Budai Napló, 1934 (31. évfolyam, 1152-1182. szám)

1934-10-13 / 1178. szám

1934. október 13. Bulat HaDlö 3 PÁRIZS és LONDON nagy restaurantjai mintájára műsocos esték B£LL£VU£ ÉTTERMEIBEN Dory és Waller Boros és Ihász T áncszámok Változatlan árak! Belépődíj nincs I Tánc reggelig! Telefon : 52-8-84 SZEMÉLYI HÍREK HORTHY MIKLÓS kormányzó a nem­zeti hadsereg élén november 15-én bevo­nult Budapestre és a nevezetes évfordu­lón katonai díszszemle lesz a Vérmezőn. A Kormányzó úr őfőméltóságát az egész ország ünnepelte. SERÉDl JUSZTIN IÁN bibornok-her- cegprimás vasárnap felszenteli fényes szertartások kíséretében a ferencesek pa­saréti új templomát. BETHLEN ISTVÁN grófot, a volt mi­niszterelnököt ünnepelte legutóbbi ülésén az Egységes Községi Polgári Párt, mint a patt megalapítóját, — 6ö-ik születésnapja alkalmából és ezt az évfordulót ország- szerte ünnepelték. SJ PŐCZ JENŐ dr. polgármestert egy­hangú ) határozattal iktatták a Nemzeti Kaszinó tagjai sorába s így ő az első bu­dapesti polgármester, aki ennek az első kaszinónak tagja. NEMES ANTAL címzetes, püspök, a budavári koronázó főtemplom plébánosá­nak szegénysegélyezési alapítványok lé­tesítésében megnyilvánuló áldozatkész­ségéért a kormányzó* elismerését fejezték k i *’h i vat^losaji. L1BER ENDRE alpolgálmester a Pia­rista Diákszövetség társasestjén, e.lió 4-én a Gellert szálló márványtermében, ..Vi­lágvárosi problémák“ cimen mondott ér­tékes beszedet. •SZENDY KÁROLY alpolgármestert, megválasztása utóhangjakent rendkívüli ünneplésben részesítette az Egys. Községi Polgári Párt B e c s e y Antal indítványá- ia-' — Szendy Károly alpolgármestert a Testnevelési Főiskola tanácsának tagjá\ á az 1934—55. tanévre kinevezte a közokta­tásügyi miniszter. WÓLFF KÁROLY DR. világi elnököt ünnepelte 60-úk születésnapján ,az blsó- vizivárosi egyházközség. P. Veremund egy­házi elnök es Bozóky Kálmán ny. min. tanácsos alelnök mondották az üdvözlő be­s/éíleket. __________,. ■-------_ lUSETTY BÉLA orszgy. képyiselőt, a BOszkárt elnökét, mint a kisemberek igaz barátját ünnepelte D e v e c i s Mihály fő­tan- és P áy r Hugó orszgy. képviselő a villamos alkalmazottak körében. STROMSZKY SÁNDORT, a Magyar Sieméris-Scliukert-ra íívek villamossági rt. elnök-vezérigazgatóját a ..Magyar Elek­trotechnikai Egyesület“ tiszteletbeli tag­jának választotta meg. ‘ GLPCKSTHAL SAMU dr. főrendiházi tagot, a 'nagynevű ügyvédet általános ün­neplésben részesítették 70-ik születésnapja alkalmából* MORVAY ZSIGMOND ny. főispánt nevezték ki a Közórfdekeltségek Felügye­lőhatósága repülőbizottsága vezetőjének. TERSZTYÁNSZKY ÁKOS posta műsza­ki főigazgatónak a lakihegyi nagyadó épí­tése és üzembehelyezése körül kifejtett munkássága elismeréséül a II- oszt. ma­gyar érdemkeresztet adományozta a kor­mányzó. CHORIN FERENC dr -t, közgazdasá­gunk e kiváló egyéniségét tiszteletére leg­felsőbb kitüntetése alkalmából a Gellért- szálló nagytermében rendezett társasva- csorán ünnepelték, . SZÚRDAY RÓBERTÉT, a Magyar! Tex­tilgyárosok Szövetségének elnökét a nagy osztrák díszjelvénnyel tüntették ki. TIOCHSTEIN REZSŐ, a Ganzgyár igaz-^ gatója és. egyiptomi megbízottja, ;a 33-as . Futball Club mega lapító jd és díszkapi­tánya Alexandriábái Budára érkezett és néhány.. napot töltött családostól a Ké- köson. ‘ HUSSZEIN H1LMI, a Gül Babáról el­nevezett Magyar Mohamedán vallásköz­ség lel késze Kairóban van, hogy ott a Budán építendő mecset. érdekében pro­pagandát «fejtsen ki, REINER ,ED'E dr., aki nagy tevékeny­séget fejt ki a fürdőügy és idegenforga­lom érdekében; most ünnepelte 50 éves oi’Vosi jubileumát. . GUNDEL KÁROLYT, a Gellért-szállo- da világszerte ismert vendéglősét ünne­pelték Frankfurtban a Nemzetközi Sza­kács művészeti Kiállításon azzal, hogy étel-receptjeit szétviszik Marencich Otto elnök indítványára az egész világba* ORÉL GÉZA főigazgató volt az egye­sített kirakatrendező zsűri főtitkára és a fűszer-csemege-ibizottság elnöke• a Nem­zeti Munkahét alkalmából. Budán^ arany­érmet nyertek kirakataikkal vitéz La­bor s z k y Ferenc, Márvány utca 40.\ és A n t a 1 f f y Lenke, Margit körűt 5. HUSZÁR ELEMÉR dr. zugligeti plé­bános 200 pengőt adott egy zsidóvalíású diáknak, hogy tanulmányait olasz egye­temen folytathassa, mert itt nem vették fel az egyetemre, pedig a matematikai versenyen az első .díjat nyerte. PÉNZES MIHÁLY dn. ügyvéd, a II. ke­rületi Iparoskor és többrendbeli társa­dalmi- egyesület ügyésze, a Magyar Ugv- védek Nemzeti" Egyesülete országos nagy­gyűlésén a- fegyelmi eljárás (ügyvédi) gyorsításának szükségéről és annak esz­közeiről értekezett. Székely ba.Hca Székely vagyok- A nevem Bartha Bence, Ott születtem a zágoni hegyekbe*. Egy búcsún meg bicskázták apám, . És Bem apónál harcolt nagyapám. Az ősapám Bocskai hive volt, A fia Rákóczival bujdokolt, Nem dőltek sírba fehéren, összeászva, De összevágva és átallyukasztva. Sokszor nem tudtuk, hogy kiért, miért, Pazaroltuk az Ősi tiszta vért, Egyszer az osztrák, oláh vagy török, De a mi puskánk folyton füstölög- Az ón sorsom a legcifrább talán, Orosz golyót kaptam a Visztulán. S egy kéretlen gránát Belgrád alatt Ott'' fogta emlékül a lábamat. Isonzónál átlőtték a tüdőm, Do ispotályra se tellett időm. A lapockámra várt a francia, Hogy a húsz sebnek ne legyen híja. • .. -Ily cifra bőrbe jöttem én haza Nyolcvan kettes csiki székely baka. Á hon nem akart látni katonát — Mételyeztek. Én szolgáltam tovább — Elől a vörös, hátul az oláh, Árpád országa így süllyedt alá, A trikolórt a uj vörös helyett Mi tartottuk egyedül székelyek •.. Székely vagyok. Hordom a láncokat, Itthon gúny, bosszú, kinn közöny fogad. Békénk van, ' huhogják a botorok, Pedig' halál. •. de a kerék forog.. KISS MENYHÉRT. veiből előadott művészi zongorajátéka, amely az előkelő hallgatóságot viharos tapsra ragadta- Az ünnepet társasvacsora követte, amelyen Krivoss Árpád dr. kö­szöntötte fel á szereplőket. Tragikus megdöbbenést keltett nem­csak Budán, de országszerte, hogy Kiss Menyhért dr., a kiváló poéta, a Hollós Mátyás Társaság kiváló tagja és tanár, volt orszgy. képviselő és városi bizottsá­gi tag — ahogy lapzártakor értesülünk- hirtelen elhunyt. Még vasárnap dél­előtt lelkes beszédet mondott az ország­zászló előtt és hazatérve szívszélkiidés érte. Emlékére kegyeletes tüzet gyújtunk lapunk legközelebbi számában. Népművelési előadások Óbudán. A szé­kesfővárosi népművelési bizottság óbudai előadásai c heten kezdődnek a Kiskoro­na u- 20. sz. alatt levő polgári iskolában .és 10 héten át folynak. Beiratási díj 1 P. tandíj a heti 1 órás tanfolyamokon 2 P, a heti 2 órás tanfolyamokon 3 P. Előadók: Polgár Gy. Ödön dr* Fogalmazási gyors­írás szerdán 6—8-ig. Irodai gyorsírás szombaton 6—8-ig, — Mesterházy Jenő : Óbuda története és művészi emlékei, csü­törtök fél 7—8* — Gnlácsy Béla: Yirág- kc.ntészet, péntek fél 7—8: gyümölcster­mesztés, szerdán fél 7—8; konyhákerté- | szét, szombaton fél '7—8. — Súlyok Zol­tán: Alapvető növénytermesztési ismere­tek, csütörtök fél 7—8; méhészet fél?—8: baromfitenyésztés, kedd fél • 7—8. — Georgi Ilona: Népibjrazcs, hétfőn 5—y-7. — Halász Anna: Női ruha szabásrajz, péntek 6—¥28: fehérnemű- és fűzőszabás­rajz, kedd fél 7—G. — Dullien Ella: Kesztyű készítés, szerda 5—8. — Vargha fiús: Kalapkészítés, (csütörtök 6—8, — Szol lossy István: Angol nyelv. — özv. Décliy Mórné: Német nyelv és Francia társalgás. Beiratkozni lehet dél után on- kint dr. Kovács Gyűl a tanárnál. Nász. Percnyi Terii és J a‘n‘d á k Jó­zsef szód ligeti háztulajdonos október hó 13-án délután esküdtek egymásnak örök hűséget a Mária-remctei kegytemplomban és este ültek a nászlakomához Solymáron, Perényi Antal vendégszerető otthonában. Vajexportunk az‘utolsó két évben ha­talmas módon megn övékedéit. í933-ban cca 300 vágón volt. a kivitelünk. Ezt az örvendetes fejlődést annak köszönhetjük, hogy bevezették az állami márkázást s így csakis a legkiválóbb minőségek szál­líthatók külföldre. Legnagyobb átvevőnk Anglia. Vajunk tartósságát bizonyítja, hogy -— bár a köpű léstől számítva mint­egy 14 nap telik el, míg az a fogyasztó­hoz kerül — számos elismerő levél érke­zett exportőrjeinkhez. Különösen keresik az N. S. jegyű vajat, melyet Neumann Sándor pécsi gyáros készít, s a belföl­dön „Mecseki cseinegevaT néven hoz for­galomba. A gyárnak budai leraknia !• Horthy Miklós út 32. alatt van. Ragyogóan tiszta, féregmentes fa- és szénüzletet nyitott 11. Henger utca 13. sz. alatt B á 11 h e g y e sVy Géza* Tüzelósze- reket a legolcsóbban .árusít és megrende­lésre a legkisebb mennyiséget is házhoz szállítja. FOTÓCIKKEK Zibrinyinél I.. Attila utca 6 ÁLLANDÓ GYÜMÖLCSKIÁLLITÁS ÉS VÁSÁR A KORONA GYÜMOLCSKÜLÜNLEGESSÉGI ÁRUHÁZBAN BUDÁN, II., MARGIT KÜRUT 5 0 TELEFON: 52-8-54 Nemes cs szép munkát végeznek a Kalazantinus Színpad művelői Buda ipa- r°~i *fjus®Sa érdekében, amikor sorozatos műkedvelő előadásokkal szolgálják a szo­ciális gondolatot. Az «előadások maguk is kedves, szórakoztató megnyilatkozások, sokszori nagyon ,is komoly értékekkel, i-egutobb Farkas Imre: Debrecenbe kéne men.?‘ • daljátékéban láttuk pompás egyutesüket, amelyből kiemelkedett Zsol- nay Mária, Horváth Boris, Jámbor Lász- 1° és Varady Árpád alakitása. Siposs L-aszlo apaszerepében kacagtató, de min­dig művészi hatásokra törekedett, méltó tarsa volt Schau kid Aladár jói/ű paraszt- figurája. Ez a két szereplő még a jó egyutesbol is kiugrott. — A műkedvelők zenekara Weninger Ernő karnaggyal kii- . n, meglepetés. E hó 21-én. vasárnap d. u. 3 orakor ismét Debrecenbe kéne menni este 7 órakor pedig a „Gyurkovics lányok" kérni színre. Felhívjuk Buda közönségét erre az^ igazán értékes és hasznos műked­velő gardára. (II, Toldy Ferenc u. 30) amely P. Dietrich rector vezetésével már oly sokat használt ifjúságiinknak, m. j. Alapítványt létesitett a budai reformá- tus egyház első lelkipásztora, Haypál Benő emlékére és egyházi, kulturális és I szociális célok szolgálatára megvásárolta az, Iskola utca 16 számú házat, melynek második frontja a Donáti-utca 41. számra nyílik. A házban lévő gyülekezeti terem ünnepélyes felavatása és megnyitása az Országos Református Lelkészegyesület részvételével október 6-án volt Balthazár Dezső dr. ref. püspök mondott Haypál Be­nőről magas számyalásu emlékbeszédet, es a Ff. kerület nevében Thordai Lajos dr. tanácsnok-elöljáró méltatta meleghan­gú beszédében érdemeit. Az ünnepen I resztvettekj Ravasz Lászó dr. ref. püspök, Ro'óts J. István dr egyházkerületi főjegy- zo, Bilkci Pap István theológiai tanár, Erdős Károly debreceni egy. tanár, Gili­ce Sándor esperes, Haypál Béla budai ref. lelkész, Benedek Sándor Közigazgatási Bí­rósági ny másodelnök, Balogh Gábor és Borsos Endre dr. gondnokok, Borbély dr. ny_ min. tanácsos, presbiter, Fülöp György dr. egyházközségi ügyész. I vargha Kálmán járásbirósági elnök, Ké-I ri János dr. tvszéki tanácselnök, Osváth perenc ügyvéd, Eördögh Árpád dr köz- 'íaz£; bíró, Palló Imre dr. az Operáim/, örökös tagja. Fellner Frigyes egyetemi tanár, Neuschloss-Knüsli Kornél dr'. Oláh István dr ügyvéd. Csapó Ferenc dr. főv. bizottsági tag, Szakáll K. Kálmán és Ke- i esz tess y Gyula rendőrfőtanácsosok, Ta- kách Béla festőművész, Bury Zoltán kir. ügyész, Bárdos Arfhnr dr. színigazgató, Tóth Pál dr. és Sebestyén Andor ref. lel­készek, a budai nőegylet tagjai nagy számban, és igen sokan mások. Gyász. Általános részvét mellett, temet­ték a farkasréti temetőben lévő családi sírboltban Wolff Károly né, Tomcsűnyi Idát nagy és előkelő közönség gyászkisé- rete mellett. Az egyházi szertartást Mé­száros Janis dr. érseki helynök végezte* Az elhunyt úrnő régi felvidéki nemesi családból származik, akivel Wolff Károly dr. mint a trencséni törvényszék jegyzője, ismerkedett meg és aki finom lélekkel és szerető szívvel kísérte urát magasan ívelő pályáján. A Kelenföldi Társaskör, Becsey An­tal elnöklete alatt szintén megünnepelte a gyásznapot, ahol Früstök Kató szaval­ta el bevezetésül Somogyváry Gyula lel­kes költeményét, — majd Kovács József tábornok mondotta el költői emlékbeszc- dét, amit az elnök köszönt meg. Befeje­zésül Fr'üstök Kató elszavalta Viraág Bébi alkalmi költeményét, — Dorner Gyu­la pedig záróbeszédében mondott köszö­netét azoknak, akik az esthez hozzájá­rultak. Uj otthonát hivatalosan avatta fel a Nemzeti Egység Pártjának II. kerületi szervezete a Szász Károly u. 4 szám alatti földszintes szép helyiségében. Az ünnepen megjelent Tabódy Tibor országgyűlési képviselő, aki megnyitó ünnepi beszédé­ben fölavatta az uj helyiséget. Felszólal­tak még: v. Mccsér András és v. Benárd Ágoston a testvér kerületek vezetői. A megjelentek felesküdtek az uj zászlóra. Szüreti mulatságot rendezett e hó 5-én a Hegyvidéki Asztaltársaság a „Claridge“ helyiségeiben, amely estén számosán vet­tek részt cs éj fél utánig^ együtt maradtak . kedves családias hangulatban. — Az Asz­taltársaság' minden pénteken találkozik ugyanott este 6—8 óráig. A poloska és egyéb ilyen veszedelmek- , ről értekeztek október hó 16-án este 6 órakor, Vili. Eszterházy utca 9. sz. alatt az Ütsz. Közegészségügyi Egyesület tu­dományos ülésén Szilágyi Zoltán, Szász Alfréd és Andriska Viktor* A Pénteki Borgazda Társaság már Szep­tember 28-án megkezdte boriestjének so­rozatát és az első borgazda B a i 11 r ok József dr. volt. A második esten október 5-én borgazda Frommer Zsigmond dr — ‘és október 12-én Neuschloss-Knusti Kor­nél volt. A legközelebbi estén október 19-én Lugmayer. József dr. lesz a hor- gazda. E bor gazdaesték’ mindegyike tár­sadalmi esemény Budán­Fel karolták a Dunántúlon lelkesen a Budai Naplónak azt az elgondolását, hogy az Ausztriába irányuló nyaraltatást tart­suk vissza itthon és használjuk ki a Du­nántúl természeti szépségeit, kioktatva ott a lakosságot a nyaralóközönséggel való bánásmódra. Egy nyáron át nem lehet meggazdagodni ebből. De igenis va- 'gyonosodhat az egyes,* fölvimlhatnak, megszépülhetnek a községek és a vidék által termelt sok minden, ma potomáron ói Óbuda kegyelete. A római fürdőtelepi elemi iskola kegyeletes ünnepély kereté­ben tisztelgett a világháború hősei előtt az Ezredéves Emlékmű előtt álló Hősök emlékkövénél. Farkas János tanító lendü­letes beszéde után több tanuló szavalt, az iskola énekkara Dubrovay László tanító vezetésével az irredenta dalok gyöngyeit adta elő. Majd 250 tanuló egy-egy szál virágot helyezett az "emlékkőre, fogadal­mat téve Magyarország visszaszerzésére. Pápai lovagok jönnek nagy Számmal október közepén Budára tizenhat ország­ból, abból az alkalomból, hogy Józsel Ferenc dr* királyi herceg a római Szentszék óhajtására átveszi a Szent Sir Rend magyarországi rendtartományának vezetését' Címe: h e 1 y t a r t ó s hivatalá­ba a régi pazar szertartással fogják beik­tatni, miután föleskették a Szent Sír lovag­jává. A királyi herceg ugyanis csak az idén lépett be a Rendbe, mint nagyke­resztes lovag* Tűrhetetlen állapotot szüntet meg a főváros ázzak hogy végre elhatározták a Kelenföldi pályaudvar és környékének végleges rendezését és szabályozását. A városrendezési ügyosztály programjába vette az Etele-térnek — így hívják a ke­lenföldi pályaudvar előtti térséget -— njeg- felelő szabályozását és rendbehozatalát. A rendezés Htjában lévő épületeket kisajá­títják és lebontják. Yagy vásárlás, vagy telekcsere révén fogják lebonyolítani ezeknek az ingatlanoknak a megszerzéséi és ehhez a rendezéshez a MÁ\ is segit- | séget nyújt, mert a pályaudvar az utóbbi tevékben egyre nagyobb jelentőségű f«.: »almi gócponttá fejlődött és á MÁv ter­vei szerint jelentősége a jövőben csak emelkedni fog. GYORSÍRÁST havi 8 pengőért tanulhat a KOZMA iskolában, II. Iskola u. 27 Házassága 30. évfordulóját ülte meg e hó. 7-én Mikola Géza dr. és felesége R á t z Lujza, mely alkalomból e napon részesültek egyházi áldásban is a vértanú Szent Adalbert kelenföldi kápolnában. A jubiláló házaspárt szép beszéd kíséreté­ben áldotta meg M i 1 b i c h Tamás lelkész és a család jóbarátai és tisztelői elárasz­tották a házaspárt jókívánságaikkal­Vörös Sün (Roter Igei) volt a neve egy kis korcsmának a budai Várban, hol a 18 század második felében vándorszíné­szek és bábjátékosok rögtönzött darabok­kal, énekkel és bábszínházzal szórakoz­tatták a közönséget. Régi clsárgult levél­ben olvassuk, írja a „Zene című folyó­irat — hogy a bábjátékokat tilinkoval. du­dával, csörgődobbal és egy szál hegedű­vel kísérték. A kezdetleges figurákat zsi­negeken rángatták. Vitéz László volt mai­akkor is a legkedveltebb figura, de sze­repelt a históriákban a Vasorru baba, uz ördög, a Varázsló és a Tündér, is A Vö­rös Sün helyén ma berhaz all (Iskola ter 1 szám.) de ennek kapuja felett ma is óit van a vörös sün, rég múlt idők einlekc. Templomszentelés. Az Uj Felsőkrisz­tinavárosi templomot vasárnap, szeptem­ber 30-án szentelte fel fényes segédlettel Mészáros János dr. budapesti erseki helytartó, óriási tömegben vonult tel a templomhoz a Németvölgy közönségé. U láttuk Ripka Ferenc dr. ny. főpolgármes­tert, Horler Emil ny- hadbiro-tabornokot,ä Knébel Miklós dr. apátplebanost, Hevey Gyula dn. érsekhelynöki titkárt, es számos tagiát Buda vezető köreinek. A lelszente- lés után főpapi mise következett, amely­nek keretében az első szentbeszedet az érseki helynök móndotta- A felszenteles egyházzenei részét Jurassza Endre kar­nagy vezetésével 30 tagú zene, es 40 tagú énekkar látta el. Gruber F-dur miséjét mutatták be, igen komoly zenei séggel. k ász­RAVASZ cukrász | I., Eriszüna körút 75. Telefon: 50-2-32. I ELŐKELŐ CUHBÄSZ SZALON | OrajavUásT Szeralin Gy. L Rohanj«. 8 \ Kelenföldi Polgári Kör az aradi vér­tanuk emlékére október 6-án magasszin- voiialú gyászünnepélyt rendezett, melyen Rio-náth Béla alemök megnyitó beszede után dr- Szacsvay József, a kor ugy^z mondotta el hatalmas koltoi szárny alasu hazafias emlékbeszédét, melyet a jelen­levők mély megilletődéssel kaUgattakEz- után Devecis Mihályne, a kor elnökének neje Chopin gyászindulóját játszotta el zongorán művészi tökéletesseggel ési me„ ott zúgtak a melabus hangok a sznek ben. amikor a kör elnöke elszavalta Vi- i-aág Bélának az aradi vértanuk emlekc; re irt alkalmi költeményét. Az ünnep méltó befejezése volt Devecis Mihályne Beethoven, Brahms, stb. klasszikusok mű­A nemzeti gyászünnepet, október 6-át ülte meg a Kelenföldi Gazd* és Közin. Egyesület e hó 6-án este vitéz Máté Ist­ván vendéglőjének különtermében. Miko­la Géza dr- elnök megnyitó szavai után a mártírhalált szenvedett nagyjaink ról kiváló tollal megírt, megható megemléke­zését Szírt Miklós szfőv. tanár mondotta el* Utána Bánhelyi Ferenc szfőv. tanár, ügyv. elnök és Kovács Géza dr. ügyvéd, alelnök emlékeztek meg a nemzet sok szenvedéseiről. Gyémántlakodalom. Dávid János, a Dávid János és fia építő cég megalapí­tója a napokban tartotta gyémántlakodal­mát feleségével, Albrecht Rózával, 1874 október 6-án volt az esküvő. A gyé- mántlakodalom Dávid Károly építész fiú­nak családja körében volt. A ritka ju­bileum alkalmával sokan fejezték ki jó­kívánságaikat a családnak. MENYASSZONYI képek Blahosnál Fű-u 18 A Testnevelési Főiskola ötventagu cso­portja tíznapos bemutatótúrára indult Budáról a bolgár - kormány meghívására | Szófiába, a szép Várnába és Ruszcsukba Szukováthy Imre igazgató, Kmetykó Já­nos tanár, Berky László ezredes és több tanársegéd kíséretében. Agglegény-leány. Ismételten megemlé­keztünk arról a sikerről, amelyet Bodo Aurél-Magyar József-Weninger Ernő „An­gol tanár" című operettje az elmúlt sze; zonban elért. Azóta a fiatal szerzők uj operettet Írtak Agglegény-leány címen. Az operettet most a budai társaságokból alakult műkedvelő gárda mutatja be, a tiszta jövedelmet a Karitász céljaira ajánl­va. A bemutató helye: Kaiazantinus Kul- turszinpad (II. Toldy F. u- 30.) ideje: okt, hó 25-én, csütörtök esti fél 8 óra. Nász. Berkes János, az óbudai Kis­faludy Színház igazgatója eljegyezte a társulat primadonnáját: Zádor Évát. Kiürítették a fehérsastérd iskolát és onnan a tanintézeteket részben a Czakó utcai, részben a városmajorutcai iskolába tették át. Megszüntették a hadnagyutcai kisdedóvót .is, ahpnnan a gyerekeket a Czakó-utcában helyezték el. Lelki szegények. A szellemileg Elma­radottakat Gyámolitó Emberbarátok Or­szágos Egyesülete értesíti az érdeklődőket, hogy Budapest, X. Kerepesi út 67 sz. alatti otthonát L évi október 15-én megnyitja. Az otthonban elhelyezehetők nem és val- láskülömbség nélkül iskolaköteles koron ■túl levő szellemileg elmaradottak. A havi tartúsdij 6.0—100 pengő között váltakozik. Bővebb felvilágosítás október 15-ig a HL Miklős-tér 5. szám alatt levő Gyógypeda­gógiai Intézetheti szerezhető. (Telefon: 152—4—41). Október 15-e után pedig az Otthonban, amelynek telefonsz: 37-3-96. SGHRÄPLER HALÁSZLÉ FOGALOM! III. LAJOS-UTCA 27 HANGULATOS SCHRAMMELZENE az Aruk minősége ELSŐRENDŰ AZ ÁRAK OLCSÓK. FIGYELMES A KISZOLGÁLÁS A. SIKLÓS DIVBfHÓZBBK XI. HORTHY MIKLÓS UT 14 TELEFON : 59-3-43 I elvesztegetett áru, méltányos áron talál majd fogyasztásra. Értesülésünk szerint az írgalmasrend szanatóriumot építtetett Csopakon, — a „Piarista diákszövetség" új strandfürdőt épít ugyanott. — Néhány nagyobb társadalmi intézmény igyekszik letelepedni Lovas község vasas-rádiumos, szénsavas gyógyforrása közelében. — A MAVART rendszeres autóbusz postajára­tokkal igyekszik életet vinni a Balaton partjára. — Tapolcza mellett a „Szent- györgy" hegyén, a világhírű bazaltoszlo- • pok közelében balatonparti menedékhá­zat építtet a Kárpát Turista Egyesület.- Zalakoppány ősrégi za la megyei köz­ségben is a városiak nyaraltatására ren­dezkednek be, igen praktikusan, mert szobát betekint már 5 pengőért és ebédet hetenkint 7 pengőért kaphat a közönség. A további ellátás sem kerülhet többe 1 pengőnél, mert a tej literje 12 fillér, a tojás pedig 4 fillér darabonkint. A moz­galom élén Békeffy László elemi iskolai igazgató áll, telefonja: Zalakoppány 6, aki szívesen küld prospektust és örömmel jár kezére az érdeklődőknek. A Szilágyi Erzsébet leányliceum igaz­gatói székébe vitéz Korompay Sán­dor került, aki eddig a Práter utcai leány- gimnázium tanára volt. Az új igazgató 24 éves tanügyi tapasztalatait a vezetése aUül álló hires leányliceum nívójának fenntartása és modern, méltó épületben való elhelyezése érdekében szándékozik értékesíteni- ' Ostromot indított saját nagy érdekei .szolgálatában a Kelenföld minden testü­leté a HÉV. illetve a Bszkrt, ellen, hogy most az uj berendezkedés alkalmával a- mely a Hév átvételével jár, - a régóta várt tarifa reformot oly módon oldja meg, hogy azzal ne külön adóztassák meg a Kelenföld polgárságát. — A harcot éveken át elkeseredetten vívja a cél érdekében a BUDA ALSÓVÁROSI EGYESÜLET, amelynek lelkes elnöke Gömöry Győző f lankadatlanul küzd ez irányban és leg­utóbb is két értekezletet hivott egybe ok­tóber 3-án és 10-én és határozattá is vált, LEGSZEBB MEGLEPETÉS A VIRÁG Gellért Virágház XI. HORTHY ból MIKLÓS-UT 11 13. PÉCSI VUHBZ MECSEKI VAIA ÉS SAITIA TÖBBSZÖR KITÜNTETVE nagyban és kicsinyben XI. Horthy Miklós ut 32 ÉDES ALMB LESZ koblinger PAPLAN ALATT koblinger MATRACOK. I. ÜG0CSB-Ü1CB 12. PBPLBKÜZin Javitás — u liAalokltás I KISFALUDY SZÍNHÁZ III. Lajos-utca 111 (elérhető az 5, 7, 9, 51 villamossal Október 12 tói (péntektől) 1 hétig HBGY HEPRIZ-MÜSOR 15-én hétfőn, 16 án kedden, 18-án csütörtökön SARGA LILIOM op. 17-én szerdán CSIPETKE operett 19-tól CSAK AZÉRT IS rcvfiop. Filléres érák! — Olcsóbb, mint a mozi! legyek 20 fillértől 1.50 P-ig elővételben Megrendelhető a székesfővá­rosi Ásványvízüzemnél, I, Gel­lért rakpart 1. Tel.: 58-0-08.

Next

/
Oldalképek
Tartalom