Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-01-22 / 680. szám

'S 3 XIX. évfolyam. 680. szám. I Buda érdekeit a várospoiitika, közgazdaság, tár­sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Előfizetése egy évre 160 kor., félévre 80 kor. Egv szám: 4 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: I., Bors-utca 24. Telefon: 129—96. Felelős szerkesztő: VIRAÁG BÉLA. Hirdetések ára: Egy hasáb széles, húsz milliméter magas terület egyszeri közlésénél 100 korona. Min­den további cm. 20 korona. Nvilttér sora 60 korona. Szöveg után 80, szöveg között 100 korona. — A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 1921. január 22-én. A Hunyady-ház emlékünnepe. Nemzeti ünnepé teszi a Hollós Mátyás Társaság — Pékár Gyula állt a mozgalom élére — Mátyás király kiállítás — Élőképek az operában — Lovagjáték a királyi lovardában. Hunyady János dicsőségének v emléke csendül ki minden déli harangszóból európaszeríe, mert így rendelte a pápa, amikor Bel- grád alatt tönkretette az Európa hódítására induló hatalmas török sereget és ezzel megmentette a pusztulástól nyugat kultúráját. Fia Mátyás király, korának leg­nagyobb uralkodja, olyan udvart tartott, amelyhez hasonló sem előtte sem utána európai fejedelem körül nem élt és korai halála gátolta meg abban, hogy mint a német­római birodalom császárja végleg leszámoljon a törökkel. Fennmaradt könyvei a Corvinák ma is a világkönyvtárak legértékesebb da­rabjai. A Hollós Mátyás Társaság, mely az irók, művészek és tudósok egye­sülete Budán, elhatározta, hogy hivatásához méltóan inegünnepli a magyar történelem e két .— eléggé nem méltatott — vezéralakjának emlékét. E hó 19-én tartott vá­lasztmányi ülésén megjelent Pékár Gyula államtitkár is és elhozta magával nemesen megtisztult ma­gyar lelke minden rajongását, Buda történelmi őstradiciói iránt való hazafias tiszteletét, hogy buz­dítson lelkesítsen és yigye a kul­túra ez uj társaságát azon az ösvé­nyen, amely a nemzed nagyság­hoz vezet. •A választmányi ülésen, melyet Morvay Győző vezetett, megjelentek : Badál Ede, Balogh Pál, Bene György, Berényi László, Csudáky Bertalan, Erődy Béla, Fábián Gás­pár, Fémes-Beck Mária, Futó Gyula, Déry István, Gyöngyösy László, Hegyi Ödön. Istók János, Kertész Kálmán, Keitész K. Róbert, Kampis János, Kacziany Aladár, Lantay Lajos, Lechner Jenő, Lendl Adolf, Asztaláldást mondani, régi szokás volt. Nemcsak ünnepies lakomákon de családias összejövetelek alkal­mával is amikor asztalhoz ültek, a tái saság valamely tekintélyesebb tagja asztali áldást mondott. Apor Péter Metamorphozisában ezt így írja le: — kézmosás végeztével asztal­köré gyűltek, előbb az asszonyok, azután a lányok majd a férfiak s a pap előalott s az asztalt megáldotta, ha pedig pap nem Xfilt jelen, akkor a pohárnok Jilöndta el szép halkan az ász­ra! i áldást. Ezt a dicséretes szép szokást elevenítette föl Papp Gyula dr. kir. tanácsos főorvos vendég­Massányi Ernő, Nemes Antal, Novák Sándor, Palóczy Antal, Peterdy Sándor, Romy Béla, Szentgyörgyi Árpád, Sziklay János, Tóásó Pál, Tolnay Lajos, Unghváry Sándor, Váry Lajos, Viraág Béla, Zseny József. Zseny József a Mátyás király emlékünnep rendezésére kiküldött bizottság elnöke előterjesztette az ünnepségek programmját, mely sze­rint a Hunyady emlékünnepe két részből állana: — magából az ünnepből és — a kiállításból és mintegy 14 napot venne igénybe. Az emlékünnep Hunyady János szobrához vonuló diszmenettel, a szobor megkoszorúzásával, Pékár Gyula beszédével indulna. Hálaadó Istentiszteletet rendez, amelyre meghívja a hercegprímást és a főpapságot, a kormányzót és a kormányt, a római pápa követét és a barátságos országok követeit, a történelmi aristokraciát, a nem­zetgyűlést, katonaságot, törvény- hatóságokat, tudományos társasá­gokat és egyesületeket A királyi palota Hunyady-termé- ben megkoszruzza Mátyás király szobrát és ott’ rendezi és nyitja meg a Mátyás király korabeli tár­gyak festmények, szobrok, pénzek, érmek, fegyverekből álló kiállítást. Történelmi élőképcsoportok a magyar arisztokrácia részvételével a m. kir. Operahazban. Az ünnepségek sorozatát és a kiállítást lovagi tornajáíék fejezné be a királyi lovardában. Az ünnepet kiváló tudósok irók és művészek felolvasásai előadásai teszik a Hunyady-ház egységes apotheozisévé. Kora tavaszra,, tervezik az ünne­pet, melynek részleteit most álla­pítja meg a bizottság. szerető házánál tartott estélyen Zseny József, elmondta Papp Váry Elemérné magasztos hívallását. Az asztaláldás szép szokását vissza keli állítani, hogy ne múljék el ünnepies Vagy családi lakoma a nemzeti hitvallás elmondása nélkül. „Hiszek egy istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban — Hiszek Magyarország föltámadásában“ Amen 1 Éjjel is nyitva vannak a közfürdők a külföldön, hogy azok, akik nappal nem érnek rá, éjjel fürödhessenek. Ezt Buda­pesten is meg kellene csinálni — ajánlotta Baránszki Gyula dr. a pénzügyi bizottság figyelmébe, sőt hasznosabbá kellene ezt tenni. A hajnali órákban oda többnyire köztisztviselők járnak, mivel nincs más­kor idejük, tehát ezt az időt olcsóbbá kel- j lene tenni. Ellenben, aki délfelé megy nagy kényelemmel, esetleg autóval, annak drágábbá tenni és még inkább a délutáni órákban, de leginkább ez éjjeli órákban. Mire Szilágyi Károly megjegyezte, hogy kár ez a lumpoknak! Második harangja javára gyűjt nagyban a felsővizivárosirk. egyház- község. Nagyszombaton amikor a többi harang visszatér Rómából addig az uj harang is felkerül a toronyba, hogy az első uj haranggal versenyezve csengbe-bongva hir­desse a feltámadást. A budai bizottsági tagok közül kiküldet­tek ; — az állat- és növénykerti bizottságba Alpár Ignác, dr. Bozóky Ádám, dr. Bot- zenhardt János, Hosszú István, dr. Ptatthy György és Perczel Béla. — A számadá­sokat felülvizsgáló bizottságbba Hosszú István, Lampel Vilmos, dr. Platthy György, Joanovich Pál, Perczel Béla. A football szezont karácsony másodnap­ján befejezték. A 33 FC. utolsó mérkő- zését'játszotta a magyar bajnokcsapattal a Magyar Testgyakorlók Körével és a mérkőzés eldöntetlen maradt 0 :0 arányban. Zsák oly kitűnő volt, hogy a közönség a vállaira emelte. Ezzel az eredménnyel, amely az idei sportban egyedülállónak } mondható, a 33-ok bizfositották maguk­nak a magyar bajnokságban élér {'hatodik helyet és sikeréhez még Drezdából is gratuláltak. A derék fiuk rászolgáltak, hogy jövőre már a saját pályájukon űz­hessék a sportot és teljesedjék az a vágyuk, hogy a pasaréti téglagyár helyén felépít­hessék pályájukat. •— Ezzel a sikerrel talpra állt a „33 FC“, mely a háborúban legjobb játékosait vesztette el, a kommu­nisták pedig felszerelésüket fosztották ki. A club sok uj futballistát nevelt akikre büszkén tekinthet. A négy budai sport­egylet közül a Budai Torna Egylet is nagy és erős munkát végzett. Az ő megritkitott sorait is betöltötte és nagyszámú atlétát és tornászt nevelt, akikkel a jövőben szá­molni kell. — A III., kér. Torna és Vivő Egylet, továbbá az Óbudai Torna Egylet szintén intenziven foglalkoztak a sport különféle térségein. A III. kér TVE foot- ballcsapata a bajnokság 4-ik helyén vég­zett, uszógárdája pedig számos egyéni győzelmen kívül bajokságot is szerzett s talán ma az ország legjobb uszógárnájá- val rendelkezik. — Az OTE nem pályá­zott nagyobb sikerekre és íőczélja, hogy sportférfiakat neveljen, amely téren nagy eredményt ért el. — A budai sportélet erős fejlődésnek indult s az eredményei tiszteletreméltók. Vermes Horthy Miklós-utnak nevezte el a közmunkák tanácsa a Fehérvári-ut .elejét és az Átlós-utat, a nemzeti hadsereg bevonulásának emlékére. Havas Károly kúriai tanácselnök most épült fel súlyos bélbajából és csak gyors operáció mentette meg a Víziváros e kiváló vezéremberét. Tasnádi Kovács József dr. nemzetgyűlési képviselő a Hollós Mátyás Társaság tiszt­viselő tagja e hó 14-én tért vissza választói körétől Hajdúböszörményből és Dorogról, ahol egy héten át meleg ünneplésben részesült. Eredeti Faust fordítása egyik poe- tikusan szép részletét olvasta fel Balog Pál a magyar szépírás régi mestere a Hollós Mátyás Társaság legutóbbi ülésén és őszinte meleg- ünneplésben volt része. — Ezután választmányi ülés volt, melyen a Mátyás király kiállítás és emlék­ünnep ügyét tárgyalták Pékár Gyula államtitkár részvéte mellett, amiről lapunk más helyén közlünk részletes tudósítást. Flórián Gáspár dr. a Hollós Mátyás Társaság tagja, lapunk érdemes munkatársa vette át a magas színvonalú régi Építő Ipar és Epitő Művészet cimii szaklapot és az ő szerkesztésében megjelelent első szám minden tekintetben megfelel a vára­kozásnak. E komoly szaklap"hasábjaira is bevonult a budai szellem. Tarnay Alajos zongora művész nagy­sikerű müvészestét rendezett házában a „Gyermekkert“ javára, amelyen Auguszta főhercegnő is megjelent leányával Zsófia főhercegnővel és József Ferenc főherceggel. Képviseltette magát Schioppa nuncius"is. Az est megnyitója volt P. Zadravecz István tábori püspök magas röptű beszéde. A tizenkétéves Szántó Jenő hegedűművész játéka után Marschatkó Rózsi francia, angol és olasz szólókat adott elő, végül Paulay Erzsi Petőfi „Élni, vagy meghalni“ cimü költeményét szavalta el. A nagy­sikerűit műsort művészi tárogató-játék fe­jezte be. Békési Csanády Frigyes v. b. t. t. gyal. tábornok, mint elnök, hazafias cikkével nyitja meg a Hadirokkaníak özvegyek és árvák nemzeti szövetségének hivatalos lapját, a Honfoglalás-t, mely most lép II. évfolyamába és érdemes "melléklete a „Gyermekvédelem.“ Érdeklődők fordulja­nak V., Fáik Miksa-n. 9. sz., a kiadóhiva­talhoz. Súlyos betegen fekszik a Ligetszanatórium- Schubert Sándor az óbudai függetlenségi párt vezére. Nehéz gyomorbaj" támadta meg, de orvosai bíznak fölépüiésében. Legnagyobb ünnepét Vizkeresztiét ülték január 19-én a görög keleti egyháztabáni püspöki templomában, A szorongásig megtelt és külön is díszt öltött templomban Zubkovics Gyö-igy dr. püspök fényes isten­tiszteletet tartott, amelyet körmenet követett. Régente ezt még nagyobb fénnyel ülték meg, volt katonazene és más kedves külsőség, amely most a résztvevő hívok legnagyobb sajnálatára elmaradt. Meleg iinnepeltétésben volt része Dudits Andor budai festőművésznek azon alka­lomból, hogy kassai dóm csodás szépségű freskóiért a Greguss-dijat nyerte. Művész- társai a Fészek-klubban háromszáz terítékes díszvacsorát rendeztek tiszteletére, melyen a művészvilágon kívül, közéletünk notabi- litásai is megjelentek. Az első pohárkö­szöntőt a Fészek-klub részéről Róna József mondotta. Zala György a mövészek. Berze- vicy Albert az Akadémia nevében üdvö­zölte a művészt, aki az ünnepeltetésért köszönetét mondva, egyben ,a meglépő szónoki készséggel — azokról a súlyos veszteségekről emlékezett meg, melyek az országot feldarabolása folytáu művészi kincseiket érték. Dudits szavaira Beöthy László válaszolt. Az illusztris társaság kedélyes haugulatban késő éjjeli órákig volt együtt. Mesedélutánt 30-án, vasárnap du. 4órakor a HI. kér. Move csopot nagyszabású arányban rendez a Zsigmondién polgári leányiskolában. Résctvesznek Kollár Etuska, dr. Varjassi Kápolnay Anna, Olgyal Edit, dr. Morvay Győző, Kállay Ferenc és Pacséry Ágoston, Thomka Istvánné vezeté­sével a polgári Iskolai énekkar, Trebiízky Ilona óvónő vezetésével az ürömi-utcai óvodások táncolnak. Belépődíj gyerekeknek 3 kor. felnőtteknek 5 korona. Vendégeket mennél nagyobb számban szívesen látnak. Buda, 1921. jan. 21. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom