Szamos, 1899. szeptember (31. évfolyam, 71-78. szám)

1899-09-17 / 75. szám

angyal nem tulvilági ideálok többé. Arra kell törekednünk, hogy hitvesünk lelké­ben lehetőleg tisztán tartsuk meg azt a képet, amelyet rólunk a házasság előtt al­kotott. Ez pedig az emberi gyarlóságo­kat tekintve — egy kis szinlelés nélkül ép­penséggel lehetetlen. De az éremnek ez csak egyik oldala. Mig ugyanis önmagunkat mindig a legjobb fényben mutatjuk hitvesünk előtt, addig vele szemben a legmesszebbre menően elnézők- nek kell lennünk, ha azt akarjuk, hogy csa­ládi boldogságunkat misem zavarja. Ehhez pedig önmegtagadás, sok és feltétlen önmeg­tagadás kell. Ezért kell házasság előtt a költői érzés mellett a saját és jövendőbelink jellemét ala­posan megösmernünk. Meg kell tudni, vájjon képesek lesznek e erre a nagy önmegtaga­dásra, amely nélkül családi boldogság soha­sem érhető el. Szóval: nem árt, ha a házasulandók a költemények közé egy kis komoly prózát is vegyítenek. F. M. harcz zajában eltűnt urát kereste, elfogták az ostromlók katonái s a halványképü szőkehaju fiatal vezér elé vitték. Nem ragyogott fényesebb csillag az égen mint a te szemed, nem nyílik szebb rózsa széles körteimben, mint a te arczodon: kár volna még neked a hideg sírba feküdni, felejtsd el pogány népedet s légy enyém !“ szólt hozzá a frankok vezére. „Feledni nem lehet!“ suttogta Bokolavra „S a rósz Szellem verje meg vészthozó karjával azt a hegyet, mert nem birt ellentállni, s verjen meg titeket is, mert megöltétek népemet s né­pem legvitézebb fiát Csarnót. * * * * Ha leszáll az éj s titokzatos homályba burkolja az erdős hegyeket, a várromot s a Kőrös zugó vizét, a hold is a felhő mögé rejtőzik, a kará­mok mellet kialszik a pásztoriüzek lángja: fe­hér leples magas alak jelenik meg a kopár (Jsarnótetőn és sietve futkos rajta szerteszét, betekint a romok zugaiba, a mély kútba, so­káig áll e mellett lehorgasztott fejjel, a bag­lyok rémes huhogása, s a denevérek vijjogása űzi a csendet, a tovalebbenő alak pedig fájdal­masan nyög, sóhajt: „nem lelem“ „nem lelem.“ S midőn a csillagok útja a hajnal pirka- dását jelzi, messze kelet felé világos sáv borul az ég aljára: hirtelen eltűnik a kisértet s hara­gos forgószél támad nyomában a romok között, lerohan a hegyről, be az erdőbe, felrebbenti a vijjogó vad madarakat elszáguld a karám mel­lett, fölriasztja az alvó pásztorokat s a vén mócz juhász felül s mialatt újra lángra szítja a ham­vadó parázst, elgondolkozva mondja: Megint Csarnót kereste Bokolavra. Nagymóltóságu Minister Ur ! Kegyelmes Uram! Megczáfolhatatlan tapasztalati tény az, hogy így testileg, mint szellemileg tönkre megyünk, iá a munka idejét egy nyugalmi nap által min­iig újra meg nem szakítjuk. Szüksége van a pihenés napjára az egyéni életnek, de szüksége i társadalmi életnek is. A testi és a szellemi srők idő előtt felemésztődnek, ha a természet emez isteni rendjét figyelmen kívül hagyjuk ; le kárt vall azzal a családi és társadalmi élet is, még pedig annyival inkább, mert korunkban mind­inkább fokozódik a munka, mind nagyobb mér­tékben veszi igénybe erőinket és a családtago­kat mindjobban elvonja a háztól. A szellem elhal, a kedély üres és sivár lesz, önzés és anyagias irányzat jut ott uralomra, ihol nincs meg a nyugalomnak és a csöndnek aapja. Angolország, Skótország és Amerika na­gyon helyesen cselekesznek, amikor a vasárnapi lyugalraat oly szigorúan megtartják. Tudják, rogy attól függ jólétük és boldogulások. Népeik már régóta fölemésztettek volna, ha a modern ipar zugó gépezetét a hatalom szava időnként sl nem hallgattatná. Az újabb német törvényhozás elve szintén íz, hogy államilag kell megvédeni a rendelkező ís alkalmazott munkaerőket a vasárnapi dolgoz­tatás ellen. Örömmel veszi észre tehát minden magyar nazafi, hogy nálunk is mind több és több intéz­kedés követeli a vasárnap megszentelését, mert hiszen népünk jövője jó részt ettől függ. Nem tagadható el azonban, hogy a ma­gyarországi intézkedések ez irányban fogyaté­kosak különösen a kereskedők és a kereskedelmi alkalmazottak szempontjából, amely tényt a kö­vetkező körülményekkel szabadjon igazolnom: Kereskedőink a mai randezetlen állapotok miatt reggel 5 és 7 óra között kezdik meg napi munkájukat, a mely a sebtében való megebéde- lós idejét leszámítván, szakadatlanul tart esti 9—10 óra utánig. Hat napi erőltetett és értel­mileg is végzett munka után jön a vasárnap, amikor ismét csak déli 12 órakor szűnik a ter­hes munka. A kereskedőknek és a kereskedelmi alkalmazottaknak tehát egyéb szabad idejük nincsen, mint a vasárnap délután, amely sem testi pihenésre, sem lelki üdülésre, sem erkölcsi épülésre nem elégséges, nem alkalmas. Ameny- nyiben pedig a kereskedelmi alkalmazottak csak nehány osztály elvégezése után lépnek a keres­kedői pályára, hézagos képzettségüknek pótlá­sára a vasárnap délután keretén belül nem is gondolhatnak. Mindezen bajok gyökeres orvos­lása egyedül és kizárólag a teljes vasárnapi munkaszünet kötelezővé tétele által lehetséges ugyan, de a kereskedők kérése ennél kevesebbre szorítkozik. A kereskedők óhajtása ugyanis az, hogy az üzletek hétköznapokon esti 8 órakor, vasárnapokon és Szt.-István napján pedig déli 12 óra helyett d. e. 10 órakor záródjanak. Felmerül azonban az a kérdés, vájjon nem szenved-e a kereskedelem és a közönség a va­sárnapi munkaszünet kibővítése és a hétköznapi záróra szabályozása által ? A kereskedők nyu­godtan felelik, — hogy nem, mert hiszen min­dek jólelkü és nemesebben gondolkodó háziasz- szony és egyéb vevő a szükséges háztartási és egyébb czikkek beszérzéséről figyelmesebb kö­rültekintéssel, a jelzett üzleti órák keretén belül könnyen gondoskodhatok. Nem tagadható azonban, hogy a fogyasztó közönségnek van egy számottevő része, amely fáradságos heti munkája után való keresményét csak szombaton este, avagy épen vasárnap délig kapja meg, és jobb alkalom hiányában a jelen körülmények között kényszerítve van, szombat este késő óráiban szükségleteit a legközelebb eső külvárosi kis üzletekből felemelt árakon, más élelmiszereket meg a vasárnapi, általánosan drágának ismert piaczon beszerezni. E nyo­masztó helyzetből azonban könnyű a kibonta­kozás, a melyre nézve külön is beadott kérel­mem röviden azt óhajtja, hogy az állami és magán vállalatoknál az eddig szokásban levő szombati bér, illetve napszám kifizetéseket ma­gas miniszteri rendelet, illetve országgyűlési határozat utján beszüntetni, és azokat a sze­gény nép jól felfogott érdekében a hét dere­kára, illetve csütörtökre, (szóval hetivásár előtti napra) átteni kegyeskedjék. Ezenkívül az ügy teljes rendezésére még az is kívánatos lenne, hogy a munkaadók mint- ; egy önként, a most szombat estén szokásban i levő korábban való munka beszüntetése helyett, inkább a hetivásárok délelőttjén 1—2 órával később kezdessék meg a munkát, aminek ki­eszközlésére szintén Nagyméltó ságod nagybecsű támogatását kérem. Amennyiben pedig a magas kincstár jó példával előljárni hivatott, kegyeskedjék oda­hatni, hogy a dohányelárusitással mellékesen foglalkozó üzletek is köteleztessenek a jelzett zárórák betartására, mert hiszen azon üzletek­ben a dohányelárusitás úgyis csak mellékes czikk; s a dohányelárusitási engedély is csak kivételesen adatott. Tény az, hogy kereskedőinknek nagy több­sége, az izraeliták tetemes íészóvel, jelenleg is minden kényszer, nélkül szívesen eltérne a most uralkodó rossz szokásoktól, de az elfajult versenytől való féltében, károsodástól tartva, nem teheti; elkerülhetlenül szükséges tehát az egyöntetű eljárás elérhetésére, hogy az intéz­kedés felsőbb helyről származzék. Az iparosok megnyerték a hétköznapi munka korlátozását és a vasárnapi egész munka szünetet. Ha az ő helyzetük helyesen és indo­koltan a magas ministerium közreműködése mellett, ily tetemes javulásban részesült, ugyan­ezen alapon feltétlenül kívánatos lenne a keres­kedőkre és alkalmazottjaikra nézve is elrendelni, hogy az üzletek országszerte hétköznapokon esti nyolcz órakor, vasárnapokon és Szt.-István nap­ján pedig déli 12 óra helyett d e. 10 órakor záródjanak. Ha valamely országnak, úgy a mi édes hazánknak van égető szüksége a kereskedelmi osztály nagyfokú emelésére, annál is inkább, mert az eddig figyelemre nem méltatott közgaz­dasági mulasztásokat a kereskedők segítsége mellett lehetséges pótolni, pedig a mai munka- viszonyok következtében nem várható Hiszen a kereskedelmi alkalmazottak az eddigi szoká­sok mellett testi és lelki erejüket túlfeszítvén időnek előtte kidőlnek a hasznos munkások so­rából, s aki közülök életben marad is, testi és lelki erőiben rokkanté lesz. E szomorú körül­ménynek róható fel az is, hogy a gyakorlatilag működő kereskedelem szolgálatába kevesen, az intelligensebb családokból pedig csak elvétve állanak. Szépen mondja Elliott angol költő : Légy üdvöz vasárnap! nyugodalom napja ! Városok lármáját csenddé varázsolod, Megáll a kerék, és ha te akarod Szünetel a pöröly, s a boltok ajtajára Szelíd csendnek terjeszkedik szárnya. — Óh vajha, a magyar kereskedőhöz is be- j köszöntene a vasárnap, hozván néki mindazt a | boldogságot, ami a kalmár aranynál felette drá­gább : testi pinenést, lelki üdülést, erkölcsi épülést! Nagyméltóságod kezébe tettem le sok ha­zafi kórósét. Hazafiakét, akik hűséggel iparkod­nak édes honunk javát szolgálni a maguk, hol nagyobb, hol szerényebb körében. Hogy sáfár­kodásuk magukra boldogitóbb, a közjóra, a ha­zára a jövőben eredményesebb lehessen, nagy­részt az itt előadott kérelem meghallgatásá­tól függ. Bízva Nagymóltóságu Miniszter Úr kegyel­mes voltában, maradtam legmélyebb tisztelettel alázatos szolgája Török-Kanizsai Schulpe György mint a pozsonyi „Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületének“ Elnöke. Kereskedők mozgalma a vasárnapi munkaszünet kibővitése és a hétköznapi záróra szabályozása tárgyában. A szellemi és testi pihenés szüksége, illetve ennek a munkaidő egyöntetű megállapításával való eszközlése régi közóhajtását képezi keres­kedőinknek. Tétettek ugyan e tárgyban külön­böző kísérletek s jöttek létre bizonyos megálla­podások városunkban is ; e megállapodások azon­ban a különböző városokban jobbára csak ötlet- szerüek voltak s országos rendeletén nem alapulván a kötelezettség föltétien erejével nem bírnak. Elis­merésre méltó kezdeményezéssel és helyes nyo­mon indított mozgalmat a pozsonyi keresk. al­kalmazottak egyesülete, midőn e tárgyban a; keresk. és belügyminisztériumokhoz memorandu- j mókát terjeszt fel az ügy országos rendezése í érdekében. Itt közöljük az egyik memorandu­mot, mely bizonyára a mi kereskedőink részé­ről is helyesléssel fog találkozni s csatlakozá­sukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a jó ügy mi­előbb országos elintézést nyerjen. A memoran­dum szövege a következő. HÍRROVAT. * Czimadományozás. A király a vallás­os közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Jor­dán Károly szaniszlói plébánosnak az apori czimzetes apátságot adományozta. * Áthelyezés. Verebólyi Marssi Béla fő­hadnagy f. hó 20-val Szatmárról a Nagykároly­ban állomásozó zászlóaljhoz helyeztetett át. * A „Szatmármegyei Széchenyi-Társulat“ ig. választmánya 1899. szept. 20-án Szatmáron d. u. 4 órakor a városház kis tanácstermében gyűlést tart, melyre a választmány tagjait meg­hívja az igazgatóság. Tárgy: a „N.-Károlyi Köl- csey-Egyesülef.“ által rendezendő Petőfi-ünnepó- lyen a társulat képviseltetóse, a gyermek men- helyek állapotáról jelentés és egyéb folyó ügyek. * Petőfi-ünnepély Nagy-Káról yban. Nagy ! László, alispán, a Petőfi-Társaság és a N.-Károlyi Kölcsey-Egyesület nevében, mint az utóbbi egy­let elnöke a következő meghívást tette közzé: „A Petőfi-társáság a Nagykárolyi Kölcsey-Egye­* polgári-, papi- és egyenruha üzletében Szatmár, Deák-tér (városház épület.) Tartalékos tiSZtßk. egyéves önkéntesek elegánsan és előnyösen felszereltetnek. — Elvállalom mindennemű egyenruhák átalakítását. — — Polgári ruhák a legújabb divat szerint készíttetnek. — Papi öltönyök előnyös árban. — Inglik József

Next

/
Oldalképek
Tartalom