49 találat (0,572 másodperc)

Találatok

1. 1922-05-27 / 744. szám
[...] izgalmat okoztak de Buda szerencséjére Bozóky Árpádban olyan pártatlanul igazságos elnököt [...] II Nemzeti Polgári Párt Arányi István III Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt Csefkó István IV Keresztény Szociális Párt Flanyek [...] több bizalmi férfia Az ülést Bozóky Ádám választási elnök vezette elismerésre [...]
2. 1925-04-25 / 828. szám
[...] Márton dr Molnár Dénes Vukovics István Vig Lajos Szarka István dr Engel István Günther Béla Fazekas Konrád Wittich [...] Sándor Sármezey Endre Csóka Lajos Bozóky Ádám dr Divényi Károly dr [...] János Mosdóssy László özv Háry Istvánná Rosenauer Lajos Scheitauer István Vajda Frigyes Bunz lauer Jenő [...]
3. 1922-05-05 / 740. szám
[...] is A lista éién Székely István nyugalm állam­titkár áll és az [...] budai választókerület választási elnökévé dr Bozóky Ádámot válasz­totta meg a székesfőváros [...] Weinek József dr ügyvéd alelnök Bozóky Endre középisk igazgató gondnok Péter [...] János tanító A választás után Bo­zóky Endre dr alelnök intézett buz­dító [...]
4. 1920-06-26 / 654. szám
[...] Gyula dr Oremus Ödön Csefkó István Graef János Kalocsay Kálmán Újlakon [...] levő párt ügyeit egyelőre Pfeiffer István társ­elnök vezeti és igyekszik meg­menteni [...] 5 Sagmüller József 6 Pfeiffer István 7 Zboray Gyula 8 Schlosser [...] Géza Stadler Nándor Ormos Vil­mosáé Bozóky Lajos és Eördögh Ákos Hivatalos [...]
5. 1920-06-26 / 654. szám
[...] hogy a iestvérharc elkerültessék Hoszú István lakásán és Ca sinoban folytak [...] dr Papp Vilmos 23 Poser István 24 Dániel István 25 Dr Bednarz Róbert 26 [...] túlról el kell helyezni Haller Istvánt és a Virter pártnak azt [...] 10 Papanek Ernő 11 Dr Bozóky Ádám 12 Kertész K Róbert
6. 1922-06-10 / 746. szám
[...] választási bizottság érdemes el­nöke dr Bozóky Ádám volt aki ember feletti [...] Hornyánszky Ernő Kolber Dezső Medgyaszay István Jászay Jenő Lampel Vilmos dr Hercgloz István Simonsits Lajos dr Barta Aurél [...] hirdette ki az elnök dr Bozóky Ádám Az egyes pártok bizalmiférfiai [...]
7. 1929-07-07 / 962. szám
[...] utazott on­nan csak a Szent István napi ün­nepre érkezik vissza néhány [...] át új hiva­talának vezetését BARCZY ISTVÁN dr v minisz­tert ny főpolgármestert [...] budai közélet egyik kiváló reprezentánsát Bozóky Ádám dr ügyvéd törvényhatósági bizottsági [...] mér­tékben nyilvánult meg a részvét Bo­zóky Adámnak köztiszteletben álló személye iránt [...]
8. 1927-05-14 / 880. szám
[...] jobboldalon a magyar férfiszentek Szent Istvánnal az élükön míg a bal­oldalon [...] Beer Irtván Bodó Sándorné dr Bozóky Adám és neje Bozóky Ákos Bozay Ödönné dr Csíki [...] neczky Árpádné Eokermann Ma­riska Kolumbia Istvánná Meszlényi Sándor és neje Rozner István és Va gács István A felszentelés szertartása után a [...]
9. 1921-07-09 / 703. szám
[...] sport turista és skicipöklien SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...] Lajos köszönt meg Dr Juhász István Haller Ist­vánt köszöntötte fel és dr Ernst [...] résztvettek Legeza Pál nemz képv Bozóky Adám Dévényi Károly és Fercsek [...] a rendezés elő­munkálatait Pénztáros Kőszegi Ist­ván gazda Pólya Lajos ellenőr Tiry [...]
10. 1921-02-19 / 684. szám
[...] alatti díszteremben Elnöki megnyitót dr Bozóky Ádám elnöki zárszót Molnár László [...] melett énekszámokat ad elő Haller István volt miniszter beszédét Rohrmann István tréfái követik Miénk a jövő [...] I Hs R I SZENT ISTVÁN V ENDEGLO I ALAGUT UTCA [...]
11. 1928-10-07 / 924. szám
[...] József Andréka Károly Becsey Antal Bozóky Ádám Böhm Gusztáv Baránszky Gyula [...] Halász Elemér Halva Sándor Hamvassy István Hank József Han kó Elemér Havas István Holub Jenő Horváth Károly Holub [...] Mi­hály Hódy Imre Hoór Tempis Ist­ván Horvátli István B Horváth Já­nos Horváth Gyula [...]
12. 1923-02-18 / 769. szám
[...] Károly Pakányi János Pa lágyi István dr Serényi Jenő Pri varz István Balogh László Szebeny Miklós és [...] dr Lechner Jenőt j Medgyaszay István Neuschloss Kor j nélt és [...] ké­szíti elő és legutóbb Kuszkó István ügy­vezető igazgató vezetésével e célból [...] előterjesztett javaslata alapján Ugyanekkor dr Bozóky Ádám a 120 j tanoncot [...]
13. 1920-03-06 / 639. szám
[...] zajlott le Jelen volt Schneller István dr prorektor elnök Menyhért Gáspár [...] tartalmas felköszöntőt mondottak dr Juhász István dr Bozóky Árpád Petneházy Lajos Kabakovits Rezső [...] meg Nevezetessé tette ezt Haller István nagy­szabású beszéde amely mint egy [...] pénzintézet alapításá­ról és végül Máté István az 1 kér Iparos Kör [...]
14. 1923-01-28 / 766. szám
[...] u 30 Az ünnepi beszédet Bozóky Endre mondta a műsoron Petőfi [...] rendes tagok Hosszú Lajos Barabás István póttagok Tóth Lajos Nocker Ferenc [...] Dezső Nonn Imre póttagok Behringer István Élő Ferenc A III kerületben [...] sz bizottságnál rendes tagok Pfeiffer István Kovácshegyi Kálmán póttagok Peltz Antal [...]
15. 1923-03-11 / 772. szám
[...] Albert j Biscara Endre dr Bozóky Ádám dr Di j vényi [...] dr Frommer Zsig mond Gallina István Hammeri Sándor j dr Hennyey [...] évre Lukachich Ernő dr Oláh István Prost János A számvizsgáló bizottság [...] A főváros legutóbbi közgyűlésén Haller István jegyzett be indítványt a Hűvösvölgy [...]
16. 1921-01-22 / 680. szám
[...] Beck Mária Futó Gyula Déry István Gyöngyösy László Hegyi Ödön Istók [...] növénykerti bizottságba Alpár Ignác dr Bozóky Ádám dr Bot zenhardt János Hosszú István dr Ptatthy György és Perczel [...] A számadá­sokat felülvizsgáló bizottságbba Hosszú István Lampel Vilmos dr Platthy György [...]
17. 1921-07-09 / 703. szám
[...] Vigadó érdekében emelt szót keményen Bozóky Ádám dr és követelte hogy [...] koronát aminek újbóli beállítását sürgette Bozókyn kívül Joanovich Pál és dr [...] emlékeznünk Höfflinger Edéről a Szt István társulat művezetőjéről és kilenc gyer­mekéről [...]
18. 1921-02-05 / 681. szám
[...] Petrik is hogy azok Ferenczy István müvei Ez már azért sem [...] Józsefet ügyvezető elnökké 1 Tisza Istvánt jegyzővé Zöld Józsefet és Kronstein [...] Fábián helyett Flórián jelent meg Bozóky Ádám helyett Barothy jelent meg [...] Bodog és Patics Imre Haller István a jelenlegi politikai helyzettel kapcsolatos [...]
19. 1935-02-16 / 1188. szám
[...] 6 hétre Mátraházára utazott BIERBAUER ISTVÁN nagy érdeklő­dés mellett A római [...] Vikár Elemérné Báthory Györgyné Papp Ist­vánná dr Bozóky Ádámné Touteouy Tiborné Bányay Györgyné [...] dr Szövényi Lászlóné dr Flesch Istvánná Brézits Istvánné Beck Gézáné Kendoff [...] Vali Báthory Baba Bagaméry Joli Bo­zóky Magda Daubner Ibolya Szász Ka­talin [...]
20. 1926-04-11 / 851. szám
[...] Sztojanovich Pál dr Ásvátfalvi Nagy István Kozma Dezső Burckhardt Géza és [...] Jenő dr Berzeviczy Albert dr Bozóky Ádám dr Divé nyi Károly [...] Miklós Frommer Zsigmond dr Gallina István Hey­duck Ödön dr Kollár László [...] Krivoss Árpád Számvizsgáló bi­zottság Fuchs István Hegedűs Ist­ván Kornya Döme Ring Béla Szán­tó [...]
21. 1921-06-04 / 697. szám (698. szám)
[...] wein Károly Pintér Arnold dr Bozóky Adám dr és Zintl János [...] dr Vezsenyei Jenő dr Koszta István dr Bertl Emil Bittner János [...] zeviczy Kristóf Sauerwein Károly Strauss István Kamik Gyula Bar­tók Béla A [...] vacsorák Bem és Ulitf Szent ístván vendéglője i Aldgat utca 5 [...]
22. 1921-02-26 / 685. szám
[...] ügyi bizottság albizottságába beválasztat­tak dr Bozóky Ádám dr Fertsek Béla dr [...] Elek indítványai után felszólalt Haller István és az önmaga erejére utalt [...] vesz az egylet énekkara Hacke István karnagy vezetésé vei A különböző [...] után a jelenlevő költő Szatmáry István a közönség lelkes tapsára mély [...]
23. 1924-02-24 / 798. szám
[...] Hoiíenzer László Sógor József Tóth István Máté István elnök vezetésével nyújtotta át aki [...] uj templom eresztfeltételi ünnepe ahol Bozóky Géza zredes a világ összes [...] A rendezés fáradsá­gos munkáját Garami István Sá rossy Ferenc és Vértes [...] Vigalmi bizottság élén állanak Hévey István egyesületi elnök Lichtenstein Ferenc alelnök [...]
24. 1919-11-07 / 619. szám
[...] Gergely pápa szentté avatott szent István király fia volt és nevelője [...] kiküldettek Hoppe Rezső és Havas István az elemi isko­lákhoz Moussong Géza Szombat helyi György és Gergely István igazgatók Szekula Gyulát a földművelésügyi [...] Lövészmesterek Bersuder Ervin Bittner János Bozóky Ádám dE drawátsch Tivadar Horváth [...]
25. 1926-07-09 / 857. szám
[...] iiyvéd Bercsényi Antal igazgató Mikus István állampénztá­ros dr Fleischmann József ügyvéd [...] Varga Ottó a történelem tanára Bozóky Endre a matematika és fizika [...] 3 SÖRRE ULM LÁSZLÓ SZENT ISTVÁN éttermébe a Színkörrel szemben Pompás [...] reggeli 6 000 K Kuti István vendéglője az óbudai hajóállomásnál kedvelt [...]
26. 1931-12-24 / 1068. szám
[...] kor­mányzó elismerését fejezte ki HAVAS ISTVÁN a Batthyány utcai is­kola igazgatója [...] rendkívüli hatást gyakorolt a jelen­lévőkre BOZÓKY ADÁM dr aki a Vízivárost [...] tartózkodásra Abbaz ziába utazott OÉCZY ISTVÁNNAK az Országps Szi nészegyesület titkárának [...] és Kozma Jenő lesznek Bárczy Istvánt a kjub díszelnö­kének választják meg [...]
27. 1928-08-05 / 918. szám
[...] bankvezér volt az aki Bárczy István polgármesternek azt az ajánlatot tette [...] Anna bált tud­valevőleg báró Wesselényi István rendezte A bál teljesen zártkörű [...] üdvözölje A rendezőség élén Mikus István állampénztári tanácsos dr Bernhardt Andor [...] Hrabovszky József főmérnök igazgató dr Bozóky Ádám ügyvéd és városi biz [...]
28. 1933-12-08 / 1149. szám
[...] Ár­pád hitoktató lelkész Sal lay István kórházi lelkész Ha y p [...] án éjjel elhunyt Veje volt Bozóky Adám dr aki a múlt [...] örffy Imre Payr Hugó Rubinek István Scheuer Róbert Scitovsziky Bélia Temple [...] Kál­mán Kárpáthy Ernő dr Kolumbán Ist­ván Kempelen Ágost Kissi Menyhért dr [...]
29. 1924-02-24 / 798. szám
[...] hozva Dugovics Viktor és Gajáry István Izzó ho mohon cimü drámáját [...] hatósági intézkedése­ket ismertette Özv Kovács István­ná felszólalása után a közgyűlés köszönetét [...] Mom mer Gyula és dr Bozóky Adám toasztjai mellett kedélyes hangu­latban [...]
30. 1935-03-21 / 1191. szám
[...] Imre igazgató vitéz Árvátfalvy Nagy István dr ügyvéd a HONSz elnöke [...] Szilágyi Ferenc Orova Zsigmond Pores István vitéz Szemlaky György Szántav András [...] tag Vaálv Schnassel Ferenc Puskás István Városi központ IV Városház utca [...] Meskó Zoltán v orszgy képv Bozóky Lajos dr magántisztv Kalmár Mihály [...]
31. 1921-01-15 / 679. szám
[...] egyházi elnök megnyitót és Magyar István dr curiai biró világi elnök [...] a Tabáni Szeretet hölgy­bizottsága Spur Istvánná elnöknő Cristo folleti Lajosné Nagy [...] a Lánchidig járt a közúti Bozóky dr is nézi az óráját [...] számú közönség Beszélt még Haller István röviden és a legközelebbi összejövetelkor [...]
32. 1930-10-19 / 1011. szám
[...] Társaság tagja és a Szent Istvan rend lovagkeresztese mara­dandó és becsült [...] Budai Vigadó éttermében és Juhász István dr ügyvéd köszön­tötte őt elsőnek [...] igazgató Dauner József káplán Érczhegyi István számv főtanácsos Kabalcovits Rezső váorsbíró [...] Tiszti Lajos dr Gorka Gyula Bozóky Ádám dr Bárczy Bol rizsár [...]
33. 1938-12-08 / 49. szám
[...] tataroz kedvező fizetési feltételekkel HORYÁTH ISTVÁN Ingatlanforgalom Budán A december 31 [...] 000 P Vevő vitéz Gorondy István Zuhatag üt 11 a sz [...] telek 9373 P Vevő Ögerőfy István Győrök u 24 sz 111 [...] Dénes Éva Wildho fer Gréti Bozóky Paula Párkány Erna Wágner Magda [...]
34. 1936-12-03 / 1239. szám
[...] Árpádról 1 3 része dr Bozóky Jenőre II Kacsa utca 23 [...] pengőért Dr Sárkány Mórról Vince István és nejére III Vérhálom utca [...] Telefon 1 522 6 Reicher István leslek vegvtlszlitA 11 Tégla ntca [...] üveg éa porcellán üzlet Balaton István II Marglt körut 38 o [...]
35. 1932-03-24 / 1077. szám
[...] a Budai Polgárok gróf Széchenyi István Asztaltársasága Nyulászi János dr és [...] rendezi az asztaltársa­ság amikor Hatala István az Északame­rikai Egyesült Államok követségének [...] a Budai Zeneakadémia tanára táro­gatón Bozóky Magda énekművésznő Tilr kössy Antal [...] tenniszverseny győzteseit s különösen Tandary Istvánt a sakkosztály elnökét az egykori [...]
36. 1921-03-26 / 688. szám
[...] sirjához Dr Sar­kozy Sándorné szül Bozóky Erzsébet márc 21 én 23 [...] szerkesztőségében Bem és Ulm Szent István vendéglője I Alagut u 5 [...]
37. 1927-10-29 / 892. szám
[...] Borvendég Ferenc ta­nácsnok Világítási Sigray István mérnök Közélelmezési Hrabov szky József [...] Győző építész Társadalmi és propaganda Bozóky Ádám ügyvéd A jánoshegyi kilátótorony [...] és hallgatta meg figyelemmel Máté István törvh biz tag előadását az [...] tábora A sírnál Weigand Wégh István mondott megindító búcsúbeszédet s a [...]
38. 1920-06-26 / 654. szám
[...] dr Baranski Gyula és dr Bozóky Ádám ügyvédek Bauer Ernő min [...] Légmán Imre miísz főtanácsos Petz István táblabiró dr Raics Dusán ügyvéd [...]
39. 1929-10-06 / 970. szám
[...] József cukrász rendes tag Samu István szabó pót­tag A II kerületben Rose Hen­rik dr ügyvéd elnök Bozóky Ádám dr ügyvéd elnökhelyettes rendes [...] Günther Béla keres­kedő póttag Frey István szerelő póttag Holzbauer Róbert kereskedő [...]
40. 1934-10-13 / 1178. szám
[...] ferencesek pa­saréti új templomát BETHLEN ISTVÁN grófot a volt mi­niszterelnököt ünnepelte [...] P Veremund egy­házi elnök es Bozóky Kálmán ny min tanácsos alelnök [...] csütörtök 6 8 Szol lossy István Angol nyelv özv Décliy Mórné [...] 6 án este vitéz Máté Ist­ván vendéglőjének különtermében Miko­la Géza dr [...]
41. 1932-03-12 / 1076. szám
[...] Fclszólalak még Oszoly Kálmán Máthé István és Tóth Gábor bizottsági tagok [...] dr Wéber Sándor dr Kovácsházy István Halva Sándor és Rebnydk István beszédeikben melegen ünnepelték Szom­bathy Kálmán [...] Az ezt követő hangverseny műsoron Bozóky Magda a Városi Színház énekmüvésznője [...] Józsefné Petényi Anna és Balázs István e hó 6 án a [...]
42. 1928-12-16 / 933. szám
[...] Ferenc József kórház rendelő főorvosává Bozóky Ádám ügyvéd és városi biz [...] Mettelka Fri­gyes királyi tanácsos Sterez István titkár s az agilis rendezői [...] jeles Flittner Rózsi dr Paulovits István és Plonffv Zoltán akik valamennyien [...]
43. 1929-02-10 / 941. szám
[...] holott csak egymillióval számol Bethlen István miniszterelnök bizonyára nem azért keres [...] ez a csend megszűnt mert Bozóky Ádám dr erélyes hangon köve­telte [...]
44. 1921-11-27 / 717. szám
[...] Gallauner Károly Burcsek János dr Bozoky Kálmán dr Breijjer Lajos és [...] népes ülést tartott Eper jessy István dr titkár beszámolt arról hogy [...] villanylám­pát állított fel Dr Eperjessy István felhívta a jelenlevő tagok figyelmét [...] a helyüket a többiek Neibrauel István Pávits Béla Knap Lőrinc Horváth [...]
45. 1932-09-11 / 1094. szám
[...] között ott van Gschwindt Ernő Bozóky Ádám és Eperjessy István Irántuk való kegyeletének felállással adta [...]
46. 1932-01-23 / 1071. szám
[...] öt egységespárti országgyűlési képviselője Bárczy István Bódy Tivadar és Harrer Ferenc [...] Áldássy Andaházy Andorífy Biscara 15 Bozóky család Bruckner Balázsy Birkhoffer Dégen [...] 22 9 99 Gyász Strausz István orszgy képviselőt súlyos gyász érté [...]
47. 1936-09-14 / 1228. szám
[...] melynek magánszólamait Szabó Ilonka Laczó István és Mezey Zsigmond énekelték Offertóriumkor [...] Guidónak A krisztinavárosi plébániatemplomban bozóki Bozóky Dénes a Pesti Magyar Kereskedelmi [...] egy naphegyutcai sarokbérpalotát Dr Eörsi Istvánná Szemző Katalin kérelmére az I [...]
48. 1937-01-07 / 1. szám
[...] felvett tagok sorából Bor­dán Gyula Bozóky Ádám dr Cicatricis János Csáky [...] Pál Thordai Lajos dr Oláh István dr és Vezér Károly dr [...]
49. 1931-03-28 / 1036. szám
[...] a kitűnő előadó­kat Végül Sonkoly István hegedű művész a Budai Zeneakadémia [...] Fa 7 húszát szavalta cl Bozóky Kálmán dr min tan az [...]