Szamos, 1914. március (46. évfolyam, 49-73. szám)

1914-03-24 / 68. szám

4. oldal. SZAMOS (1914 március 24. 68. szám.) Az Ipara? Dfs hoi közgyűlése. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, március 23. Az Iparos Otthon 1912, évi de­cember hó 8-án adatott át fényes ün­nepségek között a közhasználatnak. Azóta, illetve uj alakulásában vasár­nap tartotta első rendes közgyűlését, a tagok nagyarányú érdeklődéi mellett. Az alakulási mozgalom, az építke­zés nagy mérvei, úgy az építkezés ide­jén, mint az Iparos Otthonnak tényleges működése óta nem kis mértékben vonta a társadalom figyelmét az iparosok nagy­mérvű szervezkedési munkájára s a minden oldalról megnyilatkozó kritikák­ból kétségen kívül meg lehet állapítani, hogy az elfogulatlan józan közvélemény nemcsak szimpátiával, hanem még erő sebb anyagi és erkölcsi támogatással kíséri az egész országban páratlanul álló nagy tömörülést. A közvélemény e szimpátiáját azok a nemes gondolatok és törekvések foko­zatos s már megkezdődött végrehajtá­sával szerezte meg az Iparos Otthon, melyet zászlajára irt. Társadalmunk széttagoltsága siker­telen köztevékenysége mellett el kell is­mernünk az Iparos Otthonnak létjogo- su'tságát s annak a társadalmi s pol­gári életre való jótékony kihatását. A mi tudomásunk szerint az Ipa­ros Otthon midőn tisztes szórakozást és megfelelő nevelést, oktatást akar adni tagjának, át akarja alakítani a polga ság s közelebb a nagy számot tevő ipa­rosság közfelfogását a köz- és magán életben tanúsított magatartásukról s a mig független, saját tényüket önmaguk elbírálni tudó polgári társadalmat akar teremteni, addig egy nagy, értelmes, erős házafiságtól áthatott, demokratikus gondolkozásu és dolgozó a kőztevékeny- ségből, terhekből lészót kivenni akaró becsületes polgári osztályt akar adni e város társadalmának s közvetve a ma­gyar hazának. Az Iparos Otthon alapeszméi a ha- zafiság, a nemzet fentartását egyedül biztositó, kitartó és becsületes munka s minden polgárnak olyan megbecsülése, mint amilyet a nagy nemzeti munkában való részesedése, ténykedése folytán megillet s nagyrabecsülése mindazoknak, kik kiveszik részüket a haza demokra­tikus megalapozásából — az anyagi és szellemi erők növelésére irányult törek­vésből. Az Iparos Otthon már munkája kezdetén is bizonyságát adta nemcsak annak, hogy a nagy, hatalmas iparos társadalmi réteget egy csoportba tömö­ritette, hanem annak is, hogy a nagy gazdasági válság mellett nyakára hárult anyagi gondok mellett megkezdette azt a munkát, mely egy becsületes, dolgozni akaró polgári osztályt akar teremteni A demokratikus elvek és irányok hangoztatása mellett ezen az első tiszt­újító közgyűlésén tisztikarának és vá­lasztmányának alkalmas összeállításával is gondoskodott arról, hogy elvének végrehajtása a választott vezetőségben biztosittassék. A közgyűlés tudósítását az aláb­biakban adjuk. Tankóczi G-yula rendőrfőkapitány, mint az Otthon elnöke megnyitójában a hála és köszönet hangján emlékezett meg a város közönségének azon nagy­lelkű elhatározásáról, hogy az Iparos Otthon pénz gyeinek rendezését elősegi tette azáltal hogy a különben jelenté­keny bevételi források mellett csekély kamatú amortizációs kölcsönökkel bizto­sította az Otthon zavartalan működését. Nagy hálával emlékezett meg a polgármesternek az iparosok iránt tanú­sított jóindulatáról ki hivatásának egyik feladatául ismerte el azt, hogy ezt a nagy iparos társadalmi mozgalmat még a város egyetemének felhasználásával is támogatni kell, hogy az uj intézmény becsületes törekvésben megerősödve ha­talmas támasztéka legyen e város köz­életének. A nagy éljenzéssel s helyesléssel fogadott megnyitó után a pénztárnok terjesztette elő jelentését az Iparos Ott­hon egész vagyoni állapotáról, a múlt óv egész forgalmáról s az 1914 évi költ­ségvetésről. A hivatalos becsűből megállapítható, hogy a terhek levonása után fenmaradó tiszta vagyona az Iparos Otthonnak 82.000 koronát tesz ki. Költségvetés szerint megállapittatott, hogy az egész törlesztéses kölcsön után fizetendő mintegy 20.000 korona kamattartozásra fedezetül szolgálnak a bolthelyiségek, a mozi 10.500 korona évi bére, — a vá­ros közönsége által biztosítva, — az ipartestület és vendéglő bére, a nagy­terem rendkívüli jövedelme 800—1000 tag évi tagsági dija, ajándékok, egyesü­leti bálok, matinék, felolvasó estélyek jövedelme, könyvtár bevétele stb. A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi tanácsnak, hogy egy kedvező törlesztésű és kamatú 180—200.000 koronás törlesztéses köl­csönt vegyen fel a város jótállása mel­lett, melyből a bekebelezett jelzálog, váltó és függő adóságok lesznek ki- egyenlitendők. Egy bekebelezésre alkalmas okirat kiállítását rendelte el közgyűlés, hogy annak alapján ideiglenesen bekebelezhető legyen az a 40.000 korona előleg, me­lyet a város közönsége a függő adóssá­gok kiegyenlítésére előlegezett s mely a felveendő törlesztéses kölcsönből a vá­ros javára visszatartandó lesz. A közgyűlés köszönetét mondott dr. Barabás Ferenc egyesületi alapitó tagnak, hogy akkor, midőn a régi Bá- kóczi-utcai helyiséget az egyesülettől megvásárolta, a vásártól visszalépett s ezáltal lehetővé tette azt, hogy csere utján az Iparos Otthon a jelenlegi al­kalmas helyén építtessék fel. A tisztikar és választmány névsorát az alábbiakban közöljük. Elnök Tankóczi Gyula, ügyvezető alelnök Rölönyi László, II. ügyvezető alelnök Hérmán István, III. ügyvezető alelnök Sinay Lajos, IV. ügyvezető al­elnök Bodnár Károly, V. ügyvezető al­elnök Glózer János, VI. ügyvezető al­elnök Katona Imre. Főügyész dr. Szűcs Sándor, alügyész ifj. dr. Törseök Ká­roly, főtitkár Ferencz Ágoston, titkár dr. Fábián Lajos, főjegyző dr. Mák István, aljegyző Kir 11a Mihály, pénz­táros Misky Lajos, Ellenőr Dómján La­jos, gazda Vajnay Lajos, kisgazda Zol­tán Imre, könyvtárnok Fehér Gusztáv. Választmányi tagok: dr. Antal Sándor, Ányos Miklós, Bartha Kálmán, ifj. Báthory Zsigmond, Bólteki Lajos, Bakk István, Bartha Ferenc, dr. Bara­bás Ferenc, Benyó Andor, Csányi László, Debreceni Zsigmond, Farkas László, Dinkgreve Károly, dr. Glatz József, Fodor Gábor, Apjok József, Asztalos József, Benkő József, Bodnár Gáspár, Blatniczky István, Bartha György, Bilakovics Mihály, Braunstein Ferenc, Csapó Lajos, Czégényi Károly, Deési Gyula, Duszik Lajos, dr. Fekete Samu, Figus Albert, Fazekas István, Foga- rassy István, Görömbei János, Hájtájer Pál, Gárdos Ferenc, Jaklovics György, Kakuszi István, dr. Kelemen Samu, Kótay Pál, dr. Keresztszeghy Lajos, Kovács Lajos, Kozma Károly, Kiss Jó­zsef, Kató Lajos, Kiss Elek, Losonczy József, Litteczky Endre, Lukácsovics István, Makranci Sándor, Majercsik János, Matolcsi Lajos, Matolcsi Sámuel, Papp Aurél, Perge Gyula, Nagy Lajos, Pók György, dr. Pirkler Ernő, dr. Südy Tibor, Szentiványi Kálmán, Sulteisz Konrád, Tatorján István, ifj. Szász Jó­zsef, Szentiványi Gáspár, Szombati Fe­renc, Takácsi Károly, Tyukodi Árpád, Firák József, Fülöp József, Gödör Gyula, Horváth Gyula, Géresi József, Jeney Lajos, Kerekes István, Kovács Károly, Kolozsváry Lajos, Kőrösmezey Antal, Kabay Ferenc, Kerékgyártó István, Kulcsár Ignác, Lénárd Károly, Litteczky Pál, dr. Lénárd István, Markos György, Miklusovszky Antal, Pongrácz Lajos, Oroszi István, Polyánszky Miklós, Both Gyula, Scholcz Emil, Tankóczy Károly, Szabados Ede, Szabó József, Szentiványi Károly, Székely Sándor, Szőlősy Gusz­táv, dr. Tanódy Endre, Thurner Albert, dr. Vajay Károly, Winkler Ferenc, Veres Lajos, Vadnai György, Vass András, Weber János. , Póttagok : Simon József, Juszkó István, Ferenczi József, Barna József, Breczkó János, Würstlein József, Banner József, Bácz László, Licskey György, Seres József. Modern ruhafestés és vegytisztítás. Saját készítésű kék- festő kartonok kaphatók --= Luk ácsovi ts^í

Next

/
Oldalképek
Tartalom