Szamos, 1915. április (47. évfolyam, 86-115. szám)

1915-04-16 / 101. szám

4. oldal SZAMOS (1915 április 16. 101. szám) kolbász, 10 piros tojás. Szegedy Antalné: 3 alács, 4 dióskifli. Markovits Máyemé és Markovits Salamonné: 10 liter bor, 400 ci­garetta és 5 csomag gyufa. Kábái Ferenc pék: 3 drb. kenyér. Homok község gyűjtése : 17 K 76 fillér, 9 drb. kalács és 62 tojás. Lőwy Miksáné: 500 cigaretta. Schönpflug Jenőné gyűjtése, a helybeli füszerkereskedők adománya: 7 ki. cukor, 5 üveg rum és más fél ki. tea, 20 csomag dohány és két doboz cigarillos. Pénzbeli adományok: Özv. Müller Jánosné és Pehulle Edéné 100 K. Szatmári Leszámítoló Bank Részvénytársaság: 100 K. Kövessy Győzőné 20 K. Berenczei Kováts Jenőné: 20 K. Kulcsár István télekkönyv vezető tejre: 5 K Kende József jegyző Köl­csey Zsigmondnak egy peres ügyből felaján­lott összege: 4 K. Kincs Károly császlói községi biró gyűjtése: 29 K 50 f. Rosenfeld Miksa üzletében a perselyben begyült összeg : 10 K. Gacsályi József ref. lelkész gyűjtése Tiszakórod: 36 K. Mindezen nemesszivü adományokért hálás köszönetét moud a Vörös Kereszt Egylet vezetősége. Pályázat. Vezend község elöljárósága a május hó 1-én megny ló nyári gyermek- menhely vezetői állására pályázatot hirdet. Javadalom 240 K, természetbeni lakás és 2 öl tűzifa. Pályázatok e hó 24. napjáig fenti község elöljáróságához adandók be. Házmester párt keresünk május 1 re. Jelentkezés dr. Jordán Sándor főrabbinál. Jó családból való tanuló fölvétetik Madarassynál. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. Főmunkatárs: Halász Sándor. Nyit ttér E rovatban kő/Jöttékért nem felelős a szóik. Fog- Krém ^zatmar-Nemeti sz. Kisváros hivatalos közleményei. 3836—1915 iksz. HIRDETMÉNY. Tudatom a város közönségével, hogy a in. kir. minisztérium a háború esetere széló kivételes intézkedésekről alkotott 19 2. LXII1. törvénycikket és a hadi szolgáltatásokról szóló kivételes intózked sekről szóló 1912. LXVIII. törvénycikket kiegészítő 1914 L. t. ez. 4 § a alapján a közfogyasztásra szánt búza, rozs, árpa és tengeriliszt elő állítása és for­galomba hozatala tárgyában a következőket rendeli: 1 §. Lisztet eladá-ra őrlő maio n v d- lalatok búzából, rozsból, árpából és ’ongeri- ből csak az alábbi 2—6 § okban m-ghitáro- zolt minőségű lisztfajtákat állíthatnak elő s az e gabonánemüekből való liszt tekintetében a jelen rendelet hatályának idejére c-ak az itt meghatározott minőségű liszJfajiák szállí­tása iránt vállalhatnak kötolezettságekot. A jelen rendelet életbelépésének napjától kezdve a búzából, rozsból és árpából előállított lisz­tet úgy a malomvállalatok, mint általában mások is, a búzából őrölt finom liszt kivéte­lével csak az 1. és 5. 5. §-nak megfelelően keverton bocsáthatnak áruba, adhatnak el, vagy hozhatnak bármely más módon f rga- galomba. — 2. §. A búzát oly inaim vkban, melyekben többféle lisztminőségeket áldanak elő, az egynemű korpa és hulladék elvonása után, annak figyelembe vételével, hogy takar­mánylisztet előállítani tilos, 87 százalékra kell kiőrölni és abból legfeljebb a következő há­romfajta lisztet szabad előállítani 1. Finom, azaz a régi pipusu nullásliszt minőségének megfelelő tésztalisztet, avagy e helyett eset leg részben is, — darát, a megőrlés alá veit gabonamennyiség összsúlyának legfeljebb 7 százaléka erejéig. 2. Főzőlisztet, mely nem durvább, a régi tipusu 2 es számmal jelzett lisztnél, a megőrlés alá vett gabonamennyiség összsúlyának további, legföljebb 20 százaléka e-ej3ig. 3. egyfajta kenyérlisztet oly mennyi, ségbeu, hogy az l. 2. és 3. pontbau megje­lölt lisztfajták együttesen a megőrlés alá vett gabonamennyiség összsúlyának 87 százalékát adják. Olyan malomvállalafok, a melyek csak egyminőségü lisztet állítanak elő (sima őrlés) kötelesek a búzát 90 százalékra kiőrölni. — 3. §. A rozsból a megőrölt mennyiség 88 százalékának megfelelő egységes minőségű lisztet kell előállítani. 4. §. A 2. §. 1. bekez­désének 2. és 3. pontjában és utolsó bekez­désében megbatározott búzalisztet, valamint 3. §-bau meghatározó t rozslisztet c akis a következő lisztpótló anyagok valamelyikével a következő arány szerint keverve szabad forgalomba hozni és pedig í. A 2. §. 1. be­kezdésének 2. pontjában meghatározott főző­lisztet az csábítandó lisztkeverék összsúly mennyiségének 50-át tevő árpa vagy tengeri liszttel, de nem a kettővel együtt keverve. — 2. A 2. §. 1 bekezdésének 3. pontjában meg­határozott biua kenyérlisztet ős az ugyanő §. ulolpó he ezdésében meghatározott sima őr­lésű búzalisztet, valamint a 3. § ban megha­tározott rozs isztet válasz’ás szerint az elő- állhandó bsztkev rék összeül,»mennyiségének teles 70 vagy teljes 80 százalékáig liszip tló anyagokkal (irpa vagy tengeri liszi) B. ke­verve oly ...ódon, hogy a lisztkeveréknek legalább 50 százalék tongerilisztet kelt tart 1- maznia. A fenti 2. \ ontban foglalóktól a belügyminiszter eltérő rendelkezéseket á'la- pithat,meg ott, a hol tengeriben hiány van. 5. §. Árpiból a rnegőrölt mennyiség 78 szá­zalékának megfelelő „ egységes minőségű lisz­tet kol! előálli'ani. Árpa'isztet tisztán forga­lomba hozni tilos 6 §■ Tengeriből a ctnquan tin kivételével, me y a megő ö t mennyiség­nek 93 százalékára őrölh Jő ki, a rnegőrölt mennyiség 87 szizalókánac megfe'e’.ő egysé­ges minőségű lisztet ktll előállítani. 7. §. Oly malomvá lalab-knai, a melyek kereskedelmi vagy üzemi okokból a lisztkeverést maguk nem végezhetik, a kereskedelemügyi minisz­ter kivételesen és visszavonásig engedélyt adhat, hogy az egyes lhztfujtákat mis ma- lomvállalaíobnak, vagy lisztfeldoigozó iparvál­lalatoknak, de sem ni esetre sem a közvetítő kereskedelemnek, avagy a közvetlen fogyasz­tásnak kovorés nélkül eladhassál. A tovább feldolgozó iparvállalat az ily m dón beszerzett li-ztet szintén csak a 3. és 4 § ban megsza­bott módon kevert ál apóiban hozhatja for­galomba. Ilyen engedé'y esetében az iparvállalat külön iparhatósági ellenőrzés alá esik. 8. §. Az e őző § okban foglalt rendelkezések meg- taitásának ellenőrzése céljából a keresked - j lemü^yi minLzternek a földművelésügyi mi- j | ni zterrel egyetm-lőieg az 1914. évi november hó 27. napjan 84204, szám alatt ki-dott ren­deletében foglalt intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Azokat a bevételi és kiadási árjegyzékeket, amnlyekot a malom vállalatok az előbbi bekézdésbeu említett rende’et értelmében az edenőrzós céljából eddig vezettek, a jelen rendelet életbelépésé- nőknek napjával le kell zárni és az e napot követő időre uj jegyzéket ke:l nyitni. 9. §. A A jelen rendelet értelmében előállító t keve­réklisztet az 895. LXVI. t.-c végrehajtása tárgyában 1896. évi junius hó 9 én 38286. szám alatt kiadott földmivelésügyi miniszte i rendelet 8. §. a 3. b' pontjának megfelelően akár zsákokban, akár egyéb zárt csom-rdo- magolásban mindenkor csakis liszt kevert voltának és a keverés arányának feltüntetése mellett szabad árusítani. 10. §. Malomválla!a tok, anelyek lisztet, vagy őrleményt bérért, vagy az őrlés végett behozott gabonamezuyi- ség bizonyos hányadáért kizárólag az őrö tető félnek házi szükségletére állítanak elő és lisztet vagy ogyób őrleményt eladásra, vagy a behozott gabouaneaiüvel való kicserélés céljaira (e-uvar >zás) egyálaláu nem őrölnek (vámőrlő malmok) felektől búzát, vagy rozsot őrlésre csakis úgy vállalhatnak el, ha a fél a búzán felül egyidejűleg legaKb agyannyi árpát, vagy tengerit, vagy e kétféle gabona- neműt együtt hoz őrlés végett megával, vagy a malomvállalattól beszerzi. A vámirlő a malomvállalat az ily módon őröltetésre hozott búzából és rozsból a fél részére ennek kíván ságához képest a korpán felül legfejebb 15 százalék finomabb búza vagy rozslisztet kivonhat, a többi búza vagy rozslisztet keve­rés nélkül, de csak az egyidejűleg őrölt ár­pából vagy tengeriből nyert lisztttel együtt szolgál lathatja át az őröltetőnek. Jelen rendelet rendelkezése megfelelően azokra a vámörlésekre is irányadók, amelyek akár a vámőrlő malomvállalat tulajdonosa vagy birtokosa, akár bármely olyan harmadik személy, akinek a tulajdonos vagy a bir tokos a malmot őrlés végett átengedte, saját házi szükségletének céljára végez li. §. Olyan malomvállalatok, amelyek liftet és egyéb őrleményt eladásra vagy kicserélésre állíta­nak e’ő, a vámőrléseiknél szintén kötelesek mindenben, tehát a lisztpótló anyagokkal való keverés tekintetében is, a jelen rendelet 1—7 § sinak szabályait megtai tani. 12. §. A katonai igazgatás részére szóló lisztszállitásokra jelen rendelet intézkedései nem vonatkoznak 13. §. Aki a jelen rende'etnek a liszt előállítására, keverésére vagy forgalombahozatalára vonat­kozó rendelkezéseit megsz gi, vagy aki a megáflapitott ellenőrzéseket meg nun tarja, kihágást követel és amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, az 1914. L t -c. 9. § a értelmében az 1912. LXIII. t. c. 15. § ánik 2-ik bekezdésében megjelölt közigazgatási hatóság által Horvát- Szla/onországokban az o'tani jogszabályok szerint hivatott hatóság által két hónapig terjeghető elzárással és 600 koronáig terjed­hető pénzbüntet-ssel büntetetendő. 14. §. A vámkülföldről származót; gabonának megőr- lésére a jelen rendelet nem vouatkozhattk s az ily gabonából előállított liszt forgalomba hozatalának feltételeit a keresked lemügyi min'sz’er esetről-esetre állapítja, meg. Szatmár-Németi, 1915. évi április hó 10. Dr. CSOMAY ALADÁR h. főkapitány. ELADÓ fajtisiti Yolttmann-féle 1VBOONTA, GAZDASÁGI SZEREK, ARATÚBÉF és egyéb gazdasági felszerelések DOMAHIDY PÁLNÁL Domahidán. APRÓHIRDETÉSEK Minden szó egyszeri beiktatása 4 fill. Vastagabb betűből 8 fill. Legkisebb hirdetés 50 fill. A dij előre fizetendő. ÁL LÁS Gépészt keresek a nyári cséplósh jz. Cím a k adóhivatalban. Kertészt kerese r, aki 1 ózsák gon­dozásához ért, azonnali belépésre. Ci a a kia­dóban. Elárusító kisasszony, aki peifekt beszél né­metül felvétetik. Keres­kedő nit végzettek — előnyben. Né vét Írás­beli ajánlatokat átvesz a kiad-hivatal. Házmester-pár azonnali vagy máj u s elsei felvételre jelent- kezhetik Széchenyi utca 12. szám alatt az eme­leten. Elárusitónőnek jobb házból való szolid kisasszonyt felveszek Gindl “cukrázda. KIADÓ Olcsó lakások két szoba, konyha ; egy szoba, konyha Mária* utca 6. kiadók. Kiadó. Hadász Ferenc-utca 9. szám alatt egy külön bejáratú csinosan búto­rozott szoba előszobá­val azonnal k'adé. Ér­tekezni lehet ugyanott. Bányai-utca 10. sz. alatt 3 szobás lakás és ugyanott egy szobás lakás azonnal kiadó. Két utcai, egy udvari szobából és előszobából álló, irodai helyiségnek kiválóan alkalmas garzonlakás május l-re kiadó a Szatmári Takarékpénz­tár-Egyesület házÜnak emel étén. ADÁS VÉT El, Friss velős és húsos csontok már kaphatók: a szalámi­gyárba Báthory-u. 7. Hordókat vesznek a Reiter J. és Fia eégnél. 'NYOMATOTT "A .SZABADSAJTÓ* R.-T. GYORSSAJTÓIN SZATMAR-NÉMETIBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom