Szamos, 1915. december (47. évfolyam, 329-358. szám)

1915-12-23 / 351. szám

1915 december 23 361. arám) SZÁMOS S olio! Ä közkórház Ipfácflnga. ócska játékot, cukrot a kór­házi gyerekeknek. Szatmár, dec. 22. At dreg, rozoga eárgabét ódon /•isi közt sínylődő apró gyermekek ka ráoaonya meg nem érdemelt módon szó rul hé térbe az utolsó két óv a'atí. A kis, kékiagea nyomorultak sze­rényen kénytelenek nelhúzódni azok mögött, akik ma, mint a haza bős védői, teljes joggal allanak minden más ember előtt. A szegény kórházi gyermekek ké­rése azonban nem versenyez a hadi jó­tékonyság egyik nemével Bem. Olyasmit kérnek ők, amit bős ka­tonáink úgy Bem használhatnának : a gyermekszoba ócskáit, gyermekek által megunt, serölt játékszereket, egy kis cukrot, nyalánkságot stb. Nagyon szegény cBalád' k azok, amelyek a szatmári ispotály rozoga ta­lmi közé küldik gyermekeiket gyógyulni. Falusi napszámos emberek, hadi özvegyek gyermekei vannak ott az or vosok gondos ápolására, a tisztelendő nővérek krisztusi szeretőiére bízva Hazulról nem várhatnak ezek az apró, beteg verőnek karácsonyi ajándé­kot és ha a gyerekszobák jószívű kis la­kói nem gondolnak rájuk, Jézus Krisz tus szOlétéséoek őrömünnepéa a kórházi igyák jelszavait, nyöszörgését, bekötött sebek Jodoform illatát nem űdtti fel a karácsonyfa gyertyáinak oaillogáaa, apró, sínylődő gyermekek örömujjon­gása. Alkalmunk volt már a kórházban réaztvenai néhány karácsonyfa ünnepé Íven. Elmondhatjuk, hogy soha meg- hatóbb látványban nem volt részünk. A szeretet fáját körülállják ez apró kis betegek, pöttömnyi nyomorékok, serdülő fiuk és lányok, akiket a jólelkü tiszte lendó nővérek erre az alkalomra szent zsolozsmákra, dalokra, versekre taníta­nak be és lehetetlen leírni azt a kitörő őrömet, amit ott látni, ahol a használt falovak, ócska kis babák, olosó cukroos- kák, fögekogzoruk ás más nyalánkságok kínálják magukat a kórház kia szeren- eaétleneinek, akik vagy látnak még ott bon oaillogó karácsonyfát vagy nem, akik jövő karácsonykor már mint az Ur apró angyalkái a meny országból te hintenek le a karácsonyfára. A kórházi gyermekek karácsonyára ajándékokat a kórház gondnoki hivató laba kell küldeni. Az adományok a Szamosban nyug­tázva lesznek. | tilKhK^] Vilmos császár beteg. A Wolff-ügynőkség jelenti Berlinből: Vilmos osászár könnyű sej tsző vetgy illá­dig miatt nehány napig szobáját kény­telen őrizni. Emiatt a nyugati frontra tervezett utazását elhalasztotta. Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy Szatmár városának egyik közismert és köz­tiszteletben álló uriasszonya, özv. Kozma Zsigmondné e hó 21-én elhunyt. Temetése ma délután fél 3 órakor lesz. A megboldo­gult Kozma Zeigmond néhai szatmári kir. ügyész özvegyé volt és 84 évet élt. Halálát nevelt leánya, Kozma Hona gyászolja. ' Emich tábornok meghalt. Hannover­ből jelentik: Emich német tábornok, Lüttich meghódítója, ma meghalt. A német ellenzék és a parlamenti egység. Berlinből jelentik : Tegnap a biro­dalmi gyűlésen az ellenzék a tiz milliárdos hitel ellen szavazott. Gyűlés után a birodalmi gyűlés többi tagjai határozatban kimondották, hogy a kisebbség eljárását a legsajoálatosabb fegyelemsértésnek tekintik, mert ezzel a leg­súlyosabb helyzetben bontják meg a parla­menti akció egyj-égót. Ezért az eljárást a legélesebben elítélendőnek tartják. A kisebb­ség állásfoglalásáért és az abból származható politikai következményekért minden felelőssé get visszautasítanak. A magyar ellenzék és a parlamenti egység. Budapestről táviratozza tudósítónk: Az ellenzéki pártok vezérei: Károlyi, Andrássy, Apponyi, Földes, Szterényi, Zichy, Sághy és Tóth János ma este értekezletet tartottak a függetlenségi pártban a Pénzintézeti Központ ügyében. Elhatározták, hogy a kormány ellen megindítják a legélesebb harcot. Károlyi Mihály kijelentette, hogy a kormány felborította a pártközi bókét, tehát számoljon a következményekkel, ha az ellenzék a leg­élesebb haicot indítja meg ellene. Nedeczky kapitány temetése. A nagy váradi Vilmos huszárezred egyik daliás és népszerű tisztje, alsóruttkai Ruttkay Nedeczky Ferenc kapitány, a hadiékitmónyes érdem kereszt tulajdonosa, 1914. október 21-én Stary Sambornál az oroszokkal vivott har cokban százada élén hősi halált halt. A köz­kedveltségnek örvendő huszárkapitány halála osztatlan és mély részvétet keltett bajtársid körében. Bajtársai a harctéren, a stronnai temető kápolnája mellett temették elés sírját kegyelettel ápolták. Hitvese a napokban el­zarándokolt férje nyughelyéhez és elszállit- tatta a holttestét, hogy hazai főidben alud- hassa dicsőséges álmát. A daliás hős holt­testét a szatmármegyei Koesordon a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Teme­tésén ezrede is képviseltette magát, több bajtársa és századának több altisztje volt jelen a szomorú aktuson. Az osztrák pénzügyminiszter Buda­pesten. Félhivatalosan jelentik : Leth lovag osztrák pénzügyminiszter Budapestre érkezve kedden délutáu gróf Tisza Istvánnal és Te- leszky János pénzügyminiszterről tanácsko­zott, majd tegnap reggel haza utazott. Háborús estét rendezett kedden dél­után a ref. felsőbb leányiskola Zrínyi Ilona önképzőköre, amely minden tekintetben fé­nyesen sikerült. A növendékek 5 kis háborús apróságot adtak elő, melyek ügyes betaní­tásáért Pilhoffer Ida tanárnőt illeti az elisme­rés. L-gjobban megkapta a közönséget „A rongyos katona“ cimü mesejáték, melyben Losonczy Sárika, Szegedy Ilonka, Spiegel Klári, Kókai Erzsiké, Bakó Ilona, Kótay Zsu­zsika, Persenszky Margit, Fischer Jozofm, Mindy Ottilia és Gyöngyössy Teréz játszot­tak a főszerepet s a környező angyalok kara elragadó látvány volt. A többi darabokban Jónap Elza, Sáfár Klára, Jakab Erzsiké, Kó­tay Viola, Filep Margit, Szőke Olga, Freund Klára, Harcsár Katinka, Szües Ilona, Kótay Klára és Fried Klára értelmesen mondották el szerepüket és B-ndiner Tiniké Medveezky E Iával bájosan énekelt. Volt ezenkívül lát ványos, tábori kép, melyben egy sereg leány vett részt, mint pihenő s harcoló katona. A sikerült est nemcsak a közönségnek szerzett kellemes órát, de a hadi jótékony célra is tekintélyes összeget eredményezett. Tizenhat hónapig hír nélkül. Kiss József, aki Csongorból vonult be a mozgósí­tás idején a 12. honvédgyalogezredhez és tizenhat hónapig nem adott életjelt magáról, most orosz logságból sürgönyzött Csengéibe édes anyjának, Kiss Edénének. Névnapmegváltás. Kerekes István név- napmegváltás címén 20 koronát adott a ka­tonák karácsonyára. HIRDETMÉNY. A Seatmári Le- a várni toló Bank r.-t. hadifoglyok r4> evére pénvküldeményeket húsvétit. Karácsonyi üdvözlet a harctérről — Egy hadapród hősi halála. Szatmári fiuktól, a 12. gyalogezred bős katonáitól kaptuk az alábbi sorokat: Oroazharetér, 916 XII/11 Mélyen tisztelt Dénes Drl Bocsásson meg, hogy soraink kai zavarjuk, de az hisszük, fogj* agy önt, mint a szatmáriakat a 12-ős honvédek illetve a háziezred sorsa érdekelni. Mi most a „Strypa“ folyó balpartján éldegélünk egy nagy mocsaras erdőben. Olyan kitűnő „házunk“ van, illetve fede- . zéket építettünk, hogy egy született építész­nek is dicsőségére válna annak építése. A kosztunk nagyon jó és kapunk quantum satia Az időjárás változó. Hol eső esik, hol hó. Kedves Szerkesztő ur! Egy nagy bajánk van, tudniillik a mi „Szamosunk“ igen lassan jön hozzánk, pedig alig várjuk annak megérkeztét. Kérnénk szíveskedjék intézkedni, hogy a mi „Szamosunkat“ gyorsabban kézhez kaphassak. Még egyet! Egy igen jó bajtársunk, szatmári fiú .* Aias Ernő hadapród- jelölt folyó hó 8 én délután hősi ha­lált halt. Most pedig sok boldog ünnepeket kívánnunk úgy önnek, mint & szatmáriak­nak, amit nagyon kérnénk újságjában közzé tenni. Az egészségünk mindnyájunknak na­gyon jó! Szivei-»égét előre is köszönve vagyunk őszinte tisztelettel: Budaháiy István, Nemes István toiefoaista, Balog Sándor szakaszvezető. Bodó János tizedes, Káváéi Gábor tizedelj Széosi szatmári zenész Jónás Iáéinál. Az ixr. Népkonyha Jóltevői. I>r. Her­man LipótDá és Zoltán Itnréné úrnők 184 ko­ronát gyűjtöttek a Hunyadi, Teleki és Attila- ufoákon. Dr. Jéger Kálmánná, Sobiflerveié Anne, Lechner Nővérek, Kaufman Ignáczsé. özv. Markovits Mihályné 10 - K) K; Tóth Jó­zsef 6 K; Markovit« Igniczué, Gros* Dánielné Rajzinger, Pártos Árm nnő Nagykoros, 5—6 K; Lengye’né, Kábái Fereno, Prince Árminná Bárdoly Feriné 4—4 K; Vajda Nándorul Tatorjánné, Guth Lajosáé S—8 K; Pollák J»- kabné, Berwald Izidomé, Markoviié Józaefné, Friedmanné, Láazlóné, Jákó, Reiter Lajosul, dr. Reiüoayor Adolfné, Dőryné, Fiozeréné, dr. Barna Jánosné, Kótayné, Kovács Abrahámnó, dr. Rákóozy, Romka Kálmánná, Ellenbógenné, Szalay, Schrartz Sámuel, Borgida Dezsőné, Weisz Hermannó, Zsákmány Józaefné, Klein Jótsefné, Endrédy Józaefné, Csendes L’pótné, Papolozyné, Takács Sándorná, Orünfeld, Szó- ták Gáborné, Matkó József, Roth Dániel, Kata Mayerné, Síkor Józsefué, Roaenbergné, Lévayné, Grünfeld Hermáimé, Papp Lajosáé, Kanizsay Zsigmondné, dr. Pintér, Goldberger Káinná, Simon Sándorná, Balogh Béta 1—1 korona. Füléi ékből begyü t 20 korona. — A Népkonyhán adakoztak : dr. esengeri Mayer Józsefné egy diazebédet, libahús-levest és kőt- tes diós patkót, Demjén Józsefné 8 kg. ke- uyeret, Winkler L pótné egy véka paszulyt, csengőii Mayer Salamonná diót és lekvárt. A kegyes adakozóknak, valamint a fáradha­tatlan gyűjtőknek hálás köszönetét mood Lővy Miksáná, olnöknő. Zenekedvelők figyelmébe. Szalay Si­mon zongorakószdő és hangoló elvállal han­golásokat, börözést jutányos árban. Megkere­séseket Boros Bálint-utca 7. (Makay-fóle ház) és lakására, Bercsényi-utca 59. sz. kér. Meg­hívásra vidékre is kiutazik. TANULÓ felvétetik Weisz Gyula posztókereskedőnél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom