Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-03-26 / 688. szám

2 BUDAI NAPLÓ Elismerést arattak a Tabáni Énekkar Egyesület és a Szabadpolgári Kör böjti kulturestélyei. Hat héten át minden ked­den rendeztek egyet. Minden héten más illusztris szónok mondott beszédet: dr. Baransky Gyula, P. Haas Brokárd, Hévey Gyula, dr. Krüger Aladár, Némethy Ernő és Szigeti János. Többször szerepelt a női és a vegyeskar Calligarís Ferenc kar­naggyal, aki egyúttal az énekszámokat is kisérte zongorán. Őszinte meleg sikerrel szerepelt a nagytehelségü Szobichard Mici, aki irredenta és Kontor-dalokat adott elő, bájos kedvességgel. Szép eredményekkel szerepeltek énekszámokkal: Gábor Teréz, Weninger Károly, Höfle Mátyás, Calligaris Angela, Pimperl Paula és Margit. Hatá­sos szavalatokkal: Calligaris Ferencné, Ekamp Nándor, zongoraszámmal Szikossy Gizella és Kontor Erzsiké. A II. kér. Iparoskor vasárnap tartott köz­gyűlésén a tagsági dijakat 40 koronára emelték. Farkas Eleket társelnöknek válasz­tották és jóváhagyták a múlt évi szám­adásokat. Uj ének egyesület a városmajori rk. egyházközség énekkara, mely most márciusban alakult át „Budai Szent Cecilia Chorus Egyesület“-té, nagysikerű böjti hangversenyt ren­dezett március 20-án a budai Kath. Kör dísztermében. A kar által elő­adott klassikus egyházi énekek mély hatást váltottak ki a nagy­számú hallgatóságból, ami Pöschl Vilmos karnagy önzetlen és kitartó munkájának eredményei. Würtzler Béla hegedűművész játékával emelte az est fényét. Az ünnepi szónok Gunda Jenő képviselő volt, aki az uj Magyarország megalkotásának feltételeit fejtegette. A tiszta jöve­delmet, az épitendő városmajori Szent Szív templom orgona alap­jára fordítja a Szent Cecilia Chorus Egyesület. Az aggok menhelyén az Irgalom­házban nagy ünnep volt, melyet a pápai nuncius nagy érdeklődéssel és részvéttel nézte végig. Misét is celebrált Sagmiiller és Pongrác plébá­nosok segédletével. A fogadáson jelenvoltak : dr. Forgács János szá­zados lelkész, főreál isk. tanár, Plyvaczyk és dr. Schaub szalézi atyák, Uhlázik az irgalomház lelké­sze és Óbuda polgárságának szine- java. A nuncius nagy megelégedését fejezte ki és végén pápai áldást osztott. B05T0N­ATEREM A BUDAI VIGADÓBAN Szabó József oki. tánctanár vezetése mellett husvétkor uj tánc­tanfolyam nyílik meg kezdők és hala­dók számára. Beiratások naponta 5 órától 7 óráig. Budai cipői E HÉTEN olcsó húsvéti árak 1 pár női fehér vászoncipő, bőrtalp és bőrsarok v. fasarok, eze­lőtt 780 K, most ................... 550 K 1 pár női chevreau félcipő, rámán varrott, ezelőtt 1450 K, most 1100 K 1 pár férfi fűzős szövet szár, rámán varrott, ezelőtt 1395 K, most 1150 K Méretosztályunkban a legfinomabb divatcipők valutánk javulása foly­tán 15 százalékkal olcsóbbak. Gerő Adolf Fia Budapest, IV, Kossuth Lajos-utca 4. Cipőgyár: 1. kér., Bercsényi-utca 19. Évi rendes közgyűlésére március hó 31-én este 6 órára hivta meg a Budai Katholikus Kör tagjait gróf Apponyi Albert elnök. A tárgy- sorozat némely pontjának fontos­ságára való tekintettel kéri, hogy a tagok feltétlenül jelenjenek meg. Budai Apollo jövő heti műsora szenzációs lesz. Hétfőtől szerdáig Szép Ilonka kerül előadásra, amelynek meseszépségü felvé­telei Budavárában készültek. A szerepek a legjobb kezekben vannak. Elég e néhány nevet felemlíteni: Hollay Camilla, Thury Elemér, Kürthy és Mészáros. Műsoron van még Fanny Elszler egy tánckirálynö élete. Csütörtöktől vasárnapig Priscilla szerelme, Siciliai kastély és Eljegyzés a vízben. Il-ik gép- és gyorsíró tanfolyamot kezd Move hölgyek részére április 1-én a budai „Kozma“ intézetben II., Iskola-u. 27., mely állami bizo­nyítvány kiadásával végződik. A tandíj 600 korona, mely havi 200 koronás részletekben fizetendő. Jelentkezni Moveban Podmanicky- utca 45. sz. alatt naponta a déli órákban. A Budai Színkört husvét vasárnapján nyitja meg Sebestyén Géza kitűnő társu­lata, mely még a Várszínházban is szép eredményt ért el. Délután a Farsang tündére, este Lili bárónő, mint budai premier kerülnek színre, ezt hétfőn este is megismétlik, amikor délután a Vig özvegy megy. — A Várszínházban azért szintén lesz előadás. Vasárnap és hétfőn szintén premier: Bűn és bünhödés, Doztojevszky nagysatásu drámája. A lépcsöházban lakik a Csalogány-u. 37. számú házban egész télen át Fork Károly szabó, aki a Pápay Lajos szabócég üzlet­vezetője. Bútora a kapu alatt és a lépeső- házban áll, őmaga nejével és piczi gyer­mekével a ház lakóinak szívességéből húzódik meg hol itt, hol ott és néha alig van hely, ahol ebédjét megfőzhesse. A Lakáshivatal kilakoltatta abból a lakásból, ahol albérlő volt és most iparostársait kéri, hogy aki lakást tud számára, tudassa vele. A satnya gyermekek számára csak egy intézete van már hazánknak,* amely az ilyen gyermekek gyógy­pedagógiai nevelésével speciálisan foglalkozik, ez is Budán van, az Alkotás-utca végén. Három volt, amelyek közül egy cseh, másik román megszállás alá került, emiatt a budai tulkultivált, a jelentkezőket nem bírja mind felvenni. Valami­kor magánjellegű volt az intézet, 1897. szeptember 1-én államosítot­ták, 1910-ben, majd 1912-ben na- gyobbitofták és fejlődésének, ter­jeszkedésének lehetőségei megvan­nak. Az intézet élén 23 éve Berkes János igazgató áll, aki nagy szak­értelemmel párosult emberszeretet- tei végzi áldásos tevékenységét. Az intézetben 48 fiú és 34 lány növendék van és a tantestület 9 férfi és 1 nő tanerőből áll. Hat éven át igyekszik az intézet növendékei­vel elsajátíttatni azt, amit kint a négy elemiben végeznek. Az Írást és olvasást nagyobbrészt meg is tanulják csupán a számolásban igen gyengék, mert itt már inkább kell az észnek dolgozni. Hét és tiz évesek kerttlnek be, részint a szülők fize­tik, részint az állam. A leányok kézimunkákra is taníttatnak. Tizen­hat éves korukban a foglalkoztatók­ba kerülnek, amely ez intézetben még uj, de nem kísérlet, hisz kül­földön rég jól bevált, ezt megelőzi két évi elméleti kiképzés. Persze az egész vonalon külön szaktudású erők működnek, akiknek különle­ges gyógypedagógiai képesítésük van. Itt ügyességük, hajlamuk sze­rint ipari munkára, kertészetre ta­níttatnak, egyesek házi munkára alkalmaztatnak. Figyelve őket, a belső egyensúly hiányát a legtöbb esetben a külső is incorporálja. Ideges, révedező tekintet, egyked­vűség, vagy oknélküli komorság, jókedvüség, egyoldalúság, bárgyu- ság. A felvételnél először a gyer­mek kiléte jön számításba, hol oly­kor fontos, hogy hányadik szülött és hogy törvényes-e vagy nem, majd a gyermek testalkata, ideg és egyébb testi betegségei, a koponya alakja, mozgási képesség, ivari fej­lettség, kretin (vagy mangoloid) ti- pusu-e, mutatkoznak-e eklampsziás vagy epilepsziás görcsök. Harmad­szor a szellemi életnek vázolása: apathikus vagy élénk és izgulékony hangulatu-e, ismeri-e környezetét, etetni kell-e, tudja-e kielégitőleg végezni testi szükségleteit, szeret-e játszani és tud-e valamivel huza­mosabban foglalkozni, milyen az értelme, felfogó képessége, hogy beszél, van-e fogalma az egyes dolgokról, tárgyakról, alaptermé­szete jó vagy rossz-e, hajlamos-e tiltott cselekményekre, nemi érett­sége. Negyedszer kutatják a fogyat­kozások okait, amely veleszületett, vagy szerzett baj. A fogyatkozást legtöbbször előidézik: a szülők vérrokonsága, szülők, vérrokonok elme vagy idegbetegségei, elme- gyengeségi esetek a családban, si­ketnémaság, öngyilkosságok, krimi­nalitás, alkoholizmus, gümőkor, lues, koraszülöttség, nehéz szülött, sfcüléskori tetszhalott, meningitis, gyermekkori fertőző bántalmak agyi tünetekkel, sérülések és egyebek. A gyógypedagógia nevelőintézetben a gyermek speciális gyógypedagó­gia oktatásban vagy fogyatkozásait illetőleg orvosi kezelésben részesül és csakis képezhető gyengeelmé- jüek vétetnek fel. Nagy mentési munka folyik itt hangya szorgalom­mal, amelynek eredménye oly so­káig várakoztat és néha oly kevés­ben jelentkezik. Szánandó mosoly- lyal távoztam körükből s mögöttem a kapus kétszer rázárta a kaput, mert vigyázni kell reájuk nagyon. dr. Szentgyörgyi Árpád. Vogl Imre tánciskolájában II., Medve­utca 6. április 10-én uj tánckurzus kez­dődik. Jánoshegyi kilátótorony alatt levő vendég­lőt 3 évre ismét az eddigi bérlő Éber János kapta meg. A városházán értékelik, hogy a bérlő szerződéses kötelezettségei­nek mindenkor eleget tett és ezért nyerte újból a bérletet. Gyász. Laumann volt II, kér. városbiró és törvényhatósági biz. tag, 65 éves korá­ban hosszas betegség után szívbajban márc. 14-én meghalt. Az elhunyt régi patríciusa volt Budának és elhunytat számos jótékonysági és kulturális egye­sület és nagyszámú rokonság gyászolja. Temetése márc. 16-án volt a farkasréti temetőben, a hol a Budai Dalárda is részt vett melynek 46 évig volt az elhunyt kiváló tagja pénztárosa és gazdája. — Wohl György székesfővárosi műszaki tanácsos aki a II. kerület mérnöki hivatalát vezette hosszú éveken át, március 15-én, életé­nek 58-ik, házasságának 20-ik évében el­hunyt. 17-én délután temették a farkas­réti temető halottasházából. Gyászoló nagy közönség kisérte a sirjához. — Dr. Sar­kozy Sándorné szül. Bozóky Erzsébet márc. 21-én 23 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. Magával vitte férje boldog­ságát, 5 hónapos kis fia meleg szeretetét s a szülők megtört reménységét. A far­kasréti temetőben hántolták örök nyug­vóra általános részvét mellett. Otthoni munkát kap perfekt gyorsirónő, délután 4—5-ig diktálva, jelentkezni lehet a lap szerkesztőségében. Bem és Ulm Szent István vendéglője I, Alagut-u. 5. ÉTLAP: Hétfőn: sertés oldalas, Csütörtökön : disznótor, Pénteken : balatoni hal-est. Változatos magyar konyha. Fajborok. SCHMIDHOFER VILMOS Pilseni sörcsarnok „A HÁROM VERÉBÉHEZ II. KÉR., FŐ-U. 8. SZ. ÉTLAP: Kedden: Lacipecsenye, Mindennap fiatal hízott ökörhusból frissen sült rostélyos és ramsztek FIUME SZÁLLÓ (II. kér., Lánchid-utca ÍZ) FEHÉR FERENC ÉTTERME Igazi magyar otthon. Esténkint szabadkai Hasi Kálmán, a bácskaiak dédelgetett cigányprímása teljes zenekarával muzsikál. ÉTLAP: Kedden: rostonsült sertés oldalas, erdélyi flecken 30 korona, Pénteken: szalonnás csuka-pörkölt. 1 liter rizling 40 korona 1 „ Ringató 70 Graf János vendéglője a Zöld hordó-hoz II, Hattyu-utca 14. Kitűnő magyar házi konyha, elsőrangú magyar borók. A legjobb sör. Disznó­toros vacsorák. Cigányzene. SCHREIL GYŐZŐ ALBECKER VENDÉGLŐ I, Kereszt-tér 4. szám. *Erzsébet-hid közelében. ÉTLAP: Naponkint: halászlé vacsora. Kedden és pénteken: halkülönlegességek. Házilag szüretelt borok. Családias kiszolgálás. HOFFMANN JÁNOS éttermei a Yen diófához I, Pálya-utca 3. Telefon : 25 Az elite társaság találkozó helye N a p o n ta cigányzene MAYER PÁL Pálfíy étterem II., PÁLFFY^TÉR 4. Naponta nagy választékos étlap. Elsőrangú italok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom