyminiszter- ! rel hosszabb megbeszélést folyatott. A vezérkari főnök Bécsben. Becsből | jelenti tudósítónk: Hötzendorfi Konrád vezér­kari főnök szabadságát félbeszakítva lseidbe ; utazik kihallgatásra. Útban a hóhér Szerajevóba. Bécsből i telefonálják lapunknak: A hóhér tegnap a | segédeivel Szerajevóba utazott. Caillauxné pőre. Budapestről telefo- : nálja tudósítónk: A tegnapi tárgyalás hom­lokterébe egy diplomáciai könyv állott, mely­nek beszerzését a védelem feltétlenül szük­ségesnek jelzi. A tárgyalás folyamán a fő- államügyész állott szólásra és kijelenti, hogy fel van hatalmazva annak kijelelentésére, hogy a kérdéses zöld okmányok nem létez­nek, Caillaux becsületessége nincs érintve. Ezután a volt pénzügyminiszter kihallgatását befejezték. A hangulat mindjobban a vádlott javára kezd hatalmas arányokban kialakulni. A tárgyalást folytatják. Letartóztatott román diákok. Nagy­szebeniből jelenti tudósítónk; Harminc vaká­ciózó román diákot a csendőrség letartózta­tott és bekísért az ügyészség .fogházába. A diákok hazafelé indultak Romániába s eköz­ben heves tüntetéseket, rendeztek a magya­rok ellen, mire a vonaton levő csendőrök felszólították a diákokat, hogy hagyják abba a tüntetést. A diákok nem fogadtak szót, sőt fenyegető magatartást tanúsítottak, mire bekövetkezett a letartóztatás. Hatóság elleni erőszakkal vádolják, valamennyit. Eljegyzés. Poszvék Zoltán halmii leír. járásbirósági jegyző e napokban váltott jegyet Teleky Vilmos szászrégeni adótárnok leányával, Blankával. Országgyűlés. Tíz óra után Beöthy Pál megnyitja az ülést és jelenti, hogy vár­helyi dr. Rósa Izsót Szegeden egyhangúlag képviselővé választották. Az uj képviselő már meg is jelent a Házban. Ezután báró Raja- sics József szólalt fel és napirend előtt Szmrecsányi a szerajevói merénylet dolgában tett ismeretes interpellációjával polemizál. Felszólalását az ellenzék süni közbeszólások­kal kisérte. Ezután az illeték vitára tértek át s elsőnek Justh János kritizálta a soron levő szakaszt. Utána Szalay László beszél, akit az elnök többször felszólit, hogy á tárgytól ne ka­landozzon el. Szalay után Sághy elfogadásra ajánlja a benyújtott ellenzéki módosításokat, majd Polonyi Dezső állott szólásra, akit az el­nök többször felszólított, hogy maradjon a tárgy­nál. Polonyi Dezső feleselni kezd az elnökkel, mire az á mentelmi bizottsághoz utasitja. Úgy­szintén mentelmi bizottság elé kerül Polonyi Géza is. A következő szakaszt Győri! bírálja. Ezután a 29. szakasztól az 55. szakaszig változatlanul elfogadták a javaslatot. Egy órai szünet után Szász Pál a mentelmi bizottság előadója jelenti, hogy. Polonyi Dezsőt és Gé­zát a Ház 30—30 napra kizárták a tanács­kozásokból. A jelentést követőleg gróf Tisza István miniszterelnök szólalt fel és kijelenti, hogy tekintettel arra, miszerint a szerajevói eseményeket érintő interpellációkra érdemle­ges választ nem adhat, kéri: hogy gondol­ják meg, hogy helyesnek és időszerű­nek tartják-e most az interpellációkat. Ezt a kérelmet azzal indokolja, hogy már a leg­közelebbi napokban a vizsgálatra vonatkozó­lag amúgy is kimeritő - választ adhat. Erre Mezőssy Béla kijelenti, hogy a miniszterelnök kérése csupán az Andrássy interpellációjára vonatkozik. Az ő interpellációjára nem. Kérdi : hajlandó-e a miniszterelnök odahatni, hogy azo­kat a vezetőembereket -— elsősorban tehát Bi­linszki közös pénzügyminisztert, akik Boszniá­ban a trónörököspár elleni merénylet megaka­dályozásában hibát követtek el, eltávolíttatni. Egyben kijelenti, hogy a munkapártot az állam- kincstárból eltulájdonitótt pénzből választották. (Óriási zaj, jobbfelől : Rendre! Rendre !) Erre a mjniszterelnök állott szólásra és hevesen tiltakozott a botrányos kijelentés ellen, me­lyet csak azért nem jellemez, mert nem talál rá kellő parlamenti ■ kifejezéseket. (Vi­haros éljenzés a jobboldalon). Gróf Tisza ■ Islván e megjegyzésére Mezőssy vissza­vonta a kijelentést, csak az akarta mon­dani : az államkincstárt megillető pénzből. Gróf Andrássy megjegyzéseket tesz a mi­niszterelnök beszédére, az interpellálástól azonban eláll. Kifejti, hogy ilyen súlyos időkben a miniszterelnöknek a békét kellene helyreállítani a pártok között. Rakovszky István is megjegyzéseket tesz és az And­rássy felszólalásához hozzáfűzi, hogy el kel­lene napolni a Házat. Gróf Tisza István nyomban válaszolt a megjegyzésekre: Kész a békére, de nem olyan frivol módon, hogy pár heti szünetet adjon. Dobjon az ellenzék fátyolt a múltra, állítsák helyre a rendes tanácskozást és akkor kész lesz a béke a pártok között. A miniszterelnök beszéde nagy tetszést aratott, Az ülést éjjel 11 óra­kor fejezték be, a tárgyalást ma folytatják. Áthelyezések. Az igazságügyminiszter II o r v á t h József szatmári .törvényszéki dijnokot az erdődi, S p i t k ó Gedeon sáros­pataki járásbirósági dijnokot a nagykárolyi járásbírósághoz Írnokká nevezte ki. Halálozás. Hajdú Béla városi tisztvi­selő neje szül. Lenkey Zsuzsánna, tegnap­előtt délután 40 éves korában Békésgyulán hosszas betegeskedés után elhunyt. Temetése a család részvéte mellett ment végbe Békés­gyulán. és vegytisztitás. Saját készítést! kék- festő kanonok kaphatók ----­Luk ácsovi tfitoi vÄ-tü

Next

/
Oldalképek
Tartalom