Szamos, 1900. január (32. évfolyam, 1-8. szám)

1900-01-18 / 5. szám

í I HÍRROVAT. Az 1899. év lejártával fölkérjük a mélyen sztelt vidéki előfizetőinket, ho£y hátralékaikat ^küldeni s előfizetéseiket megújítani szivesked- inek. * Czitnadományozás. A király ö felsége yárády László helybeli folyammérnökuek, a jmérnöki cziu et adományozta. * Hymen. Asztalos Kálmán fábiánházi ev. bf. lelkész örök hűséget esküdött Csőkör Fo- encz nagy károlyi földbirtokos leányának, Róza isasszonynak. — Wagner János n.-szőlősi ura- almi gazdatiszt vasárnap esküdött örök hüsé- let Südy Károlv városi számtiszt leányának, íargit kisasszonynak. 11 A városi jogügyi szakbizottság f. é. auuár 15-én ülést tartott, a melynek egyik tár­gyát azon kérdés képezte, hogy a Kiszely Ká- [olytól megvásárolt avasi erdő vételára után- befolyó kamatjövedelemből a szerződés értelmé­ben Kiszely Károlytiak fizetendő 2400 frt évi árulék mely időtől számíttassák. A szerződés értelmében a fizetési kötelezettség 1899. évi ja­nuár 1-től járna, azonban tekintettel arra, hogy k szerződés csak szeptemberben nyert kormányi jóváhagyást s az erdő pedig csak október 7-én vétetett, birtokba, a tiszti főügyész azon javas­latot terjesztette elő. hogy a fizetési határidő 1899. évi július 1-től számíttassák. A jogügyi szakbizottság, tekintettel arra, hogy ehhez Ki jszely K. is hozzájárult, a javaslatot elfogadta azon kikötéssel, hogy ezen határidő a szerződés Véghatáridején mit sem változtat. — A másik [tárgy a lövész egyletnek a város ellen inditott perben hozott első bírósági ítélet volt, a melyben a bíróság a lövészegyletet a lövészkertnek a lövészet czóljaira leendő használatába illetve az általa az előtt is gyakorolt szolgalmi jou; békés birtokába visszahelyezi és kimondja, hogy a vá­ros köteles a lőtéren az összes átalakítási mun­kálatokat beszüntetni. A tiszti ügyész az ítélet ellen fellebbezést adván be, felveti azon kér­dést, hogy a szolgalmi jog megszüntetése s a birtokba vétel iránt a rendes per ne indittassék-e meg vagy pedig a jelen sommás per befejezése várassák meg. A jogügyi szakbizottság a per­nek a város által való megindítását nem véle­ményezi, mert ha a lövész egylet által megin -ditott per jogerős ítélettel befejeztetik s az a város javára dől el, minden további per feles­legessé válik. De különben is a városnak a lö­vészegylettel szemben elfoglalt álláspontja nem ezen fordul meg, hanem azon a közigazgatási utón megindított eljáráson, a mely a kapitányi hivatalnál a lőgyakorlatok beszüntetése iránt folyamatba tétetett s a mely jelenleg felülbírá­lás végett a belügyminisztériumnál van. * A vármegyei közigazgatási bizottság a múlt héten tartotta rendes havi ülését, melyen megalakította a különböző bizottságokat. N. Szabó Antal, Nagy László alispán ellen elren­delt fegyelmi bizottság elnöke bejelentette, hogy a ricsei tiizkárosultaknak adott 200 frtos nyug­tának e redetben való kiadását a miniszter meg- tagadta, e miatt a vizsgálat ez irányban nem teljesíthető. A bizottság kéri a minisztert a nyugta kiadására. Luby Géza az iránt interpel­lálta az alispánt, bogy a múlt évi közgyűlési határozat értelmében intézkedett-e. hogy ez év folyamán négy közgyűlés tartassák. A válasz megnyugtató volt. A másik kérése az volt, hogy a matolcsi hid kiépítésére 85 ezer frt segély feí- rmelése kórelmeztessék. Az alispán ezt nem tartja időszerűnek. Kacsó Károly az államépi- tészeti hivatal főnökének jegyzőkönyvi elisme rés szavaztatott, miután ez az első eset, hogy a kiadás teljesen fedezte a bevételt, amit az ő odaadó munkássága és takarékossága idézett elő * A kalikó-bál. Megérkezett az első fecske, jelentve a nagy gyermekek legkedvesebb idő­szakának kezdetét. Mert hiába vonta be a tél fehér leplével az élettelen földet ; hiába sivitott a hideg északi szél, recsegtetve a kiszáradt fa ágakat: a langyos levegőjű és finom illatoktól áthatott tánezteremben megjelent a tavasz s Karnevál herczeg a legszebben virító tózsák, az örömtől kipirult menyecske- és leányarezok sürü sorai között tartotta bevonulását mulatós biro • dalmába. S mig künn csak a viharok üvültése zavarja meg a halotti csendet, benn zengő mu­zsikaszó s a tánezolók vidám zaja jelzi a kedv tői duzzadó életet. — Fiatal párok lejtenek vé­gig a síkos padlózaton, boldog mosolyokkal fű­szerezve az édes suttogást, melyet most nem ellenőrizhet oly szigorúan a mamák mindenre kiterjedő éles figyelme. — A lnmisitatlan és feszélyezetlensógében kitörő jókedv hatalmába keríti a sziveket s azok megnyílnak, hogy sza­bad folyást engedjenek a bennük egy óv óta felhalmozódott tánczolási és mulatási vágyak­nak. Ha mindezekhez hozzávesszük azt a kelle­mes izgatottságot, mely az először hálózó lányok arczán tükröződött, azt hisszük, kicsiben hű ké pót rajzoltuk a mi kalikó bálunknak, mely úgy hangulatát, mint mozgalmasságát tekintve fénye­sen sikerültnek mondható. Már 8 órakor a fel­es alá sétálók sürü csoportjai lepték el a'vigadó hatalmas táneztermét, mely csak úgy virított a sok fekete díszítésű piros ruhától, bár a hölgyeknek csak mintegy fele jelent meg a kö­zöseit megállapított egyenruhában. A másik fe­lénél a fehér és rózsaszín dominált. Fél kilencz kor, midőn Szatmár társadalmának szine-java már majdnem teljes számban együtt volt, élénk tapsvihar jelezte Sipulnsz megérkezését, ki a jótékony nőegylet czéljaira való tekintettel rán- dulfc fel Szatmárra, hogy mókáival adakozóbb kedvre hangolja a közönséget. ,,Egy nőegyleti titkár naplójából“ czimü, sok szellemességgel és humorral megirt alkalomszerű felolvasásának hatását különösen emelte előadásbeli rendkívüli ügyessége, mely megfelelő tárgy híján is képes lett volna meg megújuló kaczajra indítani a hallgatókat. — Utáuna Oláh F rí mosolygó ar- cza jelent meg a pódiumon, mögötte a többi fekete gyerek s csakhamar felcsendültek a be­vezető rezgőpolka talpcsiklandó hangjai. Kivá­lóan érdekessé tette a bált a második négyessel egybekötött kotillon, melynek ügyesen összeál ütött figurái, képtelenségükben is elmés furcsa­ságai ismételten nagy derültséget keltettek s kellemes meglepetésül és szórakozásul szolgáltak úgy a benne résztvevőknek, mint a puszta szem­lélőknek is. — Sziinóra alatt a szegények javára két egyenruhás, csinos leányka tett kísérletet a szivek feltárulása után az erszényeket is meg­nyitni s a pumpolás remekül sikerült. A táncz természetesen kivilágos-kiviradtig tsrtott s a távozók mindenesetre a legkedvesebb emlékek­kel hagyták el az anyagi és erkölcsi tekintet­ben egyformán kitűnő eredménynyel rendezett mulatságot Önérzetünknek is emelésére szol­gálhat az a körülmény, hogy jókedvükre áldozott filóreikkel sok szegény arczárói törölték le a nyomor és fájdalom kisajtolta könyeket. — A bál tehát fényesen sikerült nagy elégtételére azoknak, kik időt, fáradságot nem kiméivé buz- gólkodtak a jótékony czél érdekében. — A fő­szerep a rendezésben Jákó Sándorné alelnök nőnek és Dr. Fechtel János titkárnak jutott. A r. bizottságban a legnagyobb tevékenységet Haller Ferencz és Beznák Aladár urak fejtették ki, akik a cotillont is dirigálták: Volt tőzsde, kávé ház, ezukrászda, hol Neuwirth Nándornó, Szathmáry Zsigmondné, Pirkler Józsefné, Bakó Ignáczné, Schönpflug Jenőnö, Tankóczy Gyulánó és Unger Istvánná urhölgyek árultak s gyűjtöt­tek kedves szeretetreméltóságukkal a szegények számára sok pénzt. A tőzsde egész szalonná volt varázsolva déli növényekkek, szőnyegekkel és ezüsttel díszítve. Jakó Sándorné alelnöknő, mint a jó hadvezér mindenütt ott volt, dolgozva, lelkesítve, áldozatkészségre buzdítva mindenkit s első sorban családját, melynek tagjai minden ben jókedvvel, szívesen állották meg a helyet. A souper alatt Hronyecz és Kerekes kisasszo­nyok ezukros csomagocskákat kinálgattak csinos kostümben. Az Ígért egyszerűség, olcsóság meg volt s ezzel a nőegyleti híres, fényes régi bálok jó és vonzó renoméja ez úttal helyre lett állitva. Jelen voltak: Asszonyok: Augusztiny Jánosné, Badeskó Dánielné, Bakó Ignáczné, Böszörményi Zsigmondné (Ar.-Medgyesen), Böszörményi Sán­dorné (Pettyén), Boross Ilona, Biki Károlynó, Császi Bálintné (Mikolal, Domokos Lajosné, Demjón Sándorné. Daróczy Endréné, Ifj. dr. Farkas Antal né, Farkas Gábornó, dr. Farkas Antalné. Félegyházi Pálné, Fogarassi Józsefné, Finta Lajosné, Galba Lajosné, Gyene Károlyné (Porcsalma), dr. Hantz Jenőné, özv. HockBéláné, Helmeczi Józsefné, Hronyecz Antalné, Ináncsy Károlyné, Jákó Sándorné, Jékei Károlyné, Jo hanovicsné, Kanizsay Imréné, Kertészffy Gáborné, Korányi Jánosné, dr. Korbai Károlyné, ifj, Ke- reszki Andrásnó, Kerekes Dánielné, özv. Kis­halmi Lajosné, Losonczi Józsefné, Ludmann Gyulánó, Labek Kálmánná, Litteczkv Endréné, Mihalovics Miklósné, Makav Károlyné, özv. Ma rótuv Jánosné. Neuwirth Náudorné, R Nagy Endréné, Pirkler Józsefné, Paládi Lajosné, Pap Lajosné (Hirip). Rácz Istvánná, Sznhányi Ödönné, Szathmári Zsigmondné, Schönpflug Jenöné, Sar­kadiné, mérnökim. Szentiváuyi Christin, Tímár Pálné, Tóth Moruó (Patóháza), Tankóczi Gyuláné, Tschoffenné, Temleiternó (Sárköz), Szentiváuyi Sándorné, Unger Istvánná, Uray Gézáné, Un­ger Ulmannó, dr. Vajay Imréné, Varjú Sándorné, Wallon Lajosné. — Leányok : Augusztini Kor­nélia, Böszörményi Esztike, Böszömónyi Berta, Berinde Mariska, Biki Kornólka, Domokos Ma­riska, Madarassy Nelli, Demjón Ilona, Farkas Ilonka, Fólegyházi Mariska, Gyene Mariska, Hronyecz Írónké, Ináncsy Margit. Johanovics Margit, Kanizsay Etelka, Temleitner nővérek, Korányi Margit, Kerekes Juliska, Kishalmy írónké, Lengyel Elza, Libteczky Margit, Luby Piroska, Ludmati Ilonka, Nagy Teréz, Maróthi nővérek, R. Nagy Ilonka, Páskuj Veronka, Paládi Erzsiké, Streicher Berta, Sznhányi Mar­git, Tímár Ilona, Tóth Margit, Toperczer Emma, Toperczer Ilonka. Szentiványi Erzsiké, Lengyel Meláni, Wolianer Olga. s e névsorban foglalt bájos úrnők és kiasszonyokon kiviil bizonyara- még többen, kiknek neveit feljegyeznünk nem sikerült. A részletes számadást jövő számunkban adjuk. A szatmári Kölcsey-kör f. évi január hó 21-én vasárnap d. e.1/411 órakor a városháza közgyűlési termében matinéval egybekötött köz­gyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata: 1. El­nöki megnyitó. 2. Titkári jelentés. 3. A péztá- ros elszámolása. 4. Esetleges indítványok. — A matiné műsora: 1. Kölcsey Ferencz egy kiadat­lan költeménye. Ismerteti Bakcsy Gergely. 2. Vendéglátás. Szabados Ede eredeti költeménye. Felolvassa Dr. Fodor Gyula. 8. Agatha-ária és recitativo Webar „Bűvös vadász“ ez. operájából. Meder Mihály zongorakisérete mellett énekli Majláth Ferenczné úrnő, * Aiben Mátyás, a kir. kath. főgymn. volt igazgatója ki Máramaros-Szigetről előbb Pécsre távozott, jelenleg állandó tartózkodásra ismét városunkban telepedett meg. * Adomány. Meszlény'i Gyula püspök, az 1900-ik év folyamán az egyházmegyéi papok nyugdij alapjának gyarapítására alapítványul 20 ezer koronát ajánlott fel. * Ev. ref. diák-bál. A helybeli ev. ref. főgimnázium ifjúsága az idén is megfogja tar­tani régi jóhirnévnek örvendő diákbálját. A diákbál hangversenynyel lesz egybekötve ; ide­jére nézve azonban végleges megállapodás még nem. történt. * Megfelebbezett pap választás. A minap megemlékeztünk arról, hogy Györteleken az ott megüresedett leikészi állásra Juhász Sándor debreczeni ev. ref. s. lelkész választatott meg. A megválasztott lelkészt azonban, mint. értesü­lünk, aligha megerősítik állásában, mert meg­választásánál oly visszaélések történtek, melyók az uj választás elrendelését igen valószínűvé I teszik. * Hivatalvesztésre Ítélve. Régen húzódik í már Nagy Ákos volt erdődi főszolgabíró fegyelmi [ügye, mely végre befejezést nyert azzal, hogy a : vármegye fegyelmi választmánya Nagy Ákost 250 frbnyi költség megfizetésre és hivatal vesz­tésre ítélte. * Emlékeztető. Az „Ezres“ f. hó 20-án az | az szombaton este nagy-asztalt rendez. A fér- i jelinek jó lesz előre a kimaradási engedélyt és | a kapukulcsot kieszközölni. * Köszönet. Alantirott, mint a szatmári Kölcsey -kör múzeumi szakosztályának elnöke, a kör választmányának nevében hálás köszönetét mondok mindazon nemes lelkű adakozóknak, j kik adományaikkal a kör múzeumát az 1899-ik évben gyarapítani kegymsek voltak. Gyarapítot­ták a múzeumot a múlt óv folyamán: Báró í Vócsey József az Archeológiái Értesítő ■ négy [évfolyamával; Kölcseyt János törv. széki biró: ! Kölcsey Ferencznek egy eddig kiadatlan költe- I mónyóvei (eredeti kézirat); Kölcsey Ferencz ev. ref. főgimu. VIII. o. tanuló Kölcsey'- E. nek egy ! fürt hajával; Papolczy Zoltán apai ev. ref. lel­kész : a szabadságharcz korából több nyomtat­ványnyal ; Valkovics Sámuel : egy Mária The- rézia kori 2 frtos ezüst tallérral ; Erdélyi Imre [ kir. kath. főgimn. torna tanár : az Egyetértés és a Nemzet ez. hírlapok 6 drb. számával, me- : Ivek a kör nevezetesebb mozgalmairól szólnak. Erdélyi Béla kir kath. főgimu. VIII. o. tanuló egy drb. 10 forintos Kossuth-bankóval; a m. kir. pénzügyminisztérium az „Osztrák magyar monarchia írásban és képben“ ez. mű 16 köte­tével. Vajha a nemes példák buzdítanák hasonló cselekedetre mindazokat, kiknek birtokában köz­érdekű régiség vau. — Szatmár, 1900. jan 17. Bakcsy Gergely.

Next

/
Oldalképek
Tartalom