Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-07-09 / 703. szám

3 BUDAI NAPLÓ : Magyar királyi Folyam- és : : Tengerhajózási Részv.-Társ. : ; Igazgatóság V, Mária-Valériu-u. II. Budapest • SzemÉlyhajojápatoli. * 1. Budapest-Pozsony-Wicn között, kényei- ; nies termesgözösokkéi (indulás; Budapest Eötvösi-térről: hétfő, esti- ; * törtök és szombaton 18 órakor, ; ■ Wienből Reichsbrücke: kedd, csü- ; ; törtök és szombaton 7.30 órakor.) ; « 2. Budapesf-Fadd Tolna között, közvetlen l a. csatlakozással a Budapest-Wien I ' közötti járatokhoz (indulás Buda- I- pest Eötvös-tér: kedd, csütörtök és l " szombat 23 órakor indulás Fadd- • Tolnáról: szerda, péntek és vasár- : nap 17 órakor.) ■ " 3. Budapest - Visegrád - D ö m ö s - Észtéi flora ; ; között, naponkint több járatban ; (BudapestEötvös-térrőlind.naponta ; * 8.30, 11 és 14.20 órakor.) ; ■ 4. Budapesti helyi- és átkelési (propeller) j » járatok, Boráros-tér és Óbuda kő- j * zött 15 percenkint (7 órától 23 óráig.) I í 5. Átkelési szolgálat Visegrád-Nagymarus Ü között, csatlakozással a Budapest- : I Nagymaros közötti szeniélyvona- I £ tokhoz. • ; Hajófülkék és hálóhelyek előjegyezhetők ; ; a társaság központi jegypénztáránál ; * (V., Mária Valéria-u. 11. félemelet ; ; 36.) menetjegyek pedig válthatók ■ ; ugyanitt és az összes személy- ; ; állomásokon. ; j Teherforgalom. j * Teljes uszályrakományok az egész ‘ ■ Dunán és hajózható mellékfolyóin, darab- □ * áru forgalom Regsnsburg-Passau-Linz- l * Ujpest-Budepest között. " : Mindennemű felvilágosítással az igazgató- ; ! ság szolgál. ; FÉRFI-, NŐI- ÉS GYERMEKCIPŐKET a legegyszerűbbtől legelegánsabb ki­vitelig legjutányosabban készít. Specialista mindennemű sport-, turista' és skicipöklien. SZEMES ISTVÁN és Tsa. II., Batthyány-utca 3. Brückner Bó/a cimfestő és mázoló fI- fter.p margit-köfut Föszerfizlet! Pártoljuk az erdélyi menekültet! A Volyánszky-féle üzletet átvette Kovács Aladár 1., Krisztina-körut 127. Telefon: 98-44 , Idény- és déligyümölcs, felvágot­tak, fajborok, cognac, likőr, üveg sör, tej, vaj, sajt és fűszerben a legolcsóbb bevásárlási forrás, :: Kivánatra házhoz is szállít. :: Istenszem vendéglő az Istenhegy legszebb családi találkozóhelye 1 I., Tóth Lörinc-utca 8. ; —-------—--------------­-— 5 \E lsőrangú borok! Hideg ételek! / m««(«»«llll«(«IM|la||aiaM|gVRaa|aSKCHR „SzEPelem bolondjai“ vendéglő • S3 53 !•> Torbágyi-ut 58. sz. ■ 59-es végállomástól 10 £ perces gyönyörű séta. 2 Húsz holdas gazdaság, j Elsőrangú ételekés italok 8 anM«a*aaiianaaaiai*i>iMaiMB»>a*«c*«i« naa[a^ Pártgyülést rendezett e hó 5-én este a Budakeszi-ut 29. szám alatt levő Hegyvidéki Keresztény Tár­saskör helyiségében a Vízivárosi Keresztényszociális Párt. A társas­kör nevében elnöke dr. Liptay Lajos üdvözölte a vendégül jött II. kér. Keresztényszociálista Pártot, amit annak elnöke Csóka Lajos köszönt meg. Dr. Juhász István Haller Ist­vánt köszöntötte fel és dr. Ernst Sándor magvas és találó beszéde után Virter László a keresztény egységre emelte poharát. Thury Elemér csodát vár ismét a nőktől, akik egyszer már diadalra vitték a keresztény eszmét. Haller István a keresztény ét a árulói ellen hívta harcra és éber őrködésre a keresz­tény tábort. Zilahi Kiss Jenő tanács­nok a keresztény sajtó mellett való propaganda érdekében emelt szót. Csóka Lajos végül a megjelent elöljárót Szalay Sándort üdvözölte. Ezután bohókás tombola követke­zett, mely sok jóizü tréfára adott alkalmat és kedvesen fűszerezte azt a kikiáltó Szabó Sándor. A pártgyülésen résztvettek: Legeza Pál nemz. képv., Bozóky Adám, Dévényi Károly és Fercsek Gyula bizottsági tagok, Laky Sándor, leg­főbb számszéki tanácsos, Risztics Lázár rendőrtanácsos, Molnár László és Hevey Gyula plébánosok. Régi festményeket és kereteket vesz Linhardt képrestaurátör : II., Lánchid-u 13. Orthopéd gymnastika. A III. kér. Lajos- utcai iskolában Kecskeméthy Anna tanárnő bemutatta előkelő közönség előtt a gerinc elferdülésnek tornászat utján való gyógyító módját. Beigazolta, hogy az ifjú test ve­szélyes elferdülése nagy türelemmel kellő szaktudással néhány évi az egyéniséghez mért tornászással teljesen meggyógyítható. Láttuk ott igazoltan ezt a messze kiható komoly nemzeti munkát teljes eredmé­nyében. Nyaraló gyermekek csoportja indult e hó 5-én Zamardiba a Balaton mellé két hónapi nyaralásra. A Budai Mária Margit-kongregáció gyermekotthona, mely Horthy Mik- lósné Őfőmélt. védnöksége alatt áll, egyenruhával látta el a kicsi­nyeket és viseli a nyaraltatás költ­ségeit is. Az egésznek a lelke Molnár László h. plébános, akinek ügybuzgalma biztosította a költsége­ket. A kis nyaralók tulnyomórész- ben szegénysorsu felsővizivárosi tisztviselők gyermekei, akik tagjai az egyházközségnek. Fölvirágozott külön pullmann-kocsi vitte őket és az indulásnál ott volt a gyermekek nagy pártfogója Pedlow kapitány. Zamardiban nagy ünnepség kere­tében fogadta a gyermekcsoportot a község és plébánosa. Még diadal- kaput is állítottak nekik. Nyári mulatságot rendez július havában a Budai Aurora Dalkör Budagyöngyében. Páratlanul nagyszerű lesz és Lenz Ferenc karnagy serényen készül rá hűséges gárdá­jával. Főrendezője Rohrmann István lapunk sporírovatának szerkesztője. Lemherkovics-utca. A Move 111 kér. cso­portja Moivay Győző elnök indítványára folyamodást intézett a Közmunkatanácshoz, hogy most, amidőn a kommun vértanúiról utcákat neveznek el, a III. kerületben is nevezzenek el egy utcát Lemberkovics vértanúról, amire alkalmas volna az emlék­táblával díszített ház közelében valamely utca a Lajos-u. és Bécsi-ut között. Az „Óbudai Protestáns Ének Egye­sület“ állandó vig. biz. e hó 4-én Szilágyi Károly főv. biz. tag elnök­sége mellett ülést tartott s elhatá­rozta, hogy ez évi augusztus hó 7. napján az ifj. Wéber József főv. biz. tag vendéglőjének (II., Szent- endrei-ut 8122 sz. a.) kerthelyisé­gében kedélyes kerti dalünnepélyt rendez Szilágyi Dezső iró főrende­zése és Nemes Árpád egyes, titkár tervezése alapján. Nyomban meg­alakult a nagy hölgybizottság is, a kik megkezdették a rendezés elő­munkálatait. Pénztáros Kőszegi Ist­ván, gazda Pólya Lajos, ellenőr Tiry József, jegyző pedig Smiticzky Mihály lett. Táneestélyt rendez a „Budapesti Iparos és Kereskedő Ifjak Közművelődési Egyesü­lete“ 1921 évi július hő IG-áti (szombat) az 1. kér., Német völgyi-uton lévő (Milis András1 féle) „Béla kert“ vendéglő összes helyiségében, kabaréval egybekötve. A mii- soron szerepelnek: Frank József, Palágyi Miéi, Kaiser Lajos, Juhász Béla, Papp Mária és végül „Biztos rév“ bohózat 1 felvonásban. Az énekszámokat a Liszt Fe­renc Énekkara látja el Schauer Viktor karnagy vezetése alatt. Imiiébs a Disznatoftoz j Zugiigét ‘ legkellemesebb nyári kiránduló helye Finom erdélyi konyha, kitűnő tájborok, naponta KOTLA R JÓZSEF hírneves zenekara játszik ,A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri SZILÁGYI A. BÉLA menekült vendéglős, a v. kolozsvári „Mágnás Kaszinó“ vendéglőse I» ITlICifaz *Sazi erdélyi » fatányéros, tordai pe­csenye, kolozsvári fánk, kürtös kalács, tordai pogácsa? Tejszin- habos kávé, fajborok, friss sör, szalon quaríett, napfürdő zuhannyal. Tenispálya — Zongora használat. Társas ebéd és vacsora, telefonon megrendelhető 147-88. A fogas­kerekű vasút városkúti megállójánál. Svábhegyi It d It I ő o í Mi o n I. kér., Költő-utca 1. RiPÜ^BHiMMW^^««TiiWTga»aSS . jívükücjv,, Kirsgggsasaiawaaa r.SÁSZÁRFÜRDŐ VENDÉGLŐ „ minden este katona zene Gyönyörű park., Első­rangú ételek és italok. Tulajdonos Schuster Hugó “ Nemzeti Parii Pavillon Hűvösvölgy Tulajdonos Szilárd Sándor és Gyula RIGÓ JÓZSI és TÓNI muzsikál. Háziurak ! figyelmébe! MenMer Ferenc bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás és furdőberen- 404 dezési vállalata 40* Budapest. I., Attila-kÖrut 36. szám FOLT - VOLT! Úri ruhát tisztit, gyászruháí 24 óra alatt fest Reicher István mükehnefestő és vegytisztító intézete. GYÁR : II, TÉGLA-UTCA 9. (Saját ház) FlBlíN JÓZSEF Akinek a foga fáj! okvetlenül keresse fel a fogászatát, ahol wáZlwi&lI fogakat és fogsorokat részletfizetésre is készítenek. Budapest, III. kerület, Zsigmond-utca 104. sz. A budai hegyvidék legjobb levegőjét és legszebb kilátását élvezheti a „Tüncíéríűk“ nasjyugndsilíta. A Döbrentei-térről nagyo.ii könnyen s röviden megközelíthető a Hadnagy- és Sáncz-utcán át, Szirtes-ut 11. Alsó- gellérthegy. Elsőrangú hidegés meleg konyha. Kitűnő uradalmi fajborok. Frissen csapolt Dre­her, Éxelsior és Hősök söre. —Esténkint pompás cigányzene =— HIÚM FIGYELMÉBE! A Hűvösvölgyi végállomástól három perc séta a SÁRKÁNY KÁVÉ 1ÁZ- és ÉTTEREM Paul v. Bolly szimfonikus zenekara. A legjobb magyar- és francia konyha a leg­finomabb itaiok. Tejszinhabos kávé, házilag készített sütemények, fagylalt. Társaságok részére előre rendelés. TELEFON. Autóban ülések záróra után. Úri és női divatáruháza Krisztina-körut 8—10 szám (Annaudvar). Telefon: 84—26. Elsőrendű női harisnyák minden színben............................... 60 K Jó minőségű férfi sokni . . 27, 50, 65 K Férfi ing rávarrott kézelővel, 2 külön gallérral cérna zefirből 280 K Férfi ing rávarrott kézelő, 2 külön gallérral valódi angol zefirből 450 K Nagy választék női mosó kelmékből olcsó árak! gm cigaPBttahüvEly! 10 smlóU olcsóbb mint bárhol!! Elsőrangú gyártmányok :-: Vendéglősök számára a játékkártyák a legjutányosabban kaphatók BOT KA JÁNOS hadirokkant dohánytőzsdében ! I , Krisztina-körut 89. sz. Tekintse meg TÓTH LAJOS úri és női dívatfcülőnlegességeít 1, Krisztina-körut 34 TELEFON: J68-27 SZÉP ILDIM NAGYVENDÉGLÖ a 81 és 83 villamos elágazásánál 77-es végállomása. A budai hegyvidék legkellemesebb kiránduló helye. Háziasán készült elsőrangú ételek. Egri rizling, mus­kotály és egyébb fajborok. Frissen csapolt sör. HABOS KÁVÉ. Első rangú cigányzene Minden vasárnap belépti dij nélkül tulajdonos: Pausch János. táncz r==: Elegáns férfi és női == kalapok nagymennyiségű anyag feldolgo­zása folytán igen jutányos áron. LŐR1NCZ JÓZSEF régi jóhünevü kalaposmesternél II., Batthyányi-ufca 2. javítások, átalakítások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom