Szamos, 1918. augusztus (50. évfolyam, 181-207. szám)

1918-08-06 / 185. szám

(1918. augusztus Ö., 185. szám.) SZAMOS 3 old«!.' leg e lapban megjelent közlemény bizonyára véletlenül figyelmen kivül hagyott, de amely eljárás minden jogérzetet felháborít. Egy névtelen feljelentésnek lett az a következménye, hogy a közélelmezési mi­nisztérium detektív testületéből kiküldtek egy pár tagot Szatmárra s a-onnal sorba vették a jóhiszemű iparosokat azzal, hogy hatósági engedélyük van nagy mennyiségű készlet bármilyen áru vásárlására, e őt hogy a becsapás és félrevezetés annál biztosabb legyen, egy táviratot mutogattak, mely meg­bízást tartalmazott a nagymérvű vásárlásra. Terheli a polgári tisztességet szenny, fent forog-e büntetőjogi felelősség, ha egy vásár jön létre, mely csak úgy effektuálható, az áru az udvarból csak úgy szállítható el, ha a hatósági engedély és jegy az iparos kezében marad? Ennek a korrekt, az egyéni tisztességre mindég féltékenyen őrködó óvatos iparosok eljárásának a következményé az lett, hogy vasárnap délelőtt, mikor a még mindég templomba igyekvő polgárság istenes dol­gához készült, szuronyos csendőrök és katonák lepték el egy-egy ház ♦ájékát, mint mikor rablógyilkosok felkutatására indul egy fegyveres csapat s egész nap, egész vasárnap éjjelen át roncsolták, hányták, vetették egy csomó kis exisztenciának egész esztendőre terjedő munkáját. Ezekben tártuk mi fel röviden a leg­újabb városi szenzáció igazságát, s ha a t. közönség ebből sem tudja megalkotni a tiszta képet, akkor arra kérjük, függessze fel véleményének megalkotását addig az ideig, mig a közélelmezési miniszter ur a rajtok esett sérelmet orvosolni fogja, akinek a velük szemben tanúsított felháborító el­járást a vizsgálat elrendelésének kérése mellett — tudomására hoztuk. Szatmár-Németi, 19l8. évi augusztus hó 1 napján. Teljes tisztelettel: Kozma Károly, s. k. jegyző, a csizmadia ipartársulat elnökhelyett. Glözer János, s. k. a cipész ipartársulat elnöke. Előléptetés. Az igazságügyminiszter dr. Dittler Lipót, dr. Tóth János, dr. Reif Mátyás szatmári kir. törvényszéki és Unger Béla szatmári kir. járásbirósági jegyzőket a IX. fizetési osztályba sorozott jegyzőkké léptette elő. Kinevezés. A pénzügyminiszter Illyés József nagykárolyi pénzügyi számgyakorno­kot — pénzügyi számtisztté nevezte ki. Házasság. Steiger Vicza és dr. Békéssy István kir. járásbirósági jegyző f. hó 5-én tartották esküvőjüket a székesegyházban. Az egyházi szertartást gyönyörű beszéd kí­séretében Perényi János c. kanonok végezte. Kinevezés a halál után. A pénz­ügyminiszter Bajdik Endrét, a beregszászi kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőség főnökét pénzügyi tanácsossá ne­vezte ki. Az érdemes tisztviselőt, akit ro­koni kötelékek fűzték Szafmárhoz, a kine­vezés már későn érte, pár nappal ezt-lőtt ugyanis itt Szatmáron rövid betegeskedés után elhunyt. A vasúti vendéglő villamos árama. Mintegy két évvel ezelőtt a szatmárnémetii vasúti állomás villamos áramelosztó táblá­jának átszerelése alkalmából kiderült, hogy a vasúti vendéglő áramfogyasztását már évek óta egy árammérő helyett két áram­mérő méri és a vendéglőben elfogyasztott áramdiját ketfen is fizetik: a vasúti álló- I más és a vasúti vendéglős. Az államvasutak ez alapon igényt támasztottak a tévesen fizetett áramdij visszatérítésére. Egy bizott­ság a tévesen kifizetett áramdij összegét tizennegyedfél esztendőre visszamenőleg 7020 koronában állapította meg. A vasút most felhívta a városi tanácsot, hogy álla­pítsa meg a városi villamos mü fizetési kötelezettségét. A hős 12-ősök. A hivatalos lap leg­utóbbi száma több mint száz másodosz­tályú vitézségi éremmel kitüntetett tizenket- tős honvéd névsorát közli. A derék hon­védek a piavei rettenetes harcokban szol­gáltak reá a tömeges kitüntetésre. Névmagyarosítás. Dr. Hirsch József szatmárnémetii kir. törvényszéki jegyző csa­ládi nevét belügyminiszteri engedéllyel Kovács-ra változtatta át. Nincs szén, nincs zsák,* nincs madzag. Nehezen megy a cséplés. Külön­böző panaszokat hallunk erről, de legke­servesebben a gazdák panaszkodnak és talán nem ok nélkül. Mert először nincsen szén. A cséplési szenet papiroson kiutalják, de annak csak igen jelentéktelen részé ért ide és nem egy helyen a szén hiánya miatt akadt meg a cséplés. — Másodszor: nin­csen zsák. Három négy napig szaladgálnak a gazdák, mig hozzá tudnak jutni a zsák­hoz, pedig ez az időveszteség rengeteg kárt jelent legelsősorban a gazdáknak, aki hiába élelmezi embereit. Végül szintén általános a panasz, hogy zsákkötő zsineget nem lehet kapni. — Egy kilogramm kötöződrótért pedig 50 koronát kérnek. Ezekután igazán nem lehet csodálkozni, ha nehezen megy a cséplés. Uj rend a pályaudvar látogatásá­ban. A helybeli állomásfőnökség az idege­neknek a pályaudvarra való be és kijárá­sára vonatkozólag a következő szabályozó intézkedéseket közli: Úgy a máv. személy­zet családtagjainak, mint az idegen szemé­lyeknek a pályaudvaron át és a pályaudvar | egész hosszában való járás-kelés a legszi- i gorubban tilos. A pálya területére való be- : és onnan való kilépés csak az alábbi meg- i szorítással lehetséges. Idegen személyek az állotnásfőnökhöz nappal a kijárati folyosón és a kijárati ajtón át, éjjel a ruhatár mö­götti folyosón és forgalmi irodán át a pénztárak és a raktárhoz nappal az állo­más mögötti kis kapun át juthatnak. Oláh pap egy zsidó temetésen. Érdekes temetési szertartásról ad hirt nagy- j váradi tudósítónk. A napokban meghalt < Lőwy József tekintélyes tulkai kereskedő j felesége, akit a falu népe rendkívül szere- S tett. A temetés délután fél 2 órakor kezdő­dött s a gyászháznál előbb Fried József szalontai rabbi mondott nagyhatású beszé­ded, majd a rabbi magyar gyászbeszéde után a koporsó mellett a falu gör. keleti lelkésze mondott a nagyszámban megjelent román gyászoló gyülekezet előtt román nyelven búcsúztató beszédet. A gyászbeszé­dek elhangzása után a gör. keleti román templomban megkondultak a harangok és harangzúgás mellett kisérték ki a faluból a koporsót, amelyet a szalontai izraelita te­metőben hantoltax el. Pályázat. Az. Országos hadigondozó hivatal a „Gyóni“ első helyre pályázatot hirdet. A fentartott helyekre, melyek 1918. szeptember hó 1-től fognak betöltetni, első sorban róm. kath. és másodsorban keresz­tény felekezethez tartozó magyar honos, vagyontalan, testíleg-lelkileg ép és egészsé­ges, lehetőleg 5—10 életév között levő, első1 sorban hadiárvák tarthatnak igényt. A felvett hadiárváknak rjz árvaházban való neveltetése és ellátása egyelőre 1919. évi augusztus hó 31-ig biztosittatik. Az árva­házban a hadiárvák elemi iskolai oktatás­ban részesülnek. A pályázati kérvényeket mellékleteivel együtt az Országos hadigoa- dozó Hivatalhoz (Budadest, VI., Vilmos császár ut 27.) lehetőleg mielőbb, de leg­később augusztus 20-ig bezárólag kell be­nyújtani. Egyéb felvilágosítást a Hadigon­dozó népiroda ad a városházán. Adakozások a hadirokkantak, ha­diözvegyek s hadiárvák javára. Kocsis Jenő szinérváraljai kerékgyártó 165 koronát, Klein L. Lajos szinérváraljai kereskedő 265 koronát juttatott hozzám a szinérváraljai hadigondozó Népiroda segélyalapja javára Sepsy Károly községi főjegyző utján. A időközben megszűnt polgári őrség pénztári maradványát 55 koronát Sepsy Károly fő­jegyző ugyancsak a hadigondozó Népiroda segélyalapja javára adta át. Fogadják a Nép­iroda gyámoltjai nevében hálás köszönete- met. Dr. Somlyó Lajos irodaigazgató. Vasárnap déletőtt a zárdatemplom­ban felejtett fekete ernyőt keresem. Meg-, találót, vagy nyomravezetőt jutalmazom. G.-né, Wesselényi-utca 10. Parafadugót minden mennyiségben veszek. Kölcsey-utca 13. Századok legendája (Theoprastus Paracelsus) Különös történet 5 felvonásban. Szinrekerül ma, kedden és holnap. Minden titkos tudományok mestere volt Theoprastus Paracelsus; így az örök- élet szérumát is feltalálta a középkor e nagy- tiszteletü magisztere. Ám a magiszter fa- mulussa mennyasszonya biztatására ellopja a nagytudós feltalált életelixirjét és a mes­tert megöli. A famulusz és menyasszonya, Isolde a szer segítségével örökéletüvé lesz­nek ; évszázadok röpülnek el fejük felett, ám lassan betelnek az élettel, teher számukra minden. De nincs szabadulás, jön az újabb század örömmel, majd búval, bánattal csa­pással. A famulus és Isolde már vágynak a halál, a megváltás után. Egyszer aztán meg­jelenik a magiszter és megváltja őket hosszú ima árán az élet szenvedéseitől. Kevés olyan film van, melynek thé- mája annyira érdekes volna, mint e mai drámának s ha hozzávesszük azt a rend­kívül költségbe kerülő rendezést és Guidó Herzfeld, a berlini Hofoper nagy művészé­nek mesteri játékát, igazolva látjuk a szak­lapok megnyilatkozásának jogosságát, hogy a Századok legendája cimü slágerfilm iga­zán pompás szórakozást nyújtó attrakció. Ji Közélelmezési Hivatal közleményei. Hadikávé a júliusi szelvényre már nem árusittatik. Az augusztusi kávészelvény alapján személyenként ismét csak 5 dkg. igényelhető 30 fillér értékben, — mivel a hadikávé ára rendeletileg kg-ként 6 koro­nában állapíttatott meg az eddigi 5 koronás árrai szemben. Burgonya járandóságát az augusztus havi burgonyajegy alapján igyekezzen min­denki kiváltani. Személyenként 1 kg. ad­ható, —,azonban, ha az igényjogosultak a kiváltást sürgősen nem eszközük, a beszer­zést szabaddá tesszük s ezt a körülményt hirdetményben közöljük. Zöldségek iránt érdeklődők fordulja­nak a színház melletti hatósági üzlethez, ahol zöldség maximalis álban beszerezhető. Eridőszerint ugorka és vöröshagyma kap­ható. Liszt-kiosztás tegnap kezdődött meg s az aug. 5—11. jelzetű jegy ellenében a

Next

/
Oldalképek
Tartalom