Budai Napló, 1931 (28. évfolyam, 1023-1068. szám)

1931-03-28 / 1036. szám

!i! MSOÍBlfiDÉS: hBtMkInt lláttinr 1931. Budapest, 1931 március 28. Budai Napló Zé/atonJk«B DUGTAK ú ___. BtWAPEST-MOKOR MHw l nwgk*re«k®d黫: Búd apóst, »V., Kossuth La(ss^i. S. Tslsfon: Airt. . fdiltysék *i ««jybanl ár«|ánl«< lágy— ém héwwtwe R. T. 883*60 SZENT IMRE GYÓGYFÜRDŐ (Rácfürdő) Erősen radlóaktlv és rádiumelemet tar­talmazó természetes 42-« C ’ földes-meszes hőforrásokkal. Két női és egy úri-gőz­fürdő vei, valamint kő- és kádfürdőkkel. Az összes gyógytényezőkkel felszerelve. Egészóvenát nyitva. Személyi hírek MÉSZÁROS JÁNOS dir. érseki helynök szenteli föl a külsőlágymá­nyosi szent Ádalbert Egyházközség új kápolnáját, I., Fehérvári-út 88. sz. alatt e hó 29-én d. e. 9 órakor. RIPKÁ FERENC dr. főpolgár­mester csak húsvét után fogad, mert elutazik Abbáziába. KOZMA JENŐ dr. országgy. kép­viselő e hó végén Firenzébe utazik, SZÄVAY GYULA, a ma élő leg­nagyobb magyar lírikus költő, a Hol­lós Mátyás Társaság elnöke, — 40 évi szolgálat után nyugalomba vonul, mint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. SZÉKELY VLADIMIR dr. ny. rendőrfőkapitányhelyettes, a közked­velt humorista olvasott föl „Cseve­gés” címen e hó 24-én este az I. kér. Iparosok és Kereskedőit Körében, nagy tetszést aratva. Hubert Vilmos ügyv. ehiök köszönte meg az előadást és Ravasz László üdvözölte a vendé­geket, köztük dr. Lendl Adolfot. GOLDBERGER LEO dr. jubileu­ma emlékére 50.000 pengőt ajánlott fel egy, az alkalmazottak és munká­lok gyermekei számára építendő.ott­hon céljára. BENCZÚR GYULA dr. egyetemi tanár, a Szent Gellért-fürdő igazgató­főorvosa „Budapest Fürdőváros jövő fejlődése orvosi szempontból” címen előadást tart a Budapest Fürdőváros Egyesületben március 31-én d. u. 6 órakor a Szent Gellért-szálló dohány­zótermében, vitéz dr. József Ferenc főherceg elnöklete alatt összeülő vá­lasztmányi ülésén. HALMI MIKLÓST, az Olasz-Ma­gyar Bank h. vezérigazgatóját a Pa­jor-szanatóriumban Hültl Hümér dr. tanár sikerrel operálta meg. KENDE TODOR, a Vas- és Gép­gyárak Országos Szövetségének igaz­gatója, nemsokára elhagyja a Pajor- szalnatóriumot, ahol harctéri flabesü- léséből kifolyólag orvosi műtéten si­kerrel ment át. KULCSÁR RICHARD, az Attila . nyomda R.-T. vezérigazgatója orvosai tanácsára sürgősen Abbáziába utazott a múlt héten háromheti tartózkodásra, ahová e héten felesége is elutazott. József Ferenc dr. főherceg és Pékár Gyula dr., v. miniszter kezde­ményezésére, a külföldi államok kép­viselőinek bevonásával „La Bienvenue Hongroise" néven egyesülés alakul, amely hivatva van hazánk eminens érdekében külföldi vendégeinknek ba­rátságos otthont ' nyújtani. A „La Bienvenue Hbngroise” á magyar Du­na gyöngyén, a Szent Margitszigeten kap minden igénynek megfelelő haj­lékot. Március hó 30-án déli 12 óra­kor a Dunapalota Szálló különtermé­ben lesz az alakuló közgyűlés. Gallina Frigyes A világvárosok vezetéséhez nem elegendő a bürokratikus rendszer ál­tal kiszabott munkakör szorgalmas, lelkiismeretes betöltése. Okvetlenül szükséges ezenfelül, hogy az illető szeresse is ezt a várost. A feltörő fiatalok közül elsőnek Gallina Frigyes tanácsnok került vezető­helyre, talán éppen azért, mert hitet tett szeretető mellett, amellyel e vá­ros iránt viseltetik. Á „Városi Szemi- lé”-ben egy rövid tanulmánya jelent meg az utcanevekről. Ez a munka nem jelenti azt, hogy segít Budapest ezer baján, de föltétlenül dokumen­tálja azt a bűrónkívüli kapcsolatot, amely a tanácsnok és a főváros kö­zött él. Es ebben oly sok megnyug­tató momentum van. Az ilyen ember tudva és akarva sohasem fog véteni ez ellen a város ellen. Tartozhat bár­mily . párthoz, lehet világnézetében akármilyen állásponton, — a város iránt való szeretete ezeken felül áll, mintahogy a fiú egész más szemmel nézheti a világot, mint az édesanyja, de az anyja ellen sohasem fog vé­teni. Aki ilyen odaadó, nagy szeretet­tel nézi az apró utcák jelentéktelen neveit, — az meglátja azokat a nagy- jelentőségű bajokat is, amelyek sor­vasztják a polgárságot, gátolják a vá­ros fejlődését és szeretettel ápolja majd az erőszakos operációktól és világjárványoktól sújtott várost, akár­csak beteg édesanyját. Még a jó­hiszemű hibákat is megszépíti ez a izeretet. Csak a felületesen ítélkező félheti másodrendű kérdésnek a világ­városok utcáinak elnevezését, de ez szorosan hozzátartozik a város jelle­géhez. A Szent Márkus-tér éppen olyan ismert név, mint Velence. De föltétlenül szükséges volt nálunk, hogy régre kiteregessük és rendbehozzuk az utcaelnevezések szennyesét. LORGNON Zlbrlaylnél. L. AWIa-a. ü. Jótékonycélú carousselt rendez a .Budapesti Lovasegyesület Főiskolai Lovasosztálya” vitéz nagybányai Horthy Miklósáé őfőméltósága legma­gasabb védnöksége mellett március 31-én, este fél 8 órakor a Székesfő­városi Tattersall fedett lovardájában (X., Kerepesi-út 7.) Felülfizetések a jótékonycélra hírlapikig nyugtáztat­nak. A meghívókat: gróf Pejacsevich Albert, a Budapesti Lovasegyesület társelnöke, dr. Rakovszky Iván, a Bu­dapesti Lovasegyesület elnöke, dr. Kozma Jenő, a Budapesti Lovasegye­sület társelnöke és Bakonyi János, a Budapesti Lovasegyesület ügyvezető­igazgatója bocsátották ki. fiöllösMítyfa íársiisfis folytatja előadássorozatát a Császár­fürdő Hollós Mátyás termében és március hó 30-án (hétfőn) este fél 8 órakor UNGHVÁRY SÁNDOR, nagynevű festőművész ad elő „Az új festők és a római magyar művészkáz” címen. Az előadást társasvacsora kö­veti. Vendégeket szívesen lát a Tár­saság. A 9-es A Rózsadombon és az Országúton nagy örömmel fogadták a 9-es autó­buszt. A legkívánatosabb reláció volt, ’mert összekapcsolta a Majláth-házak révén kialakult új városrészt a Belvá­rossal. Sőt, annak is megörült min­denki a Rózsadombon, hogy a 17-est lehúzták a Keleti Károly-utcán át a ' Mechwart-térre és így közvetlen kap­csolást kapott a 9-essel. Csak később ébredtek rá az emberek, hogy elestek ezzel a 16-os, az 5-ös és a 14-es köz­vetlen kapcsolattól. Igaz, hogy az 5-öst elfogják útközben, a 14-est is, sőt a 16-ost is, de későn. Vissza keli jönni az Alagúttól a 16-ossal. A kö­zönség nem hálás és felzúdult. De maga az Autóbuszüzem is érezte a visszás helyzetet s új tereptanulmá­nyozások alapján rájött, hogy a 9-es végállomását ki kell tolni a Marczi- bányi-térre és a 17-est ismét a Lövő­ház-utcán át kell járató, de^ nem a Dékány-utcáig, hanem a Szénartéren átvágva, a Vérmező-úton át a Déli vasútig, ahol a 3-as autóbuszt elfogja. A 17-es így elkapja a Marczibányi- téren a 9-est, a Retek-utca és Széna­tér sarkán az 5-öst, az Attila-utca sarkán a 14-est és a. Déli vasútnál a 3-ast. Ideális kapcsolások, amelyek új városrészeket juttatnak jő és gyors közlekedéshez. Ha a 17-es a Wesse- lényirutcától indulna, ahol az Andrássy úti autóbuszokat keresztezné átszál­lással és a Wessélényt-utcában elfog­ná az ötöst, akkor ez volna a legideá­lisabb vonal, — nyáron valóságos kéjvonal. — Az Autóbuszüzem prak­tikus észjárású vezetője, Till Antal tanácsnok most gyűjti az oldatokat, hogy ebben a "kérdésben is kielégítse a közönség kívánságait és^ — emelje az autóbusz forgalmát. Jó koponya, megbízhatunk benne. — A BSZKRT sehogy sem (akarja belátni, hogy. a budai közlekedés legnagyobb hibája, hogy a Margiit-körútról nincs közvet­len kocsi az Erzsébet-hídon át, — amire föltétlenül szükség van. fl Ä |f M% ff 9 Előkelő cnkrAszszalön. K #4 W <0 Mm Krisztina körút 75. sz. A Budai Társaskör választmánya elhatározta, hogy Budapest fürdővá­ros és az idegenforgalom ügyében vitaestéket rendez. Az első vitaest áp­rilis hó 16-án, csütörtökön este 6 óra­kor lesz és azontúl minden csütörtökön folytatják. A vitaesték előadója és rendezője: — Kapcza Imre, a „Hollós Mátyás Társaság” kincstartója. FÜRDŐ radioaktív höf o r r á s GŐZ- ÉS KÁDFÜRDŐ FEDETT USZODA RUDAS A Németvölgy históriája címmel I BevilaquOrBorsody Béla, a Budai Napló munkatársa március 25-én elő­adást tartott a csörszutcai Kápolna Egyesület közönsége előtt. - A Német- völgy -történetét ismertette, melynek története akkor kezdődik, mikor a 15. sz.-tól a budai német mészárosok Céhe marhalegeltető helye lesz a Völgy, melyen egyébként is a Budáról Be­csen át Nürnbergig vezető ősi, közép­kori marhahajtó út, a Budaörsön át­menő út vezetett, illetőleg vezet ke­resztül máig. A budai mészárosmes­terek 1850-ig tartják kezükön a lege­lőt, melynek Németvölgy neve alkal­masint a Budai Német Mészárosok Céhe neveviselő je. Előadó szólt az 1686-i és 1848-i ostromok vonalairól, illetőleg a vitéz Aggházy Kamii ny. ezredesnek, a Hadimúzeum igazgató­jának kezdésére megjelölt Mayerffy- telekről, ahol 1849 május 4—21 kö­zött Nagy Sándor József tábornok ha­diszállását rendezte be. A mészárosok védőszentje Keresztelő Szent János volt, ezért előadó azt javasolta, hogy a tervbevett németvölgyi templom védőszentje a budai mészáros Céh Nagy Lajos király óta kimutatható patrónusa lehetne. Hivatkozott arra is, hogy a budaörsi út fordulóján még egy nemzedékkel ezelőtt élt Már>~ tanfalva nevét viselt helynév egy tö- rökelőtti Szentmart on falva nevét sej­teti, ami talán a Szentmárton hegye névadója lett. A III. kér. Egységes Polgári Tár­saskör április hó 14-én rendezi ez- évi közgyűlését és a jelölőbizottság e hó 26-iki ülésén elintézte a jelölése­ket. A Budai Zeneakadémia nagysikerű házihangversenyt rendezett előkelő és nagyszámú közönség részvételével. L. Hosszú Margit zongoralművésznő, a Budai Zeneakadémia tanárnője kiváló előadásban és rendkívüli technikai készséggel Chopin, Rubinstein, stb. darabokat adott elő. Haják J. Albert, Panrok Auguszta zongorakíséretével Brahms klarinétszonátáját szólaltatta meg, általános tetszést aratva. Clmir semé Tholt Margit Kereszty Jenő hangulatos dalaiból énekéit, iskolá­zott szép hangjával érvényre juttatva a dalok finomságait. Fetl Tibor, Dir- ner Géza, Lindenmayer Kálmán és Hoffmann Pál Sárkány Sándor vo­nósnégyesét mutatta be nagy sikerrel és a szépszámú közönség melegen ün­nepelte a szerzőt és a kitűnő előadó­kat. Végül Sonkoly István hegedű- művész, a Budai Zeneakadémia ta­nára Csajkovszky hegedűversenyét játszotta el nagy sikerrel, a tőle meg­szokott virtuozitással. Tízéves fennállását ünnepelte a II. ai kér. alsóvizivárosi Kapucinus Oltár- al egyesület március 22-én, vasárnap lé- L lekemelő ünnepség keretébén, ahol ki megjelent Mészáros János dr. érseki J helytartó és őrgróf Pallavicini Edéné. I] Az ünnepen nagy sikerrel szerepelt n a Kapucinus-énekkar Weningcr Ernő o karnagy vezényletével. A megnyitó k beszédet P. Patyi Kamii házfőnök mondotta, majd pilismaróti dr. Bo- zóky Kálmánná titkári jelentése után ® Franaszek Annus Dávid Endre „Fa- 7, húszát” szavalta cl. Bozóky Kálmán dr. , min. tan., az alsóvizivárosi egyház- , község alelnöke lovag Dobrzynieéki • Árpád dr.-né elnöknő érdemeit mél- ^ tatta és köszöntötte fel. Az ünnepély j Mészáros János dr. érs. helytartó zá­róbeszédével ért véget. A művészi látóképességről tartott , nagysikerű, értékes előadást március 25-én a M. E. E. szakosztályán ifj. , Csemegi József. A művészi látóképes­ség fejlődésének — főleg a festészet- i ben —.való bizonyítása volt a tulaj­donképpeni tárgy. Hatásos vetített képekben mutatta be a festészeti tér­képzés fejlődését az egyiptomi primi­tív egy -f önézet pontos térábrázolások­tól kezdve a görög, római, középkori és olasz renaissance festészet mind­inkább tökéletesebb téralkotásáig. Majd rámutatott az olasz és spanyol renaissance- festészet különböző térala­kítására és érdekesen bizonyította a spanyol művészi látóképesség fejlet­tebb fokát leét-fönézetpontos per­spektíváival. Ezekután bemutatta a renaissance - térképzés hatását a ké­sőbbi korokra. A háború utáni kor­szaknak új szemlélete lévén, új kife­jezési módra volt szüksége. Ezt a kí­vánságot elégíti ki a három főnézet- pontos perspektíva, mely módszer a horizantsík elvetésével absztrahálja a teret és így híven szolgálja a művé­szeti irányzatot. — Az előadást nagy élvezettel hallgatta végig az előkelő közönség, közöttük közéletünk és szakembereink számos kiválósága, így Csányi Károly műegyetemi tanár, az Iparművészeti Múzeum igazgatója, Pintér Oszkár, a M. É. E. alelnöke, Friedrich Lóránt műegyetemi adjunk­tus, Nagy József Béla tanár, a Ma­gyar Paedagógia szerkesztője, Holló Alajos tanár, festőművész és még szá­mosán, kik lelkesen megtapsolták az előadást. Praktikus értesítések. Az óbudai „Föld- és Szőlősgazdák Egyesülete” értesíti tagjait, hogy a „Lakók név­jegyzéke” című könyv 3.60 P. Wéber Károlynál kapható. A Teleki-féle vil­lányi szőlőtelepről 10% kedvezmény­nyel kaphatók oltványok. Tőzegre lő­het ismét előjegyezni. Gyümölcsfák Budaörs kamaraerdőből rendelhetők. Kékgálicot 65 fillérért adják. Az őszi­barackot termelők számára a dr. Lcchner-féle Kiskátét megszerezte és tudatja végül, hogy a III. kerület bikaapaállata a felsőmezőgazdasági iskola bécsiúti telepén van. Felhívja tagjai figyelmét, hogy jelentsék be az elöljáróságon a kivágott szőlőt; mert a szántóföld adója kisebb és ne fe­ledjék el, hogy június 1-ig kell a szerbtövist irtani. — Tojáskeltetést pedig vállal Lenz Oszkár, III., Lajos- utca 125—127. Nagyon megnehezült az idők já­rása felettünk, senki sem tudja, hogy mit. hoz a jövő í Reális elgondolások alapján a gazdasági viszonyok javu­lása joggal várható... mondják veze­tőink, tehát ne csüggedjünk, emeljük önbizalmunkat és reménységünket. Vegyünk egy sorsjegyet az új, április 17-én kezdődő sorsjátékra, hátha a véletlen szerencsi is megsegíti és nyer egy nagy összeget. Budai zeneművelők. A MOVE Bp. Főosztály „Astra” Művészcsoportjá­nak elnöksége ezúton is értesíti mind­azokat a .haladottabb vonós és fúvós zenészeket, akik szabad esti óráikban a zenekari összjátékban is gyakorla­tot óhajtanait szerezni, hogy a csoport kebelében szimfonikus zenekar ala­kul. Érdeklődni és felvételre jelent­kezni keddi napokon este 7—10 óra között lehet az „Astra” Klub elnök­ségénél, VI., Podmaniczky-utca 45, II. 25. Az öröklakások okos gondolata iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az előző évek ilyen alapításai sok té­velygést mutattak, de ma már tisztán látszik, hogy azok a hangzatos pro­pagandák, amelyek sokat Ígérnek, semmit sem nyújtanak. Az öröklaká­sos szövetkezeti ház alapításához tő­keerős vállalkozó kell. A vállalkozó­nak kell a házat megépíteni, függet­lenül a részjegyzők hozzájárulásától. Fontos a szövetkezeti ház telkének megválasztása is. Csak csendes, tiszta levegőjű kulturált helyen, de közle­kedési vonalak közelében feküdjön, mellett fejlődésben lévő vidéken, hol az ingatlanérték növekedhetik. gyen a közelben sétány, a gyerme­keknek játszótér, sportűzésre alkalom. ' 31 feküdjék a világtájakhoz képest. Ilyen alápítás az I., Győrirút 12. sz. már épülő szövetkezeti ház, amelyet olvasóink figyelmébe ajánlunk. Érte- zir. lehet az építkezés színhelyén. Bajtársi találkozó. A kőbányai *óf Pálffy-laktanyában állomáso­zott cs. és kir. 12. tábori ágyúsezred később 31. táb. tarackos, majd 131. áb. tüzérezred) összes alakulatainak tisztikara legközelebbi összejövetelét prilis 12-én, vasárnap este nyolc órakor tartja a Spolarich-vendéglö különtermében. Rákosi. A nagy publicistához, az újságírók koronázatlan királyához, a a kitűnő íróhoz és a revízió lánglelkű, fáradhatatlan harcosához méltó az a hatalmas, albumszerú illusztrált kötet, amelyben Rákosi Jenő néhány híve és tisztelője meggyujtóttá az emlékezés fáklyáját, éleszti eszméinek tüzet, -hű tükrét adja életének, működésének, lelki világának. Az érdemes munkát ISüle Antal, a Pesti Hirlap helyettes szerkesztője szerkesztette és avatott kézzel fogta össze a színes mozaikda- ■abokat, amelyekkel a jól megválasz­tott munkatársak: Apponyi Albert gróf, Klebelsberg Kunó gróf, Rother- mere lord, Pékár Gyula, Hegedűs Ló­ránt és sokan örökítettek meg Rákosi nemes egyéniségét. Az előkelő írók munkáját a fényképekkel, rajzokkal tarkított értékes benső tartalmat csak emeli az ízléses, szép kiállítás. Az éterzene hangszerét, az Aero- font e hó 30-án, hétfőn este fél 9 óra­kor mutatja he a Zeneakadémia ka­maratermében a „VATEA” Rádió­technikai és Villamossági R.-T. ÓVATOSSÁG r,nom---«*«-■■ zon szabad csak tisztítani. Egy öltöny vagy női köpeny 6 Pengő MENCZER-nél Fest. Tisztít. Mos.Teíefon Az első hársfa. „1930. X. 23. Hen­rik, B. G. E. F.” Ez a titokzatosnak látszó felirat, egy kis márványkövön arany betűkkel egy kis polgárunk születésének napját jelzi. A Buda­pesti Gazdálkodók Egyesülete . Far­kasréti körzete elhatározta, hogy a tagjainál, ahol gyermek születik, a családi eseményről egy-egy hársfa ül­tetésével emlékezik meg. Gyümölcsoltó Boldog Asszony napján került erre először sor, «mikor a Farkasréti kör­zet küldöttsége Arnold Alfrédéknél jelent meg a kis Henrik születésének alkalmából. Szibinkits György elnök köszöntötte a boldog szülőket és en­gedélyt kért, hogy a farkasrétiek ne­vében a kis jövevény tiszteletére egy hársfát ültethessen. Kedves, meghitt ünnepség keretében ültették el a fát, miközben Szibinkits elnök közvetlen, keresetlen szavakkal emlékezett mega faültetés jelentőségéről és ama kíván­ságának adott kifejezést, hogy évek múlva anya és fia a faárnyékában ül­dögélve, boldogan liallgassák a méhe, az ember és természét jótevő, szorgal­mas munkásainak zümmögését. SZEMÜVEG Zibrinyinél, I. Attllau. 13 Nagy a sár a Farkasréti temető­ben és aki a halottjait látogatja, agyagos sárba ragad. Á város gondos­kodjék, hogy a délivasúti végállomás­nál cipőtisztító legyen, aki rendbe­hozza a sáros lábbelit. Ez olcsóbb megoldás, mint a sármentes utak épí­tése. Közgyűlését rendezi az I. kerületi Iparosok és Kereskedők Köre márc. 31-én "este fél 9 órakor a Kör helyi­ségeiben, I., Krisztina-körút 61. Ibolyaestét rendez e hó 29-én este fél 6 órakor a Budai Iparos és Ke­reskedő Ifjak Kultúr-Egyesülete tánccal és teával egybekötve. Színre kerül két tréfás darab. — Április 5-én színre hozzák Gubicza Lázár szenzációs drámáját: — A fekete kandúrt. közgazdataginapU) Szerkeszt«: SZÁSZHAUn JÓZSEF. * Pesti Hazai Első Takp. Egyesü­let nagysikerű svájci záloglevél-tranz­akciója. A Schweizerische Bankgesell­schaft, Zürich és a Schweizerischer Bankverein, Basel, vezetése alatt álló svájci csoport, melyhez a Basler Han­delsbank, az Eidgenössische Bank, az Aktiengesellschaft Leu et Cie» cég, az Union Financiers de Geneve és a Comptoir d’Escompte de Geneve is tartozik, átvesz a Pesti Hazai Első Takarékpénztár-Egyesülettől 15 millió svájci frank névértékű, 20 éves 7%-os záloglevelet, amelyekből 10 millió svájci frank n. é. címlet a jövő hét elején 98%-os árfolyamon kerül Svájcban nyilvános aláírásra, míg 5,000.000 svájci frank n. é. címlet, megfelelő zárolással, az egyéb külföl­dön nyert elhelyezést. Az Egyesület­nek igazoltan svájci tulajdonban levő háború előtti kibocsátványai megfe­lelő valorizációval kerülnek visszavál­tásra. Az ezzel járó terheket a svájci piac visszahódítása érdekében annál is inkább meg kellett hozni, mert ez együtt járt a 15 millió svájci frank n, c. záloglevél átvételével és mert a jövőre oly reményeket nyújt, ame­lyek a valorizációval hozott áldozatot ’megérik, nem is beszélve arról, hogy ezzel számottevő hosszúlejáratú kül­földi tőkét sikerült az országba be­hozni. * A Nemzeti Takarékpénztár és Bank márc. 26-án tartotta XXXVII. rendes közgyűlését báró Tomyay Re­zső elnöklete alatt. A közgyűlés elha­tározta, hogy az 1930. évi 146.057.38 P tiszta nyereségből részvényenkint 2 pengő=8% osztalék fizettesék 1931 március 27-től kezdve az intézet és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank pénztárainál, valamint ennek fiókjai­nál. Az intézet igazgatóságába Fran'lcl Mórt, a Wertheimer és Franki cég szenior főnökét, újra beválasztották. * Magyar Általános Takarékpénz­tár dr. Horváth Lipót elnök-vezcr- igazgató elnöklete alatt tartott köz­gyűlésen megállapította, hogy 1930. év tiszta nyeresége 2,656.347 P. Az inté­zet összes saját tőkéi 33,450.000 P-re emelkedtek. Osztalékul részvényenként 6 P = 12%-ot fizetnek. Az igazgató­ság új tagjai ár.. Beöthy László és BALOGH G. DROGÉRIA CSAK II, MARGIT-KÖRÜT 1 TELEFON AUT. 515—59. SZ. NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK ÁLLANDÓ RAKTÁRA II» I R hasáb illír. í azdos >dás di Blőr in m .dóh ca 4 óráig •o< rkes ér j< leg helj and ámít f jt y n £ 1 A lyes >ártj itt e I a t lyba a bi: i mi aki ie a icsej íert iuda lindi lök r léi hűd gázd osok iá esek véd, ist t (kí gyol y ah ut lát “ä end , I en lfog ígi i lev tt a tlistí ózse s v 6 delv tján lyér dr. évén a h; iche lyér logy párti t ne Pakt i pai a 2 els a ek, ely k sz pár! mur Wag rcba itiku áll ke2 Dr Dr. ián, 1 Ali án renc in. Gaz« Vili Sair «ső, Bői Gaj Ke (V. fájd; allst . Pe M: VI. :ratil a. p Pfe ata ■üchl irtja — Vi mo: més ny«

Next

/
Oldalképek
Tartalom