657 találat (0,127 másodperc)

Találatok

1. 2013-05-15 / 111. szám
[...] csa íj ládi pótlékot lukacs István or szággyűlési képviselő keddi i [...] be j Budapest Az LMP kerese j tét nyújt be a [...]
2. 1974-12-14 / 292. szám
[...] nyert Kiss László Salgó­tarján Máthé István Salgó­tarján és Bordás László Szé [...] az en­gedélyben megha­tározott időtar­tamra Jó kerese tfi lehetőség Napi agyszeri kedvéz [...]
3. 1968-11-13 / 266. szám
[...] mázsás beton akna­fedő rádőlt Máth István 67 éves nyugdíjasra A szeren­csétlenül [...] körültekintő gondosság­Tifkára René szerepében Bér­ezett István is csak a harma­dik felvonás [...] ivóvízben Az egyik lakosság jogos kérése minden a szinten helyesléssel találka [...] Az er l lakossá nens kerese min zásról vagy az áruellátásról [...]
4. 1985-04-12 / 85. szám
[...] ingyen lépnek fel a Fekete István Országos Állatbarát Kör ál­tal fenntartott [...] Szerszám és Készülékgyárban készült Gömbicz István lakatos az egyik rendszeresen visszaté­rő [...] KIÁLLÍTÁSOK IGAZGATÓSÁGA BUDAPEST X DOBI ISTVÁN ÚT 10 LEVÉLCÍM HAI BUOAPEST [...] A FOK GYEM Szövetkezet felvételre kerese MECHANT AI MŰSZERÉSZE­KET LEM EZ­LAKATOSOKAT [...]
5. 1994-07-15 / 165. szám
[...] György Sedan Autó II Dávid István Fancsik Gyula Sándor Ferenc Havaj István 4 2 Az egyéni versenyeken [...] Szabó Bertalan 471 fa Dávid István 470 fa hi Öcsi az [...] Farkas 9 Fodor 10 Csere Kerese Somlai 5 Pados Török 19 [...]
6. 1948-08-26 / 35. szám
[...] gyűlésükön egy­hangúlag megszavazták egy órai kerese tűket a Dolgozók az iskoláért [...] 4 Üveggyár Botrány a Szent István kupa mérkőzésen Pénteken Szent István napján kezdték el a kupamérkőzéseket [...] csapatnak további működését A Szent István kupa elődöntő eredmé­nyei Üveggyár II [...] a tanítói lakással együtt Kis Ist­ván v tanító meleghangú köszönő­levelet juttatott [...]
7. 2015-03-11 / 58. szám
[...] Balázs Balu Élsport MX 1 Kerese Gábor Élsport MX 1 Hugyecz [...] Corvinus Egye­tem nyerte A Szent Ist­ván Egyetem Bohati Ta­más Hardicsay Péter [...]
8. 1958-09-06 / 70. szám
[...] így lett a mátranováki Kis­báb Istvánból is aknász 1953 ban Közel [...] Bár vájár mégis az évi kerese is 2280 forintot kapok Net [...]
9. 1964-05-31 / 93. szám
[...] találkoztunk Az egyik nap Tóth István az érsekvad­kerti termelőszövetkezet el­nöke a [...] Csökkenti a termelés változásából adódó kerese ti különbségeket Jelentke zik a [...]
10. 1977-07-23 / 172. szám
[...] beköltözött re A járásbíróság a kerese enatás lehetetlenné válik a házba [...] Pálné műkőkészítő Ludány halászi Szt István u 24 SALGÓTARJÁNBAN a Dimitrov [...] szerint Munkásportrék Á kocsivizsgáló Sütő István koesivizsgáló vagyok Hatvan Vontatási Főnökség [...]
11. 1973-04-12 / 85. szám
[...] vállalatok szocialista brigád Szomszéd Gy István hangsú beszámolója után több szoci [...] hogy a község fejlesztése Gy István országgyűlési kép alapvető befolyásoló tényező [...] és Bálvá látták észrevételekkel javásla István országgyűlési képviselő nyos Huba Derkovits [...] Ft A későbbiek fo­lyamán jó kerese I ti lehetőség a tel­jesítéstől [...]
12. 1988-01-19 / 15. szám
[...] bá­nya vezetésével szerződést kötött Széchenyi István frontfejtő szocialista brigád az akna [...] ők húzzák a rövidebbet Kovács Istvánná a Keme rovo szalag munkamódszer­átadója [...] februári fizetéskor kapják meg Földi Istvánná műszaki ve­zető Az egyedi darabbér [...] s ta­lán valamelyest csillapítja a kerese ti ngadozásoka t A frissen [...]
13. 1974-04-13 / 85. szám
[...] Salgótarján 1 Pos tahivata jó kerese ti lehetőséggel hírlap­kézbesítőt felvesz Jelentkezni [...] A fegyelmi bizottság Ko csári Istvánt Kétbodony és Szabó Jánost Felsőpetény [...]
14. 1990-09-29 / 152. szám
[...] téged 16 9 II Merkúr kerese a trahantosokhoz Folytatás az 1 [...] az 1764 ben ala­pított Szent István rendet az 1946 ban alapított [...]
15. 1961-04-01 / 26-27. szám
[...] jelenik meg a szokott terjedelemben Kerese fel a Kézműipari Vállalat női [...] 193 Feie ós vezető File István Pf rieszti a Magyar Posta [...]
16. 1979-03-20 / 66. szám
[...] sem készült el mondja Szendi István a szerelőüzem fő­művezetője majd folytatja [...] veszi át a szót Marosvári István a Már­cius 21 nevet viselő [...] hazaküldeni jelenti ki határozottan Marosvári Ist­ván A szakszervezeti bizott­ság titkára hogyan [...] is an a dolgozó nettó kerese nyi gyárban összehasonlításul rását íTprak [...]
17. 1976-07-30 / 179. szám
[...] Salgótarján Schönherz Z u 22 KERESE K Balas­sagyarmaton lakó­telepi 1 és [...] fogásnemet is 82 kg Kovács István Villapol portoricói kétvállas győze­lem A [...]
18. 1963-10-23 / 85. szám
[...] Lajos Fock Jenő és Szirmai István válogatott beszédeiből és cikkeiből Vilmos [...] a serény hivatásának élő mun kerese számít hanem az epi­káját értő [...]
19. 1952-09-24 / 77. szám
[...] megoldásához kí­ván sok sikert Staktu István Nógrádkövesd község tanács­elnöke Fokozzuk a [...] százalékra tel jésitette tervét négyük kerese téből jól megél a család [...]
20. 1950-09-16 / 37. szám
[...] foglalnak helyet Gyón Ja­nos Antal István és a többiek meg hatódottan [...] Majd a kitüntetettek közül Antal Ist­ván ígéretet tett hogy ezután még [...] parasztsága vándorzászlót ka­pott Megjutalmazták Csernák István terménybegvüjtöt 500 Kristóf István terményfelelöst 300 és Varga Imre [...] 500 forint volt a havi kerese tem azóta új gépek érkeztek [...]
21. 1975-12-02 / 282. szám
[...] a minőségre András pacolo Egyed István megrendel esi Egyre nagyobb jelentőségre [...] munkások többsége már felismerte hogy kerese donyrugó visszajön tűk a teljesítménytől [...]
22. 1951-12-16 / 53. szám
[...] el igen jó ered­ményt Molnár István íSanmskT 4 la e természettudományokban [...] le a próbákat de Túrán István a sportkör labdo mS rri [...] igazo ványon a december havi kerese bez bozzászámí ani nem lelte [...]
23. 1963-06-05 / 45. szám
[...] javaslatai meg­valósuljanak Az egész lakosság kérése volt a Balassagyarmatra járó általános [...] Megoldó­dott a dolgozóknak az a kéré­se is hogy a Gyarmaton dol­gozók [...] 16 án kora reggel De­meter István az ÉMÁSZ balassagyarmati üzem vezetőségének [...] és Varga pcsolja a feszult István üzemvezető ne 8 gyedrendű terhelt [...]
24. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
25. 1964-10-08 / 203. szám
[...] Érthető hát az építőipari vállalat kérése gyümölosöztetve a távfűtés építésének tapasztalatait [...] talált A vállalat másik fontos kérése az volt hogy eny­hítsenek munkaerő [...] nyerstégla a ke­mence számára Mázuk István bányász sok csille anyagot elszállí­tott [...]
26. 1997-12-10 / 288. szám
[...] Ugyanis várhatóan 300 millió Egy kérése azért a gyerme­kek kedvencének a [...] és a társa­sági adóról Plósz István a Bor­sod megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóság [...] kezdettel rendezi meg Cene gál István ceredi festő kiállításának megnyitóünnepségét a [...] Ház bővítés Pásztón Tisztelt olvasónk kérése kap­csán a pásztói polgármesteri hivatal [...]
27. 1991-04-16 / 88. szám
[...] rendezett Dózsa György utcá­ban Kelecsényi István önkor­mányzati tag Az Árpád utcában Keresztúri Istvánná idős egyedülálló asszony kérése is bekerült a jegy­zetfüzetbe Kérte [...] a falu polgár mestere Autósok kérése Szécsény Több gépkocsivezető és motoros [...]
28. 1970-04-11 / 84. szám
[...] A szövetkezeti vegyesbolt vezetését Balázs István és fe­lesége vállalta el Mindent [...] nárt szefoeásával tartanak fenn Lvöntetű kérése volt hoív évii lSY toboek [...] tartanak fenn egy labdarúgócsapatot ám­egyöntetű kérése volt hogy épít sék meg [...] Kovács Ká­roly folytatott párbeszédet Gáli István a Nógrád me­gyei származású filmrende­ző [...]
29. 2001-09-07 / 208. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
30. 1988-06-16 / 143. szám
[...] két ország határrendé­szeti szerveinek külön kéré­se az is hogy a Sopronnál [...] képviselői A Himnusz után Csikász István a városi családi in­tézet vezetője [...] gyakorlati együttműködés­Iz örmény legfelsőbb tanács kérése Á Karabah hegyvidék tartozzon az [...]
31. 1973-01-19 / 15. szám
[...] bejelentette a szakosztályvezetésről le­mondását Lisztes István az asztalite­niszezők nevében beszélt Ver­senyzési [...] megoldott az utánpótlás kérdése sem Kéré­se több segítségadás a vezető­ség részéről Szmeskát István a bevételi tervről és a [...] a megjelenteket A vezetőség felé kérése volt hogy többes foglalkozzanak a [...]
32. 1968-07-19 / 168. szám
[...] utazniuk lábbelit javíttatni A sóshartyániak kérése női és férfifodrászat volt Kívánsá [...] üzemel Rövidesen megol­dódik a karancslapújtőiek ké­rése is amely többirányú volt női [...] Ottmár Klára a budapesti I István Közgazda sági Technikumot Kokavszki Irén [...]
33. 1986-06-26 / 149. szám
[...] kanyargós Tisza látványa özv Bogácsi Istvánná Pásztó ÉLETKÉP 1986 június 20 [...] és erre a játszótérre já­rók kérése úgy vélem telje­síthető A padroncsot [...] patakmeder tisztításához is A lakóbizottság kérése hogy hozzunk helyre minden he­lyet [...]
34. 1987-01-06 / 4. szám
[...] adását A televízió a né­zők kérése alapján a dolgo­zók többségének munkabeosz­tását [...] régi keselyűsi vadászház falán Parti István egykori gazdaságvezető tiszteletére Parti István erdőmérnök fő­vadász 1951 től 1974 [...] vonulása alkalmából felmentették tisztségéből Batta Istvánt a pártbizottság titkárát és a [...] salgó­tarjáni lakos ellen A rendőrség kérése hogy azok a személyek akiktől [...]
35. 1985-12-24 / 301. szám
[...] az az örzsi ma Szabó István mellett tanul rendezést Bu­dapesten a [...] énekelt az eltávozot­takért a hátramaradók ké­rése szerint Vasárnap misé­re a nagyharanggal [...] harangozás következett már a hozzátartozók kérése szerint lehetett akár tízperces is [...]
36. 1993-07-08 / 157. szám
[...] segítőtársa Az eddigi sikerkovács Pénzes István Nagy szükségem van az ő [...] az új or­szágos csúcs Jurán kérése Newcastle Szergej Jurán uk­rán futballistát [...] ukrán labda­rúgónak akadt egy személyes kérése is ami miatt meghiúsult az [...]
37. 1968-10-05 / 234. szám
[...] át­helyezte a megállót így olva­sóink kérése kedvező elinté­zést nyert Tisztelt Azzal [...] a tanács felé özv Csordás Istvánná a községfejlesztési hozzájárulást sokallta Nevezett [...] hálózatbőví­tést Már készen van Mériné kérése Is megoldást nyert Géczi István 1967 évi adóki­vetését sokallta Az [...] Község Tanácsának vb elnöke Privigyei István Nagybátony Révai u 18 4 [...]
38. 1966-09-17 / 221. szám
[...] vállalhat Eszerint érthető a cerediek kérése Az Egészség ügyi Minisztérium engedélyez­ze [...] har­madik osztályát végzi Vá­cott Szalatnyai István az állat tenyésztési szocialista brigád [...] Hár­man vannak Hegedűs József Sándor István Bazsó László Negyedik társuk Hajdú [...] fel kell hasz­nálni A MOKÉP kérése hogy a tanács a gépházat [...]
39. 1954-05-08 / 36. szám
[...] Még 1953 no­vemberében történt Tomis Ist­ván patvarci lakos kérte hogy töröljék [...] községi tanácsot iga­zolja hogy Tomis István ké­relme megfelel e a valóság­nak [...] a községi tanácstól hogy Tomis István kérése jogos törölték a jogtalanul kivetett [...] balassagyarmati MÁV nál van alkalmazva Kérése jogos volt amit a 15 [...]
40. 1955-07-02 / 51. szám
[...] ARA­TÁST Nógrádsápon is Első­nek Karába István 8 holdas dolgozó paraszt látott [...] NYOMÁBAN Teljesül az endrsfalvi dolgozók kérése Lapunk június 11 i számában [...] vissza Salgótarjánba Az endrefalvi dolgozók ké­rése ezék szerint teljesíthető és annak [...]
41. 2016-07-25 / 172. szám
[...] Rimócon majd a lakásból többszöri kérése ellenére sem engedte ki őt [...] vasárnap reggel So­moskőújfalun a Dobó Ist­ván utcában A salgótarjáni hivatásos tűzoltók [...]
42. 1952-11-12 / 92. szám
[...] tagjai mutatnak ebben példát Herczeg István 5 Fia la József né [...] selypi cukorgyár dolgozóinak az a ké­rése a cukorrépa kiszedésében elmaradt termelőkhöz [...] A cukorgyár dolgozóinak az a kérése a községi tanácsokhoz községi pártszervezetekhez [...] támaszt az indulók­kal szemben Sárkány István állami tornász­edző a következő előkészületi [...]
43. 2016-05-05 / 104. szám
[...] László Rozgonyi Zsolt és Tóth István Vasárnap reggel hattól este hét [...] tar­tanak a községbe A szerve­zők kérése hogy a falu lakói készítsék [...]
44. 2015-04-28 / 98. szám
[...] Nem hiszem hogy teljesülhetett a kérése 771215 901000 15098 Megnyitotta kapuit [...] földszinti előadótermében Az előadó Balog István a bánki Ökoland tábor vezetője [...]
45. 2016-10-12 / 239. szám
[...] Antal Ivett Ferov Barna­bás Harmos István és Simon Bálint képviselte A [...] el­mondhatjuk hogy az egyesület elnökének kérése meghallga­tásra talált és minden eddigitől [...] Nyugdíjas Szakszer­vezeti Bizottságának elnöke Dobor István köszöntötte a Palóc Nők a [...]
46. 1980-01-06 / 4. szám
[...] Európában mind­össze hét működik Kovács István művezető párttitkár Bágyon Mihályné műszakvezető [...] két esetenként három műszakra Danielisz István berceli tanácselnök és Monda Kálmán [...] és a nagyszámú látogató jogos kérése alapján szövetkezeti kisven­déglőre lenne szükség [...]
47. 1994-11-26-27 / 279. szám
[...] legszebb leányait az idén Bistei István a Somosi fogadó vezetője a [...] munkát végző úr Ha­sonló a kérése a Piros rózsa jeligével üzenetet [...]
48. 2008-08-29 / 201. szám
[...] nyitás várható időpontját közölte Diószegi István Mint megtudtuk a városi strand [...] kapatos édesapa a nagyma­ma többszöri kérése ellené­re sem hagyott fel gyerme­kei [...] pénzügyi okokat érintő részét Diószegi Ist­ván a Létesítmény és Snort Kht [...]
49. 1991-05-16 / 113. szám
[...] gyermeke­kért így hangzik a tan­testület kérése s remélhető­en megértő fogadtatásra ta­lál [...] mindehhez a Nógrád Volán Kenyeres István a salgó­tarjáni polgármesteri hiva­tal műszaki [...]
50. 1998-01-10-11 / 8. szám
[...] 1 íla Röviden Az államfő kérése Göncz Árpád tárgyilagosságot kért a [...] lennének jogosultak mondta el Kakuszi István helyettes államtitkár A NÉT munkavállalói [...]