Szamos, 1910. június (42. évfolyam, 121-140. szám)

1910-06-02 / 121. szám

XLI1. évfolyam, Szatmár, 1910. junius hó 2., csűrtök. FÜÖ«M’f,MSHÍ POlWIgJJ HATILAP. 121. szám, Előfizetési dij : Helyben: 1 évre 12 K. */j évre 6 K, V. évre 3 K, 1 hóra 1 K Vidékre:16 „ 8............. 4 ...........150 Egy szám ára 4 filter. A nyomdász-sztrájk. A nyomdatulajdonosok és munká­saik között szombaton beállott bérharc még országszerte 'art. Bndapest és Szeged kivételével Magyarország összes városaiban szüne­tel a nyomdai munka. Lapok seholsem jelennek meg leg­feljebb egyes olyan helyeken, ahol a nyomdatulajdonos maga is érti a mes­terséget. A Szamos megjelenése is szünetel a sztrájk alatt. Azzal a munkaerővel, amely ren­delkezésünkre áll, csak időnként fés kisebb terjedelemben tudjuk előállítani az újságot. Ezzel a csekély munkaerővel igye­kezni fogunk állandóan fenntartani a minimális mértékre redukált hírszolgála­tot. A sztrájk még napokig sőt tovább is eltarthat, mert a munkások buda­pesti központi intézősége kollektiv szer­ződést kötni nem hajlandó. A hibánkon kívül beállott vis ma­jorral szemben kérjük a közönség szi­ves elnézését. A választás első napja. Az ország egyes kerületeiben tegnap kezdődött választások eredményei éjjel 11 óráig a következők: Budapest V. kerület Sándor Pál, Dédesden Borbély Lajos, Vissón Jónás Ödön, Ökörmezőn Pál Alfréd, Szepes- Szombatban Takács József, Bazinban Szüllő Géza, Nyitrán Thuróczv Vilmos, Felvidéken Lónyai Géza, Felsőeőrön Guoth Gyula, Párdányon Dániel Pál, Rimaszombatban Farkas Zoltán, Hódsá­gon Érti János, Késmárkon Burgyán Aladár, Baánban Erdélyi Sándor, Vág- Ujbelyen Markhot Aladár, Szentágotán Schuller Rezső, Deésen Desbordes Ernő, Szászhérmányban Coppony Vilmos, akik mind nemzeti munkapártiak. Rozsnyón gróf Andrássy Géza. Gölnicbányán Okolicsányi Zsedényi Ede hatvanhetes pártonkivülieket, Cegléden Kossuth Ferencet Hajdúnánáson Rákosi Viktor negyvennyolcasokat. Bereeken báró Bőm Frigyest Várnán Haydin Imrét, Verhőn Rudnyánszszky Györgyöt Galgócon Fodor Kálmánt Szenicén Vagyon Árpádot] IIláván Sipeki Sándort Szászsebesen Darvay Fülöpöt Nagydisznódon Trasueníels Emilt Szerkesztőság és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 9. szám. m Telefonszám: 107. Mindennemű dijak Szatmáron, a lap kiadóhivatalában fizetendők. Keresztényszigeten Greskovits Vil­most N.-szeben két kerületében Neugehorn Emilt és Bransch Rudolfot. Trenesénben Béla Henriket Zsolnán Kálmán államtitkárt Nagybitsén Holczmann Lajost Magyarláposon Ilosvai Lajost Sepsiben Darvas Ferenczet Erzsébetvárosban Issekutz Győzőt Bethlenben gr. Bethlen Pált Héthárson Bujanovits Gyulát Girálton Pécsy Zsigmondot munkapárti programmal választották meg. Medgyesen Obert Károlyt közfel­kiáltással. Gyulafehérváron László Mihály Sasdon Mándi, Szászkabányán báró Duka Géza, Basavásáron Kabos Ferenczet egyhangúlag, Nagymihályon Andrássy Gyulát pártonkivüli 67-es programmal egyhan­gúlag. Tőketerebesen gróf E&zterházy Móric (67-es pártonkivüli) egyhangúlag. Jászberényben Apponyi Albert ellenjelöltje visszalépett és igy egyhan­gúlag megválasztották. Nagyidán Semsey László párton­kivüli 67-est egyhangúlag választották meg. Szili kerületben Szalai László Kossuth-pártit és Görgőn Gedeon Kos- suth-pártit egyhangúlag választották meg. Abrudbányán Rosenberg Gyula munkapártit nagy többséggel válasz­tották meg. Körmöezbányán. Lukács László pénzügyminisztert megválasztották. Jolsván Kubinyi Géza munkapárti. Szilágycsehben báró Bornem­issza Elemér pártonkiv. 67-est egy­hangúlag. Oláh falván DánielGábor munka­párti. Garhocz-bogdányban Hammert- berg László Kossuth pártit egyhan­gúlag. Kőhalomban Dahintel Ernő mun­kapártit. Nagyszentmiklóson Rónai Ernő munkapártit. Rozsnyón gróf Andrássy Géza pártonkivülit. Köviben Szentiványi Árpád Kos­suth-pártit választották meg. Segesvárott Melcer Vilmos munkapárti. Hirdetések: Készpénzfizetés mellett, a legjutányosabb árban közöl­téinek. — Az apróhirdetések között minden gzó 4 fillér. Nyilttár sora 20 fillér. Sepsiszentgyörgyben Hegedűs Lóránt munkapárti. Szamosujváron Mártonffy munka­párti. Bihari kerületben Várady Zsig- mond. mp. Nagykikindán Telecsky mp. Győrött Hlatky Kossuth p Besztercebányán gróf Serényi Béla mp. Zsolnán Kálmán államtitkár mp. Pécsén gr. Zichy János miniszter mp. ’ \■ Vízaknán Hámory László mp. Munkácson Várady Gyula mp Sugatagi kerületben ifi. Mihály Péter mp. ~ Facseten Nemes mp. Miskolcon Serényi miniszter mp. (Leitner Adolf visszalépett.) Lenkén Telegdö mp, Dr Gaál E. visszalépett. Wiedenbachikerületben Schmidt Károly mp. Zámolyi kerületben Szabó Ist­ván Kossuth p. Dárdán dr. Kenedy Géza munka­párti. Nagybecskereken Rohonyi állam­titkár munkapárti. Komáromban Szivák Imre munka- párti képviselőkül megválasztottak. Budapest, junius 2. 1 ó. 50 éjjel. Mezőkeresztes Bottlik István Kossuthpárti. Tordán Vertáu Endre Justh-párti. Világoson Pop C. István román. Léván Polonyi Géza pártonkivüli. Homonnán gr. Andrássy Sándor pártonkivüli. Kismartonban. Bolgár Ferenc pár­tonkivüli. Somorjai kerületben Sághy Gyula dr. Kossuth p. Szentjánosi kerületben Blachó Pál nemzetiségi. . Hondán Mihályi Tivadar nemzeti­ségi. Ujegyházán Gratz G. szász. Mádon Bernáth Béla Kossuth p. Csongrádon ILieronim/y Ká- Károly kereskedelmi miniszter meg­bukott Faragó Antal Justh pártival szemben. Debrecenben I. kerületben Láng Lajos munkapárti. II. kerületben dr. Bakonyi Samu Justh-párti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom