Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

1915-06-02 / 148. szám

2 oldal (1915 junius 2. 148. szán.) Olasz hadszíntér: A Polgaria-Lavarnei fensikon meg­indult ágyuharc és a karintiai határon, valamint a Karfreit körüli terepen kelet­kezett kisebb harcok tovább folynak. Velencét kiürítették. Budapest, junius 1. (M. T. I.) Az olaszok hirszerint kiürítették Velencét. /jnémet főhadiszállás jelentése Berlin, junius 1. (A miniszterelnökség sajtóosztályából.) A nagy főhadiszállás jelenti: Ny ug ati harctér: A franciák Neuvilletől délre május har- mincadikán szenvedett vereségük után feljebb északra uj áttörést kíséreltek meg. Támadá­suk, mely két és fél kilométer széles arc­vonalon a Souchez-bethunei-ut és a Carency patak között levő állásunk ellen irányult, nagy veszteségeik mellett többnyire már tü­zűnkben összeomlott. Csak Soucheztől nyu­gatra került szuronyrohamra a sor, amelyben mi maradtunk győztesek. Bois de Pretreben sikerült csapataink­nak a tegnapelőtt elvesztett árokrészeket leg­nagyobb részt visszahóditaniok. Az ellenség újból igen jelentékeny veszteségeket szen­vedett. A többi szakaszon tüzérségünknek né­hány örvendetes sikere volt. A Mourmelon le Grandetől délre a francia táborba esett teli találat következtében három-négyszáz ló elszabadult és minden irányban szerterohant. Számos jármű és automobil a lehető leg­gyorsabban eliramodott. Innen St. Menehould- tól északra és Verduntől északkeletre ellen­séges lőszerraktárak a levegőbe repültek. Válaszképpen Ludvigshafen nyílt város bombázására ma éjjel a londoni hajógyára­kat és dokkokat kiadósán bombáztuk. Ellenséges repülők ma éjjel Ostendet bombázták, több házat megrongáltak, de egyéb kárt nem okoztak. Keleti hadszíntér: Ambotennél, Libautói keletre ötven kilo­méternyire, német lovasság a negyedik orosz dragonyos ezredet megfutamította. Szawle környékén az ellenünk intézett ellenséges támadások eredménytelenek voltak. A májusi zsákmány a következő: Nyementől keletre 24700 fogoly, ti­zenhat ágyú, negyvenhét géppuska. A Nyemen és a Pilica között 6943 fogoly, tizenegy géppuska és egy légi jármű. Délkeleti hadszíntér: Przemysl északi vonalán bajor csapatok tegnap a tiz, a tizenegy és a tizenkettős számú erődöket (Bunkowiczkinél, Esattól nyugatra) az őrségnek ezernégyszáz ember­ből álló maradványával és két páncélos, tizennyolc nehéz és öt könnyű ágyút kitevő tüzérségi felszerelésével együtt rohammal el­foglalták. Az oroszok megkísérelték végzetüket a Jaroslautól keletre ellenünk intézett támadá­sokkal elhárítani, azonban minden erőlködé­sük eredménytelen maradt. Az elesettek bor­SZAMOS zalmas tömege borítja arcvonalunk előtt a ; csatateret. Linsingen tábornok hadseregével, a j zwinnini győzők, a Bothmer bajor tábornok ' vezetése alatt álló gárdacsp patok, keletporo­sok és pomerániak a nagyon megerősített Stryj helységet rohammal elfoglalták és e város mellett, Esattól északnyugatra az orosz állásokat áttörték. Eddig ötvenhárom tisztet, 9182 főnyi legénységet fogtunk el és nyolc ágyút és tizenöt géppuskát zsákmányoltunk. | Elsülyedt az Agamemnon, Athén, junius 1. (M. T. I.) A Dardanellák7iál 7tiegtorpedó~ zott „Agametnnon“ angol cirkáló Imbrosztól 50 kilométernyi távolság ban eliülyedc. Az ellenség vesztesége 5 millió ember Berlin, junius 1. (M T. I.) A „Heer und Politik“ c. folyóirat ki­fejti, hogy ellenségeink eddigi vesztesége 5 millió ember, ami megfelel az ellenség számításának is. Az elleqzék Vezérei a királynál. A „Szamos“ fővárosi tudósítójának távirata. Budapest, junius 1. Mint tegnap közöltük, a „Magyar Hírlap“ értesülése szerint a király kihallgatásra hívta meg az ellenzék vezérférfiait. A „Magyar Hírlap“ közleménye kapcsán illetékes helyről a következőket jelentik: A király az ellenzéki vezérférfiaknak a miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet és nem, mint tegnap kö­zöltük, Zichy János, hanem Zichy Aladár grófot kihallgatáson fogadja. Egy gróf Apponyi Alberthez közel álló politikus a következőket mondta: Miután az ellenzék vezérférfiai a parla­mentben a háborúra való tekintettel nem fejthették ki álláspontjukat úgy, amint sze­rették volna, kötelességüknek tartják állás­pontjukat a legilletékesebb faktor előtt kör- vonalozni. A „Budapesti Hírlap“ e kérdésről a következőket irja: Mint más országokban, nálunk is szó volt koncentrációs kabinet alakításáról, amelyben minden párt képviselve lett volna egyrészt a nemz‘F szolidaritásának dokumen­tálására, másrészt a felelősség egyenlő vise­lésére. A dolog azonban abban maradt, mert sem fent, sem lent nem találták alkalmasnak a koncentrációs kabinet eszméjét. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a király az ellenzék vezéreinek véleményét meghallgassa. A „Budapesti Hírlap“ hangsúlyozza, hogy a kihallgatás azt bizonyítja, hogy az ország helyzete megnyugtató, mert hiszen az audiencia gróf Tisza István miniszterelnök ajánlatára történik. Gróf Tisza István a kihallgatásról. Gróf Tisza István miniszterelnök az ellenzéki vezérférfiak kihallgatásáról a munka­párt helyiségében a következőket mondta: — A legnagyobb készséggel tettem ele­get az ellenzéki vezérek kívánságának, mert nem vagyok barátja annak, hogy a trón és a politika irányitói közé spanyolfalat állítsak. — Nem tudom, mi célja van az audien­ciának, mert nem kérdezősködhetem felőle. A miniszterelnök egy hozzá intézett kérdésre azt válaszolta, hogy a koncentrációs kabinet kérdése olyan, amiről lehet akadé­mikusán beszélni. Gróf Andrássy Gyula kihallgatása. Schőnbrunnból jelentik: Gróf Andrássy Gyula meghívója ma délelőtt 11 órára szólott, de a gróf hama­rább érkezett Schönbrunnba. Mikor ezt a király megtudta, nyomban fogadta. A kihall­gatás több mint egy óra hosszat taitott és majdnem délutáni fél 1 óra lett, mire gróf Andrássy a kihallgatásról visszatért. A volt minisztert a Brisztol szállodában bécsi és külföldi lapok tudósitói fogadták, de Andrássy kijelentette, hogy kihallgatásáról sohasem tett közléseket és most sem tehet kivételt. Arra a kérdésre, hogy a király jól érzi-e magát, gróf Andrássy ezt. felelte: „A legnagyobb örömmel mondhatom, hogy a király a leg­jobb színben van.“ Bécsbe érkezése után gr. Andrássy egy magyar lap tudósítójának kijelentette, hogy a király a legnagyobb elismeréssel nyi­latkozott az országgyűlés tárgyalás-írói és a legmelegebb elismeréssel és sze « tettel szólt a magyar katonákról s azo k- nók vitézségéről. A kihallgatás célja nem egy kon centrációs kabinet alakítása, h-nem az volt, hogy az uralkodó az ország min­den érdekére nézve közvetlenül infor máltassék. Válasz az olasz hi'szegésre, — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, junius 1. Mindenünnen hírét kapjuk annak, hogy az olasz támadásra adott válaszképpen az eddig tett jegyzéseket hazafias lelkesedéssel jelentékenyen felemelik. Jó példával előljár­nak e tekintetben az egyházak és a papság, jeléül annak, hogy a súlyosan megsértett er­kölcs egyházi körökben keltette a legnagyobb felháborodást. A felemelt jegyzések közül megemlitjük : Rada István dr. pápai prelátus az előző 100.000 koronán felül 40.000. Reiner Gyula apátkanonok az előző 40.000 koronán felül 15.000, Ádám Iván apátkanonok az előző 10.000 koronán felül 10.300, az Angol kisasz- szonyok veszprémi zárdája az előző 12.000 koronán felüf 14.000 koronát jegyeztek a Ma­gyar Leszámítoló és Pénzváltó ■ Banknál A veszprémi káptalan az eddig jegyzett 1,000.000 koronán felül az olasz háborúra való tekin­tettel további 500.000 koronát jegyzett. Batthyány Vilmos nyitrai püspök a székes­káptalannal együtt az eddig jegyzett 600.000 koronán felül pótlólag 150.000 koronát jegyzett. A Rimamurányi—Salgótarjáni vrasmű Részvénytársaság, tekintettel az olasz hábo­rúra, hadikölcsön jegyzését egy millió koro­náról 2,000.000 koronára emelte fel. Fellner Henrik, a Leipziger Vilmos cég tulajdonosa, a már korábban, a második hadi- kölcsönre jegyzett 500.000 koronán felül to­vábbi 200.000 koronát jegyzett. Az 0. M. K. E.-ben az ország neveze­tesebb gabonakereskedelmi gócpontjainak s a vidéki fiókoknak képviselői népes értekezle­tén Sándor Pál elnök megnyitó beszédében megemlékezett az olasz hitszegők által elő­állott helyzetről s fölhívta a kereskedőket, hogy az egész országban tegyenek meg mindent a hadikölcsön jegyzése érdekében. * Az eredetileg megállapított jegyzési idő utolsó két napjának fényes jegyzési eredménye után a meghosszabitott jegyzési időtartam első napjaiban legalább átmenetileg a jegy­zések erős megcsappanása volt várható. A csütörtöki és pénteki jegyzésekről eddig be-

Next

/
Oldalképek
Tartalom