Budai Napló, 1928 (25. évfolyam, 899-935. szám)

1928-10-07 / 924. szám

Budai Napló XXV. évfolyam. 924. sz. Buda érdekeit a várospolitika, a közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáld újság. Előfizetése egy évre 20 pengd, félévre JO pengd. Egy szám 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal; I., Bors-utca 24. Délután 5—7-ig. Telefon: 502—96. Felelős szerkesztő : V1RAÁG BÉLA Hirdetések ára: Egy hasáb széles, egy milliméter magas sor, egyszeri közlésnél 50 fillér. 20 mm. magas hirdetés 10 pengd. Szövegsor ára 4 pengd. Közgazdasági közlemények megállapodás szerint. Ä hirdetések dija mindenkor előre fizetendő. 1928 október 7. A szebb jövő küszöbén Ripka Ferenc dr. főpolgármester névünnepén fordulóponthoz jutott a várospolitika Két vfezérgondolat markolt bele a mi budai leikeinkbe a Gellért- szállóban Ferenc napján, — a budapesti társadalom; szine-javát képviselő, ezer gondolkodó ember előtt — mely két gondolat úgy csengett, mint a hitvallás, úgy biztatott, mint a harangszó: „... A mostani,' Magyarország­nak az a kötelesség,c, hogy, épség­ben tartsa a hazát azok, számára is, akik. majd hazajönnek, de most még nem jöhetnek haza. Budapest az egész magyar erő akkumulá­tora. A benne összegyűjtött erők arányában hathat kifelé gazdasá­gilag Magyarország. De Buda­pestnek e fontos középponti je­lentőségén kívül vannak helyi gazdasági érdekei is. Elsősorban gyógyító-fürdői vannak, amiket a szép termé­szeti keret felhasználásával ki kell termelni. Néhány értékes alapkő le van már téve éhhez a széleskörű, nagy szervezkedéshez, mely megol­dásira vár. Szilárd meggyőződé­sem, hogy ha Budapest gyógyító-forrá­sait és a budai vidéket meg­felelően berendezik, ez a be­rendezés egymagában elég lesz arra, hogy a belőle szár­mazó jövedelem a székes­főváros költségvetését nagy­részében fedezze. Nem egy-két év munkája ez. És ez a mi nemzedékünk talán el se készül vele. De a tervezés és az alapvetés a jövő nagy munkájá­hoz — llegyen legalább a mi érde­münk.“ így mondotta ezt Budapest szé­kesfőváros főpolgármestere: > — dr. Ripka Ferenc, — és ezer pol­gára ennek a városnak lelkes tün­tetéssel fogadta a város fejének e nyilatkozatát és állott a kibon­tott zászló alá. Pozitív alapot jelölt meg e nyi­latkozatában a főpolgármester, amikor rámutatott arra, hogy a budai gyógyforrások és a budai hegyvidék kellő berendezése és kiaknázása fedezné a város költ­ségének nagy részét. A polgárság vállairól levenné ezzel a város az adminisztráció kötségeit. Ez kenyérkérdés. Ez elől kitérni nem lehet. Aki ennek gáncsot vet, az a polgári jólét árulója. Ezt az utat, fezt az irányt, ezt a törekvést ezentúl fantáziának mondani nem lehet. Üj jövő, új fejlődések felé vezet ez az út, amelyet most már ki kell építeni. Üj távlatok, — a szebb, a boldogabb jövő távlatai — nyílnak ebben az irányban és fordulóponthoz jutott a város- politika. A pincegazdászat, a cipőüzem és a koporsószöggyártás kicsinyes, üzemi éráján túl vagyunk és jön a nagy koncepciók, a nagy alko­tások áldást hozó ideje. „... Annak az elvnek nem sza­bad megváltozni, hogy Budapest­nek szüksége van szeretetre, ha élni akar. Szüksége van először lakosságának szeretetére, de szük­sége van az egész haza szerete­tére is, mert Budapest a nemzet nélkül, viszont a nemzet Buda­pest nélkül nem élhjet. Aki Budapestet igazán sze­reti, az a Budapesten rejlő erők továbbfejlesztésére tö­rekedjék. Ez a törekvés vezíet Buda jó­létéhez is! Ripka Ferenc dr. főpolgármes­ter névnapi ajándékul kapta a kormánytól a most megalakult „Idegenforgalmi Tanács“ végre­hajtóbizottságának elnöki tisztét és névünnepe alkalmával mon­dott beszéde ennek a tisztségnek volt a programmbeszéde. Ezer tanú előtt. A történelmi jelentő­séget mindenki kiér ez te szavai­ból. ítéletet mondott ezzel a múlt felett, amely meg nem látta, föl nem ismerte e város kincseinek érékét, elmulasztotta az alapve­tést és egy emberöltővel vetette vissza ezt a várost fejlődésében, a város polgárait boldogulásuk­ban. Szigorú ítélet volt! A népszerű főpolgármester iga­zát ezer tanú lelkes tüntetése bi­zonyította. Szükség lehet az eljövendő időkben ezekre a tanukra. Arra az ezer magyarra, aki Budapest újjászületésén ott volt és hallotta a megváltó igét. Ide jegyezzük, ahogy feljegyezni sikerült annak az ezer tanúnak a nevét: Benedek Sándor, dr. Bódy Tiva­dar, Bezegh-Huszágh Miklós, Ereky Károly, Hermann Miksa, Némethy Károly, Pesthy Pál, Ugrón Gábor, Vass József, Andréka Károly, Becsey Antal, Bozóky Ádám, Böhm Gusztáv, Baránszky Gyula, Bánlaky Géza, Bársony Oszkár, Bérezel Jenő, dr. Czabalay Kálmán, Dinich Vidor, Fa- bér Fülöp, Fejér József, dr. Fináczy Béla, dr. Gaár Vilmos, Gamauf Géza. Geszti Andor, Glücksthal Samu, Glück Frigyes, György Lajos, Hennyey Vil­mos, Harrer Ferenc, Hoór-Tempes Móritz, Homonnay Tivadar, Hiesz Károly, Issekutz Aurél, Istók János, Józan Miklós, Kozma Jenő, Lamotte Károly, Lobmajmr Jenő, Loósy V. József, Márkus Jenő, Marik Ernő, Manninger Vilmos, Papp József, Pa- panek Ernő, Pettkó Szandtner, Pom- péry Elemér, Ripka Károly, Sipőcz Jenő, Schober Béla, Szalay Sándor, Székely Vladimir, Sümeghi László. Szviezsényi Zoltán, Szilágyi Ká­roly, Tury Zoltán, Tolnay Kor­nél, Virter László, Vészi József, Ziegler Géza, Zilahy Dezső, Aigner Ottó, Asbóth Emil, Badál Ede, Ba­lázs Farkas, Bacsinszky Vladimir, Bánó Dezső, Balthazár Zoltán, Bár­dos György, Battenberg Lajos, Bayer Antal, Balkányi János, Balkányi Kál­mán, Bernauer Izidor, Bittner János, Csilléry Béla, Csatfih Béla, Csohay Géza, Dési Géza, Erősdy Sándor, Enyvvári Jenő, Falter Mihály. Fábián József, Fets Sándor, Frühwirt Má­tyás, Gamauf Károly, Garancsy László Gittinger György, Gál Lajos, Guth Ferenc, Günther Ferenc, Gün­ther Tivadar, Holtzspach Ödön, Holtzspach Aurél, Halász Elemér, Halva Sándor, Hamvassy István. Hank József, Han'kó Elemér, Havas István, Holub Jenő. Horváth Károly, Holub József, Hubert Vilmos, Hanzély Ödön, Ivanits Ferenc, Jauernik Nán­dor, Juhász Jenő, Kádár Gusztáv, Kapcza Imre, Karap Cyrill, Kondér Mihály, Krivoss Árpád, Kulcsár Fe­renc, Kulcsár Richárd, Kun Gyula, Kun Attila, Kadnár Károly, Kotál Henriik, Kollár Gábor, Kovácshegyi Kálmán, Kocsner Antal, Ladányi Má­tyás, Lázár Ferenc. Lugmayer Jó­zsef, Lipthay János. Major István, Morbitzer Dezső, Morbitzer Nándor, Mózer Ernő, Németihy Károly, Neu- schloss-Knüsli Kornél, Orova Zsiig- mond, Óvári Ferenc, Oszoly Kálmán, Osztián Antal, Pakányi Ferenc, Pathó István, Payr Hugó, Pásztélyi Vil­mos, Posta Sándor, Prinner Ede, Ra­vasz László, Reich Samu, Rónay Ká­roly, Rózsa Károly, Rose Henrik, Ring Béla, Rittinger Imre, Rupp László, Rupp István, Stark Lipóf, Solty Lajos, Schmidkunz Lajos, Schödl Lipót, Schön Győző, Schön Oszkár, Szabó Árpád, Szeghő Sándor, Szentessy József, Szente Miklós, Széli Jenő, Szepesi Ágoston, Szibin- kits György, Szigetit Gábor, Szlávik Ferenc, Szervey György, Tóth Imre, ifj. Tóth Imre, Tabódy Tibor, Tatár Béla, Tímár Sándor, Tímár József. Thoma József, Tótlh István, Törley Dezső, Usetty Béla, Ury Lajos, Un­ger Béla, Vali Gábor, Vecscklőy Jó­zsef, Véssei Ede, Vidtüky Emil, Wla- dárczyk József, Weimess Marián, Zboray Gyula, Zeitiger Vilmos, Ab- szolop Ferenc, Ács László, Angyal Gyula, Antal László, Ambrózy Gyula, Alapi Béla, Aknássy Dezső, Anda Géza, Auchter József, Angi Ernő, Ba­ján Gyula, Bucsi Mihály, dr. Balázs Imre, Bálint Jenő, Bak Sándor, Ba­lázs József, Balthazár Gyula, Bauer Árpád. Barna János, B. Bárczv La­jos, B. Bárczy Tibor, Bársony Ernő, Benedek Mihály, Bikkal Dénes. Bik- kal Lajos, Bikkal Rezső, Biró Dénes, Bízik Jenő, Bloch Sándor, Blum Fri­gyes, Bohuruiczky Rezső, Bordás La­jos, Bercsényi Antal, Berényi Ignác, Buchelt Zoltán, Bucsánszky Bertalan, Bárczy László, Béla Henrik, Bergs- mann József, Bihari László, Bisy Gyula, Blaha Arnold, Berényi Ignác, Bálint Árpád, Bleicher József, Bohn József, dr. Bolla Béla, Boros Samu, Burg Kornél, Blum Béla, Bogdány József, Berliner Jenő, Bogenfürst György, Cizek Ferenc, Chmura László, Császár D. Lipót, Csókás Károly, dr. Czebe Jenő, Czillinger Já­nos, Czollner Béla, Cicutti Lajos, Du- nay Ödön, Dacsó Emf.l, Dános László, Dán Leó, Dörnbach Jakab, Doros György, Dévény Dezső, dr. Dobák Ferenc, dr. Dómé József, Dongó Or­bán, dr. Dóra Sándor, Dragonits Rezső, Dvorzsák Vince, Dárdai Ede, Dorner Gyula, Dundi Károly, dr. Dósa Ottó, Dobi Andor, Eder Ernő, Egedy István, Egri Bónis Pál. Eibel Antal, Etek Artúr, Engel Dezső, Engländer Mátyás, Erleman Dániel. Erdélyi Béla, Erényi László, Érdi Zsigmond, Erdei Henrik, Ecsódi Jenő, Erdélyi Mór. Fenyvesi! Jenő, Fitz Artúr, Fabinyl Rudolf, Faragó János, Farkas Antal, Farkas János, Fauser Imre, Fehér M. Miksa, Fehérváry Ferenc, Földes Ferenc, Flink Ferenc, Frankel Ernő, Fust László, Führer László, Fehér József, Faller Rezső, Frischfeld Ede, Gaál István, Gablini Ferenc, Gábor Vilmos, Gabrovitz Ede, Gabrovitz József, Gyurócsik Emil, Gavora Jenő, Gecsö Jenő, V. Gira Ferenc, Girardi Tibor, Gebhard József, Gergely Imre, Gerö Márton, Gloetzer József, Glass Izor, Gold Ignác, Gömöry Albert, Göttche Ervin, Grabovszky Artúr, Grecsák Róbert. Grossmann Vilmos, Gündisch Guidó. Gerlóczy Endre, Gombos János, Gorka Gyula, Gergely Károly, Gyu- rócsiik Lajos, György Endre, Ga.zdi Jenő, Grundi Károly, Huber János, Hajós Mihály, Haffner Károly, Halász Béla, Halter Károly, dr. Hamary Géza, Háros Antal, Halom Dezső, Haidekker János, Hausman Ferenc, Herczegh Gyula, Herodek Sándor. Hegyi József, Héder Lajos, Heszlein | Ignác, Hikádé Károly, Hlavács Kor­nél, Hoffmann Géza, Hoffmann Mi­hály, Hódy Imre, Hoór Tempis Ist­ván, Horvátli István, B. Horváth Já­nos, Horváth Gyula, Horváth József, Horváth Lajos, Horváth Pál, Horváth János, Horváth Kornél, Holzer Sán­dor, Holló Ferenc, Hrehuss Pál, Huf­nagel Imre, dr. Huszár Ferenc, Huszár Jenő, Hiivöss Rezső, Hegedűs István, ’ Holbesz Aladár, Horváth Ede, Hra- bovszky József. Huba Géza, Haviin Károly, Halász Ignác, Horváth Vik­tor, Ulyefalvi J. Lajos, Ilovszky Já­nos, Imrényi Béla, Jakab Lajos, Jauer- nik Jenő, Jámbor József, Jäger Ká­roly, Jungmann Ármin, Józsa Dezső, Juhász Ödön, Karczag Vilmos, Karap j Jenő, Kappéter Géza, Kardos Artúr, i Katona Berthold, B. Kazy Ferenc. ’ Károlyi Károly, Kiss Dezső, Kiss Fe- ■ renc, Klein N. Henrik. Kodra Károly. I Kollmann Dezső, Komaniszky Gyula. I Korányi Béla, Korányi György. ! Krauss Ferenc, Kreizler Sándor, Kun- ! Städter Andor, Kuttner János, Kiirthy í Dezső, Kürthy László, Kousz Nándor. Kovács Ferenc, Kálmán Andor, Köpe Árpád, Kövess János, Kéry Lajos, Kolonits Sándor, Krämer Antal, Kristó Mihály, Kápolnay Gyula, Kemény La- í jós, Keszler Árpád, Kovács Hermann, id. Kovácshegyi Kálmán, Kozma Gyula, Kudelka Károly, Kulin Béla, Klassohn Gyula, Kurucz* Kálmán, Ko- máromy Károly, Konrád György, Kapuváry Kálmán, Kautz István. Läu­fer József, Lukács Etruk, Láng Meny­hért, Lefkovits Géza, Lengyel Ferenc, Lenkei József, Leopold Gyula, Lesz- lauer Gyula, Linczenpolcz József, Lindl Zsigmond, Liesser Emil, Ligeti Miklós, Ludinszky Lajos. Lehotay Károly, Lengyel Endre, Langfelder Károly. Madarász Ferenc, Martos ' Ágos, Majba Vilmos, Markó Elek, Í Martin János, Martinovics Vendel, ! Marczfnkech Ferenc, Marton Manó, Martin Gyula, Máthé Ferenc, Masz- nyik Márton, May József, Márky Béla, Medvey Artúr, Móra, István, Moravcsik Sándor, Molnár Dezső, Molnár Béla, Molnár János, Mód La­jos, Mosdóssy Imre, Müller Tivadar. Müller József, Mucsi Mihály, Mezei Mihály, Matusz Márton, Medgyaszay Gyula, Muzsikó István, Méhn Antal, Molnár Gvula, M. 0. T„ Monori György, Magyari Kossá Béla, Mik.us István, Nagy Antal, Nagv György, Nemes Jenő, Nessi Gyula, Ney Ákos, Németh Antal, Nics Béla, Nagyőszy Ferenc, Országh Oszkár, Ozorai Fri­gyes, öry Sándor, Oszlánvi Sándor, Oszlányii Béla, Párkány Frigyes, Pa­jor ernö, Pavlicsek Béla, Pathyányi Andor, Patai Samu, Pálfi Lajos, Pán- czél Mihály, Pénzes Mihály, Pfcifin- ger Nándor, Perczel József, Präger Mór, Pfeniczky Endre, Pöhm József, dr. Petrovits Tibor, Pfeifer tanácsos, Petrán Tibor, Prinner Ede, Prattin- ger Ferenc, Ráskai Alfonz, Rezső Antal, Rechnitzer József, Rejtő Ár­pád, Repold Károly, Renyer István, Reiss Lajos, Reichfeld Izor, Rétiakii Ferenc Révész Imre, Réti Aurél, Ró­nay Tibor, Ronts István, Román Mik­lós, Rosenfeld Jenő, Rohonczi Hugó, Reiss Mór, Rudas József, Rubinyii Jó­zsef, Rupp István, Samarjai Petrán Tibor, Sándor Mátyás, Spiegler Samu, Steiner György, Steinhäuser Károly, | Sajó János, Sajt János, Seinler Vil­mos, Sobotka Henriik, Spannberger Lajos, Spett Ferenc, Stiegelbauer Jó­zsef, Staub Elemér, Steiner Ármin, Steiner Gyula, Steiner Izsó, Steiner Sándor, Stolmár Géza, Strauss Pál, Sugár F. Vilmos, Sebők Gyula, Skoda Dezső, Skrbek Ferenc, Steinfcld Dá- viid, Strauss Ernő, Steiner György, Strausz Ernö, Stern Sándor, Sándor Károly, Sándor Aladár, Schindler Gyula, Schnur Henrik, Schwartz Dá­niel, Schmidt Richárd, Schramek Ist­ván, Schreck József, Schuller János, Szcndy Károly, Széc„si Hugó, Szendy Károly, Szabados Jenő, Szabó Imre, Szacsvay András, Szarnék Emil, Szat- már.y Illés Jenő, Szécsi Ernő, Sze- gedy Géza, Szemere Andor, ?zalay Zoltán, Szenrczey Pál, Szvoboda Endre, Szepesi Rezső, Szitár Endre, Szlávik Mátyás, Szodoray Lajos, Szo- mesán László, Szőcs János, Szőnyi Jenő, Schuller Alajos. Szalay László. Szentevörgvi Jenő, Szemere Ignác, Székely Béla, Szedlacsek József, Szé­kely Salamon, Szemkő Barna, Szép Sándor, Székely Kálmán, Szalay Jó­zsef, Szatala Emil, Taub Alfréd. Ter- nyey Ferenc, Tomaschik István, Tő­kés Gyula, Török Zoltán, Trauschen- fels Frigyes, Tóth Aurél, Treiber Márton, Tausz Imre, Tass József, Udvaros István, Viraág Béla, Vértes Ödön, Varró Sándor, Vajda M. Pál, Varró A. Béla, Várady Jenő, ifj. Vass István, Vető Sándor, Végh Gyula, Vértesy Aladár, Vida János, Virág Gyula, Viola Lajos, Vodicska Sándor, dr. Varjas László, Vándor Mihály, Vigyázó Géza, Vigh Viktor, Vitéz Péter. Vörös Lajos, Weigand István, Weitner Béla, Weinberger Mózes, Weiss. Hermann, Willner Lipót, Wagner György, Wígh János, Zajti Ferenc, Zboray János, Zeitiger Ágoston, Zolnay Jenő, Zoltán Gyula, Zverkó János, Zsiross Károly. Ripka Ferenc ünneplése Kereteiben váratlanul impo­záns, lényegében alig megmér­hető mélységű, megynilatkozásá- ban nagy nemzeti evolúciókra emlékeztető volt az az ünneplés, amelyben a székesfőváros közön­sége részesítette a törvényható­ság fejét, Budapest első polgá­rát: — dr. Ripka Ferenc főpol­gármestert. KiJencszáznegyven hivatalos vendégen kívül még másfélszáz híve és tisztelője jött el szerdán, e hó 3-án este a Gell ért-szálló kupolás termébe,, hogy szerete- tét, tiszteletét és hódolatát vigye a főpolgármester elé és ennek a hódolásnak hangot adott beveze­tésül Iioór Tempis Móritz 'egyet, tanár, aki az ünnepet rendező Budai Társaskör és a csatlako­zott budai egyesületek, testületek és társaságok nevében köszön­tötte mint elnököt, dr. Kozma Jenő kormányfőtanácsos, Buda országgyűlési képviselője mint az Egységes Községi Polgári Párt elnöke a vezért, Vass József népjóléti miniszter mint régi, nagyrabecsütt barátját, dr. Si- pőcz Jenő polgármester a saját erejéből naggyá lett, erős akaratú egyéniséget üdvözölte dr. Ripka Ferencet, aki köszönetét mondó válaszában kifejtette programm- ját, mely természetadta biztos alapokra fekteti a magyarság erős várának, Kelet-Európa met­ropolisának, a trianoni népek előre tóit őrségének, a nyugati Ür-városának: —• Budapestnek szebb jövőjét! Már éjfélt ütött az óra, amikor megmozdult a hatalmas tábor és lassan, szinte észrevétlenül rit­kult a vendégek sora. Azalatt egymásután jöttek a különféle küldöttségek a társa­dalom minden rétegéből, hogy tiszteletteljes szóval kifejezzék hódolatukat a székesfőváros első dignitáriusa előtt és ne rázzák meg szeretettel az első budai polgár, a régi jóbarát kezét. Ripka Ferenc elfogódott szív­vel, sokszor könnyes szemmel hallgatta az őszinte tisztelet, az igaz szeretet meleg szavát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom