Szamos, 1900. december (32. évfolyam, 97-104. szám)

1900-12-16 / 101. szám

Melléklet a „Szamos“ 1900. évi 101. számához. Lajos e. t. Dóra: Szabó Anna k. a., Bóra : Papp Gizella k. a., Lóra: Pásztor Ilona k. a. betlehemi leányok. Angyal: Hronyecz Irénke k. a. 3. Felolvasás. Tartja Ékkel Lajos e. elnök. 4. Hymnus. Énekli az egylet énekkara. A pász­torjáték rendezésével járó kiadásokra való te-i kintettel a belépés dija személyenként felnőt- j tekuek 40 fill., gyermekeknek 20 fillér. Kezdete ( pontban 6 órakor. Névre szóló meghívókat az egylet nem bocsát ki. * Köszönet. A nőegyleti árvaház árvái számára karácsonyi ajándékul kegyes szívvel ajándékot adtak: br. Vécsey Józsefné vódnöknő 10 koronát, Hérmán Miliálynó elnöknő 10 koro-1 nát, dr. Tauódy Mártonná 10 pár harisnyát. Ha a könyörülő társadalom jó szivü tagjai kegye­sek lennének a karácsony alkalmából némi aján­dékkal járulni szintén az árvák számára, mél- tóztassanak adományaikat Jákó Sándornó alel- nöknőköz küldeni. * Karácsonyfa ünnepély. A nőegyleti árva házban a karácsonyfa ünnepség f. hó 23-án va­sárnap délután 3 órakor fog megtartatni. Ezen megható és szép ünnepségre a választmányi ta­gokat és az érdeklődő hölgyeket és urakat tisz­telettel meghívom. Hermán Mihályné elnöknő. * A nagy-károlyi Kölcsey egylet ma va­sárnap délután 6 órakor felolvasó estélyt ren­dez. Felolvasnak Nagy László alispán, Boros Já­nos és Holczinger Imre. Fliesz Henrik, Költe­mények. Irta és előadja a szerző. * Krémer Sándornak a helyheli színtár­sulat titkárának kedden lesz jutalomjátéka, mely alkalomra a jutalmazandó Feuillet Oktáv roman­tikus színmüvét az „Erdő szépé“-t igen sze­rencsésen választotta. Azért mondjuk, hogy sze­rencsésen, mert bizony a közönség már vágya­kozik a poézis tisztább honába is. Az előadásra nagy gonddal készülnek s úgy a jutalmazandóra, mint a darabra való tekintettel a keddi előadást a közönség szives pártolásába ajánljuk. * Karácsonyi mulatság. A németi ev. ref. egyház, karácsony másodnapján a Vigadó helyiségében, uj orgonájának alapjára zártkörű mulatságot rendez. * Telephon a Szatillárhegyen. Tegnap a Szatmárhegy ismét gazdagabb lett egy olyan eszközzel, mely a hegyet ismét szorosabban fűzi városunkhoz. Tegnap adták át a hegyi telephont a forgalomnak s ezzel a hegy terü­lete rnég egy nagy lépéssel haladt az emelkedés felé, minek eredménye már az elmúlt évben szembetűnően mutatkozott. Ezentúl e szatmári gazdák vincelléreikkel telephon utján is érte­kezhetnek s az újabb időben létesített modern eszközök végre még a hegyet is bevonják a civilisatióba. Az nj eszközökkel a hegy fellen­dülése főleg abban mutatkozik, hogy a közön­ség kedve egyre ólónkebb a puszta szőlőterü­letek vásárlásában ; különösen a vasúti állomás közelében eső helyeken s számosán készülnek a jövő évben nyaraló helyek építéséhez. Ebből is látszik, mily lendületnek képezhetik forrását e közlekedési eszközök, melyeknek egyik első­rangú tényezőjével, a telephonnal a hegy ismét gazdagabbá lett. * A törvényszéki épület bontása már javában folyik. Előbb ahhoz a részhez fogtak, hozzá, melyről egykor igy szólt a dal : Felszállott a páva Vármegye házára, Sok szegény legénynek Szabadulására. Ha azok a százados téglák beszólni tudnának, mennyi titoknak, mennyi sóhajtásnak voltak tanúi majdnem kétszázad lefolyása alatt. Ez az épületrész egyszersmind világot vet régi börtön­rendszerünkre is, mikor a humanizmus sugara nem hatott be a börtön penészes levegőjébe. — Most látszik csak igazán, mennyire lerombolni való épület ez : redves, rothadt benne minden. Átalakításról szó sem lehetett volna. — Legér­dekesebb lesz, mikor a tornyot fogják bontani. Régi szokás szerint bizonyára ebben helyezték el az épület alapítására vonatkozó körülménye­ket, mikről az egykori feljegyzések nagyon szűkszavúan emlékeznek meg. Az épületnek fen- maradt legrégibb rajza az, mely 1815-ből szár­mazik, melyen tulajdonkép mint az akkori két sorban felállított inznrgensek hátterét képezi. A bontás, a milyen csekély erővel dolgoznak, úgy látszik pár hónapot fog igénybe venni. * Vasárnapi postaexpeditió. Közönségünk a vasárnapi postai feladásra nézve, a mint ezt több alkalommal tapasztaltuk, nincs eléggé tá­jékozva. Ez okból közöljük, hogy a pénzes levelek, utalványok, csomagok és ajánlott leve­lek vasárnap délelőtt 11 óráig az eddigi posta­helyiségekben eszközöltetnek, ellenben vasárnap 11 órától esti 9 óráig csupán az ajánlott levelek vétetnek föl, mint eddig is történt, a táv Írd a helyiségében. * A népkonyhára újabban adakoztak : Reiter Adolfné és Hirsch Miklósné úrnők gyűjtő ivén begyült 114 koroua. Püspök ő méltósága 40 kor., dr. Kádár, Szabó Norbert, Hehelein Károly kanonokok 10 — 10 K.. Oszt. Magyar bank 5 K., dr. Bródi Kálmánná, Szabó István, Hámon Róbert 4—4 K., Joanovits Miklósné, Dellmanué, Dotninuszué, Papp Lajos, Anderkó özv. Berkovicsné, Heidelberg lmréné, Czukor A., 2— 2 K., Andrásné, Ingük, Braunná, Báronné, Harlsteinnó, Mazurekné, Gőbl Ferencz, özv. Marozsánné, Hauschkáné, Böiönyiné 1 — 1 kor. Többen 1 K. 40 fillér. Neuschloss fűrész­telep igazgatója 10 szekér tűzifát, Szalkay Sándornó M.-Szálkáról 1 zsák lisztet. (Folyt k.) * Az ombodi ev. ref. énekkar f évi decz. 26-áu saját pénztára javára a fiúiskola termé­ben hangversenynyel egybekötött tánczvigalmat rendez. Belépti dij: személyjegy 1 kor., család- jegy 2 kor. 40 fill. Kezdete 5 órakor. * Vili iinxos karambol. A villamos vasút csütörtökön délután a Rákóczi-utczán egy bu zával terhelt szekérrel összeütközött. Nagyobb baj nem történt, csak a szekér rudja tört el és a villamos kocsi oldala meghorzsolódott. Csak helyeseljük a főkapitány azon rendeletét, hogy a szükségnelküli kocsi forgalmat ezen utczáról elterelte. * Legközelebbi országos vásárok a vidé­ken: Nagy-Károlyban decz. 17-én, Kis Várdán decz. 24-én, F. Gyarmaton decz. 17-én, Caen- gerben decz. 21-én, K.-Beiteken decz. 18-án. * Durator által a czipötalp egyszerű be- kenóssel ötször oly tartós és vizáthatlan lesz. E kiváló hazai készítmény nagyon sok takaré­kos embernek szerez örömet és bizonyára kevés családnál fog hiányozni nemsokára Ara 1 és 2 korona. Postán 1 kor. 20 fillér beküldése után bérmentve küldi a DURATOR-GYÁR, Budapest, Lipótkörut 3. — Kapható azonban mindenütt. * Becsületes megtaláló. Ma napság közön séges munkás emberek között ritkán akad olyan mint Vancsa Péter 1 ső sz. máv. hordár a hely­beli pályaudvaron. A napokban egy ropogós valódi tizes bankót talált, melyet mint becsüle­tes megtaláló a rendőrséghez beszolgáltatott, hol az igazolt tulajdonos a tizest átveheti. * A sertésvész Erdődön megszűnt s a hi­vatalos zárlat feloldatott. * Katonai utóállitás lesz folyó hó 20 án a gubás ipartársulat árucsarnokában. 'A „Mezőgazdasági alkalmazottak lapja“ teljesen díjtalanul ajánl mindenféle gazdasági és iparszemólyzetet. Megbízható emberek előjegy­zésben tartatnak. Előfizetési ára félévre 4 kor. Szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, VI. Desseffy-utcza 16. * A néptanítók pótadója. A budapesti közigazgatási bíróság folyó évi 779. számú elvijelentőségü határozatában kimondotta, hogy a néptanítók által tanítói minőségben bírt föl­dek után sem a tanító, sem a tkvi tulajdonos iskolafentartó testület községi pótadóval meg nem róható. * Tűz ütött ki e hó 14-én fél egy órakor Stréber András kalapos Zrinyi-utczai 35. szám alatt levő műhelyében. A tüzet az őrtanyán későn jelentették s mire az őrség a gépekkel kivonult, az oda gyűlt szomszédok és katonák eloltották. A kár jelentéktelen, mert csak a tető égett le s biztosítva volt. A megejtett vizsgálat a tüzet gondatlanságból eredetinek konstatálta * Elfogott betörő. Megírtuk, hogy Boza Jó­zsef kereskedőtanulót betörés miatt a rendőrség már hetek óta keresi. Most arról értesülünk, hogy Boza Józsefet Budapesten, mint gyanús csavargót letartóztatták, sőt már az itteni ügyészség börtö­nében ül. * Megérkezett a felülmúlhatatlan „Liparin“ czipő lakk, mely a bőrt finomítja s tőle fekete bogárfényt kap. 1 doboz ára utasítással 40 kr. Tisztelettel Horváth Béla. A központi szállodában Hunyadi-uteza 24. sz. a. Attila utcza sarkán kényelmes ven­dégszobák jutányosán kaphatók. Kitűnő magyar konyha, olcsó árak, zóna reggeli 8 kr. kitűnő hazai sör. Naponta friss csapolás. 1 korsó 10 kr, 1 pohár 6 kr. Legfinomabb érmelléki borok, 1 liter uj bor 36 kr. pecsenyekor 46 kr. Karácson y. Már csak r^j^ választ el bennünket Karácsony­tól, a keresztény legszentebb ünnepétől. S a hogy kö­zeledik Karácsony, a Megváltó születésének ünnepe, úgy gyarapodik a családfők gondja, mit hozzon Jézuska a család­nak. Az ajándék csak akkor lesz igazi jézusi ajándék, ha nemcsak pillanatnyi örömet okoz, de egyúttal a lélek ne­mesítésére való, a jó erkölcsökre hat Ne csak anyagi, de szellemi haszna is. legyen a karácsonyi ajándékoknak. Ezzel ünnepeljük meg legméltóbban a legszebb ünnepet. A könyv, a szellemet mivelő, lelket nemesitő, erkölcsöket tisztitó könyv a iegméltóbb karácsonyi ajándék. Ez vezette a Magyar-Hir- lapot is, mikor elhatározta, hogy fennállásának tizedik év­fordulójára egész kis könyvtárt juttat olvasóinknak. Teljes tiz regény lesz a Magyar Hirlap karácsonyi ajándéka, tíz érdekes könyv, a hazai és külföldi legjelesebbjeinek munkái. A regényírók kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a követ­kezők : Hazai irók: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Bársony István, Herczeg Ferencz Külföldiek: Geor­ges Ohnet, Emile Zola, Marcel Prévest, Ridder Haggard, Leo Tolstoj. A könyveket ez év deczember közepén küldik szét, úgy tehát, hogy Karácsony ünnepére már mindenkinek u kezébe lesznek. Erre vonatkozólag a következőket tudatja a kiadóhivatal: Könyvajándékra csakis azok az előfizetők tarthatnak számot, akik közvetlenül a Magyar Hirlap előfi­zetői. Akik egyenként vásárolják a lapot, vagy közvetve fi­zetnek elő tőzsdékben, papirkereskedésben, csomagszállítónál azok nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. A köny­vek kiosztása, illetőleg szétküldése olykép történik, hogy : minden féléves vagy egészéves előfizető tiz kötet regényt kap, minden negyedéves előfizető öt kötet regényt, minden hónapos előfizető két kötet regényt. E megállapított rendszer alól a kiadóhivatal semmifőle kitételt nem tehet. Minden előfizetőnek e szabály alapján járnak ki az ajajándek-köny- vék. Erre pedig deczemberi előfizetői lajstrom lesz az irány­adó. így tehát a ki most félévre vagy negyedévre előfizet, tiz illetőleg öt kötet regényhez tarthat számot. Azok, akik deczemberben egy hónapra fizetnek elő. vagy újítják meg az előfizetésüket, két kötetet kapnak. Mindenkinek módjában van tehát ' már most kiválasztani azt a kategóriát, a mely neki és viszonyainak legjobban megfelel. Ezt mindenki, maga határozza meg, a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez, hogy a döntést ne halaszsza sokára, nehogy a könyvek kellő számban való kinyomatása és szétküldése- zavarral járhasson, ami a sok-sok ezer könyv mellett köny nyen megtörténhetnék. Még csak azt kell mondanunk, hogy a külföldi regények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fű­zött könyvek lesznek, amelyek nemcsak pillanatnyi örömet szereznek, de minden könyvtárnak díszére és becsületére válik. Előfizetési ár : félévre 14 kor. negyedévre 7 kor 1 hónapra 2 K. 40 f. Tisztelettel a Magyar Hirlap kiadóhiva­tala Budapest V., Honvéd-utcza 10. A veszedelmes kor. A fiatal leány 18 éves kora körül olyan időt él, mely 1 egészségére Végzetes lehet. Általános elgyöngülés olyan be- | tegségeket hozhat létre, melyek komoly következményekkel járhatnak. A testi erőnek fokozatos elvesztése, végül teljes elgyöngülést hoz létre és az egész szervezetben komoly hibá­kat. Az eszköz, hogy e beteges állapoton segítsünk, az, hogy visszaadjuk a testnek elvesztett erejét. Egy erős ha­talmas regenátor, mely Pink-pilula néven ismeretes, bizony­ságot szolgáltatott arról, hogy hasonló esetekben nagy és üdvös eredményt ért már el. Példa erre Malfilátre Berta kisasszony Soingból, (Vellexon. Haute-Saone) a kinek bátyja közli velünk a Pink-pilula alkalmazásával elért eredményt. I — Mielőtt a Pink-pilulának testvéremre tett hatásáról Ír­tam, addig vártam, inig meggyőződtem arról, hogy az általuk elérő eredmény nemcsak kitűnő, de tartós is Test­vérem ma kitü­nően érzi magát jól eszik és alszik szervi működése hibátlan. Az erő, mit a Pink-pilula Mal- íilátre kisasszony­nak adott, legyőz­te a rosszuliétet, melytől sokat szenvedett és melyelgyengitete. Ugyanily ered­ményt ér a Pink- pilula a vérsze­gény, sápkóros neuralgikus egyéneknél’ A Pink-pilula kapható Magyarországon a legtöbb gyógy­szertárban. Egv doboz ára I frt. 75 kr. és hat doboz 9 frt. Magyarországi főraktár: Török József gyógyszertárában, Bu­dapest, Király-utcza 12. A Horgony Pain-Expeller igazi népszerű házi- szerré lett. mely számos családban már több mint 32 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipófájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél a Horgony Pain-Expcllerrel való bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járványkórnál, minő : a kolera és hányóhas-folyás, az altestnek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen hasznot .ik bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel hasznáLatott az influenza ellen is és 80 f. 1 k. 40 f. és 2 k. árban legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás al­kalmává. mindig határozottan: „Richter-féle Horgouy Pain Expellert“ vagy „Richter-féle Horgony,Liniment“-et tessék kérni és a „Horgony“ védjegyre figyelni. I Foulard-selyem-ruha 8 frt 40 krtól j feljebb — 14 méter póstabér ! és vámmentesen szálliva j Minták postafordultával küldetnek; nemkülömben fekete fe­hér és színes „Henneberg-selyem“ 45 krtól 14 frt 65 krig | méterenkint I Henneberg G. selyemgyáros (ct. és kir. udvari szállító; Zürichben. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Lap-kiadótulajdonos: Litteczky Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom