Szamos, 1901. május (33. évfolyam, 35-43. szám)

1901-05-12 / 38. szám

Dr. Tanódy Márton ur által sürgetett intézkedés, a mily egyszerű, ép oly reális, s megvan mutatva egy iránya az iparpártolás­nak, illetve a megélhetés biztosításának s midőn az iparpártolás hangzatos s ma már egészen eltöltő szavai mellett meddő szó­áradatot látunk, jól esik megragadni egy-egy ritkán felbukkanó eszmét, melynek köteles- ségszerü megvalósítása esetén, segítve lesz az aggodalommal eltöltő baj egyrészén s az iparügyekkel törődök jó indulatából törekvé­séből el kell jönni az időnek, midőn az aka­rás nemcsak a frázisoknál marad, de őszinte felkarolással cselekvéssel orvosolva lesz a baj több oldalról is. Követelésünk általános, — s városunk kedvezőtlen alakulásában ez a követelés még inkább figyelembe veendő, s ha a haladás, újítás, a kényelem megteremtésének nagy eszméi tartanak egy kis szünetet úgy köte telesség érzetből, de ügyszeretetből kifolyó­lag 's a hatóság hasson oda, hogy necsak az idegen vállalkozók vigyek el az épít­kezések hasznát, önkényes, e város vi­szonyait negligáló s minél több haszonszer zésre irányuló intézkedéseik által, iparosaink munkásaink mellőzésével ne rontsák közálla­potainkat, de képezze első feladatát a ható­ságnak úgy a szálloda épité nél, mint jövőre mmden középitménynél szerződéses s szigorú kötelességévé tenni a vállalkozónak, hogy vállalatánál csak a helyi kézimunkát veheti igénybe, mely kézimunkába becsületes vá­lasztéka van. /\ Levél a szerkesztőhöz Tekintetes Szerkesztő ur! B esés lapjának 36-ik számában Fábián István ur által „Tanítók értekezlete“ czirnen irt közleményre válaszképpen alábbi soraimnak szí­veskedjék helj'et adui. Mindenek előtt megjegyzem, hogy nem természetem a polémia. Senkivel sem szeretek polemizálni, de különösen Fábián István úrral polemizálni: sem kedvet, sem hajlamot nem érzek akkor, midőn ő eltérve a tárgyilagosság­tól, a maga szubjektív elkeseredésében a nagy közönségnél akar enyhülést szerezni. De gondo­lom, hogy itt is keserű csalódást fog találni, mert bár az emberiségben kell, hogy legyen felebaráti szeretet, de már azon a nagyközönség sem segíthet, ha valaki köri elnök, vagy lega­lább is jegyző akar lenni s nem kap egyetlen egy szavazatot sem. Ez a keserű tudat adta a kezébe a tollat Fábián urnák s Íratta vele azokat a rettenetes nagy dolgokat, melyekből csak annyi az igaz, hogy Marosán Kornél köri elnök ellen néhány (ag állást foglalt Fábián István s pár társa szi­ves rábeszélése folytán s hogy miért, azt is megmondom: azért, mert az elnök, ki a kör többségének bizalmát mindig bírta, bírja s bírni fogja, a körben életet, annak működésében az üres banda bandázás helyett szellemet akart s tudott teremteni úgy, hogy a kör működése az illetékes fórumok részéről mindig a legnagyobb elismeréssel és dicsérettel találkozott. Elismerem, hogy az elnök szigorúsága és rendszeretete nehány tagnak nem tetszett s ezek le is vonták a konzekvencziát, midőn el­lene foglaltak állást, de azt is el kell ismerni s igy guba alatt Fábián ur is elismeri, hogy a többség mindig as elnök mellett foglalt állást s mellette foglalt most is, midón újból megválasztotta elnöknek s vele a volt tisztikart is. Azt én nem tudom, hogy Fábián ur meny­nyire szánandó és mennyire nem szánandó em­ber, de hogy Krespai Ágoston áll. isk. tanitó ur nem szánandó ember, maga Fábián ur is igazolta akkor, a mikor korelnöknek történt megválasztása ellen semmi kifogast nem tett. Krespai ur nekem nem lehetet „gyarló“ eszkö­zöm, mert hiszen én ellene nyilatkoztam az ő korelnökségének, miután Ányos Miklós igazgató urat szerettem volna korelnöknek; de a többség bizalma ő benne pontosult össze s ő e bizalom­nak tisztességesen és becsületesen tett eleget. Mint a korelnök enunczinálva az elnöki szék elfoglalását, őt percznyi szünetet proponált, de Fábián urék erősen követelték, hogy csak j vezesse tovább a tanácskozást. A korelnök ak­kor annak konstatálása mellett, hogy a tisztuji- tás következik, indítványozta hogy az eddigi tisztikar közfelkiáltással újból választassák meg. Erre ellemondás nélkül, általános éljenzés kö­vetkezett, mire korelnök határozatképpen az : eddigi tisztikart közfelkiáltással megválasztottnak nyilvánította s Fábián uréknak akkor sem volt semmi megjegyzés'k csak akkor, mikor a vá­lasztás folyama alatt távol volt uj elnök bejött s elnöki székét újból elfoglalta. Ekkor, az igaz, Fábián ur hangosan adott kifejezést nem tetszésének s hat társával név­szerinti szavazást kért, mit az elnök el is ren­delt, daczára annak, hogy azzal nem tartozott, miután a tisztujitás ténye már be volt fejezve. De oh fatum, mikor a névszerinti szavazás meg­kezdődött, Fábián ur társai látva, hogy csak hatan vannak, mig az ellenpárton 12-en, azonnal eltűntek a teremből. Ez a tény, a mit elvitatni nem lehet és éppen azért annál különösebbnek látszik Fábián ur kirohanása, mert a gyűlés befejeztével felke­resett engem lakásomon, a hol ő maga is beis­merte, hogy gondolt párthívei közül többen az eddigi elnök és tisztikar mellett foglaltak állást s ennek az illető urak is Fábián ur jelenlétében nyíltan kifejezést adtak. Nem fordult elő a tiszujitásnál semmiféle botrány, semmiféle szégyenletes dolog, hacsak azt nem tekintjük „botrányos“ és „szégyenletes“ dolognak, hogy Fábián urat párthívei egyszerűen a fakópnél hagyták. Fábián urat kirohanása hangjában, modo­rában s különösen Krespai áll. tanitó ur egyéni jellemzésére használt kifejezéseiben nem köve­tem, mert ha ezt tenni akarnám, akkor azono­sítani kellene magamat ö vele ; már pedig ezt senki sem követelheti tőlem. Ezek után még azt a kijelentést teszem, hogy Fábián urnák ez ügyben esetleges felszóla­lására reflektálni nem fogok. írhat a mit s a mennyit akar, szó nélkül fogom hagyni. Fogadja tek. Szerkesztő ur kiváló tiszte­letem nyilvánítását, melylyel vagyok Avasfelső- faluban, 1901. május 7. Marosán Viktor. Nyilatkozat. A „Szamos“ 36-ik számában a „Tanítók értekezlete“ czimen Fábián Istvántól egy támadó czikk jelent meg, melyben az én személyemen kívül vármegyei kir. tanfelügyelő ur őnagyságát is érinti. Fábián István kirohanására egyszerűen nem reagálok ; a felszólalásra kizárólag az in­dít, hogy Fábián a tanfelügyelő ur őnagyságát felkéri, hogy a köri gyűléseken képviseltesse magát. A tanfelügyelő ur tudja és ismeri köte­lességét Fábián István kérése nélkül is. Körünk működése elején képviseltette is magát a kir. tanfelügyelő ur Nagy Károly tollnok ur által több esetben, de többszöri megjelenése után tel­jes meggyőződést szerezvén a tollnok ur arról, hogy a kör vezetése oly egyén kezeiben van letéve, kinek személye a legjobb biztosíték- arra nézve, hogy a kör működése a jogos igények és várakozásoknak minden tekintetben megfe­lelő lesz : feleslegesnek mutatkozott a köri gyű­léseken a további megjelenés. Hanem ebben igaza van Fábián Istvánnak, hogy most szükségesnek látszik a képviseltetés, de csak azóta, a mióta Fábián István is tagja a körnek. Krespay Ágoston vámfalui áll. isk. tanító. Zichy-Concert. A szatmár-németi dalegyesület által Gróf Zichy Gézának, hazánk hírneves művészének, a dalegylet tiszteletbeli elnökének vezetése mellett tartandó hangverseny műsora: A „ Vártörténef' beszél: Egy vár története körül járok, sok meló- diáju, száz harmóniáju hangjaimmal. Tizenkét vershez csatlakozom. A mint a szavaló előadott egyet-egyet, mindegyik után hallatom angyal beszédemet, melylyel a költemény hangulatát öltöztetem szép zenei ruhába. Zenei visszhang­gal felelek mind a tizenkét költeményre. E költemények végig kísérik az egész vár életét, építésétől a rombadőltéig. Elmondják a versek a vár építését, a mint a büszke alapító a felhőkig akarja rakni a köveket és minden időkig biztosítani családja hatalmát, s ember­vért kevertet a mészbe, hogy dönthetetlenűl tartson össze a vár minden köve. A második verstől kezdve arról szólnak a költemények, hogy mi minden történik a várban a büszke lovagnóp életében nemzedékeken 'keresztül. Ki­sértet jár fel ; egy apród meg egy szép leány körül meg a szerelem kísértése üz édes, de bús végű játékot; valami szürke emberkéről is szól az ének; megszólal azután a lovagok kórusa, kik a szentföldibe menünek, elszakítva magukat szerető szivektől ; a szerető szivek azután össze­törnek s önnnnromjaikat klastromba temetik. Majd vad népáradat vihara zug el a vár mel­lett.. Majd láttok egy várurat, a ki szive finom ságát versben meg zenében fejezte ki s lelke jóságát jó cselekedetekben Szól a vers egy hab­leányról is, ki vízbe csalja a sóvárgó ifjút. Megjelenik a várpap is, a középkori szerzetes,] vidám arczával, jó szívevei, színes initialéival. •Rablólovagot említ a tizenegyedik költemény, a ki rohamra tüzeli társait a vár boráért meg szép leányaiért. A tizenkettedik költeményben a büszke lovagcsalád utolso ivadékát látjátok ; j romokon audalog, de koldusbotját királyi kard nak érzi hősi kezében . . . íme tizenkét kép. Mindegyikhez adok egy- egy zeneképet. Nem szóról-szóra akarom elmon­dani e zeneképekkel azt, a mit egy-egy költe­mény mond. Szerzőmnek zenei álmodozásai vol­tak egy téma (a vár története) körül. Ez álmo dozásokat fejezem ki ón, a „Vártörténet“ ; a költemények csak úgy előkészítenek benneteket egy-egy zeneképhez s bevilágítani igyekeznek haugszövedékeimbe, hogy ne csak a lelked mé­lyével érts meg, hanem határozottabb hangú latok fogantyúival is ölelj magadhoz. As „ Yvette keringő“ szól: Édes, finom szövedékű részlet vagyok a ,Roland mester" böl. Törékeny, kedves kis vi rágárus leány táncz-dala, Yvetteé, a kinek sorsa még törékenyebb, mint maga a kis leányalak. Hangjaimból érezd ki a leányka csapongó, könnyed tánczát, mely táncz könnyedebb és finomabb egy édes kaczajnál vagy egy fecske légi szállongásánál. Táncz-dal vagyok s álom­szerű, könuyed, hogy nem is lábaiddal mozognál hangjaimra, hanem inkább sziveddel tudnád hozzájuk járni a keringőt. Mikor ,d‘ dur hang­nememből ,fis‘ durba szállók fel, úgy erezheted magad, mintha édes álomban volnál és rózsás kertből tündérhonba szökkennél át . . . A sze gény, kedves kis Yvette lelke rezdül végig raj­tam, a bájos leánykáé, kinek fecske-vidámsága volt. s kinek végtelen volt szerelme s még na­gyobb az önfeláldozása Roland iránt ... A rZene“ beszél: Szerzőm itt bennem, a harmadik programm- számban, önmagámról beszéltet engem, a saját : hivatásomról. Egy másik Zichy, Mihály, a ren­geteg erejű rajzoló, egy szalagszerüen futó raj­zon mutatta be hivatásomat, a mint végig ki­sérem az embert az egész életen át. a bölcső ringásától a koporsó merev fekvéséig. Zichy -Géza egy költeményben gondolta végig e hiva­tásomat, embert kísérő szerepemet ; aztán, hogy a költeményben rólam mondottakat hozzám méltón lehessen előadni, zenét — és -pedig ma- j gánéneket, vég eskart és zenekart — adott a költeményhez. Maga a költemény, melyet programmzenei hangszövedékemmel körül-ölelek, a zene dicsőí­tését és szerepének magyarázását foglalja ma­gában. A zene égi jövevény, ki szivünkre gyak­ran száll. A kisdedet elringatja; a fiatal szív­nek hangot ád, hogy az örömeit, szerelmi só j várgásait, bánatát kifejezhesse; a halottat a te­metőbe kiséri. Ez volna nagyjában a zene sze­Legjobb, legüditöbb és legolcsóbb ásványvizek a 5zolyVai, £nbt Srzsíbet és polcsai gyígyilizeK. Feltűnő gyóg? hatással alkalmaztatnak: köszvény, vese, hólyag, gyomor, torok, tüdő és gége bajok esetén. Kapható füszerüzletekben és az uradalmi ásván^vizbérlöségnél Szolyván (Beregmegve). — Prospektus ingyen és bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom