Szamos, 1913. január (45. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-23 / 18. szám

8. oldaí. S Z AM O b (19ÍB. január 23.) 18 száta, fl hirdetés dija elére ftntendö v. levéije- gyekben beküldendő. Legkisebb hird. 50 fill. APRÓ KEERXgSSTdSfeg {Telefon 373) RÜKÓCghUYCA 2S KiaojiSiSVftTftl (Telefon ____) Mi nden szó egyszeri beiktatása 4 fill, vas­tagabb betüböi, vala­mint címszó 8 fillér. r&k 1LEVELEZES Vitai üIocIéi1 ELADÓ PÉNZSZEK­RÉNY. — Egy valódi Wertheim kassza eladó Petőfi-utca 21. FŐVÁROSI FIATAL EMBER, ki hetenkint 2—3 napot tölt Szatmá­ron, szeretne egy igen szép leánnyal vagy asz- szonnyal megismerked­ni, akit 100—200 koro­nával támogatna. Leve- ket „Discretio“ jelige alatt a kiadóba. r AuAs ELADÓ FÖLD. A felső öarand-háton egy 10 vékás föld sürgősen el­adó. Értekezhetni lehet Damjanich-utca 9. Eladó ház. Alsó Szamos- part 6/a alatt 4 szobás ház konyhával, speizzal és mel­lékhelyiségekkel eladó. Értekezni lehet: Gyermán Györgygyel ott. OLCSÓ BÚTOR. - 1 keveset használt, szép hálószoba bútor eladó. Bővebbet Bocskay-utca 1. Schwartzenberg úr­nőnél. VESZEK takarmányrépát 1 kor. 60 fill, métermázsáját Zrinyi-utca 41. számú lakásomhoz szállítva. Ugyancsak ottan 2 drb teljesen jóVASKÁLYHA és egy drb főző SPOR eladó. Jobb irodába gépiró- níinek menne kellő gyakor­lattal biró intelligens leány. Szives megkereséseket a kiadóhivatal továbbit. LEGJOBB ÓRÁK | ékszerek és szem­üvegek olcsó árban | — kaphatók — | Szeatgyörgyi Gyula ékszerésznél 5zatmár. Attila-U 1. Pontos munka! I Szolid kiszolgálás! g Keresek egy GAZD- ASSZONYT, aki jól főz. Fizetése megegyezés szerint. — Harsányi Endrénó Kömörő u. p. Penyige. Tégla 50—60,000 drb. eladó. — Értekezhetni Reiter Bélánál, Széc- henyi-u. 12. sz. KlfiBÓ £ £ 1 Ugaras szőlőművelés | V--------------------------------------­-----«Af BÚ TOROZOTT SZO­BÁK vagy bútor nél­kül is kiadók Petőfi-u, 21. szám. Lakást kerese« má­jusra, három szobát mellékhelyiségekkel és lehetőleg fürdőszobával a Deák-tér környékén, Rákóezi-u. közelében. Ajánlatok a „Szamos“ kiadóhivatalába kérek „Lakás“ jeligére. ^ 1 koronáért kapható SZABADSAJTÓ“ j§ ¥ — könyvnyomdában. — ^ & & ÍTvVtV ▼**▼**▼* *T*«TvvTv«Tv*Tv«TvvTv<íTv«rv Poszvék Nándor gazdasági szakirodája MEGHÍVÓ. A Szatmárvármegyei taka­rékpénztár r.-t. 1913. évi február hó 2-án dólelőtt 10 órakor Szatmárnémetiben Aítila-ulca. Berec-ház. Szatmári házasfe­lek 145 van eladásra be­jelentve. Eladó a Dobó-utca 19. sz. 2142 □-öl telek 2 modern házzal. Gépraktáramban ve­tőgépek, ekék, szecskavá­gók, répavágók, gyüjtőge- reblyék, boronák stb. nagy választékban vannak. Meg­rendelhetők motorok, csép­lők. járgányok, melombe- rendezések és mindenféle egyéb gazdasági gépek. Birtokok — különböző nagyságban eladásra beje­lentve. 600 hold kötött bir­tok egy tagban épületek­kel. 450 hold szántó, Szat- mártól 37, fővonaltól 12 kilomater távolságra, köves ut mentén 210 ezer korona árban, 193 ezer korona elő­nyös teherrel azonnal eladó Dobó-utca 16. sxámu telek kertjére hajló 6 m. hoid ís birtok, fele lóherés, fele kaszáló sü gösen eladó Patkányfogó foxter- rier fajkutya egy pár el­adó. Műtrágyák — megrendelése. ♦♦mm üzlethelyiségében tartandó XVíll. évi rendes közgyűlésére a részvényeseket tisztelettel meghívja AZ IGAZGATÓ-TANÁCS. A KÖZGYŰLÉS TÁRGYSOROZATA: 1. Jegyzőkönyvhitelesitők kirendelése. 2. Az igazgató-tanács és felügyelő- bizottság jelentése az 1912. üzletéiről és ennek kapcsán a zárszámadások megvizs­gálása, mérleg megállapítása és a tiszta nyereség felosztása iránti hatáiozathozatal. 3. Az igazgató-tanács és felügyelő- bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal. 4. Az 1911. évi április 11-én elrendelt részvény összevonás és kicserélés tárgyát eddig még nem képezett részvényekre nézve a kicserélés iránti határozathozatal. 5. Három helybeli és egy vidéki igaz­gató-tanácsos választása. A mérleg és az évi jelentések a ke­reskedelmi törvény 194. §-a értelmében a közgyűlést megelőző 8 napon át az üzlet­helyiségben az üzleti órák alatt megtekint­hetők. Makulatúra papiros lapunk nyomdájában kapható. 3698—1912. tk. szám. ArVerisi iMtmfnyi Hitfonat. A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint tkvihatóság közhírré teszi, hogy Berger Farkas, Tiszaujlaki népbank r.-t.. Vári népbank r.-t, Fehérgyarmati hitelintézet r.-t., Győri Károly, Mayer Sámuel, Szatmári leszámítoló bank r.-t., Fehérgyarmati népbank r.-t., Erdős Ede, Kon- stantinovics István, Groszmann Márton, Licht- mann Izidor és a kir. kincstár vógrehajtatók- nak Róth László és neje végrehajtást szen­vedők elleni 760 kor., 3000 kor., 1161 kor., 684 kor., 1000 kor., 300 kor., 541 kor. 70 fill., 1200 kor., 410 kor., 700 kor., 430 kor., 500 kor., 2100 kor., 161 kor. 30 fill., Ill kor., 90 kor. 16 fill., 1700 kor. és 1070 kor. tőkeköve­telés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmárnómetii kir. törvényszék a fehérgyar­mati kir. járásbíróság területén levő Sonkád és Csaholcz községekben fekvő : 1. sonkádi 172. sz. betétben A I. 1—5., 9-11., 14-15. sor. 75., 76., 77., 346/2., 866/1., 670/1., 671/1., 6T2/1., 865., 925, hrsz. alatt fel­vett ingatlanokból Róth László 23. a. 6/?2-ed rész illetőségére 117 korona; 2. a sonkádi 192. sz. betétben A I. 1—5. sor 668., 669., 869., 1236. hrsz. alatt felvett ingatlanokból Róth László B. 36. alatt e/7a-e 1 rész illetőségére 142 korona; 3. a sonkádi 203. sz. betétben A I. 1—7. sor 863., 925., 1241., 1237., 1238., 1239., 1240. hrsz. a. felvett ingatlanokból Róth László B. 14. alatt 6/72-ed rész illetőségére 146 korona; 4. a csaholczi 193. sz. betétben Róth László és neje Sályi Giza nevén élló AI.1 —3. sor 75., 76., 77. hrsz ingatlanokra 2114 koro­nában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat­lanok és pedig a Sonkád községben fekvők j 1913. évi február hó 3-ik napján délelőtt 10 órakor Sonkád községházánál, a Csaholcz községben fekvők pedig az !9!3. évi február 4-ik napjai délelőtt 9 órakor Csaholcz köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is, azonban a kikiáltási ár 2/3-án vagyis 78 kor., 94 kor. 66 fill., 97 kor. 32 fill, és 1409 kor. 32 filléren alul eladatni nem fognak. A kir. kincstár mint árverelő kivételével az, aki az ingatlanokért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tesz, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi szá­zalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezett­ségének eleget nem tesz, Ígérete figyelmen kívül marad s az árverésben, melyet haladék­talanul folytatni kell, részt nem vehet. A kir. kincstár mint árverelő kivételével árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát vagyis 11 kor. 70 fill., 14 kor. 20 fill., 14 kor. 60 fill., 1211 kor. 40 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-ón 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadókképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előle- ges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis­mervényt átszolgáltatni. Vevő köteles a vételárat három egyenlő részben és pedig az elsőt az árverés napjától számítandó 15 nap alatt, a másodikat ugyanazon naptól számítandó 30 nap alatt, a harmadikat ugyanazon naptól számítandó 45 nap alatt, minden egyes vótelári részlet után az árverés napjától számítandó 5 százalékos ke matokkal együtt az 1881. évi december hó 6-án 39415. I. M. sz. a. kelt rendeletben előirt módon a fehérgyarmati kir. adóhivatalnál, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánatpénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. Vevő köteles az ingatlanokat terhelő és az árverés napját követőleg esedékes adókat és átruházási illetéket viselni és az ingatlano­kon levő épületeket birtokba lépés napján tűz­kár ellen biztosítani, a biztosítási bárcát birói letétbe helyezni, honnan annak részére leendő visszautalását csak a vételár teljes befizetése után kívánhatja. Vevő a megvett ingatlanok birtokába az árverés jogerőre emelkedése napján lép, azok- baszna az időtől kezdve őt illeti. Vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881, évi LX. t.-c. intézkedései értelmében csak az esetben fog kiadatni, ha az árverés napjától számított 15 nap alatt az 1908. évi 42. t.-c. 27. §-a intézkedésének megfelelő utóajánlat nem tétetik. A tulajdonjognak vevő javára bekebele­zésére csak a vételár és kamatainak teljes lefizetése után fog hivatalból elrendeltetni. Amennyiben a vevő az árverési feltéte­lek bármelyikének a kitűzött időben eleget nem tenne, az általa megvett ingatlanokra az érdekelt felek bármelyikének kérelme követ­keztében az 1881. évi LX. t.-c. 185. §-a sze­rint vevő veszélyére és költségére bánatpén­zének elvesztése mellett újabb árverés fog elrendeltetni. Kelt Fehérgyarmat, 1912. december 16. A fehérgyarmati kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. Szőgyónyi aljárásbiró. A kiadmány hiteléül : HORVÁTH JENŐ kir. telekkönyvvezető. HIRDESSEN l „SZAMOSÁBAN Nyomatott a , Szabadsajtó“ könyvnyomda r.-t. gyorssajtóin Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom