Budai Napló, 1931 (28. évfolyam, 1023-1068. szám)

1931-12-24 / 1068. szám

Budapest 1931 iecemßer 2i Budát Napló SZENT IMRE GYÓGYFÜRDŐ (R Á G P 0 R D Ö) Erősen radioaktív és rádiumelemet tartalmazó természetes 42* C° földes-meszes hőforrásokkal. Két női és egy úri-gőzfürdővel» valamint kő- és kádfürdőkkel. Az összes gyógy tényezőkkel ■"“““““———■ felszerelve. ——————— Egész óven ót nyitva. Karácsony Karácsony csak fegyverszünet, Mit kötöttek az emberek. Hogy c napon nem gyűlölnek. Nem gyűlölnek, csak szeretnek. De hogyha e nap elmúlott, Kezdik ismét, hol elhagyták; Egymást tovább rúgják, vágják, Egymás szivét nyomorítják. Én Istenem, mikor jő már, Mikor jő a nagy Karácsony, Amikor nem lesz gyűlölet, Csak szeretet a világon. 1931 december 21 Udvarhelyi K. Imre Személyi hírek HUNYADY FERENC gróf a karácsonyi ünnepeket birtokán tölti és csak január elején tér vissza Budára. LIBER ENDRE dr alpolgármestert a kereskedelemügyi miniszter az Országos Idegenforgalmi Tanács tagjává nevezte ki december 15-től kezdődő 5 év tartamára. WLASSITS TIBOR báró költészetét is­mertette és méltatta Czikle Valéria elnök­nő a Magyar Kulturliga női csoportjának legutóbbi ülésén. PAPANEK ERNŐ dr. min. tan. megren­delte saját otthona számára Marhab Béla szobrászművésznél Alpdr Ignác szobrát, amely a pályázaton a második díjat nyerte. BERCZEL JENŐ dr. alpolgármesternek és BUZÁTH JÁNOS dr. kormányfőtauácsos, alpolgármesternek nyugalombavonulásuk alkalmából sokévi közszolgálatuk alatt ki­fejtett érdemes tevékenységükért a kor­mányzó elismerését fejezte ki. HAVAS ISTVÁN, a Batthyány utcai is­kola igazgatója, a Petőfi Társaság tagja, a kiváló költő néhány szép versét olvasta fel nagy tetszés mellett a Magyar Kultur­liga e hó 17-én tartott gyűlésén. GEOUS DÁNIEL ny. főkapitányhelyet­tes, a jeles fró, lapunk munkatársa és a Hollós Mátyás Társaság illusztris tagja „Jézus és a tömegek“ címen nagyszabású waIIiácoc űlxiadús’ uirtntt :i 7u£lái reformá­tus egyház adventi estjén e hó f3-lTn, mely rendkívüli hatást gyakorolt a jelen­lévőkre. BOZÓKY ADÁM dr., aki a Vízivárost évtizedek óta képviseli a Városházán, sú­lyosan megbetegedett HARSÁNYI ZSOLT, a kiváló publicista, budai lakó lett. Melegen üdvözöljük a ma­gyar költők és írók tuskulánumában őt is. ' MORBITZER DEZSŐ szfőv. kertészeti igazgató a nyár óta betegeskedik, hosz- - szabb időt töltött kórházban is és telje­sen visszavonult a társadalmi élettől. KEMÉNY LAJOS óbudai gyárost kor­mányfőtanácsosi kinevezése alkalmából díszvacsora keretében ünnepelte, mint el­nökét az Országos Műszaki Egyesület. HUBERT VILMOS fémáru nagykeres­kedő, a Budái Iparosok és Kereskedők Kö­re ügyvezető elnöke és a Budai Társaskör jelentős tagja kétheti tartózkodásra Abbaz- ziába utazott. OÉCZY ISTVÁNNAK, az Országps Szi- nészegyesület titkárának a magyar szín­művészet terén szerzett érdemei elismeré­séül a magyar királyi kormánytanácsosi címet adományozta a kormányzó. Gül-Baba hi vei! Üdvözlet érkezett Egyptom ősi földjéről a magyar izlám- felekezethez. Herceg Toiissoun Omár pasa meleg hangú átiratot intézett Imám Hilmi budai nagymuftihoz, amelyben örö­mét fejezi ki a hithű magyar muzulmán felekezet és a budai Qül Baba hitközség megalakulása felett Allah áldását kéri további kulturális működésűkre. Teljes tá­mogatásáról biztosítja a magyar izlámot. A herceg az afrikai mohammedánok ve­zére. Fotócikkek Zibrinyinél, I., Roham-utca 1. A főpolgármesteri hivatal személyzeté­ben változás történt, amennyiben Oszoly Kálmán ny. igazgató és bizottsági tag fia, Oszoly Kálmán fogalmazó vette át a be­jelentési ügykör ellátását, akinek kény­telen volt helyét átengedni Flaxmayer József. Mint új ember Kosztolányi József fogalmazó végzi most a fogalmazási teen­dőket. A bojkottált tanító Torzszülött az új fővárosi törvény a gyakorlatban és bukása nagyon könnyen magával ránthatja az örömapát és mamá­kat is. Nemcsak tárgyi vonatkozásban mondott csődöt az elmélet akkor, amikor a való életbe kellett átültetni, hanem a személyi kérdésekben is sok olyan tövist helyezett cl, amely megmérgezi a nyu­godt közéletet. Ilyen többek között az a lehetetlen helyzet, hogy a legkisebb falu tanítója tagja a vármegye törvényatósá- gának, de a fővárosi tanítót, aki magas­rendű szellemi nívójával csak értékes ré­sze lenne a főváros törvényhatóságának — mereven kizárták onnan. S mikor a küldöttség a törvény szerkesztése alkal- ! mával azt kérte, hogy ezt a sérelmet kor­rigálja, a törvény szülője keményen ki­jelentette;'— erről szó se legyen! Talán csak nem féltek ettől a közel háromezer főnyi erkölcsi testülettől, éppen a szigo­rúan erkölcsössége miatt? Az iparosok, orvosok, mérnökök képviselete bent van a {Örvényhatóságban, csak éppen a ma­gyar tanító, a magyar jövőnek legbecsü­letesebb, legközvetlenebb munkása nem érdemli meg azt? Ezt nem felejti el a fő­városi tanítóság. GYERMEK képek Blahos-nál, II., Fő-u. 18 A szerdai esték nagy sikerének kiszi­várgott híre okozta döbbenés révén föl­elevenítette Buda egyik humoristája az öreg Ullmann esetét 1849-ből, akinek Ber­nd/ fia Szitányira magyarosította a nevét, mint 19 éves fiatalember erősen támadta az akkori kormányt „Ellenzék“ című lap­jában, mire a sajtóiroda főnöke megidézte az öreget és arra kérte, hogy szerelje le a fiát. Álmélkodva hallgatta ezt a gazda­sági világ akkori vezérembere, az öreg Ullmann és megígérte, hogy mindent el fog követni. Másnap pedig eladta összes állampapír iáit, ami nagy megrökönyödést keltett a tőzsdén és amikor az öreg bank­vezért megkérdezték ennek oka felől, jel­legzetes gesztus kíséretében ezt felelte; „— Az olyan állam papírjaihoz, amely ál­lam kormánya az én Berci fiamtól fél, nekem nincsen semmi bizalmam.“ Olyan párthoz, amely a szerdai vacso­ráktól fél, öreg Budának sem lesz sok bizodalma. Pompás zene minden este a Cs ászárfürdő éttermében Budai Társaskör ismét értékes estét rendezett e hó 17-én, amikor a társasvacsora keretében Becsey Antal fejtette ki gazdasági nézeteit a mai helyzetről, keresve a megoldást ezzel kapcsolatosan a mai társadalmi és gazda­sági bajok egész sorára. A figyelmet le­kötő, érdekes fejtegetéseket Hoor-Tempis Móric elnök köszönte meg, a maga nagy tudásából adva értékes felvilágosításokat, és alátámasztotta mindezt Szombathy Kál­mán, a Községi Takarékpénztár igazgatója érdekes adatokkal és megfigyelésekkel. Végül Petracsek Lajos dr. orszgy. képv. szólalt fel, alaposan megleckéztetve a társaskörön kívül is vacsoráié tagokat. Lorgnonok Zibrinyinéi I., Roham-utca 1. Meglepetésszertt kandidálás okoz most némi izgalmat a Budai ' Klub tagjai között, mert az e hó 29-én tartandó köz­gyűlés elé a kandidáló bizottság jelentése alapján az elnökségről lemondott Bárczy István helyére Harrer Ferenc volt alpol­gármestert és volt minisztert jelölik, társ­elnökei pedig Éber Antal és Kozma Jenő lesznek. Bárczy Istvánt a kjub díszelnö­kének választják meg.. A „Virágos Budapest — Virágos Ma­gyarország“ az erkély, ablak és kiskert­versenyek díjkiosztásával kapcsolatos nagygyűlését december-hó 27-én délelőtt 11 órakor tartja az Iparművészeti Mu­zeum tanácstermében (Budapest, IX., Üllői út 33—35.). A Budai Polgári Casino székházában (I., Krisztina tér 1. sz.) december hó 31-én rendezi zártkörű Szilveszterestjét. Kezdete este 9 órakor,, vége reggel 6 órakor. Be­lépőjegyek ára: Személyjegy 2.50 pengő. Család jegy 3 szem. 6 pengő. Táncosjegy 1 pengő. A Rózsadombi Egyesület december hó 14-én tartotta meg nagy érdeklődés mel­lett évzáró választmányi ülését, amelyről a jövő számban részletes tudósítást köz­lünk, ismertetve dr. Nádas Béla egyesületi főtitkár közérdekű jelentését. Táncol? Minden este! a Zsigmond-kávé- ház és étteremben 11., Keleti Károly-utca 9. 9-os autóbusz megálló Délután és este Brawe Boys Jazz Tulajdonos: ZSIGMOND LÁSZLÓ a Spol a rich éttermek volt igazgatója retetnék ezt az ünnepét mindazok számára, akik e hó 22-én azon részt vettek. Megjelentek az ün­nepen Liber Endre alpolgármester, Szendy Károly tanácsnok, Hennyey Vilmos h. államtitkár, Kresz Károly dr. igazgató, Dragonits Rezső és Szabó Ár­pád gázgyári igazgatók, Parányi Fe­renc biz. tag, Kádár Gusztáv és sókan mások Buda társadalmából, akiket Ripkau Ferencné fogadott, mint házi­asszony. A Szent Erzsébet Karitász a budai ösz- szes plébániákon dicséretes módon meg­indult és erősen közreműködik a nagy nyomor és Ínség gyógyításán. A buzgó hölgyek lelkesen járják be a budai utcákat és házakat, hogy a szegények szenvedését nemcsak a szeretet Ígéretével, hanem cse­lekvéssel is megenyhitsék. FÉNYKÉPEK Blahos-nál, 11., Fő-u. 18. A Szent István asztaltársaság Juhász Ödön elnöklete alatt e hó 22-én délután osztotta szét a Szent István étteremben 20 szegénysorsú gyermek között a kará­csonyi ajándékot, cipőt és ruhaneműt, amit méltányos szeretettel intézett Ulm László titkár. Az ünnepi beszédeket Juhász Ödön és Máté István szkfvl biz. tag, iparosköri díszclnök mondották. Andréka Károlyné, Óbuda-Ujlak pat- rónája e hó 20-án rendezte nagyarányú karácsonyi ünnepét, melyről több más egyesülettel együtt a legközelebb^ számban közlünk részletes tudósítást A karácsonyi könyvpiac GYÖNGYE MÓRICZ PÁL MAGYAR SIRATÓ- ÖREG KÚRIÁKIŰL A NA6Y PUSZTÁKIG című müve m égj ént. Csak a szerzőnél rendelhető meg Rákosszent- mihályon. Könyvkereskedésben NEM KAPHATÓ Budai Általános Takarékpénztár RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budán, II., Fő-utca 9. szám Elfogad kamatoztatásra takarék* és folyószámlabetóteket Lekötött bétátok után megállapo­dás szerint magas kamatot tórltOnk Ö© AKÄR venni, akAr eladni óhajt. INGATLANT, FORDULJON EIZALOMMAL ÚJONNAN BEVEZETETT INGATLAN OSZTÁLYUNKHOZ 0© M'.ndennemü bank- ás takarákpánztárl ügyben kászsággel állunk rendelkezésére 30 SAFE DEPOSIT RaVaSz cukrász l„ KRISZTINA KÖRŰT 15 CUKRÁSZ^ZALON Telefon: 502-34. , - ,----­Azo nnal beköltözhető 2-3 szobás öröklakások kaphatók: V., Személynök-utca 9-11« Automata: 22-5-59. 1 PENGŐ adagonkint na­ponta élő hal bői készül Halászlé! HAJAS ÉTTEREM I., Krlsztina-körut 61. Karácsony __a.», t'ii- mí',fúgának sejtelmes hangu­latában Budán még inkább kifényesítik a betlehemi ég szikrázó csillagát és a vigasztaló angyali énektől zengővé, láthatóvá teszik az örök tanítást: — szeress! Boldogtalan korunk, amelyben keserű szívvel, ecetes lélekkel, sok le­mondással s a mindennapi élet jármá­ban való {elaprózódással járunk gör­nyedve, éppen a szeretetet nélkülözi a legjobban. A ködös magyar advent­ben sóvárogva várjuk a Megváltót: — a Szeretetet, amely keresi az el- ernyedt, kérgesszívü, mai generációt. Hiába lohol ez a pénzért, a jólétért, az élvezetekért, hiába tülekszik, ve­szekszik, boldog nem lesz addig soha, amíg a mai ádáz gyűlölet tombol a szivében minden iránt, ami kicsinyes érdekkörét még csak látszólag is ve­szélyezteti. Félre tehát a gyűlölséggel, a duzzogással, a nehezteléssel! Hint­sétek el a szeretetet, hogy a mai át­hatolhatatlan sötétségű magyar ad- ventre elkövetkezzék a csillagfényes, ragyogó magyar Betlehem. A mély­ségekből az égre szárnyaló ima után a megvalósulás! A magyar bánatra a magyar boldogság! A karácsony örömmel teljes, tiszta boldogsága! J éz us születésének emlékét már az ős­keresztények is ünnepelték a katakom­bákban. Lelkűk megerősítésére elbeszél­gették, vagy elolvasgatták Jézus születé­sének történetét, az angyalok megjelenését a pásztoroknál, a három keleti király ér­kezését a betlehemi istállóba, Heródes gyermekírtó kegyetlenségét és a többi hozzávalót. Amikor aztán a kereszténység rejtekhelyeiről diadalmasán bevonult a templomok világosságába, ezeknek a tör­téneteknek előadása az ünnepi szertartás része lett. Eleinte a Megváltó születés­napját különböző napokon ünnepelték s csak 221-ben határozták meg december 25-ét annak fix napjául. De még több, mint száz év múlott el, amíg ez a dátum a kereszténység körében általános lett. Ez a nap a pogányoknál a téli napforduló ünnepe volt, amikor a nap egyre nagyobb ívet futott be az égen, győzedelmeskedve a téli sötétségen: a természet életerejét megbénító hatalom fölött. A pogányok: már a Krisztus előtti idők­ben is télire faágakat, sőt fákat is. ottho­nukban gondosan öntözgettek, hogy azok kihajtsanak a meleg lakásban és hogy Januári beköltözésre komfortos garszonlakások, néhány 3 és egy 4 szobás SLf I |Lf áPj®’ kapható Széna-tér közelében fi Saw, u a 16-os autóbusz megállónál OSTROM-U. 15 ALATT, domináló kilátást nyújtó tetőterasszal, elsőrangú kivitelben épülő szövetke­zeti házban. Bővebbet; a helyszínen, vagy KORCaMÁROS EDÉNÉL H* Keléti Kiroly-u. 13/b. for 2. Tel: 576-43. ] (39) gyönyörködtető zöld levelűkkel bizonyít­sák: a tél dermedésében a természet nem hal meg, csak alszik. Így kerülhetett át ez a szokás a keresztényekhez a kará­csonyfa formájában. A karácsonyfa meg­nevezést legelőször a híres strassburgi prédikátor, Geisler von^ Kaisersberg 1507- ből származó levelében találjuk. Ebben az írásában élesen szembeszái azzall a pogány' szokással, hogy az emberek a fenyőfákat felcicomázzák és egymásnak ajándékokat osztogassanak a szent estén. Százharmincöt év múlva egy másik strass­burgi nagy teológus, Johann Konrad Dann­hauer élesen támadja Írásaiban a kará­csonyfával kapcsolatos szokásokat s töb­bek között ezeket írja; ,,... hogy honnan származik ez a szokás, amely fenyőfát állít és cukrokkal, babákkal és más díszek­kel cifrázza, hogy azután addig rázzák, amíg’ a díszek iehullanak és a körülállók magukat feldíszítsék velük, _ nem tudom. Olya n gyerekes játék ez csak...“ Tehát az egyház nem szívesen látta kezdetben, valószínűleg a pogány eredet miatt, a fe­nyőfaállítást s ennek az volt a hatása, hogy ez a szokás kezdett teljesen kivesz­ni. 1737-ből van újra tudomásunk arról, hogy egy svéd tiszt most már égő gyer­tyával dfszített karácsonyfát állított fel a. lindenani templomban, hálából azért, hogy a harmincéves, háborúban kapott súlyos sebéből felépült. Ugyanebből az évből tudjuk azt is, hogy Zittau-ban gyertyáktól fénylő karácsonyfák égtek. Ettől az időtől kezdve nemcsak német földön, hanem mindenhol elterjedt a ka­rácsonyfaállítás. szokása. A fennmaradt feljegyzések szerint Bécsben 1817-ben, Budán 1819-ben, Londonban 1828-ban, Pá- risban 1837-ben állították fel az első ka­rácsonyfát s azóta az egész keresztény •világban, hogy városokban és kicsiny fal­vakban egyaránt, nemcsak a bámuló gyer­mekszemeket gyönyörködteti, hanem a felnőttek. szivét is megdobogtatja, mert a családi érzés melegét, az ajándékozás örömét hirdeti a szent estén Krisztus égi fényességében, szeretetében. (R—W.) * Karácsonyfa ünnepet az idén is nagy­számban rendeznek Budán az iskolák, egyesületek, jótékonysági - intézmények, amelyek közül a .legkedvesebbek a követ­kezők: * * A Klotild Szeretetház karácsonyi ün­nepe évről-évre melegebb, áhitatosabb ünnepé válik és a nehéz idők dacára RIPKA FERENC' főpolgármester odaadó buzgosága révén szinte meg- becsülhetlen tömegét sy kedves és hasz­nos anyagnak gyűjti ősszé kis magyar árvái számára, Auguszta főhercegnő és leánya Magdolna főhercegnő jelenlété­ben a növendékek szavalata, szinte megkapó precizitással előadott ének­számai, Ripka Ferenc szárnyaló be­széde, a fölhalmozott ajáhdékok szét­osztása tették emlékezetessé a sze­Nagy Szilveszterest lesz a Budai Vigadó (II. Corvin lér 7.) összes termeiben, ahol a budai közönség sirva-vigadva, elsőrendű jazz-zene, kitűnő büffé és étterem mellett a keserves óesztendőt elbúcsúztatni és köszönteni a kevés reményt ígérő új évet. Az estét szépségverseny és szerpentin- -csata -teszi maid változatossá. Estélyi ru- ha nem- kötelező. A belépőjegyek árai: személyjegy 2 P, három személyes csa­ládjegy 5 P. Nagysikerű kulturestét rendezett az Orsz. Kath. Népszövetségnek Lampel Vil­mos kormányzősági tag vezetése alatt' álló budavári szervezeté a budavári leánygim­názium termében vasárnap,' e hő 20-án. Hévey Qyula dr: érseki helynöki titkár érdekes és tanulságos előadásában - azt fejtegette, hogy az országot csak .a tár­sadalmi válaszfalak lehető kiküszöbölésé­vel s az összes társadalmi rétegek együtt­működésével, a keresztény szeretet jegyé­ben tudjuk a jelenlegi szomorú helyzeté­ből kiemelni. Közreműködtek még: Pólyák Izabella operaénekesnő, Wladár Róbert saját dalaival, Schöberl Ferenc műkedvelő igazgató vezetésével: és személyes közre­működésével, Müller Karola ének; Király Margit szavalat, Ruzitska, .István tánc, Jalkovits József tótlegé.ny, Radványi Já­nos és Bodal Miklós.. Az estét konferálta Lampel Vilmos, ■ , . - i Tánezongoraművész, legelsőfarigú, Szil­veszterre, estélyekre ajánlkozik. VIII., Rá­kóczi út 38. I. 2. Telefon 3—5-ig 450—79. AZONNAL KIADÖ a Krisztina körút 8. számú házban II. emeleten a lépcső* házból nyíló 3 utcai erkélyes szoba, mellékhelyiségekkel. Eladó Csaba -u. és Birő tr. sarkán tég- lány formájú saroktelkem. Dr. Szőke Béla földmívelésügyi minisztérium. (27) VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY A Székesfőváros Vízmüvei a Fővárosi Közlönyben „Hivatalos Hirdetések“ rova­tának élén közölt általános ajánlati felté­telekre való utalással nyilvános verseny- tárgyalást hirdet a káposztásmegyeri I. átemelőtelepen felszerelendő nyomásfokozó berendezésre és egy tartalékáramot szol­gáltató Diesel-motorgenerátor gépcsoportra. A vfznyomásfokozó berendezés és a ge­nerátor gépcsoportra vonatkozó közelebbi adatokat a részletes leírás tartalmazza, mely a vízművek igazgatóságánál (IV., Reáltanoda utca i—3. sz., II. em. 20.) folyó évi november hó 22-től 3 pengőért meg­szerezhető. Ugyanott a szükséges felvilá­gosításokat is megadják, A beszerzésre kerülő gépek szállítását csak olyan cég kaphatja meg, amely cég kimerítően és hiteltérdemlöen igazolni tud­ja, hogy hasonló teljesítményű és kivitelű gépeket, mint önálló cég, már sikerrel szállított. Az ajánlatokat úgy a viznyomásfokozó berendezésre, mint a generátor gépcso­portra külön kell megtenni és a Székes­főváros Vízmüvei fenntartja magának a jogot, hogy a nyomásfokozó berendezés és generátor gépcsoport szállítására együt­tesen, vagy külön-külön más cégnek ad­jon megbízást. Az aiánlatokát folyó évi december hé 30. napján délelőtt 11 éráig kell a Székesfő­város Vízmüvei igazgatóságának titkári hivatalában (IV., Reáltanoda utca 1—3. sz., II. em. 23. sz.) beadni. A jelzett határidőn túl benyújtott ajánlatokat nem vesszük figyelembe. Az ajánlatokat ugyancsak folyó évi de­cember hó 30-án déli 12 órakor a Székes- főváros Vízmüvei fent jelzett hivatalos helyiségében fogják nyilvánosan felbontani. Budapest, 1931. évi november hó 18-án. Budapest Székesfőváros Vízművel. Fa és szén helyett fürdővizét elektromos árammal MINDENNEMŰ TEHERAUTÓ­FUVAROZÁS Ifj. SCHÁFFER FERENC TÖROK-U. 2. Telefon HIVŐ 55-2-98 melegítse fel Teljesen automati­kus melegvízszol­gáltatás olcsó éjjeli árammal A ki-és bekapcsolást, a melegvíz szabályozását, önműködő készülékek végzik Kitűnően beuátt rendszer Felvilágosításért, ajánlatért fordul­jon: Budapest Székesfővá­ros Elektromos Művei aján­lati osztályához, V. kerület. VÁCI-UT. 74 Tel.: 934-00 MOSDÓ KÖLNI VÍZ LEGFINOMABB KÖLNI VIZ j FÉLDECI P 1*50 DECI .. P 2.30 DECI .. P 4*40 KAPHATÓ: |f CD DE I „SZENT ISTVÁN" rxLrtrcL gyógyszer t á r a MARGIT KÖRÚT 38 TELEFON 5-16-19

Next

/
Oldalképek
Tartalom