Budai Napló, 1936 (34. évfolyam, 1209-1243. szám)

1936-09-14 / 1228. szám

1936 szeptember 14. Budai Napló 3 A Budai Napló előfizetési ára ... 24 pengő. Ügyes szám ára......................... .... . 40 fillér, Hird etés ára millimétersoronkint. POSTACSEKK A HÁTRALÉKOS ELŐ­FIZETÉSEK BEKÜLDÉSÉRE. Hátralékban levő előfizetőink mai lappéldányához postacsek- kßt mellékeltünk, avval a kéréssel, hogy előfize­tési hátralékaikat mielőbb adják postára, nehogy a lap küldésében fennakadás álljon be. Ady emléke egy budai kávéházban Nemrégiben megható kis háziünnepség volt az egyik budai kávéházban. Kis társaság ült össze; a Délivasút-kávéházban, hogy pár pillanatra visz- szagondoljon arra a húsz év előtti törzsvendégre, aki nem akart a „szürkék hegedőse“ lenni. Össze­ültek, akik tisztelik, akiket barátainak mondott, akikkel együtt ült valamikor ebben a kávéházban. Az őszhajú Donreich néni, akit mindig meg­várt és megkeresett, hogy köszöntse, az őszhajú Donreich néni táblát tétetett a falra, a költő ál-! landó asztala fölé. Egyszerű, festetten kis táblát. „Ady Endre — 1910—1916.“ A költő „úrfi.“ szerette Donreich nénit, legelső sorban azért, mert hasonlított az édesanyjára. Köszöntőt is mondtak a tábla előtt; az öreg Tóni bácsi mondta, borosüveggel a kezében. Tóni, a főúr hosszan elgondolkozott. Szeretett vele el- mulatozni a nagy álmodó. Akik összejöttek, nem hagyják magukat. Min­denki mesél valamit az emlékeiből. Itt, a Délivasút-kávéházban ismerkedett meg egyik szerelmével, a kis Lujzával is. Tetszett neki, mert sötétfekete haja volt, kék szeme és kreol bőre. Ady sokszor megvárta a hajnali három órát, hogy hazakísérhesse. Sok emlék rajzik fel a kávéházban, a régi vendégek mind tudnak valami történetet, őriznek kedves emlékeket Ady Bandiról, aki itt nem költő volt, hanem csak vendég, egyszerű kávéházi1 fo­gyasztó. De olyan fogyasztó, akit itt mindenki szeretett. A kávéház kedvence volt. Rekviem Izabella királyi hercegasszony em­lékére a Mátyás-templomban. Gyönyörű és meg­ható engesztelő rekviem volt a budavári koronázó főtemplomban néhai Izabella királyi hercegasszony halálának évfordulóján. Az elhúnyt királyi her­cegasszony szarkofágja itt van elhelyezve, a temp­lom kriptájában. Izabella királyi hercegnő volt az, aki a magyar motívumokkal díszített kézimunkák­kal új világpiacot nyitott a magyarságban szuny- nyadó ősi tehetségek előtt. Ezért lehetett olyan kedves és a hálaérzettől bensőséges az engesztelő szentmiseáldozat, amelyet Kátay Béla dr., a temp­lom plébánosa celebrált Sugár Viktor karnagy orgonakíséretével. A gyászszertartáson megjelen­tek a királyi hercegi család tagjai, az udvar kép­viselői és még számos más előkelőség, hogy hála­telt szívvel áldozzon Izabella királyi hercegasszony nemes emlékének. Horony-Pálfy Aurél főjegyző átvette a főpol­gármesteri hivatal vezetését. Horony-Pálfy Aurél legutóbb Rosta János tanácsnok mellett a köz- élelmezési ügyosztály helyettes vezetője volt. Ügy itt, mint megelőzőleg az elnöki ügyosztályban, rendkívüli rátermettségről tett bizonyságot. Űj be­osztására különösen alkalmassá teszi a népszerű főjegyzőt kiváló felkészültsége és lekötelezőén kedves egyénisége. A közélelmezési ügyosztályban Horony-Pálfy főjegyző helyét Flaxmayer József tanácsjegyző vette át, ugyancsak teljes ügyosztály­vezető-helyettesi hatáskörrel. Csanády Gusztáv fő­jegyző, a főpolgármesteri hivatal eddigi vezetője szabadságának lejárta után visszakerül a város­házára, ugyancsak ügyosztályvezető-helyettesi ha­táskörrel. Nemzetközi champion és derby ebkiállltás a Nemzeti lovardában. A minden év őszén megtartani szokott nemzetközi champion és derby ebkiállítást szeptember 13-án rendezte a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületei Mint mindig, most is igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a kiállítás iránt és szép számmal érkeztek a nevezések, úgy Budapestről, mint külföldről. Számos szép tiszteletdíj állt az egyesület rendelkezésére, mellyel a díjnyertes kutyákat jutal­mazták. A kiállított ebek bírálatait a Nemzetközi Szövetség által elismert hazai és külföldi bírók vé­gezték. Kisboldogasszony ünnepén a budavári Koro­názó . főtemplom ének- és zenekara a délelőtti misén Schubert D-dur miséjét adta elő, melynek magánszólamait Szabó Ilonka, Laczó István és Mezey Zsigmond énekelték. Offertóriumkor An- talffy Vilmos Ave Máriáját Turcsik Gizella éne­kelte. Befejezésül Erkel Himnuszát adták elő.- Több autóbuszt vasárnap délben a Várba. (Panaszos levél.) Igen tisztelt Szerkesztő Ür, vasárnap délben felmentem a Várba, hogy meg­nézzem az őrségváltás gyönyörű parádéját. Sok­ezren voltunk ott, mint mindig és amikor a fe­lejthetetlen látványosság bevégződött, nem akar­tunk gyalog távozni, elhatároztuk, hogy autó­buszra ülünk. Elmentünk a dísztéri autóbusz­megállóhoz, ahol már egész tömeg ember várako­zott. A kocsi azonban nem jött. Jó tíz percig kel­lett vámunk, akkor aztán végre megérkezett az autóbusz — zsúfolva. Még a lépcsőn is álltak em­berek. Kérdem: hol itt az üzleti szellemi Miért nem használja fel a Beszkárt a Várnak ezt a nagy forgalmát arra, hogy ilyenkor több 16-os kocsit állítson be? Miért kell rengeteg embernek szidnia az Autóbuszüzemet minden vasárnap délben, fenn a Várban? A kérdésre feleletet szeretnék kapni. Tisztelettel: Több haragos budai polgár. Házasság. Fényes esküvő volt, a Jézus szívé­ről elnevezett Városmajori plébánia templombah, szeptember 7-én Szentkirályszabadjai Márffy Albin dr. nyug. min. tanácsos, az államtudományi in­tézet igazgatója és neje, néhai szentkirály szabad­jai Márffy Irén fia, ifj. Márffy Albin dr. pénz­ügyi fogalmazó-gyakornok vezette oltárhoz Schwar­zer Josef és neje, Teichmann Pauline (Michelau, Németország) leányát, Máriát. Tanuk voltak: a menyasszony részéről Richthofen Oswald, a buda­pesti német bír. követség attaséja, a vőlegény ré­széről Márffy Ede dr. egyetemi nyilvános rendes tanár. Nagy Margitka, Nagy Dezső leánya a múlt héten esküdött örök hűséget a Szilágyi Dezső-téri református templomban Lendvay Guidónak. A krisztinavárosi plébániatemplomban bozóki Bozóky Dénes, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztviselője oltárhoz vezette Senyey Babát. Tanuk voltak: a vőlegény részéről dr. Stein Emü kormány­főtanácsos, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, a menyasszony részéről Homon- nay Tivadar országgyűlési képviselő. Michnay Erzsébet és ifj. Papánek Ernő mér­nök 12-én tartották esküvőjüket a városmajor> plébániatemplomban. (Minden külön értesítés helyett.) Kund Atala, néhai Kund Béla, a Kassa-Oder- bergi Vasút volt mérnöke és felesége, Bamaky Irén leánya és dr. Gronovszky Iván nemzeti mú­zeumi segédőr, dr. Gronovszky Jenő MÁV-tanácsos és felesége Posgay Margit polgári iskolai tanárnő fia szeptember 12-én, szombaton este 7 órakor tar­tották esküvőjüket a kelenföldi evangélikus temp­lomban. Balassáné Dömjén Teréz “c»r.°u!;r»Tetetii Megbeszélés: d. e. 9—11-ig és d. u. 3—6-g. Telelőn: 1-548-60 Mit olvassak? Erre vonatkozólag a legújabb és legjobb könyv dr. Sebestyén Sándor székesfővárosi felsőbb zeneiskolai tanára módszertana, amit a gor­donkajáték technikájának az elemzéséről írt. Rózsa­völgyi kiadás. Októberben a Margithíd kiszélesített részére terelik a forgalmat. A Margithíd kiszélesítésének munkája kitűnő tempóban halad előre. A sziget­től a budai partig terjedő részén most fektették fel a vasbeton járófelületet, erre aszfaltréteg, szigetelőlemez jön, majd 5 centiméter vastag védő­beton, azután fakocka. Mihelyt ezt befejezik, erre a sávra ráterelik a forgalmat, már októberben megindul rajta a gyalogos és jármüközlelcedés. Ezzel egyidejűén történik meg a budai feljáró ki- szélesítése. A déli villamos sínpárt áthelyezik az új hídrészre. A középső hídsávot lezárják és ott épí-. tik az új villamosvágányt, mégpedig az északi vágánypárt. Lesz idő, amikor három villamos vá­gánypár fut a hídon. Ezzel egyidőben készül a kocsiútburkolat. Mindig rendelkezésre fog állni a forgalomnak a hídon valamivel nagyobb terület, mint ma. A szigeti pérront utoljára készítik" ét) amikor már a híd valamennyi egyéb munkáját be­fejezték. Gyűlés a rokkantsegélyek emelése érdekében. A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíjegylet tagjai sérelmeik és panaszaik megbeszélése végett 1936. évi szeptember hó 13-án, vasárnap délután fél 3 órakor a Budai Katolikus Kör I. emeleti helyiségében, II, Pálffy-tér 4. szám alatt értekezletet tartottak. Az ér­tekezlet főtárgya a rokkantsegélyek felemelése iránti javaslat volt. Tarján — Budán. Mióta Tarján megvetette a lábát a budai Lukács-fürdőben)lényegesen hozzá­járult Buda, de különösen Óbuda színvonalának emeléséhez. A Lukács-fürdőben gyönyörű terrasz épült csukható-nyitható tetővel, úgyhogy a leg­nagyobb zivatar esetén is a közönség nyugodtan vacsorázhat tovább a helyén. A nyáron tavat épí­tettek a parkban és a tó elé kerül most az új, finom kis étterem, amely kb. szeptember közepén nyílik meg. Szándékosan mindössze 80 hely van ebben a kis exkluzív étteremben, ahol cigány fog muzsikálni. Tarján finomat, szépet akar és bizo­nyára sikerülni is fog majd neki az előkelő budai közönséget ebbe az elegáns étterembe odavonzani. Az idei télen a bár sem szűnik meg, hanem mint café-bár folytatja működését, délután és este lesz tánc, Vörös Anikó, a gyönyörű magyar dizőz éneklése mellett. Zongoristának egy most feltűnt zenei tehetséget, Martiny Lajost szerződtették, akinek neve rövidesen híres lesz. Kevés ilyen jazz- virtuóz van Magyarországon. A bárban az árak kávéháziak lesznek, nem kell pezsgőt fogyasztani, délután kávét, teát vagy csokoládét 1.30-ért, este feketekávét, magyar likőröket vagy magyar pár­latot ugyancsak 1.30-ért adnak. Azt hisszük, ez a bár lesz a télen át a budai táncoló ifjúság kellemes központja. GYORSÍRÁST és gépírást KOZMA iskolában. Lelkigyakorlatok a Manrézában. Az őszi lelkigyakorlatok megkezdődtek a zugligeti Man-1 rézában. Szeptember elején kezdődött a kőbá­nyaiak részére, 17-től a balassagyarmatiak, 21-től a pestszent erzsébetiek, 26-tól pedig a mérnökök számára lesz lelkigyakorlat. A főváros közlekedési vállalatainak új igaz­gatósági tagjai. A székesfőváros tulajdonában lévő közlekedési vállalatok közgyűlésükről az ira­tokat beterjesztették a cégbírósághoz. A cégbíró­ság elrendelte a következő igazgatósági tagok be­jegyzését: Lévai Sándor, Terbócz Imre, Toperczer Ákos dr. és Veress Gábor. Tisztviselői áthelyezés. Budapest polgármes­tere a közszolgálat érdekében több tisztviselő át- hriyezése iránt intézkedett. Ezek között Tóth Kál­mán id. hivatalnokot a statisztikai hivataltól az 1. kerületbe, innen pedig Mattyasovszky Jenő id. hi­vatalnokot a közjogi ügyosztályba helyezte át. . B. Késmárky Róza: „Még egy Henrii." Chamisso Adalbert halhatatlan novellahősének női változatát írta meg, egy terjedelemben is imponáló versesregényben B. Késmárky Róza. Arról szól a tör­ténet, hogy egy vidéki környezetben a leggondosabb szülői és társadalmi ellenőrzés alatt nevelődött úri­lány megtalálja a férfiideált, aki után lelke minden vágyával vágyódik, de mikor találkoznak, mikor ezer jellel mutathatná szerelmét, tétovázó ijedtséggel me­nekül, nem, lesz. idill, nem lesz csók, csak egy. lány­nak arcáról fonnyadnak le a rózsák. A 80 esztendős, de csodálatosan friss invenciót mutató szerző a múlt század utolsó évtizedeinek magyar úriosztályát, kon­zervativizmusával, elfogultságaival találó portrékban mutatja be művében, mely a Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete kiadásában jelent meg. A könyv­höz Halmi Bódog írt bevezető tanulmányt. Mekkorák és mennyit érnek a budai temetők. Az összes budai temetők területe 228.5 kataszteri hold. Ennek nagyrésze már felhagyott temető. Temetések céljaira ma már csak a farkasréti (115.000 négyszögöl) és az óbudai (70.669 négy­szögöl ) szolgál, azaz összesen 116 hold. Az óbudai temető minden katasztrális holdja 12.800 pengőt, a farkasréti temetőé pedig 20.700 pengőt ér. (B. E) r\4 FILLÉRT MÍR MEGTAKARÍT MIELŐTT ELINDUL VÍSÍROLII, HN BUDÁN EGY KÍSÉRLETET TESZ HZ Úl VEZETÉS ALATT ÁLLÓ, MODERNÜL FELSZERELT GERLBYILUITSZERTáRBRN I. SZERT JÍROS-TÉR1/R HO/.VÍTH KERTNÉL. TELEFON: 1-527-55 Budára költözött a Magyarság A legnagyobb és legnépszerűbb magyar napi­lapok egyike a Magyarság Budára költözött. A Hunyadi János-út 2. szám alatti kétemeletes gyö­nyörű palotában székel ezentúl a Magyarság szer­kesztősége és kiadóhivatala s a hatalmas lapvál­lalat helyiségei megtöltik az egész palotát. Budának öröme és nagy elégtétele, hogy a Magyarság megtörte a jeget, kiirtva azt a babo­nát, hogy a napilapok szerkesztőségének a pesti oldalon kell lenniük. Buda szédületes fejlődését, a modem haladásba való bekapcsolódását misem bizonyítja jobban, mint az, hogy most a Magyar­ság is átjött Budára, új színt, új és nagy értéket jelentve a jobbparti városrésznek. A Budai Napló őszinte örömmel üdvözli a Magyarság szerkesztőségét és kiadóhivatalát új palotájában, mely méltó keretül szolgál a legelő­kelőbb magyar napilapnak. Nem épül meg a hűvös völgy—zsámbék—tinyei vasútvonal. Özv. Vaitzik Edéné budapesti lakos még 1928-ban engedélyt kapott arra, hogy a hűvösvölgyi villamosvasúti végállomás tájékáról Budakeszin, Telkin, Budajenőn, Zsámbéken át Tinye községig vezető villamos- vagy motoros­üzemű helyiérdekű vasútvonalat építtessen. Azóta a miniszter az előmunkálati engedélyeket minden évben meghosszabbította és most is megengedte, hogy az engedélyes az építkezést csak a jövő esz­tendőben kezdje meg. Ezredtalálkozó Budán. A volt m. kir., budapesti 30. honvédgyalogezred tisztikara és legénysége szo­kásos bajtársi összejövetelét szeptember lé-én dél­után 5 és 6 között a Lánchíd budai fejénél levő Láno- lád-kávéházban tartja. Igazgatói megbízást kapott egy budai tanár. Buda társadalmának ismert és közbecsülésben álló tagja távozik el a fővárosból. A kultuszminiszter Újvári Lajos dr. budapesti IL kerületi egyetemi katolikus gimnáziumi rendes tanárt a szolgálat ér­dekében a mezőkövesdi katolikus Szent László gimnáziumhoz áthelyezte és megbízta az iskola igazgatói teendőinek ellátásával. Elárvereznek egy naphegyutcai sarokbérpalotát. Dr. Eörsi Istvánná Szemző Katalin kérelmére az I—M. kerületi járásbíróság mint telekkönyvi ható­ság elrendelte az árverést Weil l.ipót Naphegy-utca 7/a. és b. és Lisznyay-utca 2. és 4. szám alatt lévő sarokbérpalotájára. A végrehajtató követelése 7000 dollár, az árverés, kitűzéséhez .azonban még számos hitelező csatlakozott nagyobb követelésekkel. Ünnepelték a legöregebb fővárosi vegetáriá­nust. A Magyar Vegetárius Egyesület tagjai a csil­laghegyi Dunaparton a Füzesséry-uővérek. csónak­házában ünnepségre gyűltek össze. Az ebédnél Bicsérdy Tibor ny. őrnagy, az egyesület elnöke mondott beszédet, majd Inkei Mihály és Recskó András dr. a jelenlevő Junger Zsigmondot — egyesületük legidősebb tagját — üdvözölték, aki születésének 87-ik évét ünnepelte. Ebéd után tré­fás felolvasások, majd Füzesséry Adél zongora- játéka és tánc fejezte be az ünnepséget. Megnagyobbítják a Hubertus-vendéglőt. Mayer Pál, a kapásutcai Hubertus-vendéglő népszerű tu­lajdonosa, aki kitűnő konyhájáról és zamatos ba­latoni öreghegyi borairól híres egész Pest-Budán, — mint örömmel értesülünk — megnagyobbítja vendéglőjét. A 80 éves híres Bruckner-házban — amelyben most a Hubertus-vendéglő van, s amely alatt Buda egyik legszebb és legrégibb, valósággal látványosságszámba menő borpincéje van — már javában folynak az átalakítási munkálatok, hogy mire lehullanak a falevelek, s beállnak a hűvös budai esték, Mayer bácsi már díszesen átalakított és megnagyobbított termekkel álljon a közönség szolgálatára. A MFTB bécsi hajó és a kofahajó továbbra is közlekedik. A Magyar Királyi Folyam- és Tenger­hajózási rt. igazgatósága közhírré teszi, hogy a Bu­dapest—Pozsony—Wien közötti, heti háromszori hajójáratot (indulás Budapestről hétfőn, csütörtökön és szombaton 18 órakor) a Gönyü—Győr közötti csat­lakozó járattal együtt, valamint a Budapestről 11 órakor Esztergomba és onnan vissza 18 órakor induló úgynevezett kofahajót további intézkedésig továbbra is fenntartja. Több mint háromezer pályamű érkezett a Gáz­művek koksz-jelmondat pályázatára. A fővárosi Gázmüvek igazgatósága a közelmúltban jelmondat­pályázatot hirdetett a kokszhasználat népszerűsítése, előnyeinek kidomborítása érdekében. Most járt le a pályázat, amely váratlan nagy sikerrel járt. Több mint háromezer jelmondat, versike és egyéb pályamű érkezett az érdekes pályázatra, amelynek feldolgozása most hosszabb időt igényel. A nagy érdeklődésre és a szemmelláthatóan eredményes pályázatra tekintettel a Gázművek igazgatósága el­határozta a pályadijak fölemelését. Az anyag föl­dolgozása után ül össze a zsűri a díjak odaítélésére. SZÍNHÁZ. ES MOZI Itleynyíit a HLsfatudty scúhU&z Erdélyi Mihály, a kitűnő színidirektor, aki ez- évben ismételten kibérelte az újlaki Kisfaludy- Színházat, pompás előadással fogadta a budai színházlátogató közönséget. Pénteken volt a megnyitás táblás ház előtt, a Városi Színház nagy sikert elért operettjével, a Pármai ibolyával. A kedves operettet új, pompá­san bevált operettgárdával játszatja a Kisfaludy- Színház szeptember 17-ig. Ezeket és a következő nívós előadásokat nagy árengedmények is kísérik. A darab Galetta Ferenc kitűnő rendezésében és Antal Ila, Fáskerty Maca, Galetta, Rákos, Makó, Orbán Gizi és László Éva felléptével került színre. Naponta két (%6, %9), vasárnap három (%4, %6 és %9) előadás van. A megnyitó díszelőadáson a színház közön­sége lelkesen ünnepelte Erdélyi Mihály igazgatót, aki ezúttal harmadik szezonját kezdte meg a Kis­faludy Színházban. Színháznyitások — főpróbák. A Nemzeti Szín­ház pénteken este nyitotta meg kapuit Katona József örökbecsű darabjával, a trBánk bón“-nal. A sikerült előadást szépszámú előkelő közönség nézte végig és sokat tapsolt a kitűnő együttesnek. Az Erzsébetvárosi Színház és a Józsefvárosi Színház, Erdélyi Mihály kitűnően vezetett szín­házai, pénteken este nyitottak a „Csavargólány“ és a ,Jóházból való úrileány“ előadásaival. Mind­két előadást táblás ház tapsolta. Buda ünnepe a Városi Színházban. Nem feje­ződött még be a budavári ünnepségek sora. A nagy évforduló emlékére nagyszabású díszelőadást rendez­nek október 12-én a Diplomások Önsegítő Szövetke­zetébe tömörült állástalan diplomások a Városi Szín­házban.. Farkas Imre hazafias tárgyú operettje, A királyné rózsája kerül színre elsőrendű művészek fel­léptével. ! Felavatták Katona József mellszobrát a Nem­zeti Színház előcsarnokában. A Nemzeti Színház előcsarnokában pénteken délben kegyeletes ünnep­ség keretében avatták fel Katona Józsefnek, a „Bánk bán“ halhatatlan költőjének mellszobrát, Somló Sári szobrászművésznő sikerült alkotását. ALKOTÁS MOZI. Alkotás-u. 11. Telefon: 1-553-74. Szerdáig: Az idény legizgalmasabb filmje: A kék dandár (Anna Bella, Jean Murat). Fé­nyes kísérő műsorban: Ünneplő magyar falu. Cukorkirály: színes film. Barney Bapp és zene­kara, varietéfilm. Magyar és Fox Híradó, A kö­vetkező műsor: G&rzia futárja (Wallace Beery). ; — Előadások kezdete hétköznap: 4, %7, %10, vasár- és ünnepnap: 2, 4, 6, 8, 10 órakor. FILMPALOTA MARGIT-KÖRŰT 55 Tel.: 1-540-24,1-530-34 Egy hétig csak kacagni lehet: Havi 200 fix, a legvidámabb magyar vígjáték Páger, TJray, Jávor kitűnő alakításával. Utána még egy hosszú film: Inkák földje. Magyar és Fox Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 5, (48 és %10 érakor, szombaton, vasárnap és ünnep­nap : %4, %6, %8, 1/910. — Leszállított helyárak. BUDAI ROTÁL. Selmeci-út 14—16. Tel.: 1-623-08. Legédesebb, legaranyosabb film: Mézeshetek Anny Ondrával! Utána Csipi a cirkuszban, va­rieté parádé; Mickey vikendkalandjai. Mi új­ság a nagy világban! Magyar és Fox Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: 5, %S, %10, vasárnap: %3, 5, %8, Vs10 órakor. PALOTA FILMSZÍNHÁZ. I., Krisztina-körút 155. Telefon: 1-566-05. Annv Ondra legpompásabb filmje, a Mézeshetek. Érdekes, vidám, változa­tos kísérő műsorként: Csodaórás, A madárvilág csodái. Magyar és Fox Híradó. — Előadások kezdete hétköznap: Vz5, %7, 9, vasárnap: %3, %5, %7, 9 órakor. Kiállítás a Nemzeti Szalonban Ünnepi keretek között nyitották meg a Nem­zeti Szalon Művészeti Egyesület helyiségeiben (V., Erzsébet-tér) az új festőművész- és szobrászkiállí­tást. A kiállítás érdekessége Winold Reiss ameri­kai festőművész indián képei, amelyek új színek­ben, új megérzésekkel rokon gondolatokról tanús­kodnak. Illő magyar környezetként veszik körül ezeket Barth Ferenc, Kákay-Szabó György, Mol­nár Géza, vitéz Pataky Ferenc festőművészek és Schrotter Frigyes, Turchányi László, Zólyomi- Zierlich Dezső szobrászművészek jeles alkotásai. XI. Ince pápa szobra a Várban Az Actio Catholica felhívására a magyar ka­tolikus társadalom már serényen készülődik az idei nagygyűlésre. Az idén a nagygyűlés október 3-án kezdődik és 6-án zárul. Ennek a négynapos orszá­gos katolikus tanácskozásnak egyik kiemelkedő ünnepsége XI. Ince pápa szobrának felavatása. Az ércbeöntött szobrot, amelyet Damkó József szobrászművész alkotott, a Várban a koronázó fő­templom melletti volt Iskola-téren, amelyet a köz­munkatanács „XI. Ince pápa-tér“-nek nevezett el, állítják fel. A felavatási ünnepséget október 5-én, hétfőn délután tartják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom