Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-07-07 / 962. szám

Budapest, 1920 július 7. BUDAI NAPLÓ 3 I | | íjl-I­I I 1 Szent Ge Iférfi I Gyógyfürdő I Viagyógyintézet és Napfürdö f Killön férfi és női osztály. | A legmodernebb berendezés. f Szakképzett személyzet. 1j Személyi hírek SEREDI JUSZTINIAN dr. bíbo­ros hercegprímás e hó 3-án megérke­zett budai palotájába. RIPKA FERENC dr. főpolgár­mester, aki Reichenhallba utazott, on­nan csak a Szent István-napi ün­nepre érkezik vissza néhány napra, hogy azután Fonyódon üdüljön to­vább. SZABOLCSRA MIHÁLY, a nagy­nevű poéta, akit most választott meg elnökévé a Hollós Mátyás Társaság, néhány napra Temesvárra utazott. EREKY KAROLY ny. miniszter, a Vásárpénztár elnöke Londonba uta­zott s a hét végén veszi át új hiva­talának vezetését. BARCZY ISTVÁN dr. v. minisz­tert, ny. főpolgármestert, beválasztot­ták a BSzKRt igazgatóságába. KOZMA JENŐ dr. orszgy. képvi­selő és a Községi Polgári Párt el­nöke, e hét elején kéthavi külföldi tanulmányútra ment, meglátogatva Párizst, Svéd- és Norvégországot és a finn testvérek hazáját. Augusztus kö­zepére tér csak vissza. MÁRKUS JENŐ min. tanácsos, a BSzKRt h. vezérigazgatójának ötve­nedik születésnapja alkalmából július 8-án a Liget-klub ünnepi vacsorát rendez. SAGMULLER JÓZSEF apátplébá­nos legközelebb Reichenhallba utazik gyógykezelés céljából. KADAR GUSZTÁV Máv. igazgató c nyáron két hónapot tölt Hévizén. SZÉKELY VLADIMIR ny. főka­pitány-helyettes nejével együtt Hé­vizén tölti a nyarat. PERCZEL BÉLA kormányfőtaná­csos, városi bizottsági tag, Balaton- Máriáfürdőn nyaral. JAUERNIK NÁNDOR, a szfőv. házinyomda vezérigazgatója gyógy­szertári tévedés révén megbetegedett, de állapota már tartósan javul. FOERK ERNŐ műépítész terveit fogadta, el a szkfőv. tanács a Tripo- lisz-negyedben építendő templom szá­mára. OSZOLY KALMAN polg. iskolai igazgató, a Budai Társaskör ház­nagya, július hó végéig Balatonfiire- den marad. KASPER KAROLY dr. főorvost hízta meg ideiglenesen Ripka Ferenc fő polgármester a felmentett Szinnyey József dr. Uj Szent János kórházi igazgató teendőinek ellátásával. FEJER JÓZSEF dr.-nak, a leg­főbb állami számvevőszék titkárának, a tanácsosi címet adományozta a kor­mányzó. ENTELE FERENC dr.-t, a „Zug­ligeti Egyesület" közkedvelt pénztá­rosát, postaigazgatóvá nevezték ki s ez alkalomból a Zugligeti Egj-esirlet közgyűlése meleg ovációban része­sítette. LUGMAYER JÓZSEF dr. részt- vett az ügyvédszövetség szegedi ván­dorgyűlésén és Budának is olyan kul- iurpalotát kíván, mint a szegedi. GÜNTHER TIVADAR dr. tanács­jegyző, a főpolgármesteri hivatal -ügybuzgó titkára, családjával együtt Baiatonlellén tölti már megkezdett szabadságát. HÜBNER JÁNOST,, az óbudai Do­hánygyár osztályvezetőjét aligazga­tóvá nevezte ki a pénzügyminiszter. HASPELNE BALAZSY LUJZA írónőt választotta meg a Kathölikus Hölgyek Országos Sajtóegyesülete ügyvezető alelnökének. lakodalmakra, DsrUUIU taxi ÜLJ 03, temetésekre, vidéki túrákra rendelhető H n * n A * li minden időben. Ili, Főtér 1. D U 1 V U I U július hó 8-án estére tervezett társasvacsoráját ezen a napon nem tartják meg, mert az elnököt, Szabolcsim Mihályt fontos teen­dők távol tartják a fővárostól és kívánságára ezt a társas vacsorát július hó 22-én hétfőn este 8 órakor rendezi a társaság a Császár-fürdő terraszán s erre ez úton hívja meg a tago­kat az elnökség. A rendes hétfői összejövetelek, úgy e hó 8-án, mint ezentúl is minden hétfőn este érvényben maradnak. A Hollós Mátyás Társaság szer­vezetéből, melyet a közgyűlés ha­tározata alapján közöltünk, kima­radtak az alapító tagok, akik pe­dig nehéz időben segítették a Társaságot alapítványaikkal és akiknek a közgyűlés most is kü­lön köszönetét mondott. Az ala­pító tagok a következők: Becsey Antal, Conrád Ottó, Fóthi Vil­mos, Istók János, Krivoss Árpád dr., Morvay Győző dr., Szigeti János, Szilágyi Károly és az el­hunyt Komlós Jenő dr. Bethlen Margit meséit csakugyan mesébe illően jelenítették meg jú­nius hó 29-én a Ivarátsonyi-palota kertjében, a máltai lovagrend kór­háza javára gróf Karátsonyi Jenő meghatalmazott miniszter és gróf Zieh)) Géza Lipót, a Mozdulatmüvé- szeti Egyesület elnöke áldozatkészsé­géből a magyar mozdulatművészeti iskolák. A különlegesen nagysikerű, hatásaiban utolérhetetlen estén a legmelegebb ovációban részesült a kiváló írónő „Fehér királyleány“ meséje, amelynek szívet simogató, megkapó jeleneteit kiváló orcheszti- kai tudásuk legjavával játszották: a fehér királyleány szerepében gróf Zichi) Zita, mint két királyleány, gróf Zichy Erzsébet és mint piros királyleány Viraág Ilonka, feledhe­tetlen emlékkel gazdagítva a jelen­levő, legelőkelőbb közönség művészi lelkülctét. Nyári borestét rendezett a „Pén­teki Borgazdatársaság” a Róna-féle „Budagyöngye” vendéglőben július hó 5-én, pénteken sikerrel, amikor a borgazdai tisztet Bárczy Boldizsár dr., Cieutti Lajos, Eperjessy Béla, Nagyőszi Ferenc, Pénzes Mihály dr., Prost János és Szitár Endre dr. töl­tötte be, akik így viszonozták a téli vendéglátást. Éjjel is kiveszik 12—2 óra között a krisztina-körűti posta-palotában lévő 114. számú postahivatal előtti posta- szekrény levéltartalmát, úgyhogy a helybeli leveleket még aznap délelőtt ki. is kézbesítik, míg a vidékre menő leveleket az éjjeli vonatokhoz továb­bítják. Garden partivá emelkedett az a kedves családi ünnep, amely Balás Farkas építész leányának, Annuská- nak június hó 30-án tartott esküvő­jét befejezte, amikor a pompás nyári napon, délután 5 órakor az Is­tenhegyi-útón lévő „Balás-villa“ szép és nagy kertje megtelt vendégek­kel, akik nemcsak gratulálni jöttek, hanem egyúttal búcsúzni is a fiatal pártól, amely még aznap este a Li- dóra utazott. Mintegy négyszáz gra­tuláló távirattal és levéllel árasztot­ták el a közszeretetben álló Balás- családot és mintegy 250 előkelő ven­dég fordult meg a háznál, ahol a megjelentek túlnyomó nagyrésze éj­fél utánig együtt maradt, élvezve a kedves háziasszony vendégszeretetét. Erre a ritka alkalomra a villa nagy- kiterjedésű kertjét pompásan kivilá­gították. — Az I. kerületi anya­könyvi hivatalban délelőtt 11 órakor volt a polgári esküvő szűkebb csa­ládi körben és lett az Annuska kis­asszonyból Szilassy Viktomé. Férje a reális életben vállalati igazgató, de egyúttal pompás hangú operaéne­kes is. EGY POHÁR SÖRRE menjünk át Ulm Lászlóhoz, a SZENT ISTVÁN étterembe, ahol a konyha is kitűnő és bora jó. Súlyos csapás érte a budai közélet egyik kiváló reprezentánsát, Bozóky Ádám dr. ügyvéd, törvényhatósági bizottsági tagot és a Keresztény Köz­ségi Párt oszlopos tagját, akinek fia, Bandi, négy évi szenvedés után Ar­c-óban elhunyt június hó 22-én. Mint harmadéves jogász és a Syeambria seniorja, négy év előtt Areóba ment, hogy megtámadott tüdejét ott gyó- gylttassa. A Gondviselés másképp ha­tározott, nehéz gyászba borítva szü­leit. Holttestét e napokban szállítják onnan Budára. Rendkívüli nagy mér­tékben nyilvánult meg a részvét Bo­zóky Adámnak köztiszteletben álló személye iránt. ISZTER SZŰCS I., Attila- u. 23. Szőrme megóvás. Javítás a holt idényben legolcsóbb. Telefonhívó: 520—44. Titokzatos nagy lyukat ástak a múlt héten az óbudai Fő-téren, amelynek csodájára járt a kör­nyék. A közel három és félmé­teres mélységű, nagy területű nyí­lás pontosan mutatta az egyes földrétegeket, a különböző idők feltöltéseit. Találtak ott egy pom­pásan kiépített római korbeli utat kétméteres mélységben, amelyet alig tudtak elbányászni a munká­sok. A felsőbb rétegekben pedig két egymást sarkalló ház alapját találták meg. Mindez nagyon iz­gatta az óbudaiak fantáziáját s fokozta a kíváncsiságot, hogy a nagy lyuk ásásának hiteles ma­gyarázatát senki sem tudta. Ér­deklődtünk ez ügyben s Schön Győző, a fővárosi Gázgyár he­lyettes vezérigazgatója megma­gyarázta, hogy a Gázmüvek ott nyomásszabályozót épít be, mely azért vált szükségessé, mert a HÉV. kettős sínpárjának lefek­tetése folytán új áramelosztás készült, mely lényegesen megja­vítja Óbuda gázszolgáltatását. A nyomásszabályozó fölé kis há­zacskát. épít a Gázmüvek, Schön Győző h. vezérigazgató kifejezett kívánságára, igen csinos kivi­telben. URI S Z A BO, kiváló szabász: GLASZ Péter, I., Maros-utca 11. A Vilmos-napi kuslizóversenyre vo­natkozói og téves információ alapján azt írtuk, hogy azt e hó 2-án tartják meg és e közleménynek révén nagy társaság gyűlt össze a. Délivasút kug- lizójában, hogy szívesen ünnepelje a népszerű elnököt, Hubert Vilmost. Elekor derült ki, hogy a társaság és főleg a versenyzők legnagyobb része értesítést kapott, hogy a kuglizóver­senyhez külön meghívót küld szét az I. kér. Iparosok és Kereskedők Kö­rének elnöksége és a díjakat sem hozták el, csak éppen Ravasz László elnök hatalmas tortá ja érkezett be. és Tímár Sándor fuvarozott be egy ko­csiderék kolbászt és sonkát. A kugli- verseny tehát elmaradt, de a hentes­áru elfogyott. A kuglizás híveit és tréningben lévő bajnokait értesítjük, hogy várják be a versenyre való kü­lön meghívást. Szíoiiiz S5 társkor A vidéknek képzelt Óbudán kedve­sen oldják meg azokat a kérdéseket, amelyek példaképen szolgálhatnának egész Budapestnek. Óbudán a kultú­rát elsősorban a Kisfaludy-színház képviseli és ez a színház egyúttal fok­mérője is a III. kerület kultúrális igényeinek. Még a közelmúltban is úgy volt, hogy a Kisfaludy-színház a kisebb igényű alsóbb társadalmi rétegekre támaszkodott és néha a komikumba fulladt, hogy milyen vi­déki ripacstrükkökkel igyekeztek a közönséget becsalogatni. Volt rá eset, hogy „A muzsikus bosszúja“ címen, két felvonásra összehúzva ad­ták „Trilbyt”. És általános derültsé­get váltott ki, amikor a Svengáli haldokló jelenetében kiderült, hogy a szegény színésznek inge sincsen, csak mellplasztronja, amply az asztalra hanjmtt dűlő színész mellénye alól kibújt és égnek meredten, általános kacajt váltott ki. Most, hogy a szín­ház vezetését Miklóssy Aladár vette át, a helyzet alaposan megváltozott. Széli nevű elődje szintén törekedett már erre és a III. kerületi Egyesült Polgári Társaskör" vezetősége ki- is eszközölt számára 3000.— pengő segélyt, de mire a szegény felvehette volna, megbukott. Miklóssy igazgató roppant eleven műsort állít össze és alig van olyan este, amelyen neves pesti színész ne szerepelne, ele maga a társulat is jól megszervezve, szor­galmasan dolgozik. A III. kerületi Egyesült Polgári Társaskör e hó 2-án tartott választ­mányi ülésén Szepessy Ágoston el­nöklete alatt szintén foglalkozott — a színigazgató átirata kapcsán — a színház ügyével és azt szeretettel karolta föl. Magáévá tette azt az eszmét Rezső Antal alelnök és dr. Rózsa Zsigmond meleg ajánlatára, hogy Miklóssy elődje számára enge­délyezett 3000 pengő szubvenciót fo­lyósítsák a mostani igazgatónak, aki azt teljes mértékben megérdemli. Átiratában Miklóssy igazgató be­jelentette, hogy a tömegízlés helyett a polgári nívóra emelte a színhá­zat, de négy hónap óta nem tapasz­talja, hogy ez a polgári elem viszont felkarolta volna a színházat, talán azért, mert elődei alatt, ez a pol­gárság elszokott a színháztól az ala­csonyabb nívó miatt. Kéri a társas­kör elnökségétől, hogy segítsék ab­ban a törekvésében, mely oda irá­nyul, hogy ez az intim színház vál­jék a III. kerület ' intelligenciájának találkozó helyévé. Viszonzásul nagy kedvezményt nyújt a tagoknak. A választmányi ülés elején az el­nök kimentette Andréka Károly el­nököt, aki már felköltözött a Test­vérhegyen lévő nyaralójába, azután betöltötték az elhúnyt Kápolnay Gyula megüresedett tagsági helyét és behívták dr. Mezey Ákos pótta­got, fölállással áldozva a korán el­húnyt, ügybuzgó tagtársuk emléké­nek. Megállapodtak továbbá abban, hogy a Torna- és Vívóegylet teke­pályáját minden csütörtökön este G órakor veszik egénybe. Philipp Kál­mán dr. és Martin Gyula felszóla­lására elhatározták, hogy a Torna- és Vívóegylettől két délutánra elkérik SZÁRAZOMON \\r) MESTERCSÖVEK a versenypályát, hogy ott gyermek­játéknapot rendezzenek, amit Bodó Rezső az Egylet nevében szívesen megígért. Még Martin Gyula indít­ványára a választmány köszönetét szavazott Andréka Károly elnöknek és a pártnak, hogy a Kolosi-téri piacot közelebb hozta a Bécsi-úti új városi bérházakhoz azzal, hogy azt a Bécsi-útra tette át a Csemete-utca folytatásában. Kovácshegyi Kálmán jelentése után Bárczy Gusztáv a városi bérházakhoz azzal, hogy azt tése ügyében kért eljárást, amire nézve dr. Orova Zsigmond tett meg­nyugtató kijelentést. Végül a vá­lasztmány társasvacsorához ült. ü SS E N H T Vali Gábor. Iskola-utca 16. Nagy tévedés azok részéről, akik szerint most már módunkban van beváltani azt az ígéretünket, hogy az iparos­ságai ak 20 százalékkal olcsóbban tu­dunk különféle nyomtatványokat szállítani. Ez a kijelentés arra az es­hetőségre vonatkozott, hogy a Budai Napló berendezi a saját nyomdáját. Ez a kijelentés pedig azon az ünne­pélyes felajánláson alapult, amelyet lapunk szerkesztőjének jubileuma al- kahnával, ezelőtt két esztendővel tet­tek volt, amikor felajánlottak neki ajándékképpen egy berendezett, kész nyomdát. Nagy tévedés továbbá az is, hogy a jubileumkor aláírt 45 mil­liót lapunk szerkesztője átvette volna és más célokra fordította, mert a 45 milliót jegyezték ugyan a jubi­leumán összegyűlt jóakarói és bará­tai, de nem fizették be, mert erre fel­szólítást nem is kaptak. A nyomda ügyét mi nem sürgethettük, mert azt ajándékképpen ajánlották föl nobilis úriemberiek és ajándékot egyáltalá­ban nem szokás sürgetni. — Nagyon kérjük, hogy ha ez az ügy újból szóba kerül, szíveskedjenek föl je­gyezni azok neveit, akik a nyomdára szánt pénz elköltésének hírét terjesz­tik, hogy lapunk szerkesztője azok ellen rágalmazás címén eljárhasson. VERONIKA Tr.r| ,«__i!s_nmiraoalI, csarnoka j 1., Hidegkúti út 20 Clgdnyaer.o ­TÜNDÉRLAK íagyvendéglő jj 1., Sxirtes-ut ti. Idillikus kilátás. Kellemes vacsorázd hely. Pompás konyha, jtí borok. Egész nap zene. Tulaj donos: TAXWER ISTVÁN volt h a j ó v e n d ági <5 s­CIMFESTÖ S'k“"' ^ címtábla 11., Iskola-utca 16. festészet. telefon: 526—• 2 VáiG.ésTsa Heinrich és Tsa , Kuruczlesi-úf 13. S kertépítők kertészete helj Modern kertépítés ( parkíroz s, mindenféle növények. Specia­litások. Rózsa, szegfű, dálya, chrisaníhe- mum © 31 kitüntetés KIRÁLY-FÜRDŐ épített* 1666-ban KARA BUSTAFA tadd bdM. Budán, II., Fö-utca 84. wáw. IT I_|.__ »zénsava» nátraat, üh TÍIrÍiQ nénim ■ni*«, TU IlmUO szénsavas klómátrtuaerí HnnBBraH és nagnézia»«< tartalmazó hévviz lAsxvény, csú*-, bőr- és csont betegségek, föaz mérgezés, máj-, lép-, méh-, húgyhólyaghén- talmak, gyomorhurut és alhasi pangás eibm. Kádfürdők: egész napon ét. j: . férfiaknak .... reggel 6—1 *r»g faOZTuraO . „öimek hétköznap délután X—7 érAfe I! IVÓ KÚRA!! PALFFY ETTEREM BUDÁN II, PÁLFFY TÉR 4. SZÁM Elsőrangú konyha. Külön éttermek, zongora, NYÁRI TERRAS Z. Tulajdonos : MAYER PÁL. RÓMAI FÜRDŐ ÓBUDA — AKV1NKUM FÜRDÉS AZ ŐSI FORRÁSTÓ LANGYOS ÁSVÁNYVIZÉBEN. STRAND. A FORRÁSOK NAPI HOZAMA 160.000 HEKTOLITER rádióaktív thermálviz. A szentendrei HÉV vasútnak, a MFTR hajóknak és az ÚJPESTI átkelő propellernek állomása. P í Y IC P P Remek felvételek » E™ s IrV K— b műtermen kiv ül is II, Fö-uícs 18. sz. ELMOS Rudolf AJ AS JÓZSEF I B éttermei és sörözője I, KRISZTINA KÖRÚT 61 Elsőrendű magyar konyha. Kitűnő fajborok — Dreher sör. Társaságoknak külön terem. ERZSÉBET KBMB SÓSFÜRDŐ KELENFÖLDÖN új vezelés alatt áll (BOHUNICZKY-BANK ér­dekeltsége), — Természetes keserűsósíürdé IVÓKURA 5 perc a GELLÉRTFÜRDŐTŐL vlliamosoa

Next

/
Oldalképek
Tartalom