Szamos, 1913. március (45. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-11 / 58. szám

I 8 oidai. H Mr<Mis dija «ISre fiutantf v. tevéke­nyekben beküldődé. Lsgktsebh hird. 54 fHL 50,.v>nm«i i n ..— — . — AulAs .... TA NULÓ FELVÉTEL. Egy jó házból való fiú tanulónak felvétetik — Hronyeez Antal cuk­rásznál. CSINOS elárusító leány azonnali belépésre felvétetik a Viktoria áruházban. [~WW«MI ~ A KILYUKADT vagy elrorgyolódott haris­nyát nem kell eldobni, mert annak párját Bodó Ferencz (Kisfaludy-u. 26. szám.) 20 fillérért teljesen rendbehozza. [ ~jöüyfiü te»-. -i.i.i.i mi.»—mmsx Lakást kérésé* má­jusra, három szobát mellékhelyiségekkel és lehetőleg fürdőszobával a Deák-tér környékén, Rákóezi-u. közelében. Ajánlatok a * Szamos“ kiadóhivatalába kérek »Lakás“ jeligére. Ügyvédi irodahelyiség kiadó — Kereskedelmi bank palota I. emelet. SZAMOS (1913. március 11.) 58. szára & SgERKlSZT&Sáe CTeiegon 373) BÁNÓOI-UTCA 216 íOAPÓMIVATAL (telefon ) Minden szó egyszeri beiktatása 4 fill, vas­tagabb betűből, vala­mint címszó 8 fillér. i Tnrummri .saaaBxaaaswap Kiadó lakás. Petőfi-u. 1 szám alatt 2 külön- bejáratu butprozatlan szoba kiadó. Értekezni lehet Nádas Jenővel. KIADÓ Széchenyi-ut- cán 6 modem üzlet­helyiség, hozzá meg­felelő raktár- és pince- helyiségek, akár együtt az egész, akár külön- külön. Értekezni lehet Páskuj Imre tulajdo­nossal. KIADÓ, Három szobás erkélyes lakás mellék- helyiségekkel — május 1-re kiadó Kossuth La­jos-utca 22. sz. Ugyan­csak ott 2 drb. redő­nyös ajtó megvételre kerestetik. KÉTSZOBÁS /modern, úri lakás, a hozzá való mellékhelyiségekkel május hó 1-től kiadó Jósika-utca 8. sz. «in« ■ ... m niiinniWiiMl-^tfg Eladó ház. Rózsa-köz 5. sz. ház Firák József háza mel­lett eladó. Értekezhetni Gaál János tulajdonos­sal ugyanott. ELADÓ BOR. Szatmár- hegyen eladó uj bor, 202 liter. Literje 30 f. Értekezhetni Batthyány utca 10.____________ Eladó telek. A város középpontjában, a Szé­chenyi-u. Páskuj-házzal szemben levő Görbe-u. 3. sz. alatti háztelkek — circa 500 Dől — kedvező feltételek mel­lett eladó. Ugyanott 2 szobából, konyhábólálló 2 lakás május elsejére kiadó. Értekezni lehet Reiter Bélánál Szatmár, Széchenyi-utca 12. BÚTOR ELADÁS. Egy szép plüss garnitúra, valamint több rendbeli jó karban levő bútor azonnal eladó Mátyás király-utca 23. sz. a. ELADÓ HÁZAK. Batthyányi-utca 33. sz. ház és Vörösmarthy-y. 57. sz. házastelek eladó. Értekezhetni — Krisán Józseffel, Felső Szamos part 4. 2000-nél több különféle régi bélyegek perna- meut albummal olcsón eladó. Cim a kiadóban. KOCSI VÉTEL. Keresek megvételre jó karban levő rugós ko­csit. — Ajánlatokat ár megjelölésével akiadóba kérek. aggja Foszvék Nándor gazdasági szakirodája. $5fiSís«i.rtoa. Perec ház. S?at«iári házasfe­lek nagy számban van eladásra bejelentve. Eladó a Dobó-utca 19. sz. 2142 □-öl telek 2 modern házzal. Gépraktáraiüiian ve­tőgépek, ekék, szecskavá­gók, répavágók, gyüjtőge- reblyés, boronák, lókapák, gyorsfüllesztők, tengeri □ ültető stb. nagy választék­ban vannak. Megrendelhe-1 tök motorok, cséplők, jár­gányok, malomberendezé­sek és mindenféle egyéb gazdasági gépek Bií-talr.rk — különböző nagyságban eladásra beje ; 1 entve. 600 hold kötött bir­tok egy tagban épületek­kel. 450 hold szántó, Szat- mártól 37, fővonaltól 12 kilomater távolságra, köves ut mentén 210 ezer korona árban, 183 ezer korona elő­nyös teherrel azonnal eladó Műtrágyák megren­delése. 2461—-1912. vőgreb. sz. Árverési hirdetmény Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszí, hogy a szatmárnémetii kir. törvényszék­nek 1912. évi 20232. V. sz. végzése következ­tében dr. Rótk Imre ügyvéd által képviselt Nagykároly—Erdőd-vidéki Takarékpénztár r.t. javára 220 kor. s jár. erejéig 1912. évi január hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 650 koronára becsült hajó- diszlet nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmári kir. jbiróság 1912-ik évi V. 2083. számú végzése folytán 220 korona tőkekövetelés, ennek 1911. évi augusztus hó 27. napjától járó 6 százalék kamatai s eddig összesen 80 kor. 65 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, a fizetett összeg beszámításával Szatmáron, a színházi irodában leendő megtartására 1918. évi március 21 ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1913. márc. hó 2. Ádám Albert, kir. bir. végrehajtó. Poszvék Nándor gazdasági szakirodája Attila-utca. Berecz-ház HIRDESSEN Á „SZAMOS“-BAN 1551—1913 tksz. ÁrVerísi hirdetményi Kivonat. A halmii kir járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szat­mári bank r.-t. szatmári cég végrehajtatónak Fóris István és neje Gál Karolina sisza- bökényi lakos végrehajtást szenvedett elleni 3200 korona tőke és járulékai iránti végre­hajtási ügyében árverés alá bocsájtatik a halmii kir. járásbíróság területén fekvő: I. a tiszebökényi 22. tjkvi A f I. rsz. közöslegelő illetőségből Fóris István illető­ségére C I. a. Mádi Mihályné szül Lőrincz Ágnes javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartásával 4 korona; II. a tiszabökónyi 26. tjkvi f I. rsz. közöslegelő illetőségből Foris István illető­ségére 8 korona; III. a tiszabökónyi 106. tjkvi A f 4. rsz. ingatlanból a Fóris István illetőségére 8 korona; IV. a tiszabökónyi 177. tjkvi f I. rsz. 162—3/9. hrsz. ingatlanból a Fóris István illetőségére 69 korona; V. a tiszabökónyi 148. sz. tjkvi f 1. 181. hrsz. ingatlanból Fóris István illető • sógóre 102 korona; VI. a tiszabökónyi 106. tjkvi A I. 2. sorsz, 171 hrs ingatlanból a Fóris István illetőségére 42 korona; VII. a tiszabökónyi 290. tjkvi A f 2—3. ssz. 144/a., 143/a., 284/143. hrsz. ingatlanra a C 10. alatt özv id. Fóris Sándorné javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartásával 58 koronában; VÍII. a tiszabökónyi 315. tjkvi A I. 1. sorsz. 162—3/5. hrsz. ingatlanból Fóris István illetőségére C 9. alatt Matolcsi Ka- rolin id. Fóris Sándornó javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartásával 42 kor; IX. a tiszabökónyi 320. tjkvi A I. 1. sz. 162/3/14. hrsz. ingatlan 0 9. a. Matolcsi Karolin özv. id. Fóris Sándorné javára be kebe'ezett haszonélvezeti jog fentartásával 18 korona; X. a tiszabökónyi 320. tjkvi A II. 1—5. rsz. 18i/b., 181/24., 181/31. és 181/43. hrsz. ingatlanra C 9. alatt Matolcsi Karolin özv. id. Fóris Sándorné javára bekebelezett haszonélvezeti jog fentartásával 442 koro­nában ezennel megállapított kikiáltási ár­ban és hogy a fentebb jelzett inga1 lan az 1913. évi április hó 8 ári d. e. 9 órakor Tiszabökóny községházánál a kikiáltási ár kétharmadán alul eladatni nem fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan kikiáltási árának 10%-át kész­pénzben, vagy óvadókképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vaey a bánat­pénznek az 1881. évi LX. t. c. 170. § a értelmében a bíróságnál előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt a kiküldöttnek átadni. A többi feltételek a balmii kir. járás­bíróságnál, mint telekkönyvi hatóságnál és Tiszabökóny községházánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kelt Halmiban, 1913 február 21-ón. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság Kótai Káróly s. k. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: KŐMŰVES GÁBOR kir. tkvvezető. A Ssmmos eredményes hirdetéséért számos szatmári és vidéki jonevü cég köszönetét fe­jezte ki Itfrpunknmk. Legjobb tatai porland cement minden mennyiségben kapható Bikfalvy Albert központi irodájában Szatmár- Németiben, Kazinczy-utca 1 szám. - TELEFON 399. — JELENTÉS! Becses tudomására adom t. vevő­imnek, hogy évek óta fennálló jóhirü pászkasütődém e hó 17-én kezdi meg az üzemet s kapható lesz nálam úgy kiló, mint darabszámra tisztán kezelt, Ízletes pászka. Kérem a rendelést mielőbb megtenni, hogy vevőimet pontosan kielégíthessem. Grósz Salamon orth. egyházfi, Petőfi-u. 9. Nyomatott a .Szabadsajtó8 könyvnyomda r. t. gyorssajtóin Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom