Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-06-04 / 697. szám (698. szám)

2 BUDAI NAPLÓ HETIREna. Junius 4-én este 9 órakor (21 óra) a Margit­szigeti gyógyfürdő r.-t. alkalma­zottainak hangversenye és tánc- mulatsága az alsó vendéglőben. „ Este a Lövészegyesület tánctan­folyamának táncvizsgája­4-5-én d. u. 5 órakor (17 óra) a B. B. T. E. uszóversenye a Császárfürdő uszodában. „ * A Magyar Turista Egyesület ki­rándulása a Dobogó-kőre. 6-án este 6 órakor (18 óra) a Hollós Mátyás Társaság 1 rendes köz­gyűlése a Budai Lövészegye­sület székháza dísztermében 1, Marczibányi-tér. 11- én este 9 órakor (21 óra) a Pénz­intézeti Alklmazottak díszköz­gyűlésére és társasvacsorájára I. kér. Alkotás-utca 26. sz. 12- én a Magyar Turista Egyesület erdei ünnepélye a Normafa mögötti erdőben. Előre megjósoltuk, hogy áldozato­kat fog követelni a Vérmező mentén elhúzódó krisztinaköruti sétány, ahol szép időben tengernyi gyermek sétál és gyakran szalad ki az út­testre az elgurult labda után. Hiába ügyelnek rá szülő, dada, a gyerekek minduntalan a sínpáron vannak. Mi azt sürgettük, hogy úgy mint a műegyetem előtt a Krisztina-kőrut e részén szintén ültessenek az út­test felé eső részén bokrokat, ami szebbé is tenné a sétányt és némi­leg biztosítaná a gondatlan apró­ságok életét. A múlt hét nekünk adott igazat, amikor a villamos ilyen váratlanul elébe futó gyermek­nek elszelte mind a két lábát. Azóta alig látni ott gyermeket és jobb is, ha a Városmajorba viszik, amely ugyan szintén rendezetlen, de nem jár benne öldöklő villamos. Meghívó. A Klotild Szeretetegyház Egyesület 43-ik évi rendes közgyűlés junias hó 5-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz, /., Budakeszi-ut 8. sz. alatti szeretetház helyiségében, melyre az egyesület tagjait tisztelet­tel meghívja. Tisztelettel felkérjük az Egyesület tagjait, méltóztassanak a közgyűlésen minnél nagyobb szám­ban megjelenni és az Egyesületet a mai történelmi idők nagy társadalmi feladatainak szolgálatában támogatni. Dr. Ripka Ferencz egyesületi elnök. Dr. Szabó Árpád egyesületi titkár. A „Magyar Orsz. Céllövö-Szövetség“ mely­nek legtöbb tagja budai, május hó 22-én tartott közgyűlésén megválasztotta: Elnök: Karafiáth Jenő dr. Társelnökök: Kollár Nándor és Dietl Ágoston. Pénztáros: Ke^de- ressy Kálmán. ]ogtanácsos: Zimermann Lajos. Titkár-. Velez Rezső, az 1921-22. évi választ- választmányi tagok: Prokopp Sándor dr. Hammersberg Géza dr. Jellenek Antal, Hor­váth Sándor, Öry Sándor, Iván János, Sauer- wein Károly, Pintér Arnold dr. Bozóky Adám dr és Zintl János. Póttagok: Kelemen Kornél dr. Cottely Ernő, Petracsek Ferenc, Zorkóczy Tibor dr. az 1922-23. évi választmányi tagok: Kotschy Erich, Ifj. Tettey Emil, Kubinyi Imre dr, Mándy Lajos dr. Vezsenyei Jenő dr. Koszta István dr. Bertl Emil, Bittner János, Grawátsch Tivadar és Weissenbacher Endre. Póttagok: Keleti Géza dr. Rosconi Róbert, Bersunder Ervin, Jancsó Vilmos és Pammer Kálmán. A számvizsgáló-bizottság: Sauer- wein Károly, Forgács József Károly és Berzewiczy Kristóf. A Kert-mozi, melyet a Budai Pol­gári Lövészegyesület állít székháza kertjében, tulajdonképen a tagok­ból alakult részvénytársaság vála- lata, mely május hó 12-én alakult meg. Elnöke Kolár Nándor, az igazgatóság tagjai: Jelenek Antal, Bittner János, Zboray János, Ge- renday György, Papanek Ernő, Forgács Károly, dr. Lányi Lajos, Atkáry Adolf, Royko Alfréd, dr. Plósz Sándor, Faber Fülőp, Aipár Ignácz, Gravátsch Tivadar, Szojka Sándor. A felügvelő-bizottság Ber- zeviczy Kristóf, Sauerwein Károly, Strauss István, Kamik Gyula, Bar­tók Béla. A pénztáros Kenderessy Kálmán. A pesti sajtó kezd törődni Budá­val és ebben jó példával jár elöl a Szózat, amely most megelőzött bennünket azzal a hírrel, hogy meg­nyílt a Vérmező. A budai lakóknak örömük van pár nap óta : ismét át lehet járni a Vérmezőn. A Várhegy aljában elterülő tágas gyakorlótér néhány hétig el volt zárva a járó­kelők elől, mert rendezés alatt volt: helyrehozták a szélét körös-körül befutó lovaglópályát, az utóbbi évek­ben nagyrészt elpusztult gyepet fel­újították. ügy, hogy a Vérmező - már megint nem az a sárfészek, ; ami a proletárdiktatúra alatt volt. Most nemcsak gyakorlótérül szol­gál, hanem sport-pályának is a Nemzeti Hadsereg derék vitézeinek, akik délutánonként vidáman rúg­ják a labdát, dobálják a füles-lab­dát és játsszák egyéb testedző já­tékaikat. Reggelenkiní előkelő lo­vasok ügetnek a lovagló-pályán. A Vérmezőt átszelő utakon megen- g edi az átjárást, csak természetesen a gyepen és a lovagló-pályán nem szabad járni. A budai közönség már vígan jár is a kitaposott ös­vényeken. A régi szép esték, melyek feledhetetlenné tették a Margitszigeted smét megújulnak, és kedves meglepetés kerül a budai közönség számára, ezt a csodaszép és kellemes helyet már ismét megkedvelte. A Margit­szigeti tisztviselők és alkalmazottak, — ahogy azt már jeleztük — nyugdíjalapjuk javára, junius hó 4-én szombaton művészi kaba­réval és hangversennyel egybekötött tánc­estélyt rendeznek az Alsó-Margitszigeti nagyvendéglőben. A műsor a nagy melegre való tekintettel esti 9 órakor kezdődik és annak keretében ismert legjobb művész­nőink és művészeink lépnek fel. A regge­lig tartó zenét Radios Béla világhírű zene­kara szolgáltatja, mig ételekről és italok­ról Márkus Imre elismert kitűnő konyhája gondoskodik. Buda ifjúsága erősen készü­lődik e jótékony célú mulatságra, mely hivatva lesz a Margitszigeti tisztviselők és alkalmazottak jövőjét biztositó nyugdij- egyesület megalakítását elősegíteni. A ren­dezésé élén Hrich József, Czeizner Ferenc, Lovas János. Fekete András és Angyal Márton főtisztviselők állanak. A mulatsá­gon résztvevők bizonyára egy kellemesen eltöltött nyári éjszak emlékeivel gazdagod­nak. A vértanú emléke. Az óbudai Move csoport junius 3-án a III. kér. fő­gimnáziumban tartja választmányi ülését a Lemberkovics-emléktábla ügyében. A táblára már elég te­kintélyes összeg folyt be s az en­gedélyt úgy a főváros tanácsa mint a III. kér. elöljáróság már megadta. A leleplezési ünnepélyt lehetőleg jun. 24-én az ellenforadalom napján ülik meg, melyre nemcsak a III. kér. összes társaskörei, hanem egész Buda hivatalos. A részletes programmot a jövő héten közöljük. A táblát Král kőfaragó műhelyében késziteték. A választmányi ülésre ezúton is meghívják a Move vá­lasztmányi tagjait. A Budapesti (budai) Tanítóegyesü­let, május 28-án tartott tisztújító közgyűlésén megemlékezett Ap- ponyi Albert gróf nagy érdemeiről s elhatározta, hogy őt országszerte való ünneplése alkalmával üdvözli. í A számvizsgátóbizottság jelentésé­nek tudomásulvétele után a tiszt- ujitást intézte el a közgyűlés. Elnök lett Burits János, aleinök Szilas Ágost, titkár Vitái Ödön, jegyző Szabó Kálmán, pénztárosMousong István, ellenőr Macher János, könyvtáros Lenkei Béla. A lekö­szönt elnököt, Konc'eek Lajost évtizedes elnöksége alatt teljesített hazafias és nemes munkásságának elismeréséül a közgyűlés egyhangú felkiáltással tiszteleti elnökévé vá­lasztotta meg. Megalakult a íl-ik kerületi keresz­tény nemzeti párt és már a múlt héten tartott' választmányi ülésen az elnöki tisztségre Zákány Gyula nemzetgyűlési képviselőt, társelnök­nek dr. Nikolits Bélát, I. aielnők- nek Szigethy Lászlót, II. alelnök- nek Frech Ferencet, titkárnak Dorner Leót kandidáltak. A monstre majális iránt, melyet a Budagvöngve Kulturegyesüler ren­dez a Budai Napló sajtóalapja ja­vára, oly nagy arányokban nyilvá­nult meg a közönség és elsősorban a táncolni vágyó ifjúság érdeklő­dése, hogy a terem kellő rendbe­hozatala miatt e nagyszabású mu­latságot csak junius hó 18-án tartják meg. A változatos művészi résznek egyik érdekessége lesz Vanek József festőművész, aki mint gyors karri- katura rajzoló mutatkozik be. Kiváló művészi számok lesznek: Somogyi Ödönné éneke, J. Viraág Ilonka az indus költők táncos interpretálása és Kernács Pál hegedüjátéka. — Érdekes változata a belépési díj­nak, hogy a negyven korona be­lépő díj ellenében a belépő jegyen kívül a vendégek mindegyike egy negyed éven át kapja a „Budai Napló M. A lap régi előfizetői csak 20 korona belépő dijat fizetnek. A rendező bizottság junius 8-tól kezdve minden szerdán és pénteken ülést tart este 6 órakor a Vigadö- | kávéházban. Az esztergomi zarándoklat ügyé­ben fölkérettünk illetékes helyről annak kijelentésére, hogy egy budai helyi újságban megjelent erre vo­natkozó hir, — téves, mert a Budai kath. Kör ezidőszerint még nem ter­vez zarándoklatot Esztergomba s igy jelentkezéseket sem fogadhat I el már most. — Itt igazítjuk helyre a múlt számban közölt hírünket is. hogy a Budai kath. Kör „ . . ... csü­törtöki Táncztársaság Somogyi ház­nagy személyes vezetésével kirán­dulást rendez junius 4-én Staravo- dára . . . .“, mert a Budai kath. Kör kebelében csütörtöki tánctár­saság cimen semmiféle társaság nem alakult, Somogyi nevű ház­nagya a körnek pedig nincsen, a háznagy ma is Maszijg Emil, ami különben köztudomású. — Ezzel kapcsolatosan felkérettünk annak kijelentésére is, hogy a csütörtöki tánctársaság, amelynek tagjai csak­nem kivétel nélkül tagjai ugyan a budai Kath. Körnek, egészen intim társaság és semmiféle szerves össze­köttetésben nem áll a körrel. A Starávodára szervezett kirándulás is, melyet Somogyi ur, a budai Kath. Körnek rövid időn át volt, de tisztségéről lemondott helyettes háznagya vezet, teljesen magán­jellegű és hire a társaság tudtán és akaratán kívül egyik tagja tul- buzgalmából került alBudaiNapló-ba. (Tisztelt olvasók, ugy-e — most már épen elég ebből. A szerkó) vacsorák Bem és Ulitf Szent ístván vendéglője, i, Aldgat-utca 5 Étlap: Hétfőn sertés oldabs Pénteken balatoni bal-est. Változatos magyar kanyha. Fajborok. Dupla maláta sör pohár 6 K, korsó lo K Schmidhofer Vilmos Pilseni sörcsareok A„három verébhez“ II, Fő-u. 8 Mindennap fiatal hízott ökör- husból frissen sült rostélyos és ranisztek. Különlegesség: naponta 3 verébtojás. BUDAI „KISPIPH“ II, Margit-körul 14. Az úri k3zönség találko­zója.— Esténkint énekes magyar S C H R A M M L- zene KÖRNYEI GROSS előadásában. Elsőrangú konyha. — Kitűnő italok. Graf János vendéglője a Zöld hordó-hoz 11. kerület, Hattyu-utca 14. Kitűnő magyar házi konyha. Elsőrangú magyar borok. A legjobb sör. A környék leg­kellemesebb kerthelyisége. Társasvacsorák. Cigányzene. Schreil Gycső Albecker vendéglő Kereszt-tér 4. (Erzsébet-hic közelében.) Étlap: Naponkint halászlé vacsora. Kedden és pénteké na Ikülör, Jég ességek. Házilag szüretelt borok. Családias kiszolgálás. WITTMANN ANTAL Budai Nagypipa 11. kér., Márgit-körut 20. Fedett nagy nyári kert­helyiség. Minden pénteken szegedi üalMé, tSSSSSáw Elsőrendű móri ó-borok, balatojimelléki rizlingek. LAKATOS Gyaszi cigányprímás közkedvelt bandája1 muzsikál. 45 és 55 korona CSOPAKI BOR a borivók ismert helyén JUGL JÓZSEF BOROZÓJÁBAN a régi hires Tylli-féle vendéglő utódánál II, MARG1T-KÖRUT 34 a „RÓZSAKÉRT“ vendéglő II, Hattyu-u. 8. (szénatér közelében) Buda legkellemesebb kerthelyisége; mérsé­kelt árak és figyelmes kiszolgálás a legkitűnőbb fajborok. Magá­val hozott vacsorák. ízletes ételek és állan­dóan frissen csapolt Haggenmacher sörök Tulajdonos: BAYER GYULA .. 1DÖSBB HEINRICH KÁROLY SÄ „Simon 3ŰDIT“-hoz A Farkasrét és környékének a maga nemé­ben páratlan és legkönnyebben megköze- lithető szórakozóhelye. Elérhető a budai Nyári Színkörtől a Mészáros-, Koronaőr- és Márvány-utcákon és a Délivasut hidján át 5 perc alatt. Nagy, árnyas kerthelyiség, elsőrangú zene, a legkitűnőbb saját ter­mésű fajborok. Hideg és meleg konyha, olcsó árak, figyelmes kiszolgálás. KOPFMANN JANOS Budai cukorkagyára Gyár és főüzlet: 1, Krisztlna-körut 91 Fióküzlet: II, Margit-kőrut 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom