Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-01-15 / 679. szám

Szerkesztő található d. u. 3—4-ig I., Bors-utca 24. Szerkesztőség telefonja: 129—96. Ide cimzendő minden levél. Telefonunk a nyomdában: 24-77. Katakombák mélyén él a Város­majori rk. egyházközség, amelynek szuterén kápolnája semmikép se felel meg a kivánalmaknak. A kará­csonyi ünnepségek alkalmával is igen szűknek bizonyult. Ember-em­ber hátán tolongott a nagy szoron­gásban többen rosszul is lettek. A keresztény nemzeti reneszánsz közepén fel akarnak emelkedni a mélységekből és magas égbenyuló templomot építeni, amely itt oly nagy lelki szükséglet. A templomot Árkay Aladár műépítész tervezi. A templom építő akció megkezdte működését. Az első adakozó az építendő temptom javára egy szegény asszony volt, aki úgymond miután egyebe nincs hát családi ékszereit ajálta fel a nemes célra. Ez volt az első adomány amely erkölcsileg példás, anyagilag is jelentős, mert az ékszérek értéke mintegy 40-50.000 korona. Az egyházközség ifjúsága január 9, 10 és 16-án délután 5 órai kezdettel a Városmajori elemi iskolá­ban e célra előadást rendezett, a melyen a Szent Lélek Istenről neve­zett lánykongregáció és Krisztus Gárda tagjai szerepeltek. A műsoron magánszámok, Fabiola és Ágnes 3 felvonásos szinmü a keresztény vértanuk korából szerepelt és nagy sikert aratott. Két hatalmas beszéd hangzott el január 9-én a Budai Katholikus Körben az alső- vizivárosi rk. egyházközség kultur-estélyén. Az egyiket Páter Bangha Béla S. J. dr., a másikat Wolff Károly dr. mondta. Mind­kettő izott a kereszténységétől és magyar­ságától. A műsor kedves elevenitésére szolgált Bíscara Betty és Usetty Józsa zongora és énekszámai, amelyet betetőzött Zsámboki Miklós művészi játéka. Meleg, hálás teli ház, hatalmas tapsokkal hono­rálta az est szereplőit. Nemes Antal dr. felolvasása elé, melyet e hó 26-án este 5 órakor tart a Hollós Mátyás Társaság ülésén a budai értelmiség körében nagy érdeklődés nyilvánult meg s igy a Társaság elhatározta, hogy az eddigi szokástól eltér és ezt az ülését nyilvánossá teszi szívesen látva az érdeklődőket. Az elnökség azt kéri, hogy aki részt akar venni, az jelentse be a szándékát telefonon 129—96 a háznagynál. «* Nagygyűlést hivott össze a budai Ferences egyházközség január 16-ára délelőtt 11 órára a Budai Katholikus Körben. P. Vénn Jakab egyházi elnök megnyitót és Magyar István dr, curiai biró világi elnök záró szavakat mond. Tárgysorozat: zárszámadás és évi költségvetés, főtitkári és pénztári jelentés és néhány tisztség betöltése. Mátyás király és a Hunyadiház emlékünnepe és történelmi kiállítása ügyében e hó 19-én d. u. 5 órakor a Hotlós Mátyás Társaság ülést tart, amelyen részt vesz Pékár Gyula államtitkár is, mert az ünnepet országos jellegűvé óhajtja tenni. A H. M. T. a társaság minden tagját ezzel meghívja az elnökség. Zsesny József a rendező bizottság elnöke ez alkalommal bemutatja a két hétre tervezett kiállítás és az ünnepségek részletes tervezetét. Az Alagút!?!? Mi lesz? kérdi a Hgtürelmesebb budai polgár is, aki kénytelen átjárni az Álaguton. Mi lesz? Zsebkendőt tart a szája elé, vattát tesz a fülébe, kerüli az oldal­falat, amelyen a bacilusok milliardjai mászkálnak és elkeseredettén neki­vág ennek a sötét lyuknak, amelynek másik végét csak homályosan látja Kikopott padlója dong és ezer viszhangot ver a benne tülkölő autó. Egy percre megszédül, aztán újból neki vág. Mi lesz már ? Európa ez ? Olyan nagy dolog azt kisöpörni bemeszelni? — Igaz, meszelni nem igen lehet, mert már újból nedves és falairól csöpög a lé. Ez az Alagút Budapest legsötétebb pontja és nekünk budaiaknak találták ki bün­tetésül. Baranski hiába beszél a közgyűlésnek, — akár csak az alagútbán kiabálna. Oft is vatta van a városi urak fülében. A szegény Tabán gazdag ajándékot kapott a szegény gyermekei részére. XV. Benedek pápa 30.000 koronás adományát újév nap­ján osztották széjjel a Szabadpolgári Kör­ben. 300 szegényt ajándékozott meg. Ki­osztottak még 134 darab rfagy fehér­kenyeret, és 50 kg. almát. Boldog öröm­mel vette át a kis gyermeksereg a szere­tet kézzelfogható kifejezését. Az egyház- község tanácsa élón ott volt Angyal Kál­mán dr. plébános a szegények testi-lelki jóharátja, aki beszédében kiemelte, hogy a pápa a tabáni szegény gyermekekről sem feledkezett meg. Szives szeretettel rendezte ezt oly sokak számára felejthe­tetlen délutánt a Tabáni Szeretet hölgy­bizottsága : Spur Istvánná elnöknő, Cristo- folleti Lajosné, Nagy Sarolta, özv. Schmid­bauer Henrikné és Burs Ferencné. Lakása ablakában állBozőky Ádám dr. és figyeli a villamost a Margit- rakparton, mint tette egykor Kollíi Lajos dr. amikor csak a Lánchidig járt a közúti. Bozóky dr. is nézi az óráját és azt látja, hogy a közúti a budai dunaparton forgalomban levő 53-as és 31-es kocsik menet­rendjét nem tartja be; hogy a 14 percenként indítandó 53-as kocsikra rendszerint 25—35 percig kell a dunaparti megálló helyeken vára­kozni és hogy a 31-es kocsik állandóan annyira megteltek, hogy a megállóknál a közönség jó része nem szállhat fel. Erre aztán, mint a makaónál azt mondja hogy: — Drei brennen! és azt kívánja, hogy most már jöjjön a nagy schlger, a kilencest Mert ez kell a víziváro­siaknak. A kilences, a kedves, derék jó óbudai kilences, mely szerény igénytelenséggel jön és felveszi mindazokat, akiket itt hagyott a harmincegyes. A tabáni templom kimutatása szerint 1920-ban 181 fiú és 150 lányt kereszteltek. 149 pár kötött házasságot. Meghalt 154 férfi és 151 nő. Kelenföldön 21 fiút és 24 lányt kereszteltek. Szibériából jönnek vissza az el­veszettek, a megsiratottak, akikről már hir sem jött és érkezésük nyo­mán ismét Köny fakad, — az öröm könye. Értesülésünk szerint meg­érkezett 4 évi fogság után Kiásson Gyula fia György is Szibériából a legutóbb érkezett Steinerwald hajón Triesten át, köztiszteletben álló szüleinek végtelen őrömére és megnyugtatására. A főhadnagy Kabarovszkban kelet Szibériában volt fogoly. — De megjött Németh József városi biz. tag fia is János — és hazatért Zafourek Ferenc kőz- becsülésben álló iparos fia Ferenc is. Hozta őket a magyarok jó Istene! Tüzhalál (Makama) Tódul a nép — tűz van a várban — megrémül a baka vártán — mert épen alatta ég — és tüzfényben ragyog a Nádor-kaszárnya, —amint a silbak körüljárja — és látja, — hogy lent a Lovas- uton, a sánc alatt — kigyult a sok barak. — a láng magasra csap — lent dúl a tűz — és nagy ég ! rainden°oda ég. Es sok a baj — és nagy a jaj— a hir rövid lélegzetű — panaszra volna számos ok, — mert ott — tömeg halált halt sok — tetű. Az ellopott korlát a Gellérthegyre vezető szerpentinen, a mai kor leg­élénkebb tükre. A korlát fából volt tehát elloptak. De a szerpentin ott oly veszedelmes, hogy korlát nélkül nem maradhatott. A város tehát uj korlátot csináltatott fából -és azt újból ellopták. A meginterpellált Fock Ede tanácsnok szomorúan válaszolt: — „Ami a, korlátokat általában illeti, bizony e téren nagyon szomorúan állunk. Az említett gyalogutak mellett, a hidakon és mindenütt eiszedték a korlátokat és ellopták. Az erkölcsök teljesen le- züllöttek és ma igazán tanácstalanul állunk szemben, mert nem tudunk uj koriátokat csináltatni részint a faanyag hiánya, részint pedig a költségkiemelés szempontjából.“ — Ezeket a korlátokat pedig mégis meg kell csináltatni, ha másból nem hát vasbetonból. Gróf Rinaldó cimü operettet adják a „Budai Műkedvelők Köre“ tagjai e hó. tiö-árn a Pálffvtéri díszteremben délután 5 órakor és mindenkit szívesen látnak. Éjfélig tánc lesz. — Ugyanott február 20-án előadják az „Ezüst sirály“ operettet. — Véletlenül a Várszínházban is színre kerül most — Gróf Rinaldó. A Hollós Mátyás Társaság leg­utóbbi ülésen Unghváry Sándor olvasott föl rendkívül érdekes és ötletesen megirt tanulmányt az intri­kákról a művészetben. Az olasz reneszánszon kezdte és ami viszo­nyainkon végezte. A hálás hallga­tóság zajosan és melegen ünnepelte érte. Ezután választmányi ülés volt melyen dr. Morvay Győző előter­jesztést tett a Shioppa nuneiusnak küldendő köszönő iratról és a 10 tagnak szánt élelmi csomagokról. A háznagy előterjesztette számos tag kívánságát, hogy a heti üléseket szerda helyet hétfőre tegyék át és jelentést tett a törzslapok szétküldé­séről. Peterdy Sándor titkár a kül­ügyi bizottság átiratát méltatta és a H. M. Társaság csatlakozását ajánlotta. — A legközelebbi ülés szerdán e hó 19-én lesz I., Bors­utca 2. sz. alatt. Gyermekelőadás van minden vasár- és ünnepnap délelőtt aScata-moziban, melyet Castiglione Henrik irótársunk a Hollós Mátyás Társaság tagja rendez. E műsorok bes2.erzése a mai gyermekfilm-inségben óriási nehézségeket okoz, mégis az elő­adások mindenkor gazdagon vál-- tozatosak és mindenekfőlőtt abszo­lút fehérek! Tanulságos filmek, életképek, bohózatok teszik felejt­hetetlenné a vasár- és ünnepnap délelőttöket, melyek népszerűségét csak növeli az a számtalan szebb­nél szebb és értékes mesekönyv, melyet az előadások során a gyer­mekek sorsolás utján nyernek. A tanulságos filmeknél zenei aláfes­tés nincs, azokat Castiglione szak" szerű, de a gyermekek értelmi szín­vonalának megfelelő magyaráza­tokkal kiséri. A képközőtti szüne­tekben pedig bekonferálja a kővet­kező filmet vagy rövid mesét mond a nyitott szájjal figyelő apróságok­nak. Megnyitja dalárdáját a II. kér. Iparoskor és kéri az érdeklődőket, hogy szerdán este 8 órakor jöjjenek föl a körbe. Megint elvitték a régi tabáni temető kerítését, ami együtt jár a hideggel ezen a vidéken. A főváros nem régiben hozatta rendbe 60.000 ko­ronáért és most megint nincs. Pedig kedves temetője ez Budának itt nyugszanak a 48-as honvédek, akiknek síremléke éhezi már a restaurálását. ÍRÁSOK. Ne bántsd a Magyart! Gróf Zrínyi Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek a munkáját, mely hivatva volt felrázni a magyarságot a török veszedelemmel szem­ben, araikor — a mai állapothoz hasonlóan az ország nagyrésze meg volt szállva, most újból kiadta a Spolarich-család, amelynek öt tagja küzdötte végig a világ­háborút. Ősük szellai Spolarich Márton Ferenc, gróf Zrínyi Miklósnak titkára és vitézi katonája volt. A könyvet őfőméltósága Harthy Miklós kormányzó urnák ajánlották. — A szent kürt címen ádta ki Lampérth Géza, az ismert poéta és a Hollós Mátyás Társaság tagja a közel múltban megjelent és a hazaftas érzelmektől izzó költeményit, melyek nagyrészét országszerte szavalják. A baptista imaházban Budán II., Irma-tér 3'. sz. a. minden csütörtökön este 7 órakor magyar nyelven és minden szerdán este 7 órakor német nyelyen van ének és pré­dikáció. Közkedveltek a IV. választókerület Keresz­tény Szocialista Párt minden hó második és negyedik szerdáján rendezett kultur- délutánok a Toldy Ferenc-utcai katholikus egyesületi ház dísztermében. Beléptidij nincs. Meleg terem és hideg büffé. Választmányi ülést tartott e hó 11-én a .33 F. Club, melyen elhatá­rozta, hogy közgyűlést február 2-án estt 8 órakor tartja az Erzsébethid kávéházban. Illúzió rontó szemétdombok rontják Tabán festői részleteit. Többek közt a. Fehérsas-térnél a Bem- és, Hadnagy-utcá-. nál már évek óta terpeszkednek nagy szemétbuckák. Errefelé még az ablakokat; sem merik kinyitni, mert ezek a szemét­dombok mint a fumerólák gőzölik maguk­ból a betegségek csiráit. Az angol misszió Kellner Béláné úrnő közbenjárására a Hollós Mátyás Társaság tagjainak kiskorú (1—1& éves korig) gyermekei számára nagyobb számú szeretet adományt juttatott. Akik ilyen adományra igényt tartanának forduljanak a Társaság elnökéhez Morvay Győső- höz (III. Zsigmond-u. 114.) Kiasszony, kezdő felvétetik jó írással L, Bors­utca 24. a lap kiadóhivatalába. Jelent­kezhetni d. u. 4—5-ig. Szabadkömüyesség mint nemzeti veszedelemről tartott kétórás beszé­det Kacziány Géza a IV. választó- kerület keresztény szocialista párt szerdai összejövetelén. Az érdekes előadást feszült figyelemmel hall­gatta végig a szép számú közönség Beszélt még Haller István röviden és a legközelebbi összejövetelkor mond hosszabb beszédet a politikai helyzetről. Nagysikert aratott a Várszínház Sárga csikó előadásán Halmos Gyula, akit a kö­zönség még Krecsányi idejéből szeret. Gyönyörű alakítás volt az ő paraszt­legénye és a népszínmű felújításakor ezt a kiváló művészt nem lehet mellőzni. Nász. Ógyallai Szabó Erzsiké, Szabó Gusztáv iskolaigazgató leánya és Kaczab Ágoston dr. esküvője e hó 15-én d. u. Vs5 órakor lesz a budavári koronázó templomban

Next

/
Oldalképek
Tartalom