Budai Napló, 1935 (32. évfolyam, 1183-1208. szám)

1935-02-16 / 1188. szám

1935. február 16. Budai Napló 3 Lamoííe Károly beiktatása az alpolgármesteri szék­be, várospolitikai életünk nagy ese­ménye. Ä főváros gazdálkodásának vezére szervezte meg ennek a mil­liós világvárosnak pénzügyi életfel­tételeit, Gondoskodott a folytatóla­gos munka lehetőségeiről. Nehéz helyzetekben is hitelképesen vezette a pénzügyi igazgatást. Elsősorban az ő érdeme, hogy Budapest soha nem jutott más világvárosok mély­pontjáig, amikor nem tudták fizetni alkalmazottaikat és munkásaikat. Emelt fővel mondhatta el Lamotte Károlyról Sipőcz Jenő főpolgármes­ter: — „Nem csalatkoztam Lamotte Károlyban és hogy a közönsége sem csalatkozott benne, azt legjob­ban bizonyítja^ egyhangú megvá­lasztása." — Pénzügyi expozéja egy új Budapest napsugarát ígéri s a szebb élei hajnalát Lamotte Károly zseniális pénzügyi elgondolásai ga­rantálják. SZEMÉLYI HÍREK SERÉDI JUSZTINJÁN dr. bibornok, febr. 12-én délben a városházán megláto­gatta SZENDY KÁROLY dr. polgármes­tert, visszaadva ezzel bemutatkozó láto­gatását. SIPŐCZ JENŐ dr. főpolgármestert feb­ruár 11-én háromnegyedórás kihallgatá­son fogadta budavári palotájában SERÉDI JUSZTlNIÁN bibornok, Magyarország hercegprímása. SZENDY KÁROLY polgármester tisz­teletére vacsorát adott a MAC régi gár­dája a Gellért szállóban. —■ A Nemzetközi Klub pedig Vigadóban lévő helyiségében adott teát. Mindkét estén a magyar köz­élet számos kitűnősége üdvözölte a pol­gármestert. PETRACSEK LAJOS dr. orszgy. képv. erős láz kíséretében megbetegedett és orvosai influenzától féltik. DUDAY ALAJOS dr. tanálcsnok-elől- járót, a Kelenföld .fejlesztése körül szer­zett érdemeiért a Buda Alsóvárosi Egye­sület tiszteletbéli tagjának választották meg. • NEMES ANTAL, Budavár ősz püspöke, a Hollós Mátyás Társaság illusztris tagja, február 13-án töltötte be életének 80-ik esztendejét. 1898-ban lett a Vár plébá­nosa és sok jótéteményével hódította meg. Buda polgárságának szívét. Munkás éle­tének e nagy évfordulóján Budavár elő­kelő. közönsége és hívei megható módon üdvözölték. ÉBER ANTAL-t a Kamara és a Nemzet­közi Vásár elnökét meleg ünneplésben ré­szesítette az őt felkereső 200 főnyi iparos- küldötség abból az alkalomból, hogy a Vásár megrendezésével évről-évre sok ko­moly' munkanapot biztosít a magyar ipar­nak és kereskedelemnek. HUBAY JENŐ dr„ a Zeneművészeti Főiskola nyugalombavonult elnök-igazga­tója.a Kormányzótól I. osztályú érdemke­resztet kapott, amellyel a „kegyelmes“ cím jár. —‘ A kiváló zeneszerző Milói Vénusz című dalművét febfuár 22.-én, bérletszünetben mutatja be a m. királyi Operaház. PUREBL GYŐZŐ dr. elnökölt a Ma­gyar Ifjúsági Vöröskereszt február 13-i ülésén, amelyen Szukováthy Imre dr. a Testnevelési Főiskola igazgatója ismer­tette az egyesület közhasznú műlcödését. ANGYAL KÁLMÁN dr. v. tabáni apátplébános helyére Molnár Frigyest Tille Gyula budavári segéd lelkészt és Bo­jár Gézát jelölte a hercegprímás. CSELÉNYI PÁL dr. az agilis főv. biz. tag erős mozgalmat indított, hogy végle­gesen intézzék el a budai XII. (hegyvi­déki) kerület ügyét, mert ma valóságos turistakirándulás a hegyek közt például Nagykovácsi közelében lakók számára a várbeli elöljárósághoz bejönni nem is szólva a költségről és időveszteségről. MIKOLA GÉZA dr. ny. postaigazgató két hétre San Remo-ba utazik, nejével e hó 17.-én. ^ SCHWARZ SAMU vezérigazgatót be­választották a Budai Alsóvárosi Egyesület választmányi tagjai sorába. HEKLER ANTAL dr. egyetemi tanár mindvégig lebilincselő előadásban ismer tette a barokművészetet Carttierné Al- mássy Jaqueline grófnő várbeli palotájá­ban adott irodalmi estjén. PATZ SÁNDOR dr. Bszkrt. igazgatót kormányfőtanácsosi kinevezése alkalmából február 14-én a Gellért-szállóban rende­zett vacsorán ünúepélte a villamostársa­ság forgalmi igazgatásának tisztikara. DOBROSZLÁV PÉTER dr. a Magyar Bolgár Társaság ü. v. igazgatója február 22-én 6 órakor a TESz dísztermében „A bolgár kertészet a telepítés szolgálatá­ban“ címmel ad elő. HALWA SÁNDOR az I. Iparoskor nép­szerű ü. v. elnöke, egészsége helyreállítá­sira, 6 hétre Mátraházára utazott. BIERBAUER ISTVÁN nagy érdeklő­dés mellett „A római katholiKus templo­mok k étezredéves építésztörténetéről“ so­rolt fel érdekes adatokat a február 14-én a zárdautcai kulturházban rendezett elő­adásán. KOMÁI fürdő ÓBUDA — AKVINKUM k é s s gnii Kitűnő konyha. — A források napi hozama 160.000 hekto­liter rádloahtiv thermálvíz A szentendrei HÉV vasúinak aMFTR hajóknak ét aa ÚJPESTI átkelő propellernek állomása GLUCKSTHAL SAMU dr, felsőházi tag február 13-án a Fővárosi Kereskedők Egyesületében „a főváros pénzügyi poli­tikájáról“ adott elő. GEGUSS DÁNIEL ny. főkapitányhe­lyettes ismertette a Teleia február 10-i első nyilvános előadásán a gyermekvé­delem és az egyesület összefügéseit. BENEDEK SZABOLCS dr. elöljáróhe­lyettest nem — ahogy azt a napisajtó kö­zölte — a 11-ből a VII-be, hanem a IV-ből a XI. kerületbe, Kelenföldre helyezte át a polgármester. KENESSEY GIZI, Szendy Károly pol­gármester titkárnője képviseli a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét a dolgozó nők tavaszi new-yorki világkonferenciáján. CSORNAI JÁNOS adóhivatali főtisztet a polgármester az I. adókerület számviteli osztályának helyettes vezetésével bízta meg. WENDL ALADÁR dr. műegyetemi ta­nárt választotta ismét elnökének a Föld­tani Társulat, aki a 85. évi közgyűlésen kegyeletes emlékbeszédet mondott Köves- ligethy Rudóról, folytatólag lebilincselően értekezve a geológia és rádióaktivitás kö­zötti összefüggésekről. HÉVEY GYULA dr. pápai kamarás, érsekhelynökségi titkár a legvalószínűbb jelöltje a terézvárosi plébániának. HALMI MIKLÓS a Magyar Olasz Bank vezérigazgatója Zürichbe és Milánóba utazott intézetének és a magyar bank­piacnak szolgálatában. LUZSA LÁSZLÓ adóhivatali számtaná­csost az 1. adókerületből a X. kér. adó­számviteli osztályhoz helyezte át a pol­gármester. MULLER ANTAL szfőv. biz. tag a fő­polgármester tanácsadására rendelt 17-es bizottság ülésén javaslatot nvujtott be, hogy a törvényes kötelezettségen felül fentartott iskolatípusokban is tandíjcsök­kentést hajtson végre a főváros. A Hollós Mátyás Társaság legutóbbi értekezletén több fontos ügyet tárgyalt meg, így a^ március hó folyamán összehívandó közgyűlés ügyét, a tagokhoz intézendő felhívást és a felvételre aján- 1 lőtt új tagok ügyét. Betöltötte egyúttal a jegyzői tisztet, fölvéve tagjai sorába az ifjabb irodalmi generáció tagját: Magyar József hírlapírót és megbízta a házna­gyot, hogy az értesítéssel együtt kérje’ őt fel a regen megüresedett jegyzői teen­dők intézésére, amíg a közgyűlés e tiszt­ségben véglegesíti. BUDAI VIGflDÚHDL Corvin-tér 5. lel. 53-5- 32. KOTSIS ERZSÉBET művészi FÉNYKÉPÉSZ. Ünnepelték 50-ik születésnapja alkal­mából Szántó Jenő bankigazgatót, mini a Magy. Orsz. Izraelita Iroda alelnökét, e hó i2.-én a budai Vigadóban rendezett társasvacsorán. Székely Jenő mérnök, Balkanyi Kálmán, Kiss Arnold dr., Stern Samu, Baracs Károly né, Baracs Marcel né, Nagy Andor, Gosztonyi Emil dr., Ba­konyi Kálmán és Orova Zsigmond dr. üd­vözlő szavait köszönte meg végül az ün­nepelt. Tizenöt szakbizottságot alakított a Nemzeti Egység pártjának fővárosi szer­vezete s azok élén Budán közismert köz­életi férfiak közül.'a következők állunak: Harrer Ferenc, BeCsey Antal, Usetty Béla, Dorner Gyula, Barte-Szábó József, Glücks- thal Samu és Árvátfalvy Nagy. István. Az Országos Frontharcos Szövetség III. kér. főcsoportja február 16-án 9 órai kezdettel az Esplanade szálló helyiségei­ben tánccal egybekötött frontharcos va­csorát rendez, amelyen a III. kér. Front­harcos zenekar szolgáltatja a zenét. Va- 1 csora után tánc reggelig. Vj tervek és megoldások a Batt&yány-téri vásárcsarnok ügyében Érdemesen szolgálja a budai hegyvi­dék gyümölcstermelőinek eddig nagyon elhanyagolt, magára maradt érdekeit a Budavidéki Gyümölcstermelők Egyesü­lete, amely H u s z á r Aladár v. fő­polgármester akadályoztatása miatt ver- dóí Szluha Dénes földbirtokos elnöklésé­vel vezetett ülésén elhatározta, hogy Bu­dapest egész határára és Pestmegve észa­ki nyolc járására kiterjeszti működését, amit hivatalosan is jóváhagytak. Az alap­szabályok módosítására vonatkozó javas­lat elfogadása után elhatározták az or­szágos kiállításokon való további szerep­lést. Az egyesület új címét a tisztújító közgyűlésen határozzák el. Ezután a köz­gyűlés sokoldalú kívánságának eleget té­ve, a Batthyány téri csarnok ügyével foglalkozott, amelyet, tekintettel ezidősze- rint nem kielégítő- hozadékára és arány­lag gyenge igénybevételére a polgármes­ter, mint a sport lelkes barátja tudvalevő­leg 30 évre a Testnevelési Tanácsnak kí­ván átengedni minthogy állítólag mostani rendeltetésének nem bir megfelelni. A közgyűlésen több érdekelt szervezet köz­tük a Budai Képesített Kertészek Egye­sülete, a Vásárcsarnoki Árusok Szövetsé­ge, stb. vett részt az élénken kifejlődött vitában, az előadó a közérdekű megmoz­dulás indokolására többek közöt hangsú­lyozza, hogy nemcsak a jelenlegi vasár­csarnoki árusok nehéz megélhetésének további biztosításáról, hanem arról is szó van, hogy a kerület fogyasztói gyakorlati A vári Kapisztrán templomban a buz­gón vallásos Apponyi Albert gróf emléké­re márványtáblát helyeztek el a követke­ző felírással: „Emlékül Apponyi Albert grófnak. Egyházunk és Hazánk nagy Fiá­nak, a magyar Feltámadás dicső Bajnoká­nak a templom buzgó Látogatójának. Isteni fény s diadalmas erő áramlik a Házban. Gyász Trianon ellen innen in­dultam el én. Most az örök halmokról hirdetem ime a szent hírt. Él az Igaz Is­ten, Feltámad Nemzetem!“ — Helyét a templomban bronzplakettel jelölték meg, amelyen gróf Apponyi szavait olvassuk: Érzem, hogy Isten kegyelméből abban az erősségben lakom, amelyen a pokol kapui sem diadalmaskodnak! — E két emlék­művet február 10-én Haász István tábori püspök áldotta meg, gyönyörű beszéd kí­séretében. Értékes irodalmi délutánt rendezett a „Nemzeti Kultúr Egyesület" előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében, a Pát- riu-Klub dísztermében. Gy. C z i k 1 e Va­léria elnök mondotta a megnyitó beszé­det, ezután a műsor szereplői: Sándor Jenő dr. és úri zenekara, Simon Lajos, Kóród i-K a t o n'a Mária, Lova sVy Edith, Párniczky Mihály, Cz. Baán Jolán, tibai Takács Erzsi, G á r d o- n y i László, U r b á n y i Jenő dr. és Á t s Tivadar arattak sikereket. A Budai Klub február 6-án rendezte 12. teadélutánját amelyen pompás műsor­ral kedveskedett az egybegyült előkelő közönségnek. Polgár Tibor a rádió karna­gya zongorázott, Tóth Erzsi és Matolcsy Margit énekszámokkal működtek közre. Szedő Miklós, Sásdyné Schack Manka fi­noman alkalmazkodó kíséretével ért el művészi sikert. Melha Armandné, dr. Bor- sodyné Guthy Anna szintén kitűnő része­sei voltak a művészi sikernek. Járossv Jenő dr. tanár, szellemesen konferált. Orajavitás: Szerafin Gy. I. Roham u.1 A züllés elől mentik a budai iparos^ ifjúságot a budai Kalazantinusok és rend­kívül értékes munkásságot fejtenek ki P. Dittrich Imre C. op. rektor vezetésével ez irányban. Magasztos, szociális céljaik szolgálatára „Kalazantinus Tudósitó“ cím­mel időszaki lapot adnak ki, amely a szo­ciális tagozódásu társadalom legfontosabb életkérdéseivel foglalkozik. Harc a füst ellen. Az építési övezetek átcsoportosítása lényeges pontja annak a városfejlesztési programmnak, amelyet Harrer Ferenc dr. elnök vezetésével dolgoztak ki. A tervezet megszünteti az építkezési anarchiát?* és övezetek szerint határozza meg a telkeken épülő házak arányát. Legfontosabb újítás, hogy gyár­szempontból csak hátrányos intézkedé­sekkel ne legyenek megfosztva egy im­már 33 éve ismert és megszokott bevá­sárlási forrástól, mely hogy nincs jobban kifejlődve és igénybevéve, ehhez részben a főváros maga is hozzájárult azzal, hogy élelmiszerüzleteit szomszédos bérházak­ban helyezi el, ahelyet, hogy saját csar­nokában foglalna el hasonló terjedelmű, vagy nagyobb helyet, továbbá a főváros semmi intézkedést sem tett, hogy a Széna téren már el sem férő őstermelők lega­lább egy részét a csarnokba telepítse, nem is tett soha semmit a csarnok propagá­lására, holott ennek a mindenféle köz­szükségleti cikkeknek a fogyasztóhoz jut­tatása lenne rendeltetése, nem pedig olv részben sportágak problematikus eredmé­nyű támogatása, amelyeknek ott csupán egy kb. 15-ször 20 négyzetméter terjedel­mű gyenge megvilágítású porond áiinatna rendelkezésére. De a városrész fejlődé­sével új vásárcsarnokot kellene építenie a fővárosnak. Sokan szóltak a kérdéshez, felvetették az ott rendezendő állandó gyümölcs- és virágkiállítás eszméjét, megállapítva, hogy a csarnokot eredeti céljai szolgálatában meg kell hagyni, oda­telepítve esetleg a széna téri nyílt piac kereskedőinek egy részét is. Ebben a szellemben küldöttséget vezetnek a pol­gármesterhez, kérve a budai képviselők és bizottsági tagok támogatását. Az ülést rag*y érdeklődés mellett szakelőadás kö­vette. építési engedélyt csak a főváros déli ré­szére adnak ki, ahova idővel áthelyezni kívánják a várost füsttel elárasztó északi gyártelepeket. — Eddig szól a tudósítónk jelentése, de tudtunkkal a székesfőváros már a háború előtt is döntött ebben a kérdésben és határozatot is hozott, csak­hogy a háborús évek ezt elmosták. Bizo­nyítják a tények: A háború előtt a Mar- githídról tekintve északnak, végig a Du- naparton, összesen 16 gyárkéményt látott füstölni az érdeklődő) köztük a Szépvöl­gyi cementgyár hét kéményét. Ez a hét kémény azóta leállt, nem füstöl, de azo­kon kívül most 14 év után éppen 21 gyár­kémény ontja füstjét, — Újlaktól kezdve a budai Dunapart mentén a Római für­dőig. És húzódik ez a füst és korom a vízfolyás okozta légáramlattal délfelé, hogy elárassza ezt a várost. Rendelet, ha ­tározat lesz tehát kettő is, de a gyárké­mények szaporodnak. Kiadó II. Káplár utca 7. szám alatt 2 szoba hallos modern lakás május 1 -re. Központi fű­tés és melegvíz. Si-paradicsommá változott a budai hegyvidék az elmúlt hetekben. Az Annn- kápolna környékén, a Normalejtőn és Farkastorokban vidám csúszkálások köz­ben adott találkozót egymásnak Buda és Pest közönsége. A sport adta demokrati­kus közelség csillogó kacagással érvénye­sült a napsütött havas lejtőkön és sokezer ember vasárnapi szórakozását találta meg a téli fehérségbe öltözött Budán. Dicséret illeti a kirándulók kényelméről gondoskodó Fogaskerekű vasút igazgató ságát, megemlékezve a rendőrségről is. amely a hegyi autó és kocsiforgalom okos szabályozásával a közlekedési bal­eseteknek vette elejét a tömegforgalom napjaiban. A Rómaifürdő egyházközsége ifj. Csirszka Konrádot, művészi életünk fia­tal résztvevőjét hívta meg karnagyának. Csak legutóbbi számunkban fejeztük ki reményünket, hogy értékes közreműkö­dése valamilven formában érvényesülni fog s most Rómaifürdővel együtt, Zugló is magának akarja megszerezni a kiváló­képességű fiatal művészt. Gyász. Skultéty Ferenc érdemes budai kárpitosmestert súlyos gyász érte felesé­ge: Sipos Mária elhunytával. Nagy rész­véttel kisérték ki gyermekei, unokái és iparostársai február 12-én a farkasréti temetőbe. Magyaros vacsoraversenyt rendeznek a hires régi budai kocsmák tulajdonosai. Az Istenszem vendéglőben hófehéren te­rített asztalok mellett foglalt helyet a meghívott közönség és a zsűri, a legki­tűnőbb magyar vendéglős: Gundel Ká­roly elnöklesével. Aranysárga csigaleves, kevert tojás című rántottacsoda, „föl­desúr módra“ készített báránygerinc és kapros turóslepény volt a menü, amelyet a régi Tabánból ideköltözött hires gaz­daasszony Pehr József né készített el a vendégek örömére. Természetesen a han­gulathoz az Istenszem pókhálós borai sem hiányoznak, ami ugyancsak legjobb kedvre derítette a közönséget. Még a fizető vendégek is elhatározták, hogy a kitűnő főszakértővel, Gundel Károllyal sorra látogatják a többi nevezetes kis­kocsmákat, élvezve a körmérkőzés iny- izgalmait. Szerkesztőségünk már is el­határozta, hogy a további mérkőzésekre testületileg zászló alatt vonul ki. Veszteség érte a magyar közéletet, amelynek egyik vi­lágot járó tagja tragikus módon hunyt el január 14-én Pilis-dolnai birtokán. Vi- Iágotjárt, nagyképzettségű ember volt, aki ösztönszerüleg a Kelet felé vonzódott és elvégezve Budapesten a műegyetemet egész fiatalon vállalta a Trans-Szibériai vasút építését. Vannak, akik nevére is em­lékeznek, mert számos tanulmánya és leírása jelent meg a lapokban. GUBÁNYI KÁROLY mérnök volt az egyetlen vállalkozó en­nél a szibériai vasútnál, akit munkásai, az Ural tövében szerződtetett jakutok és osztyákok, kirgizek és tatárok elkísértek az Uraitól kezdve az egész Szibérián át Wladivosztokig. Itt szerzett jövedelméből palotát vásárolt Port-Arturban, de rövid idő múlva, a japán ostrom alatt rommá lőtték a házát. Mégis vonzották a japá­nok, ahová át is ment és mint mérnök újból nagy jövedelemre tett szert, de egyúttal nagyon megszerette a japán kér tészetet is. Valami nagyobb vállalkozás ekkor Ausztráliába szóllitotta, ahol far­mot szerzett és a japán kertészetet akarta meghonosítani. Melburne-ban szintén pa­lotát vásárolt, de a világháború kitörésé előtt kénytelen volt hazajönni tízévi ott tartózkodás után és vagyonát átmentette Svájcba. Ö pedig visszavonult a pilisi hegyvidékre és dolnai birtokán kastélyt épített és régi vágyának engedve, kerté­szettel foglalkozott. Amellett állandóan írt a szaklapokban és napilapokban is. Több könyvet is adott ki, de itt a ker­tészet — talán a talaj miatt — nem úgy sikerült, mint Ausztráliában, ami fölemész­tette vagyona nagy részét, és e miatt lassan elvesztette életkedvét, amit foko­zott az egyedüllét, mert agglegény ma­radt és kerülte az embereket. Süket sza- kácsnéja hiába várta egy napon ebédre, hiába szólt szólt át a másik szobába, ahol az íróasztal mellett látta őt és csak későn vette észre, hogy gazdája valami kis csillogó tárgyat szorít a markában és élettelenül ül, mert az a kis golyó azon­nal megölte. 67 évet élt és nagy lendü­lettel indult az életűek. Lapunk szerkesz­tője egyik ifjúkori barátját vesztette el benne. FOTOCIKKaTzIb^^ 8 A 22-es autóbuszon új kísérleti díjsza­bást léptettek életbe, amely szerint egy szakasz viteldíja 16 fillér, két szakaszé 24 fillér, három szakaszé 32 fillér, négy vagy több szakasz viteldíja 40 fillér. Át­szállójegyek árai 32, 40, 48 és 58 filler. Az új szakaszokról a kocsikban kifüg­gesztett hirdetmények tájékoztatnak. — Csakhogy ezek a hirdetmények olyan ke­resztrejtvény szerüek. Ez a 22-es autóbusz a Széna-térről indul és megy a Budakeszi úton át egészen Budakesziig. A főváros közönsége nem igen ismeri ezt az autó­buszvonalat, csak az ^érdekelteké tudják, hogy új, nagy költséggel tudnák hasz­nálni. Evek óta harcolnak erte a kü­lönféle egyesületek és érdekeltségek, hogy a Kuruclesi úton túli részre valami méltányos kedvezményt harcoljanak ki a Bart-nál. A mostani szakaszbeosztás a városi embernek nem igen használ, mert csak a Kuruclesi úton túl felszálló közön­ség jut kedvezményhez. A Nemzetközi Vásárról kijelentette^ a polgármester, hogy teljes mértékben at- érzi ennek az óriási aranyu ^ magyar ipari és kereskedelmi megmozdulásnak je­lentőségét, amely az állam érdeke mel­let a főváros idegnforgalmának is jelen­tős tényezője. Éppen ezért (hajlandó a vásár számára biztosítani mindazokat a kedvezményeket, amelyeket az előző évek­ben megállapítottak. Ezen kívül a park helyreállítási költségeiből 7400 pengőt vállal át á főváros s a vásár területére a borfogyasztási és vigalmiadó megfelelő mérséklését kilátásba helyezi. A kész­pénztámogatásról később dönt a polgár- mester, akinek ipar- és kereskedelempár­toló fejtegetéseit nagy örömmel vették tudomásul a vásár vezérei. Kossuth Lajos a legendák hőse állan­dóan foglalkoztatja kiváló historikusaink egész sorát. Kuszkó István az Orsz. Tör­ténelmi Ereklyemúzeum alapító igazga­tója, aki nagy gonddal gyűjti az 1848—49-i szabadságharc szent ereklyéit, a nagy po­litikus ellen indult hajszának egy egé­szen ismeretlen epizódját közli velünk: Kovács Lőrincz egykori komáromi vár­őrnagy mondta el Kuszkónak 1899-ban a fehéregyházai csata 50 éves évfordulója­kor, hogy Kossuth Lajost „in effigie“ a munkácsi várban is felakasztották. A vár egyik szárnyában az ott tanyázó osztrák katonák megkerítették Kossuth mellszob­rát és pökdösve, káromolva az egyik te­remben zsinegre kötötték. Kovács meg­kérte Riegli Ignáczot (Jeszenszky felsőbá­nyái bányabirtokos vejét, ha legközelebb, mint vaskereskedő árukért utazik Mun­kácsra, szerezze meg a nevezetes mell­szobrot. A terv sikerűit: Riegli elhozta a szobrot, amit Kovács azután Kuszkó Já­nos múzeuma részére ajánlott fel. Kusz­kó az adományozónak és Nawbánya vá­rosának is köszönetét mondott, utóbbit kérve, hogy az átvételnél képviseltesse magát és a történelmi becsű jegyzőköny­vet hitelesítse. Mielőtt azonban az átvétel megtörtént volna Kovács Lőrincz őrnagy meghalt. Kuszkó a kiszállásra Konrádi Dániel dr. főorvos személyében alkalmas embert talált, közben pedig Nagybánya városhoz intézett megkeresésére Thordai Imre, akkori polgármesterhelyettes (II. ©OOGOOGOOOO0OOGO0OO0G0O000O0 ESTÉCVI cipőkülönlegességeink elkésztilfek Nagyon olcsó árak DIOSI cipőszalon VI., Teréx-körút 1 b. Budaiaknak árengedmény! kér. érdemes elöljárójának édesatyja) és id. Kuszkó József bányakerületi építőmes­ter jelentkeztek. Számos példányban sok­szorosították ezt a szobrot, amelyet ma széltében ismernek egész Magyarországon Napló jegyzetek Az óbudai híd tengelyének sorsát feb­ruár végéig eldöntik. Egy kis sajtóhibával így lehet szedni: feldöntik. — Budapest a 19.-ik a milliós nagyvá­rosok sorrendjében. De lehetne 8-ik, ha megcsinálnák nagy Budapestet. — Rablónak nézett a rendőrség egy szegény hólapátoló férfit, akiről később kiderült, hogy sem nem férfi, sem nem rabló, — hanem asszony, aki férfiruhában akart munkához jutni. — Az én ideálom nem a tízezerágyas szegényház, hanem a füstölgő gyárké­mények és a saját erejükből megélni tu­dó munkások és polgárok — mondotta Lamotte Károly beiktatásakor. — Nem túlságos hévvel állapítjuk meg, hogy a HÉV-vel való fúzió követ­keztében 26 fillér lesz a villamos átszál­lójegy. _ — Hogy a vári gimnáziumot felépít­sék a Krisztinában, ahhoz előbb le kell bontani a tabáni iskolát. FARSANG A családi esték igen jól sikerültek a Budai Torna Egylet keddi összejövete­leinek sorozatában, így a február 6-i „Családi est“ is, amelynek alapján az agilis rendezőség biztosan számíthat :r március 2-án rendezendő hagyományos „Jelmezbál“ sikerére. A megjelent höl­gyek közül a következők neveit sikerült föl jegyeznünk: — Asszonyok: Dr. Lázár- Jenőné. Szendrey Józsefné. Forwald Jó- zseiné. vitéz Bokor Béláné. Udvardy Fc- rencné. Dián Ferencné. Katona Ernőné. Wönsch Gusztávné. Balassa Béláné, Bar- talics Aladárné, Dr. Radometzky Ádám- né, Kubáin i Kálmánné, Király Sándor- né, Kmetykó Jánosné, Simonfav Gézáné, Kölbig Gyuláné, Dr. Tavy Kálmánné. Leányok: Gönczy Olga, Badacsonyi Mag­da, Roszner Stefánia, Lázár Éva, Dián Sziszi, Kemény Vali, Kemény Gabriella, Liebhardt Tilly, Katona Klára, Szirch Magda, Wojtha Éva, Mátray Margit, Mát- ray Piroska, Balassa Magda, Frisch Mag­da, Lévay Ágnes, Kövessy Margit, Már­kus Erzsébet, Bartalics Ilonka, Radometz­ky Viola, Pap Vilma, Kubányi Piroska, Dr. Mészöly Zelenka, Misuray Ica, Pe- richt Myra, Pericht Irén, Király Klári, Fóris Aliz, Kmetykó Irén, Simonfay Kata, Kölbig Baba. A Sycambria jelmezestje. A fővárosi, — de kiváltkép a budai farsang kiemelke­dő eseménye volt február 9.-én, a Budai Vigadóban rendezett „Sycambria Jelmez- estély”. Az Emericanának ez a corpora- ' tiója, mely Buda társadalmának előkelő tagjait gyűjti egy táborba, immár egy évtized óta tette a farsang hagyományo­san vidám napjává a jelmezestjét. Már 9 óra után sűrű sorokban állottak meg az autók a Budai Vigadó fényesen kivilágí­tott palotája előtt és az érkező vendé­geket, — közöttük a Vezérség képvisele­tében Wenckheim Friderika grófnőt és Bernolák Nándor dr. ny. miniszter, egyet, tanárt, — a díszes rendezőgárda élen fogadta Moizer Imre kir. ítélőtáblái tanácselnök, prior, Bernolák Jenő dr., Mindéi Herbert és Böszörményi-Nagy Emil az elnökség részéről. A nagyszámú közönség reggel hat óráig maradt együtt igen vidám hangulatban. A megjelentek díszes sorából közöljük a következőket, akiknek nevét sikerült följegyezni: Asszonyok: dr. Bernolák Nándor- né, Kalamenovits Aladárné, Jakubik La- josné, Vondruska Györgyné, Váradi Oláh Józsefné, Jakubek Antalné, Fülöp Gyula^- né, Preiszner Károlyné, Kiss Károlyné, Rácz Vincéné, Gyárfás Kálmánné, -Vikár Elemérné, Báthory Györgyné, Papp Ist­vánná, dr. Bozóky Ádámné, Touteouy Tiborné, Bányay Györgyné, Lajos Lajos- né, vitéz Tömössy Miklósné, clr. Szabó Györgyné, dr. Orbók Józsefné, Katona Imréné, Zöldy Béláné, Kiss Ödönné, Leh- mann Ágostné, Németh Mihalyne, Bárány Béláné, vitéz Papp Béláné, ÍTalinay Er- ' nőné, Alliquander Ödönné, Zeckineistcr Dezsőné, Gazsi Benőné, dr. Laczkovich Elemérné, dr. Szövényi Lászlóné, dr. Flesch Istvánná, Brézits Istvánné. Beck Gézáné, Kendoff Antalné, Zalánv István­ná, dr. Frey Józsefné, Hlavathy Imréné, dr. Szilvássv Kornélné, Palka Ödönné,' Moizer Imréné, Szluha Benedekné, Lé- nárth Edéné, Ehrmann Vilmosnál dr. Fri- csovszky Józsefné, Suszter Lászlóné, .Do- ross ' Gáborné, Sztoyka Józsefné, Mikus Istvánné, Baumholzer Edéiíé, Bagaméry Józsefné. Bagyik Árpádné, Mayerffy Ist­vánná, Sey Ödönné, Haumann Györgyné és még sokan mások. Leányok : Kalamenovits Melanie^ Zartler Edit, Vondruska Bözsi," Váradi Oláh Juci, Roemer Manci és Ili, Szepessy Éva, Jakubek Alice, Búzás Éva, Fülöp Ica, Fekete Éva, Balázsy Manci, Bósa Ir­ma, Gyárfás Erzsébet, Vikár Magda, Kaupa Hermin, Tininszky Margit, Frisch Vali, Báthory Baba, Bagaméry Joli, Bo­zóky Magda, Daubner Ibolya, Szász Ka­talin, Kempelen Márta, Reischl Manci, Coriolan Käte, Ejájos Sárika, Garamsze- ghy-Géczy Magda, Mikus Valéria, Baum- holzer Lonci, Seye Ica, Parck Böbe, Or­bók Zsuzsánna, Géczy Magda, , Höcker Ila, Zachradniczky Adrienne, Szqbő "Núsil Bagyik Ditta, Bollinger Mártái Szigeti Éva, Katona Erzsébet, Zöldy Margit, Néj meth Annus, Lehmann Ali,. derzés Pap Ildikó, "Doris ' Berelein, Alliquander Iti, Zechmeister Éva, Mayerffy Baba, Gazsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom