Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-12-16 / 933. szám

Budapest, 1928 december 16. BUDAI NAPLÓ 3 nttmm (MM A modem orvosi tudomány min­den eszközével és a külön­böző gyógy eljárásokhoz szükséges fölszerelé­sekkel ellátom. A város minden pontjától könnyen meghöze Üthető. SZEMÉLYI HÍREK: Nemes Antal dr. püspök, budavári plébános érdekes előadásban ismertette az amerikai egyházi és szociális viszo nyokat a budavári koronázó főtemplom Credo egyesületében. Márkus Jenő a BSzKRT igazga tója dec. 15-én délután 6 órakor a vállalat akácfa-utcai székházában •és annak önképzó' köre műsoros est­jén előadást tart „A városok és az önkormányzat” címen. Zenei előadás is lesz. szigeti Barthos Andor dr. cs. kir. kamarás, országgyűlési képviselő régi szembaja kiújult, megoperálták s most már a tartós javulás útján van. Szigeti János a felsőház tagja le­mondott a fővárós törvényhatósági bizottságában viselt tagságáról. Pásztélyi Vilmos e hó 10-én Ró­mába utazott, hogy Budapestre szál­líttassa ott férjnél volt és hirtelen el­hunyt leányát. Wiinscher Frigyes dr. mérnököt hívta l)e a főpolgármester a főváros törvényhatósági bizottságába. Nádas Béla dr. ügyvéd, a Rózsa­domb és Vidéke Egyesület főtitkára hirtelen megbetegedett, de orvosai híznak gvors felgyógyulásában. Beire László ár. egyetemi tanársegéd, belgyógyászt kinevezték a Ferenc József kórház rendelő főorvosává. Bozóky Ádám ügyvéd és városi biz. tag most Margit-körút impozáns éj­jeli megvilágítását sürgeti <i város­házán és követeli a Fő-utca és Bat- thyány-utca aszfaltozását. Kézdi-Kovách László festőművész, Rómaifürdő Egyesület elnöke huza­mosabb ideig tartózkodott festőmű­vész fiánál Londonba és ez alkalom­mal tisztelgett Rothermere lordnál. Balás Farkas építész Németország­ba utazott újból a téglagyárak tanul­mányozására. Serédi Jusztinián dr. bíboros her- •cegprímá-s szenteli meg dec. 16-án, d. u. 3 órakor az óbudaiak nagy ha­rangját, áhitatos ünnepség keretében. A haranganya mágus tisztségét Schödl Ferencné vállalta, akinek férje “tette lehetővé a húszmázsás harang beszerzését. A fényes ünnepre Óbuda apraia és nagyja buzgón készül, de legfőbbképen az egyházközség lelke­sen munkálkodó vezetősége: Snqmüller József apátplébános, Mettelka Fri­gyes királyi tanácsos, Sterez István titkár s az agilis rendezői gárda. LORGNON Zlbrinyinél, I.. Attila-u. 12 Marik Ernő kormányfőtanácsos előadása vonzott nagyszámú, hálás közönséget a Budai Társaskör-be e hó 13-án este, amikor londoni útjáról számolt be, ahová a Kis Újság szer­kesztősége megbízásából egy küldött­séggel elvitte a lap olvasóinak, száz­ezer kisember üdvözletét egy régi magyar levelesládában Rothermere lordnak. Marik Ernő erős koponyájú, nyílt szemű, csiszolt agyú egyéniség, akinek kedves humora, megnyerő mo­dora ^ előre biztosította már előadása sikerét. Megtelt a terem és eljött dr. Bipka Ferenc főpolgármester is, hogy meghallgassa kedves hívét és barátját. Az előadás televolt pompás megfigye­lésekkel, színekkel, új meglátásokkal, értékes tapasztalatokkal, — állandóan lekötve a hallgatóság figyelmét. Az előadás minden szava érték, minden következtetése hasznos tanulság, és ha az illusztris előadó megengedi, leg­közelebb közöljük az előadást. A sok ováció után Hoór-Tempis Móritz el­nök köszönte meg neki a közönségnek nyújtott élvezetet, gratulált hozzá Ripka Ferenc is és számosán köszön­tötték fel es éltették, az előadást kö­vető társasvacsorán. ZVERKÓ CIPŐK JÓK és olcsók Nász. Hodosi Hodossy Sándor máltai lovag és neje szül. kölesei Kende Katalin bárónő leányát, Mariannet, _ eljegyezte coredoi és starkenbergi Coreth Botko gróf és neje szül. bodenhofi és greifensteini Aichelburg Mái'ia grófnő fia, ifj. Coreth Botho gróf. elégedettó lehetne tenni. Űj munkaal- ! kalmakat, új kereskedelmi, ipari és termelési lehetőségeket jelentene a fürdőügy fejlesztése és Budapestből igazán világvárost lehetne teremteni. Most volna rá kellő" alkalom, amikor budai vezéremberek kezében van a ha­talom a városházán és Ripka Ferenc főpolgármester oly lelkesen lekötötte magát e jó ügy mellé, — de sajnálat­tal látja, hogy épen a budai képvise­lők törődnek legkevésbé ezzel a kér­déssel; felelősségre kellene őket vonni a budai polgárságnak s a választásnál csak olyanokat küldeni a közgyűlésbe, akik ezt az ügyet vállalják és magu­kévá teszik. Hiába intik magasabb helyről türelemre a polgárságot, mert lekésünk a világversenyben. Az elő­adást sokszor szakította meg a tet­szésnyilvánítás s az előadót viharosan ünnepelték. Utána K. Eitner Irén, a m. kir. Operaház volt tagja csengő, iskolázott, magas szopránjával énekelt nagy tetszést aratva. Beesett Antal korm. főtanácsos, főv. biz. tag elő­adása következett volna, de távollété­ben helyette Apponyi Antal gróf. az idegenforgalmi tanács tagja rögtön­zött igen szellemesen s a közönség ál­landó tetszésnvilvánítása mellett Bu­davárának idegen forgalmi szempont­ból való érdekessé és látogatottá való tételének feltételeiről. Igen életrevaló es^m.él-et pendített meg több másfajta muzeális gvüjteménvnek. annuitá­soknak Budán való koncentrálását, s azok iigvesebb kihasználása, továbbá a. várbástvába e<rv originális, közén- knri pincevendéglő létesítését. A. mind­végig érdekes előadást élénken meg- tansolták. Erre Bard^ossku Gyula dr. áléi nők úgv az előadóknak, mint a közreműködő művészeknek megkö­szönte az est élvezetét. A sikerült es­tét társasvacsora követte a Pálffy-ét- teremben. WINKLER ANTAL „HÁROnVESÉB" vendéglője (a régi „Pilsen!“) II., FŐ-UTGA 8. SZ. elsőrangú magyar konyha, közismert kitűnő fajborok UDVARI SÖR Társaságok számára KÜLÖN TERHEK xon góráva1! ZÓNAREGGELI Az I. kér. Iparoskor választ­mánya e hó 10-én rendkívül láto­gatott ülést tartott, melyen a folyó ügyek Jetárgyalása során a Budai Iparosszövetség szakosz­tályainak megalakítása is meg­történt. Miután a szakosztályok megalakítására a szervező bizott­ság valamennyi Budán lévő ipa­ros egyesületet felhívta, a vála­szok beérkezte után hamarosan megtartható lesz az alakuló köz­gyűlés, mely végre meg fogja teremteni a budai iparosság egy­ségét s lehetővé teszi, hogy az iparosság egyöntetűen tudjon állást foglalni az őt közvetlenül érintő ügyekben. A választmá­nyi ülés tartama alatt megjelent a VI. kér. Iparos Dalárda, hogy dr. K r i v o s s Árpádot, akit annak idején ez a dalárda dísz­elnökéül. kért fel. névnapja alkal- « mából szerenáddal ünnepelje, j Krivoss meghatva mondott kö- j szönetet a Pestről átrándult dalo­soknak. akik rövid működés után ezúttal először szerepeltek a nyíl- j vánosság előtt, hogy budai ipa­rostársaikkal érzett szolidaritá­suknak dallal is kifejezést adja­nak. A választmányi ülés után a társaság egy közeli vendéglőben sokáig lelkesen ünnepelte dr. Krivosst, akinek szépen induló munkásságához az iparostársa­dalom joggal fűzi a legszebb re­ményeket. ZYERKÓ CSPÖK ARANYÉREM­MEL KITÜNTETVE fi, Corvin tér 6 A Budai Zeneakadémia évről-évre emelkedő lendülettel, magas művészi készséggel rendezi a Budai Vigadó­ban téli hangversenyét, amelyen min­denkor a zeneirodalom remekei szere­pelnek. A dec. 10-én rendezett ének­és zenekari hangversenyen Dávid Fe­licián Columbus című oratóriuma sze­repelt, amelynek előadásával hatvan­egy évvel ezelőtt, 1867-ben kezdte meg működését a Budai Zeneakadémia. A francia, régen erősen kultivált kom­pozíció ma is frissen, üdén hangzott a jeles ének- és zenekar interpretáció­jában. A kórusi erőtől duzzadok és a szólói szívet símogatóak, amelyeket énektudásuk legjavával, komoly mű­vészi elmélyedéssel ki is használtak, érvényre juttattak tökéletes szépsé­gükben a sokat megtapsolt magán­énekesek: C. Tholt Margit, Meleczky Oszkár és a mellettük szintűi jeles Flittner Rózsi, dr. Paulovits István és Plonffv Zoltán, akik valamennyien megérdemelt sikert arattak. Külön kell azonban magasan kiemelni Clau- ser Mihály zeneigazgatót, a. mű diri­gensét, aki önzetlen, lelkiismeretes, művészi tudásából fakadó nagyvona­lúsággal, szerető gonddal tanította he a nehéz zeneművet, amelynek stílus­beli szépségei, kitűnő felépítése a ki­váló karnagy körültekintő, klasszikus élttel mezesében bontakozott ki telje­sen. A Vigadót betöltő, előkelő közön­ség őszinte lelkesedéssel, meleg, há­lás tapsokkal tüntetett a dirigens mel­lett s szeretettel ünnepelte az ének­és zenekart is. (r. s.) ZVERKÓ-nál valódi gyík-, és kigyócipő': P 36 Buda fejlődése. A BUDAI KA­THOLIKUS KÖR a téli évadra érde­mes programmot állított össze s e kul- túresték sorát bevezette, dec. 11-én, kedden tartott első előadása, amely alkalommal sok érdeklődővel telt meg a kör székházának nagy terme és me­legen tüntetett az estén megjelent Jó­zsef Ferenc dr. királjü herceg és bá­jos felesége Anna kir. hercegnő mel­lett, kit a figyelmes elnökség remek rózsacsokorral fogadott. Ott volt a kör vezetősége csaknem félj es szám­ban. Baránszky Gyula dr. iigyv. al- elnök meleg szavakkal üdvözölte a kir. fenségeket, a megjelent vendégeket és kifejtette, hogy a kör céljául tűzte ki Buda gazdasági, kultúrális, szociá­lis fejlődésének lel őmozdít ásáf, Sze­retné megvalósítani azt a program­mot, amelyet közel 100 év előtt József nádor állított fel, amely a dédunokára is tradicióképen szállott át. A műsort megnyitotta Thoma József zeneművé­szeti főiskolai tanár, aki zongorán két klasszikus darabot adott elő rendkívül finom és precíz interpretációval. A közönség zajosan megtapsolta. Ez­után következett az est főtárgya: dr. Szvie&sényi Zoltán min. tanácsos, Bu­dapest főrdőváros egyesület agilis igazgatójának előadása „Budapest fürdőváros nemzetgazdasági jelentő­ségéről és Buda gazdasági jövőjéről. Kimerítette egész érdekes adattárát, amellyel igazolta a Fürdőváros Egye­sület mozgalmát. Mindig talál új szí­neket, új beállításokat, amikkel erős érdeklődést tud kiváltani a fürdőügy és idegenforgalom iránt, amelynek ré­vén az egész fürdővárost, annak min­den egyes polgárát gazdaggá és meg­Az új óbudai kántort mostanában ! választotta meg a rom. kath. egyház- j község képviletőtestülete Pataky j Dezső személyében, aki eddig Kecske- j inét törvényhatósági bizottságának volt tagja s az ottani dalárda helyet- I tes karnagya. Nagy képzettségű tu- I dója a zene- és énekművészetnek, akit a komoly szakértő zsűri második he­lyen ajánlott. De Óbudán mégis van­nak, akik duzzognak: idegen helyett — törzsökös óbudait szerettek volna. Igaz a mondás: senkisem próféta a saját hazájában. TURÁNI Szőnyegszövő R.T. Magvar perzsák - Szőnyegjavítás Budán II., Fő u. 80. Tel: 515-79 Meleg ünnepi hangulatban, a sze­rető szívek adakozó kedvében ren­dezte a székesfővárosi Mayer Ferenc fiúárvaház volt növendékeinek egyesü­lete a Czike Imre ügybuzgó igazga­tása alatt álló árvaház javára Miku­lás-ünnepét dec. 8-án. A gazdag mű­soron az intézet ügyes növendékei, a zenekar Pippig Ágost vezénylése mel­lett művészek és tehetséges műkedve­lők szerepeltek. A nemes ügy sok jó embert vonzott az árvaházbal, akik lelkesen megtapsoltak minden műsor­számot. A minden tekintetben jól si­került ünnepély megtervezése, rende­zése és előadása a „Yolt növendékek egyesületéinek érdeme. Az egyesület — amely ez évben alakult meg — cé­lul tűzte ki maga elé azt, hogy az ár­vaházból kilépett növendékek sorsát figyelemmel kíséri, s ha szükséges, anyagi támogatást is njuijt s ezenkí­vül az intézet jelenlegi növendékeinek szórakoztató, tanító előadásokat ren­dez. gallértisztítása vezet íl/1 I / 1° BC Drbja 10 fill. Telefon Ili UüfiLI 6 Külön vidéki osztály j1 magyar szív ünnepe a II. Kerületi ált. KözfótéKonysági Egyesület ufjáalaKuló Közgyűlése Ünneplőbe öltözött, számottevő, ko-» moly emberek társasága gyűlt össze e hó 8-án a Budai Polgári Kör viga­dóbeli helyiségének nagytermében, hogy Jézus tanait követve, fölébresz- sze a leányzót, aki nem halt meg csak alszik, — hogy újból életrekeltse a II. kerület ált. közjótékonysági egyesületet, mely néhány év óta nem fejt ki rendszeres működést és csak néhány jó lélek igyekezett ezen a cí­men segíteni a gyámoltalanokat. Az újjáalakulást maga a Székesfőváros, de a kormány is sürgette és a tanács megbízta Szalay Sándor dr. kormány­főtanácsos ny. elöljárót, hogy az egyesület újjáalakulását félhivatalo­san segítse elő és a szervezésben ve­gyen élénken részt. Az alakuló köz­gyűlést is SZALAY SÁNDOR dr. nyitotta meg, és üdvözölte a megje­lenteket és a hivatalos formaságok elintézése után első szavait az emlé­kezésnek szentelte, mert áhított meg­emlékezni azokról, akik annak idején ezt a jótékonysági egyesületet meg­alkották. Ekkermann Ede, Szalay Győző és Németh Imre voltak az első elnökök. Leghosszabb ideig Szalay Győző vezette az egyesületet, aki maga volt a megtestesült jótékony­ság'. A város jóléte az összes egyének jólététől függ és a liatóság csak ak­kor végezheti el feladatát sikeresen, ha a társadalom támogatja. A most éledő testület nemcsak fogalom, ha­nem a nemzet egyik élő szerve. Az emberszeretetről mondott ezután el­més magyarázatot, mely egy német tudós szerint nem egyéb mint rá- érés. Az emberszeretet az a program, mely felekezet, világnézet és foglalko­zásra való tekintet nélkül tudja egye­síteni a polgárságot. A tartalmas, szép beszédet lelkesen megéljenezték, mire sor került a tisztikar megválasz­tására és itt is elsősorban az elnököt kellett megválasztani. Szalay Sándor dr. Tury Zoltánt ajánlotta, akit már az utolsó elnök, Németh Imre is utó­dának szemelt ki. Az egybegyűltek lelkes, zajos éljenzéssel egyhangúlag, közfelkiáltással Tury Zoltánt válasz­tották meg elnöknek, akit Szalay fel­kért, hogy foglalja el az elnöki szé­ket. Két erő: a polgárság bizalma és az emberszeretet emelte őt e díszes helyre és arra kérte, hogy ez vezé­relje őt továbbra is. Tury Zoltán elfoglalta az ülnöki széket és a közgyűlés betöltötte az egyes tisztségeket. Alelnökök: özv. dr. Emmer Komélné és dr. Neuseh- loss-Knüsli Kornél, — titkárok: Bán Károlyné és dr. Varjas László, — ügyvédek: dr. Divényi Károly és dr. Pénzes Mihály. Azután megválasztották a választ­mányt, amelynek 40 női és 40 férfi tagja van, azonban egyelőre csak 30 nőt és 30 férfit választottak meg és 10—10 helyet fenntartottak. A vá­lasztmány tagjai lesznek a megválasz­tottakon kívül a kerületbeli egyház- községek, társaskörök és egyesületek kiküldöttei. A választást TURY ZOLTÁN dr. elnök felszólalása követte, aki köny- nyes szemmel élete egyik legszebb be­szédét mondotta el, amelyből szósze- rint kiemeljük a következőket:-— A XX. század a fájdalom szá­zada. A fájdalom volt az a nagy, az a rémes ajándék, amit a XX. század az emberiségnek adott. Fekete bé­lyeg, amely reá van nyomva minden szívre és minden lélekre. Soha annyi szenvedő árnyék nem járt még a földön, mint amikor megnyíltak a rokkant házak kapui. Soha annyi gyászfátyolt nem lengetett a szél, mint amikor megtörtént a mi nagy megszámoltatásunk. Soha annyi elté­vedt, kizökkent, cél javesztett élet, nem kiáltott segítségért, mint amennyinek síró szavát meghallottuk a háború után. Mindenki figyelt és mindenki segített, mert érezte, hogy ezzel a sa­ját fájdalmaira csepegtetett enyhítő balzsamot. Es felragyogott a szivár­vány, mely abból támad, bogy a nap­sugár megcsókolja a sötét, síró felle­get, — a jóság belopódzik a pince­lakás sötét odújába. Az Általános Közjótékonysági Egyesület nem nél­külözheti a kerület polgárainak tá­mogatását. Számítanunk kell es kér­nünk kell úgy a férfiak, mint a nők segítségét. Ezelőtt 90 esztendővel a nagy árvíz idején, a menekülők fel­emelt kezükben mentették ki drága kis vagyonkájukat. így, kézben ma- gasratartva, kell nekünk is megmen­teni legdrágább kincsünket: — a gyermeket. Ne legyen Budán gyer­mek, akinek rongyos a cipője, — ne legyen Budán gyermek, akinek sze­mében az éhség laza csillog — ne le­gyen Budán gyermek, aki vádat KIRÁLY.FÜRDŐ Építette 1556-ban KARA MUSTAFA budai basa. Budán, II., Fö-utca 84. szám. IT í-l.-. szénsavai nátront, 4n TÍIKÍIS •««»«»»»• menet, sU lullUU ezónjava* klór-nátriumot UHamODB ás magnéziumot tartalmazó hóvviz köszvény, csúz-, bőr- és csontbetegségek, fim mérgezés, máj-, lép-, méh-, húgyhólyagbán- talmak, gvomorhurut és alhasi pangás ellen. Kádfürdők: egész napon át. fifi7f(lrrlé ■ férfiaknak .... reggel 5—1 óráig • Uunuiuj . „gépelt hétköznap délután 2—7 óráig U IVÓ KURAÜ emelhessen ellenünk, hogy ártatlanul éhezett és fázott. Bensőséges, meleg ovációban része­sült az érzések minden húrját rez­gető beszéd. » Tury Zoltán befejező szavaiban kö­szönetét mondott Szalay Sándornak, aki mindig megértéssel és szeretettel segítette az egyesületet, amelynek há­lája jeléül azt indítványozza, hogy őt az egyesület tiszteletbeli elnökévé vá­lassza meg, amit a közgyűlés lelkes éljenzése tett magáévá, és amit Szalay Sándor hálásan meg is köszönt. Tury Zoltán azzal fejezte be és zárta be a közgyűlést, hogy Szalay Sándor kapcsolata a kerülettel sohasem szű­nik meg, mert most is visszatért, ho­lott még el sem távozott. Azután arra kérte a közgyűlés minden tagját: — jöjjenek el mindnyájan, hogy ezer szeretettel megmentsenek ezer magyar testvért. * Az új választmány december lió 30-án tartja első ülését, amelyen az alapelveket fogják megállapítani. Borest és beszámoló úgy kerül egy kalap alá, hogy Kelenföldön prakti­kusak az emberek. Mért kell külön egy tornateremben órákig szoronga­nia Ök vacsora után számoltatják be a képviselőjüket, Becsey Antalt, ké­nyelmesen, jóllakottan, zamatos bor melleit, kékre füstölt levegővel fű­szerezve. Mintegy százan jöttek el a Kelenföldi Társaskör társasvacsorá­jára és meghallgatták Becsey Antal beszámolóját a városházán folyó ügyekről és a kerület érdekében kive­rekedett előnyökről, ahogy azt e lap vezető helyén közöljük. Becsey volt a borgazda, akit Sümeghi László el­nök üdvözölt és akinek Fischer Jó­zsef köszönte meg a beszámoló után mindazt, amit a kerületért tett, üdvö­zölve egyúttal Sümeghit, mint a ke­rület polgármesterét, amit azonban Sümeghi nem volt hajlandó vállalni s ezért közjegyzői irodáját elcserélni, de szívesen vállalta a legközelebbi est borgazdai tisztét. Majd Kovács Jó­zsef tábornok köszönte meg szárnyaló poétikus szóval a szíves fogadtatást és a maga részéről is igaz szívvel, igaz szóval üdvözölte Becseyt. Gö- möry Győző, az Alsóvárosi Egyesület elnöke a közös elnökkel az együtt­érzést éltette. Vámos Jenő humoros felszólalása után Viraág Béla szer­kesztő a poéta lalkű és szavú tábor­nokot éltette és arra kérte Becseyt, hogy az ör.södi völsrv keserűvízforrá­sai fölé segítsen felépíteni a magyar Kartsbadot. Füvessv László Gömörv elnööt, Ujj Gyula Becsey Antal eljö­vendő kém-i sei őségét és az iparos szónok, Koszorú Imre Becsey áldásos szivét méltatták. Még megvitatták a nagyon hiánvzó klubhelyiség ügyét és búcsúzásni éltették a népszerű ve- vezért, Becsey Antalt. A Lágymányos kiépítése idején, a pénzintézetek egy része nem volt nagy bizalommal Buda ez elhagyott részén épülő házak rentabilitása iránt, csak a „Magyar Alt. Takarékpénz­GYOMORBETEGEKNEK gyengélkedőknek, egészségeseknek, felnőtteknek és gyermekednek egyaránt kellemes izü, táDláló és könnyen emészthető tápszer a BUDAPESTI GYÓGYFORRÁS KÉTSZERSULT (originale Wasserzwieback), mindennap friss és szakszerűen készített valódi grahamkenyér CUKORBETEGEKNEK minden nap frissen sült és szakszerűen készített 30°/o Allenronat-kenyér és Allenronat-kétszersült sacnarinnalkészítve. Allenronat-liszf (Glutenmeh!) kapható NEUMANN BÉLA BUDAPEST, II., MARGIT-KÖRÚT 16. TELEFON: AUT. 512-26. Többszörösen kitüntetve: 1926. évi budapesti „Embervédelmi“ kiállításon díszoklevél és ezüstéremmel, 1926. évi kézmüiparos tárlaton aranyéremmel és az Országos Iparegyesület díszoklevelével. Legszebb karácsonyi ajándék a könyv! Nagy választékban található TISZA TESTVÉREK könyv-, papír és zeneműkereskedésében Képeskönyvek-, ifjúsági iratok-, Regények-, Művészeti könyvek- és karácsonyi zenealbumok. II., FŐ UTCA 12. SZÁM. TELEFON: AUT. 527—13.

Next

/
Oldalképek
Tartalom