Budai Napló, 1933 (30. évfolyam, 1106-1151. szám)

1933-12-08 / 1149. szám

Budai Nanlö Buda. 1933. december 8. URIHÖLGYEK! KABÁTOT és RUHÁT KOVÁCS-1ÓI IV., MUZEUM-KRT.21. MINŐSÉGBEN N LEGJOBB Árban a legolcsóbb Állandó újdonságok. saját készítmény. Tails'* Béta dr. a gyógyfürdők orvosi l^ópagiaridájálioz sorolt fel néhány haíá- s'os űrogoldás'tj Ko’viácsházy VHlraos tanácsnok meghirdetett előadása a Ru- (faisífürdő fejlesztéséről ezúttal elmaradt. Az első hozzászóló Vá mossy Zoltán dr. tanár, ia Balneológiái Egyesület elnöke volt. Mint a phenolphthaleines hashajtók felfedezője mindenekelőtt megvédte azo- ka Felbe r kritikájává*] szemben, mert azt orvosok döiutik el, hogy mikor adj-a- nűtk keSerűvizet és mikor nem, — ami­vel alz ásványvizeseket egy kissé meg­lepte. Újabb vitát produkált V á mossy tanárnők az a nézete, hogy a nyári időszámítás bevezetése volna» a re- inodium a fürdők utószezonjának meg­mentésére, mert u jelenlevő Tormaj államtitkár vasúti és neiwzeközi szem­pontból kivihetetlennek jelentette ki ezt CsonkamagyaTors^agon. R et infer Ede dr. személyes ügyben szólalt fel* hogy fi« előadók nem méltatják kellően» űz 5 budai Mária keserű vizét. Az orvosi pro- 1>. gauda kérdésében félszóiLajt N d nr e s 1. György dr. sajnálattal említvén! meg, hogy ai külső fürdőorvosok esetleges pro­pagandája megtörik és pedig nemcsak az oszközzfk hiányában-, de bizonyos nehez- mén yeizések em is, holott kiairlsbadi minta- ni ki kell alakulni az intézeti fürdőor­vosokon kívül egy budapesti fürdőorvosi kjarnalk is, amellyel kooperálniok kell a fürdőintézeti orvosoknak, mert a* gyógy- ercdmónnyel megelégedett külső bel- és külföldi orvosok végzik a legjobb propa­gandát fürdőink érdekében. Dr. Piajorf elkeseredést keltő bejelentésével zárult a népes naggyűlés, aki a- jugoszláv hátósá­gok szégyenteljes eljárásai ellen fakadt ki. hogy ű magyar fürdőkbe és szanató­riumokba utazó véreink elől elzárják a határt. Reppresszáliáka»t és a vizűm ren­dezését sürgette. Még a régi, rendezett társadalmi élet­ben i$ súlyos anyagi gondokat okozott minden betegség és nemcsak lelki csa­pás -volt, hanem sokszor anyagi lerom­lást is jelenteti a váratlan haláleset. A legutóbbi tíz esztendő a társadalomnak azokat az osztályait is megtámadta' gaz- dasagilag, amelyek anyagi helyzete a ré­gebbi időkben mégis elbírtál ezeket ai csapásokat. Budáról indult el az eszme, amelyet Zboray Gyula dr„ az ismert- nevű ügyvéd indított ütnek, hogy a ma­gyar jogászok és mérnökök olyiain egye­sületet létesítsenek, amely aiz egyesület tagjainak elhalálozásakor, annak özve­gyének, vagy iái tag által kijelölt igény- jogosultnak rögtönös segélyt myujt. Eleinte különösnek látszott ez a törek­vés és azt a1 hatást váltotta ki, hogy ez valami szegénységi bizonyítványt állít ki az ügyvédekről és mérnökökről, de azért csakhamar mintegy 170-en voltak együtt, akik az eszmét felkarolták és az általuk kifejtett propaganda csakhamar 500-ru cslja legutóbbi két esztendő alatt 728-ra növelte a tagok számát. .Via már áldásos működést fejt ki az egye­sület és sok szegény özvegy, árva áldva emlegeti, mert lehetővé tette az egyesü­let a leküzdhetetlen nehézségekkel járó temetést és az azzal kapcsolatos költsé­gek fizetését A „Magyar Jogász és Mérnök Segély­egyesület“ ki is terjesztette alapszabá­lyait és lelveszi tagjai sorába ai festőket, szobrászokat, saabadpál/án működő más okleveles egyéneket, akik az 35 évet még meg rnern haladták. Az elmúlt hét eszten­dő alatt 72 igényjogosultnak összesen 78.017 pengő 68 fillér halálozási segélyt utalt ki az elnökség, mégpedig olymódon, hogy a haláleset bejelentésekor azonnal kifizet­tek a hátramanadt özvegyinek, vagy az árváknak minden egyes esetben 1120 pen. gőt, ami rendkívüli módon megsegíti a családot, fölmentve azt a temetéssel járó gondok alól. A tagok elhalálozásakor minden tag két pengőt fizet be és a fennmaradt fölösleget, az 1120 pengőn felül, tartaléktőke gyanánt kamatoztatja a segélyegyesület s ilymódon már 27618.80 pengő tartalékalapot gyűjtött. Erre azért van szükség, mert iái segélyegyesület ne­mes céljai közé felvette, hogy a megbetegedés révén keresetképte- lenné vált tagokat isi segélyezi, — sőt, a sorscsapás által sújtott, viagy önhibáján kívül segélyre szorult tagjai- nalk különös méltánylást érdemlő esetek­ben rendkívüli segélyt is nyújt. E két utóbbi célját azonban az egyesület csak akkor teljesítheti, haj tar­talékalapjai oly nagyra növekedik, hogy özeket ai költségeket ai tartalékalap ka. Máltáiból is fedezheti. A tagok számának növekedésével mind közelebb jut e célhoz a segélyegyesület, mely ma] azon az úton halad, hogy nem­BVNDÁJA értékét növeli, ha javítását vagy átalakitát elsőrangú SZAKEMBERRE BÍZZA Ne fáradjon Pestre, mert ott sem készíti senki olcsóbban, mint Csery Gyula *xiIcMmcaier SZÖKHESZACONJA VAU. VUI-VTCA a Tataion: 60-0-03 Ellái libáik, ez ai csodálatos észt mű- I vésznő, aki niemcsaik azért jött Budapest­re. hogy keleti turnéja előtt itt fellépjen, hanem azért is, mert egész leikével test­vérének érzi a ma gyárakat és otthon érzi itt nugát, boldogan, — őszinte nagy propagandát fájt ki a külföldön és hazá­jában nekünk, magiatoknak. Ez a nagy művésznő egy délelőtti matiné kereteben j mutatta be újabb alkotásait. Ella libák í művészetében a szobrász egyesül a köl- tövei. Lirája a legtisztább, a legmagu- j sabb. nem az érzékekre, hatnem ai szel- . lemre hat. Transzcendentális, vizionális. j Mindegyik műve egységes, önálló alko- j tás. Teljes ura az. anyagnak és ezért né- i ha anyagi,ait lan inak látjuk leheletszerű i mozgásában. Ez n művészet nem a tö- | megizlcsnlek hódol, lelki élmény. Szel- J I'emi pionír ebben a művészetben. Remél- I jük, ittléte alatti többször csodálhatjuk I művészetét. — (Viraág Ilus.) A Rudasfürdő gázfűtése évi 72.800 | pengőbe kerül. Távfűtés esetén az évi' költség csak 64.800 pengő lett volna, azonban e kisebb megtakarítás Mellett figyelembe kell venni, hogy a füst miatt I a Gellért-fürdő kazántüzelését csökken­teni kell, a környék levegőjének szem­pontjából. A gáztüzelése® megoldásnál a i befektetés összege jóval kisebb, a beren­dezés is hamarabb elkészül és a Gázgyár * is kedvezményes egységáron szolgáltaltja I ■a gázt. A Rudas-fürdő kibővítése foly- I tán évente körülbelül egymillió köbméter gázra lesz szükség, ami a Gázgyár ren­tabilitását) is emeli. Bűnbánati elmélkedések folytak a bu­dai Szilágyi Dezső téri református tem­plomban november 27.-től december 2.-ig minden este, Krisztus királyi ajándékai címem. Az elmélkedéseket M i r t a. e Ár­pád hitoktató lelkész, Sal lay István kórházi lelkész. Ha y p á 1 Béla budai lel­kész, Koszorús Isi vám vfailástanár, Gombos Lajos - tábori főleik ész és Sándor Ernő 'Segédlelkész végezték. December 3.-án délelőtt urvacsoraosztás volt és prédikált Haypál Béla, úrva­csorái beszédet mondott Sándor Ernő. Kalturestét rendez jótékony célból íz „Óbudai rom. Lath, egyházközség" de­cember hó 10.-én, vasárnap este fél 6 órakor a Kulturházban (III. Tanuló utca 11.). A műsoron szerepelnek: Pataiky De­zső, Szederkényi (Heil) jános, Z. Paiíu- chich Leóné, Szorger Károlymé, Kreutz Ilonka^ Foerk Janka, Szörényi Marianna, FI Regényi Kálmán, ugM y Sándor, vitéz Fülöp Kálmán né, Dorogi Árpád, Z. Pa- tachich Leóné, dr. Rózsai Zsigmond, Dési j Magda. Keppel Aranka, Kreutz Ilonka és Sztrákos Béla. Belépődíj nincs. Disznótor-verseny. A főváros ti- I zemiégy vendéglőse vesz részt ezen a speciálisan magyar versenyen, ! amelynek bíráló bizottsága élén Gundel Károly,Ta Gellert-szálló ét­termeinek resiauratőrje, mint elnök és Magyar Elek szerkesztő állanak. Most december hó 14.-én, fél 8 őrá- j tói kezdve kerül sor a Kapás utcai i „Hubertus“ vendéglőre, ahol „bar- i genlandi“ disznótort tálalnak. GYÁSZ. B iscaira Endre, a Víziváros közismert és paitriorka kort elért polgá­ra, niyug. főmérnök és hosszabb időn íi volt törvényh. bizottsági tag, nov. 28.- án éjjel elhunyt Veje volt Bozóky Adám dr., aki a múlt évben halálozott el. Kiterjedt rokonság és tisztelőiméi,, ba- ! rátáinak nagy köre gyászolja!. Kiválóan sikerült szülői értekezletet rendezett a K e v e utcai elemi iskola, amelyen Varga Károly tanító, Siegl Al­fréd hitoktató, dr. Kovácsy Mihályné, Fischer _ Antal szülők, R. Réw Sándor igazgató beszélt nagy hatással, Flóry Győző tanító pedig a Régi Budapestet mutatta he vetített képeken. GYÁSZ, romhányi Moser Sándor | nyug. pénzügyi főigazgató nov. hó 28-án, j életének 78-ik, házasságának 52-ik évé­ben, hosszas szenvedés után elhunyt cs 30-ám, d. u. temették a farkasréti teme- ! tőbe nagy részvét mellett. Gyászolják a 1 Töptler, Clemens, Koszmovszky családok, özvegye, gyermekei és unokái. Az elfajult kolduskérdésben a főváros vezetőségének az ai felfogása, hogy a kol­dulás leküzdése nem rendőrségi, hanem I szociális probléma; bizonyos vonatkozás­ban! azonban1 mégis igénybe kell venni a | lendőrség segítségét is. Különösen a gyér. ! mekekkel űzött szemérmetlen álkodulás- nak a karnak véget vetni. A gyermekek­kel kolduló anyáktól a szerencsétlen ki­csinyeket hivatalosan elveszik és ia> men. helyek gondozásába utalja. Ha az árvia- szék jónak látja, megfosztja a méltatlan szülőt gyámi jogaitól is. Manikűrözni 50 fillérért házhoz jön úrinő. Levelezőlapon kér énte- sítxel : Boros Jenőné, V., Visegrádi köz 6. földszint 2. Árpád fejedelem emlókitemplamának megépítését Óbudán, megsürgette a fővá­ros költségvetési tárgyalásán K ui n c zj e Lajos dr., aki az óbudai híd megépítését, a Nemzeti Stadion) Római fürdőtelepen való létesítését, a városszabályozás végre­hajtását, aj Bécsi út és a Vásárcsarnokhoz vezető utcák megépítését és a régi kór­ház utcai felhagyott temető gyepezését is megsürgette. Volkmann Róbert emlékezetére a Bu­dai Zeneakadémia: magaisszinvonalú és kiválóan sikerült hangversenyt rendezett. Mély hatást keltett Clauser Mihály zene- igazgató meleg megemlékezése >ai nagy zeneköltőről, az ének- és zenekar művé­szi előadása és a Fetl-Hoffmann-Szerván- szky-Schöuberger vonósnégyes kitűnő já­téka i A limanovai győzelem 19-ik évfordu­lóját ünnepli december hó 11.-én, hétfőn délutáni 6 órakor a fővárosi Vigadó dísz­termében a Lima novad Országos Emlék­bizottság, imJyrc szívesen lát mindenki), aki áldozni akar az elesett hősök emlé­kének és üt, népein) ki várijai Lim..novu élő hőseit. A kiválóan Összeállítóiul ün­nepség után senicgvacsora a Carlton szálloda különtermében. A serlegbeszé­det dr. Brthos Tivadar felsőházi pót­tag. ny. h. államtitkár mondja. Adventi estét rendez a városmajori egyházközség Oltáré g’y'e s ü 1 e't'e, de­cember 8.-án este fél 7 órakor a Csaba utcai Ottokár-Kulturházban. amelyen az iinlnepi beszédet Mészáros János ér­seki helynek mondja. Kriegs-Au Emil plébános nyitja meg, Bettiié Géza szar vail, L muris in Lajos énekel és a „Szent Cecilia" vegyes énekkar ad elő dalokat. R. Barabás Gizella festményeiből most rendezi VII. kiállítását I. Horthy Miklós át 86. szám alatt, amely dec. l-ón nyílt meg és dec. Il-én zárul. Megtekinthető délelőtt 10-től este 9-ig. A kiállítás ter­meit fűtik. Belépődíj nincs. Jeles ipar­művészek munkái. Ölesé árak, esetleg csere. Nász. Ligeti Imre dohány jövedéki fő­tanácsos és neje szül. Hübner Irmia leá­nyát november 25.-én vezette oltárhoz hánóczi Bánóozy Kálmánt. Mélyen tisztelt, olvasóink szives elné­zését kérjük, hogy nyomda,változtatás minit lapunk e számát -elkésve veszik kézhez. Félévszázídos múltú a: Csery Gyula szűcsipari vállalat, amely a. Belvárosból a Várba. 1. Úri utc, 4. szám alá helyezte át üzemét. Elsőrangú munkája, révéi, már régen .kedveli sziie e a buci. i ári kö­zönségnek s éppen budai megrendelői kényelmet trzrlva szem előtt, költözött Budára, A kultúra szolgálatába állítja pompás színpadát a KaJnzsntinus kongregáció a li. 1 oldy I- erene utcába'n, ahol P. Ditt­rich Imre, az agilis igazgató vezetése alatt nagyszerű eredményeket érnek el a melegszívű munkatársak. A lehető legolcsóbb árakról ismert RÄCZ MIRLÓS-féle óra- és ékszermagy- rak-tár már kölzel 10 éve van Budán Előbb a II. Margit körút 40. szám a,lati vólt. de most egy éve. megnagyobbítva átköltözött az 1. Alkotás utca ti, szám alá. A lehető legfigyelmesebb itt a, ki­szolgálás.' a legmegbízhatóbb, mint óra- és ékszerjavító műhely, ahol a tulajdo­nos saját ellenőrzése mellett végzik a, javításokat. A Budai Napló olvasói t0% engedményben resizes ülnek, Olvasóinknak a legmelegebben a- figyelmükbe ajánljuk a Rácz Mi ki és-féle óra- és ékszerniagy- rafotárt: 1. Alkotás utca It. a, Délivasúttíil szemben. Kiállítást rendeznek Dorner Gertrud Mária ftzobrászművészmő és Farkas- h íz) Mik lés festőművész a' Lipótvárosi Társaskörben, amely díjtalanul tekinthe­tő meg december 3.-tól január 3.-ig. Mikulás estet rendez Vogil Imre tánctanár tánciskolája december 7.-én Medve Utca 6. szám a,la<(ti helyiségeiben. A béke ünnepén Kozma Jenő dr. nevenapfán amely ünnep egyúttal a .budai polgárság nagyméretű megnyilatkozásai volt, évtize­dek óllá Budáért küzdő veizére mellett.- i-iz ott megjelent1 »névsorának közlését e számúii»kra ígértük, de legjobb igyeke­zetünk mellett is lehetetlenségnek bizo­nyult a teljes névsor összeállítású, így moot csak azok névsorát közöljük, akik. Kozma Jenőnek közvetlen örnyezetét ké­pezték; elsősorban az ott. megjelenít höl­gyek, képviselők és a főasztal körül cso­portosít ltalk névjegyzékét adjuk, szive­den pótolva legközelebb a hiányokat A megjelent hölgyek közül sikerült feljegyeznünk a következőket: Antony Rudoifné^ Bocikor Antalncf,\ Duties Husszein, Hilminé, lovag Giasewszky Ádámné, Hendrich Antainé* dr. Jár­mai Károlyné, Kertész K. Róbert- iié, Musté Béláné. Nagyőszi* Ferencné, özv. Perczel Béla né, dr. Pata»ky Ferenc­né, Picjzza Győzőné, Pyber Ignáczné, Su- vián Viktor né, dr. Székely né Sólymos Bci:<, dr. Szemíirmaiy Imréné, Tass Jázsei­ne, Takács Gyuláné, dr. Wéber Sándor- né, Yuba Adolf né. . Nagy számmal, jelenteik meg az ünne­pi estén az Uiiniepeltnek képviselő társai, köztük : Berki Gyula, Dencz Ákos, Dési Gézái, Gáspárdy Elemér. jLétaiy Ernő, Navratil Dejzső dr.f örffy Imre, Payr Hugó, Rubinek István, Scheuer Róbert, Scitovsziky Bélia. Temple Rezső, Tanko- vits János, Usetty Béla«, Váry Albert Zeöke Anitái. Kozma Jenő közvetlen közelében fog­laltak helyet : Bárczy István dr. v. mi­niszter, Benedek Sándor, Cizabalay Kál­mán dr., Gaár Vilmos. Gerlóczy Zsig- mond dr., Huszár Aladár főpolgármester, Józaim Miklós unit. püspöki vük., Kertész K. Róbert. Liber Endre polgármesterhe- lyéltes, Márkus Jenő h. vezérigazgató. Orphanides János, Papp József dr. elnök* Reményi-Schneller Lajos dr., SzLatvik Fe­renc dr., Ugrón Gábor v. miinisizter. Az ünnepi Lakomán résztvettek között voltrak: Adámy István, Andrékja Károly ny. főkapitámyh.. Andrássovich Gézjs» min. tan., Ágotái Lajos főigazgató, Antony Rudolf, Asboth Oszkár, admási Balogh Lóránt, Bánó Dezső, dr. Bódy László ta­nácsnok, Böngérffy Géjzja» igazgató, Bartha Félix, vitéz Bárczy Gábor, báró ßabaa -1 czy István drM Bucsáiniszky Bertalaiü, I Btaumann János* Bornemisszái Gábor. Bá- | rány Károly, Bárdos György dr.. Bonis f István, Beaczur Valdcmár, Bényi Károly dr., Balló Bélaj, Csíki Gábor, Csécsi Nagy Miklós, Csanády Gusztáv, Cicutti Lajos, Csobay Géza. Csorna Kálmán dr., Dor­ner Gyula dr., Devecis Mihály, Dausz Gyula* Durics Husszein Hilmi niagymufti. Dullien Ferenic, Dehmel Aladár dr., Dár- dajy Ede, Dimény Mózes, Erdősi Sándor, dr. Erődy Kálmán, Fejér János, Fren- reisz Pál dr., Farka*s, Ákos dr., Fejér Jó­zsef, Frischfeld Ede, Faller Mihály, Fo­dor Antal dr., Gömjöri Albert dr., ifj. Gaár Vilmos dr., Gyurmán] Jenő dr., Gár- di Jenő, Gündisch Guidó, Günther Bélia* já'kfai Gömbös Lajos dr., Gosizler Károly dr., Günther Tivladar, Gulácsy ttok., Harrer Ferenc dr., Hoór Tempis Móritz dr., Hoeffner Guidó, Henckel Lajos, Hé- zser Aurél dr., Hja jós Mihály, Hiesz l. János, Havias litvánt, Hubert Vilmos, I ; Hbtuszmainn György, bibiti Horváth Já- i nos dr., Hegedűs Miklós dr., Hainiss Leó dr., Hegedűs Gyula* Hatffner Károly, Jó- zsai Lásfzió drN ifj. Józan Miklós, juhász István dr., Jakiab László dr., Jahl Rezső dr., Kiss Arnold dr., Kovács József tá­bornok. Kovácsházy Vilmos, Király Kál­mán, Kárpáthy Ernő dr., Kolumbán Ist­ván), Kempelen Ágost, Kissi Menyhért dr.. Kádár Gusztáv, Krompaisziky Mifcsjai dr. főigazgató, Korének János^ Körmendy Jenő, Kulcsár Richard. Kriszhaber Adolf dr., Lamotte Károly dr. tanácsnok, Luger Camillo, Molnár Ferenc, Manning'er Vil­mos dr., Marsovsfcky Iyor Morviay Zsig- mond dr. v. főispán, Mikola Qéaa dr., Medriczky Andor dr., Morvay Endre, Medvés Medico István*, Mobillá Andor, Mód Lajos, Nagy Zsigmorud dr., Némethy Károly, Németh Béla dr., Niagy Gyula dr., Niadler Norbert, Nadler Ferenc, Né- i methy Ferenc, Okolicsányi Kuthy Dezső; Oppler Emii* Ozorai Frigyes dr., Oszoly Kálmán, Orova Zsigmond dr., ifj. Oszoly Kálmán dr., Piazza Győző dr., Pompérv Elemér, Popelka Gélza* Pávai Vájnia» Fe­renc dr., Péter Miklós dr., Pajor Rezső dr^, Prodam Guidó, Pyber Ignácz, Quirin Leó, Reuscher Aurél dr., Rose Henrik dr„ Réthy Antiai, Róna* Zsigmond dr*, Re­mete Viktor dr., Rosta János dr., Rubá- nyi Béla dr., Sebő Béla, Sternád István, I Schlaffer Károly, Sándor László dr,, Stein Emil, Schwa re/. Elemér, Schmidt Richard, Schuld Péter, Steuer György, Stégmüller Károly, Sperlágh A Hadár dr.. Scheller Gyula1, Schara Béla*. Spann be rget: Aliajos dr.. Stehló Dezső dr., Steinberg Albert. Szigeti Gábor, Szibinkits György, Szalon- tay Feronc, Szodoraiy L. jos,. Sr/udy Ele­mér, Szilágyi Károly dr.'. Széli Jenő, S/é- csi Ernő dr.. Szeme re Károly dr.. Sza­rnék Emil dr.? Tóth Gábor* dr.; Tóth György dr., Tas József, Tőkés Gyulia - dr., • Pa ásd a le Ottó, Ticharich Mátyás dr., VL gyázó Géza. Viola. Rcizső dr., Vámdy Jé- irő dr.. Vezér Károly dr.. Vádász Mihály dr., Viraág Béla, Vákár P. Arthur, Wolf István. Wladárczy K. József dr.. Wellisch Andor. Wirnlnardt Ágoston dr., Zajtlhi Ferenc, Zacha'riás Endre, Zilálty Dezső, A Pénteki Borgiazd-ai Társaság gazdái köKtil a különteremben voltaik: B-nittrók József dr., vitéz Bárczy Boldizsár dr., Bó- ucdek Szabolcs dr.. Fináczy Bé!ü dj*.. Frommer Zsigmond dr., Gór ka. Gyiiía. Hcyduck Ödön dr.. -Hu^zka Jáiiős rir..' Lugmsyer Józsei dr.. Makoldy Viktot. Melcznert Jenő, Neu schloss. K nüsli Kornél dr.. Oláh István dr.. öttömössy Zénó dv.. Prost János. Zbora»y Gyula dr. ÉKSZEREKET, ÚRAKOT | OLCSÓN | I Rácz Miklós | B ékszerésznél m I. ACK.OTÁS UTCA 11. A.1 Déllvasultal szemben. Ékszert, zálogjegyeket a legmagasabb áron veszek. Óra- és ékszerjavitások saját műhelyben 3 éri jót­állással készülnek. Nagy karácsonyi vásár! Mólyen leszállított Arak! Qn is nehezen keresi kenyerét holott kfinyen hozzá juthat Rátkai péknél! Rátkai-féle elsőrendű házi kenyér mélyen leszállított ár­ban. Kapható Budán minden jobb fűszerűzlefben. Föüz- let és üzem: Retek-Utca 4. Telefon: 532-79. Telefon: 532-79. Csakis képesített szlicsmeslernél tud jól. olcsón készíttetni, javíttatni és vásárolni. Will GYŰLD képesített szUcsmester Budapest, I., Mészáros-u. 2. (Krisztina tér sorolt) Telefon 30-0-90. Karácsonyi és újévi ajándékok fésQ-, manikűr- és Ulafszcrkazet- ták. finom pipcre-pzoppanok bel és külföldi illatszerek legjobban és legolcsóbban Víziváros­lllatszertárban vásúrólhalók: II., Corvln-lér 6. (Előbb: Csarnok-lllatszartár. Markovii» Iván utca 2) Társadalom mentés „Magyar Jogiász és Mérnök Segélyegyestilel“ közgyűlése I belül ezer tagra van. tervezve, teljesen < kiépül és akkor a második csoport meg- | szervezéséhez fognak, de' az első csoport I ( tagjai már ezekre a segélyekre is igényi sokára az első tagcsoport, amely körül­tart baltinak. Ezt a váratlan gyarapodást szolgálta elsősorban ai kgok biuzgósága | < és az elnökség munkája, de egyik legfőbb j ereje Z b o r a y Gyula ügyvéd m/agy .agi­litása. 1 A segély egyesület december hó í.-ére összehívott váil)dis^tmányji ü lésén t, Neu- ” schloss KnüsTi Kornél dr. elnökié- ú sével elintézték a* folyó ügyeket; élőké- 1 szítették at december hó 22.-ére össze- 2 hívandó közgyűlésit; letárgyalták a zár- j számadást; eu mérleget és a költségvetést, j hogy azokat* a közgyűlés elé terjesszék. I Az eMökség és tisztikar most a< követi- j kezóképeni a«Lakult ki: Elnök : dr. Koz- J m a Jenő dr. ügyvéd, orszgy. képviselő; ügyvezető elnök: dr. Nie) u. s c hj 1 ö s‘s Knüsli Kornél lett, hogy az ügyvédi kar j érdekeit képviselő Kozma Jenő mellett hasonlóan nagynevű mérnök képviselje ^ a mérnöki kar érdekeit1. Társelnökök let- ^ tfek : dr. Fábinyi Tihamér keresk. I - miniszter, dr. F i n á c z y Béta mim tan., | . dr. Guth Ferenc tanácsnok-elöljáró, dr. 1 ^ Pajor Rezső udv. tan., ügyvéd, dr. P o t r iái c s e k Lajos orszgy. képviselő és ’ vitéz dr. P é t e r y Aladár krmft., ügy- 1 véd. AlelniJkök: dr. Bonsós Endre köz. igazgatási bíró; dr. Fabó Zol tani főügyész: ' Földváry Oszkár kúriai bíró; Kuttner 1 Kálmán mérnök, min. tan.; Maiser Imre ] táblai tanácselnök. Titkár: dr. Zbofiay a Gyula1 ügyvéd; pénztáros: dr. Lugmayer József krmft., ügyvéd; ügyész: dr. ötö- e möasy Zénó ügyvéd; ellenőrök: vitéz dr. 1 Bárczy Boldizsár ügyvéd, Lovass Sándor { építőmester, Zsoldos Pál műszaiki tanú- a esős. Jegyző: dr. Gáspár Tivadar bir. üt- f kár, dr. Kasa Béla ügyvéd, dr. Major ‘ Árpád ügyvéd, dr Renk Félix ügyvéd, j dr. Szarvas Géza ügyvéd és dr. Zboray , Jenő ügyvédjelölt. ■ ^ 1 Dunántúli Kulturegyesület j december 14-ón. csütörtökön dél­után 4 órakor tartja idei rendes közgyűlését, a budai Vigadóban, a, • „Budai Polgári Kör“ dísztermében. Újra éledést jelent ez a közgyűlés a 44 esztendős1 kulturegyesület éle­tében. Innen fog elindulni hódító útjára az iái gondolat, mely Budát és a Dunántúli, szorosabb társadal­mi kapcsolatba aikiatr ja hozni. En­nek a gondolatnak a jelentőségét | Nagy Emil ny. miniszter és Kozma Jenő orsz. gyűl. képviselő fejtik ki «I közgyűlésen. A Budára költöző „Dunántúli Közmű­velődési Egyesület! közgyűlésén részt- I vesz a „HOLLÓS MÁTYÁS TARSASAG" i®, hogy ezzel is> bizonyítsa azt a kapcso­latot, mely közte és a „Dunántúli Köz- művelődési Egyesület” között létesült az­zal ca célzattal, hogy Budát tegyük a Du­nántúl központjává és megteremtsük azo­kat az összeköttetéseket, amelyek úgy a bucija i, mint a dunántúli érdekeltség szol­gálják és előmozdítják. A Hollós Mátyás Társaság^ tagjait azúton is meghívjuk a „Dunántúli Közművelődési Egyesület“ el­ső budai közgyűlésére. Diplomás Tea. A budai diplomások az idén február 4.-én rendezik meg ai dr. Kozma1 Jenő védnöksége alatt álló „Diplomás Teaestélyt". A bál tavalyi bombasikere garanciát nyújt arral, hogy a budai edit közönség ismét a legpompá­sabb hangulatban tölti el itt az estéjét. A bél előkészületei már folynak. Sikerűit Mikulás-estét rendezett a -Hegyvidéki Polgári Lövészegyesület'1 december hó 2.-án a Wendl-féle „Pár csírta" vendéglőben, ahol vendégek is nagy számban vettek ránt,

Next

/
Oldalképek
Tartalom