Szamos, 1901. január (33. évfolyam, 1-9. szám)

1901-01-17 / 5. szám

Mártonná 5 — 5 K., Vallon Lajosné, Biki Ká- rolyné 4—4 K. Augusztiny Jánosné, Fürst Vik- torné, Fekete Teréz, ifj. dr. Farkas Antalné. Szentiványi Károlynó, ifj. Lossonczy Józsefné, Lőv, Miksáné, Cbolnoky Imréuó, Daróczy End- réné, Kovács Leone, dr. Schönpflug Jenőué, Demjén Sándorné, Deák Kálmánná, Haraszthy Tamásné. Nagy Elekné, Mándi Bertalanná, Sulyok Antalné, Kótai Lajosné, dr. Nagy Bar- náné, Kubányi Arpádné, Eadó Bertalanná, dr. Vajay Károlyné, Csomay Imréné 2-2 Korona. Virágok eladásából Hármán Margit 26 K., Kis- balmy Iréuke 17 K. 20 fillér. Mindketten saját virágaikból 43 K. 20 fill. A kegyes feltilfize- töknek, adományozóknak, a virágus hölgyeknek s az összes jelen voltaknak, kik a szép ered­mény s a kiváló siker előmozdításában részt vettek, valamint a Társas-kör igen tisztelt vá­lasztmányának a helyiség átengedésért, tek. Jékey Károly urnák a pénztárnoki kezelésért hálás köszönetét mondanak. Szatmár, 1901. jan. 14. Hérmán Mikályné n. e. elnök. Biki Károly n. e." pónztárnok. * Birtokvétel. Habrovszky Sándorné Buch vald Berta és Hellbrauth Gyula budapesti la­kosok, megvették Cbolnoky Imre közjegyzőnek nagybajomi birtokát 184.420 koronáért. * A Kölcsey-kör választmánya f. hó 14-én dr. Farkas Antal elnöklete alatt ülést tartott, melyen a megtartandó közgyűlésre vonatkozó­lag elhatározta, hogy az idei közgyűlést Köl- csey-ünepséggel fogja összekötni. Határozatilag kimondta, hogy jövőre nézve a közgyűlést min­dig deczember hóban fogja megtartani. A vá­lasztmány foglalkozott a budapesti országos mú­zeum-és könyvtárbizottság leiratával, melyben a Kölcsey kört az egyesületbe leendő belépésx'e hívja fel. Választmány tekintettel a nevezett egyesület fontos kulturális feladatára, kimondja, hogy az egyesületbe belép, s ennek febr. ruár hó 2-án tartandó alakuló közgyűlésén Bakcsy Gergely, múzeumi szakosztályi előadóval képviselteti magát. A múzeumi szakosztály elnöksége bejelentette a választ­mánynak, hogy a múlt évi 300 frt államsegélyt érióues és megfelelő irodalmi müvek beszerzé­sére fordította, mit a választmány jóváhagyólag vett tudomásul. A választmány azt is elhatározta, hogy7 kérvényt fog iutézni a városi hatósághoz abból a czélból, hogy azokat a régiségeket, me­lyek a bontás alatt álló törvényszéki palotából előkerülnek s múzeumi megőrzésre alkalmasok, e czélból bocsássa át a Kölcsey-kör részére. Hasonló tartalmú kérvények fognak a megye hatóságaihoz is imé/.tetni, hogy az építés vagy ásatás alkalmával esetleg felszínre kerülő régi­ségek pénzért, vagy adományokként a Kölesey- körnek küldessenek. E választmányi iiléseu a tagok feltűnő csekély számban jelentek meg; pedig kívánatos volna, hogy a Kör ügye iránt nagyobb buzgóságot tanúsítsanak. * Eljegyzés. Somogyi Etelka taiitóuöt, Somogyi Sándor városunk polgárának leányát eUeg3’ezte Tónyi Gyula ev. ref. káutortanitó Kis-Kuulaczházán. * Egyházi statisztika. A szatmári ev. ref. egyházban 1900. évi en született 148 gyermek, ezek között fiú 80, leány 68. Házasságra lápéit 45 pár. Meghalt l2l, ezek között fi 70, nő 51 A halottak közt 25 idegen illetőségű volt. E szerint szaporodás 52. Áttért 2. Kitért 0. * Emlékeztető. A szatmárnémeti kir tör­vényszék területén beosztott jegyzői kar s az ügyvédi kamaránál beosztott ügyvédjelöltek most szombaton este tartják a Vigadóban jóté­kony őzéin tánczesiélyükét. A jelekből Ítélve á mulatság igen népesnek ígérkezik. * A szatmári Társaskör február 2-ikán házias estélyt rendez. A hagyományos lsedé y >s estély meghivójátjövő szamunkban fogjak köz dui. * Válasz a „vidéki kereskedő“ nyílt ké­relmére. Nemcsak a keretem nyílt, t. uram, ha­nem az ajtó is, melyet nyitogatni tetszik. Szi­ves kérése már rég teljesedésbe ment. Tapasz­talásból tudja mindenki, hogy gőzvasutuuk min­den megállóhelyén, igy a hídfőnél is, bármily mennyiségű árut föl lehet adni a vonatvezeti"- nél; persze ha tömegesebb küldeményről van szó, úgy czélszerü lenne gondoskodni akárme lyik teleionáilomás utján nálunk kocsiról, mert. nem mindig tudunk vaggout tartani a hídnál. Az is tudvalevő, hogy rnig a hó a városból ki nem szorított bennünket, a Kossuth Lajos-utcai kitérőn ugyancsak kezeltünk árut, s a mint a hóakadály megszűnik, ezt újból megteszszűk. — Tisztelet tel a szatmár-erdődi h. é. vasút kezelő- sége. Eózsa. * Durator által a czipőtalp egyszerű be- kenéssel ötször oly tartósós vizáthatlan lesz. E kiváló hazai készítmény nagyon sok takaré­kos embernek szerez örömet és bizonyára keve^ családnál fog hiányozni nemsokára. Ara 1 és 2 korona. Postán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmeutve küldi a DURATOR-G YÁR, Budapest, Lipótkörut 3. — Kapható azonban mindenütt. * Adományok a szatmári ev. ref. egy­házban. Az 1900. évben az úri sz. asztalhoz kenyeret adtak: dr. Fekete Sománé, Szimonisz Albertnó, özv. Bokorné, Farkas Jánosné, Ke­resztes András, özv. Joó Iguáczné. Bort adtak : Horváth Béla, Hermán Mihály, dr. Vajay' Ká­roly, Keresztes András, özv Dobos Istvánná. A szegény iskolás gyermekek felruházására ada­koztak: Szatmárnémeti sz. kir. város 100 kor., az Ezres asztaltársaság 245 kor., Boros Zoltán Aranyos Megyésről 20 kor., az izr.-népkonyha 12 növendéknek adott ingyen ebédjegyet az egész téli időszakra. Ruha segélyt adtak : Mát- ray Lajosné, Regéczy Sándorné, Biki Károlynó, Sepsy Sándorné, Áry Lajosné, Mikó Lajosné, Pethö Györgynó, Nagy Juliska. E c tálra fordit- tatott a Szatmári-testvérek alapítványából 100 kor., ezenkívül a Halmi János és Héber alapít­ványok kamatai. Isten áldása legyen az ada­kozókon ! Vőlegények figyelmébe. Most a farsang idején, mikor Hymen a rózsalánczait nagyban füzögeti az ifjú párok között, sok fejtörésre ad alkalmat a vőlegényeknek, hogy szeretett meny­asszonyaikat vájjon mivel lephetnék meg ? Mi, a magunk részéről nem tudjuk eléggé sajnálni az ilyen vőlegényeket és igazán a legjobb szív­vel csak azt ajánlhatjuk nekik, hogy a szatmári g. kath. uj templom építés javára rendezendő nagy tárgysorsjáték sorsjegyeiből, mihamarabb vásároljanak, mivel igy egy koronával egy 10.000 kor. értékű remek ékszer garnitúrához lehet majdan jutni a bájos menyasszonyoknak. Sorsjegyek mindenütt kaphatók, egy darab ára csak egy korona. * Az iparos olvasókör által e hó 6. nap ján rendezett házias táuczmulatság összes be­vétele 531 k. és 58 idler, a kiadás 387 k. 5S fl — s igy a tisztajövedelem 144 korona volt. Felülfizettek Uray Géza ügyvéd 10, Bakcsy Domokos, Deák Kálmán, Kerekes Dániel, Kótai Lajos, Lévay József, Szimonisz Albert, Vass Károly és Veiuberger Béni 2—2 k., Bartha Ferencz, Bartha Károly7, Beregszászi Gyula, Bugyi Gyula, Hirsch Vilmos, Kiss Pál, Kocsmár Lajos, Kacsó József Matolcsi Lajos, Nyári I., Póior Elemér, Sikos Károly7, Szeghy Ferencz, Szűcs József, Vajuay Bálint és Veres Lajos 1—1 koronát, Berey7 Károly, Hadad y György, Fogarasi István, Gyuiró Sándor, Jurácskó Gyula és Székely József 40 —40, N. N. pedig 30 fil­lért, összesen 44 k. 70 fillért. Előzetesen szíve­sek voltak adományozni Tasi Lajosné 4, Agyó Gózáué, Kis Pálné és Ungváry Antalné 2—2 koronát, Váry7 Edénó teát és 2 üveg rumot. — Úgy7 e becses adományokért és felülfizetésekórt, valamint az asztalt tartó és vendégeket kiszol gáló nők és leányok szives fáradozásaiért, kik lehetővé tett'k e nem tuluópes, de különben igen jól sikerült házias táuczmu’atság megtar­tását, a kör nevében hálás köszönetüuket nyil­vánítjuk. Kótai Lajos elnök, Lévay József pénz­tárnok. * Érdekes száiulálólap. Hogy a számláló biztosoknak nem olyan egyszerű a dolguk mint a milyennek a statisztikai hivatal képzelte, arról a hibásan kitöltött lapok egész légiója tanúskodik. Kurioziumból közlünk belőle egyet, mely szerkesztőségünkbe is eljutott. Mi a veze­ték és k-'resztneve? — Prschol Jaute. Született ? — 1832 ben. Neme? - leány. Hl született? — Truow >ati, teugye1, izraelita. Családi álla­pota ? — haj a do n. Vau e testi vagy szellemi fogyatkozása ? — Egyik szemére vak, púpos és sánta. Egyébként szakácsnő. Ez az adat is fogja teliár. szaporítani a magyarországi ha- jadonok statisztikáját * Jégbeszerzés. Sok gondot adott néhány éven át az enyhe téli időjárás folytán a jégszük­séglet beszerzése. Az idén nem okoz gondot a jéghiány, mert a két hót óta tartó kemény hi­deg befagyasztotta a Szamost, s erősen folyik a jéghordás városszerte. Felelős szerkesztő: Dr, Haníz Jenő. Lap kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Búcsúszó ! Az idő rövidsége és a sokoldalú elfoglalt­ságom miatt ez utón mondok Isten hozzádot, mindazon barátaim, jóakaróm és jóismerőseim­nek kiktől személyesen nem köszönhettem el; kérem a mindenható áldását s teljes megelége­dést számukra; tartsanak meg továbbra is em­lékükbe és jóindulatukba. Én midóg hálásan fogok megemlékezni Szatmáron eltöltött nap­jaimra — kedves barátaim — és jóismeröse- imről. Nagy-Somkut, 1901 január 16. Kovács Bálint, m. kir. állatorvos. A Pelikán kert azonnal kiadd. Tudakozódhatni a kiadóhiva­talban. Allatvásár kimutatás. F. hó 16-án tartott heti vásár alkalmá­val a következő lábas jószágok hajtattak fel: Ló................................................153 db. Szarvasmarha ........................ 862 db. Se rtés..................................... 645 drb. Ju h...............................................— db. na gy forgalom mellett jó árakkal. Terményárak. TERMÉNY Szatmáron Bpesten frt|kr Jfriikr. frt|kr.|frt|kr Tiszta búza . . Kétszeres .... Rozs.................... Árpa ................ Za b.................... Te ngeri ... Kása.................... Fe hér paszuly . Tarka „ . . Szilva................. „ füstölt . . Repcze . . . . Krumpli zsákja Szalonna . . . . tij TJ 6 70: 5 30 5 50 4 90 5 00 4 70 1000 5 80 17 ­V — 60 — 690 5,60 560 500 520 480 1100 450 20-­120 65 — 7 85 7 - 5 75 580 4 70 5 00 46 7 95 _ i_ 7 20 6 00* 5 10 4 80. 5 20 ~ f 16881—1900. urb. Hirdetmény. A Szatmárnémeti kir. törvényszék köz­hírré teszi, hogy gróf Károlyi Lajos felpe­resnek, Bállá Ferencz és társai alperesek ellen a kis-majtényi határban levő úgyneve­zett „Fagy“ pusztabeli lápi területek tagosí­tásának megengedése iránt beadott keresete folytán a megengedhetőség kérdésében felek között az egyezség megkísérlése, ennek nem sikerülése esetén a szükséges előmunkálatok teljesítése és ennek befejeztével a kereset jegyzőkönyvi tárgyalására határidőül 1901. évi február hó 11-ik napjának délelőtt 9 órá­ját és szükség esetében a következő napokra Kis-Majtény község házához kitüzetik, mely hely és határidőre az összes érdekeltek, vala­mint a távollevő ismeretlen tartózkodásu felek részére kinevezett ügygondnok Dr Makár Károly szatmári lakos ügyvéd az eljárás vezetésével megbizott dr. Bajnay Endre kir. törvényszéki biró elébe a törvényes következ­mények terhe alatt, s az ismeretlen vagy tá­vollevő érdekeltek azon felhívással idéztetnek meg, hogy ügyöknek kellő viteléről a neve­zett ügygondnokot kellőleg utasítsák, vagy a bíróságnál más ügyvédet jelentsenek be, mert ellenkezőleg mindezek elmulasztásának követ­kezményeit maguknak tulajdonítsák. Szatmárit 1900. deczember hó 10-én. A szatmárnémetii kir. törvényszék, mint urb. bíróság. Oláh Miklós jegyző.

Next

/
Oldalképek
Tartalom