Budai Napló, 1924 (20. évfolyam, 796-818. szám)

1924-02-24 / 798. szám

XX Buda érdekeit a várospolitika, közgazdaság, tár­Hirdetések ára: Egv hasáb széles, egy milliméter 1924. sadalom, művészet és sport terén szolgáló újság. Felelős sxerkesztö : magas sor, egyszeri közlésnél 1000 korona. 20 mm. magas hirdetés lőOOD K. Nyilttér sora 8000 korona. Szöveg után 10000, szöveg között 15-000 korona. — évfolyam. Előfizetése egy évre 40.000 kor., félévre 20.000 kor. Egy szám 1000 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: YIRAÁG BÉLA tVUrnár 798. szám. E, BorS-ufca 24. Telefon: 129—96. A hirdetések dija a megrendeléskor előre fizetendő. 24-én Fordítva csináljuk mi majd ezentúl, Eddig mindenben és mindenkiben azt kerestük, hogy mi szépet, mi jót csinált, — mit tervez, ami Buda érdekeit szolgálja. Azt hittük, hogy igy serkentjük tevékeny köz- szereplésre azokat, akik arra hi­vatottak, vagy akiket az élére tolt a budai polgárság. Csalódtunk. A fórumon tolongó kis emberek minden tevékenysége valami ért­hetetlen marakodásban nyilvánult. Okkal, ok nélkül megmartak min­denkit, aki melléjük, vagy — uram bocsáss meg! — föléjük került. Egy elnökválság s az elnöki szék betöltése körüli harcz már odáig fajult, hogy iskolaigazgatókat sé­relmes áthelyezéssel fenyegettek meg, ha szavazatukkal mást tá­mogatnának. Ahol igy fajul el a társadalmi erkölcs, oda nem si- mogató szó kell, hanem 1 korbács- szerű erős szavak, amelyek a nyilvánosság előtt bélyegzik meg ezeket az aknarakó. kutmérgező urakat. — Ha eddig csak a szé­pet és jót láttunk, megnézzük ezentúl a rútat és gonoszát. Rá fogunk mutatni azokra a kis önző játékokra, az apró békákra, akik ökörnagyságra szeretnék önma* gukat felfújni, ha másként nem, hat azzal, hogy gáncsot vetnek minden becsületes törekvésnek, minden hasznos közmunkának. Szinte meglepő néha, hogy ez a Buda milyen átalakító hatással van az emberekre s olyanok, akik hat évvel ezelőtt még magyar honosok sem voltak, ma már a fajvédők első soraiban küzdenek. De ha a hazafias érzésben fo­kozni tud, úgy meg van az a sajátossága, hogy viszont energi­ákat el is morzsolhat s azok, akik nagyra volnának hivatva, hegyol­dali kis kocsmákban élik ki ma­gukat és kielégíti ambíciójukat néhány borozgató kis ember ita­los éljenzése. Asztaltársaságok emésztenek fel nagyobbra hivatott egyéniségeket, akiknél csak kül­sőségekben jelentkezik utóbb excentrikus lelkűk vívódása. S toll a kucsmájukon, zsinór a kabát­jukon hirdeti nemzeti érzésüket és gyakran mosolyt kelt idegenek ajkon, — belső értéküket csak a j zárt kis társaság méltányolja. A keresztény irányzat ma sok sok olyan embert tolt a polgárság ] élére, aki azelőtt óvatosan került j minden olyan szereplést, ami ke­resztény voltát bizonyíthatta volna s ma mégis türelmetlenül topor- zékol, ha mérséklésről, békés együttműködésről van szó más vallásbeliekkel, de megvádolja keresztény harcostársát is, ha tá­vol áll a belsőségektől. Ezen kell valahogy fordítani. A Várszínház. Abban a hatal­mas iramú kulturmunkában, me­lyet a Várszínház nagyszerű gár­dája folytat élén Czakó Pállal, a budaiak agilis szinigazgatójával, egymásután újabb- és újabb be­mutatón és reprizek jelzik a főál­lomásokat. E hét szombatján Huszka Jenő és Martos Ferenc rég nem adott kiváló operettje az Aranyvirág kerül színre a Várban. Papp Manci, a budaiaknak évek óta dédelgetett primadonnája, a nagyszerű D’Arrigó Kornél és a boszorkányos táncu Latabár Kál­mán mellett a budaiak számára uj, de a pesti oldalon már régen közkedvelt primadonna : Raskó Baba áll az előadás központjában. Az Aranyvirág előadásai után ! eredeti prózai bemutatót hoz a színház, színre hozva Dugovics Viktor és Gajáry István Izzó ho mohon cimü drámáját, mely Afrika forró homokján, az idegen légió egyik legveszedelmesebb határál­lomásán történő izgalmas drámát tár a néző elé. Czakó igazgató és D’Arrigó fogják a fő férfiszerepe­ket játszani, mig a női főszerepet Gárdonyi Vilma, a Renaissence- szinház tagja fogja alakítani, köz­ben természetesen folytatja diadal­mas pályáját a Kék postakocsi, mely immár 50-ik előadását fogja a jövő héten megérni. Ez a Vár­színház történetében példanélkül álló nagyszerű teljesítmény, nem­csak a kiváló darabnak, de külö­nösen annak a nagyszerű előadás nak köszönhető, melyben a Vár­színház ezt a kitűnő müvet szinre- hozza. Papp Manci, aki több mint 40 előadását játszotta a Kék pos­takocsi kis bécsi leányát, e héten a Hochstädten Kamilla grófnő szerepét veszi át s ezzel uj, nagy értéket ad e kitűnő bidermayer játék előadásának. Istók: János szobrászművész a Hollós Mátyás Társaság nagynevű tagja műter­mének most egyik legszebb dísze, az a hatalmas magyar katona, mely a „hősöket megörökítő emlékbizottság megbízásából készül. Vállán hozza az 'összegöngyölt zászlót, arcán a bus turáni daccal. És ott állnak végig sorjában az utóbbi idő­ben készült tervezetek. Mind magyar ka­tonák, mind emlékszobrok, mintha felvo­nulnának és hirdetnék : Vagyunk még magyarok. Hitvalló emberekre van szük­ség, mondotta múlt vasárnap el­nöki megnyitó beszédében dr. Ripka Ferenc világi elnök a Krisz­tinavárosi róm. kath. egyházköz­ség képviselőtestülete ez évi első közgyűlésén az Adtila-utcai főgim­názium nagytermében, amelyen dr. Zeitiger Vilmos apátplébános és dr. Ripka Ferenc udv. tanácsos elnököltek. A napirend letárgyalá- sát dr. Ripka Perenc világi elnök vezette, aki hosszabb beszédben méltatta a kath. autonómia jelen­tőségét és vázolta azokat a nehéz­ségeket, amelyekkel ennek az uj szervezetnek működése kezdetén meg kellett küzdenie. Megemléke­zett a 3 esztendő eredményeiről, majd azt az irányt jelölte meg, melyen a jövőben haladni kell, ha a kath. autonómiához fűzött remé­nyeket valóra akarjuk váltani. A kath. autonómiában hitvalló em­berekre van szükség, mert csak ezekkel lehet megépíteni a magyar katolicizmusnak azt az erős várát, amely minden vallásellenes irány- { zatnak sikeresen ellent tud állani. j A megszállt területen élő kath. j testvérek hitéletének egy megkapó mozzanatával igazolta mily hatal más erővel szolgálja a kath. egy­ház a magyar egység gondolatát. Az elnök beszédére Farkas Edith alapítványi hölgy, a Szociális Mis­sió Társulat főnöknője reflektált, aki nagy tetszés mellett bejelen­tette, hogy a missiótársulat egész. szervezetével és gyermekvédelmi berendezkedésével is készséggel áll a kath. autonómia rendelkezé- ? sére s kérte, hogy az egyházköz- \ ség minél intenzivebben vegye j igénybe a missziótársulat szoigá « latait. A napirend során letárgyal­ták a múlt évi zárszámadásokat s megállapították az ez évi költ- • ségelőirányzatot, valamint ezzel kapcsolatosan az ez évi egyházi adó kulcsát. Az egyes kérdések­nél Andor Endre dr. helyettes ál­lamtitkár erélyesen sürgetteti a kath. autonómiának törvényhozási utón való rendezését, nemkülönben az egyházi adónak hatósági beszedé­sét, mig Baranski Gyula dr. az adókezelés ügyében a közeljövő­ben várható hatósági intézkedése­ket ismertette. Özv. Kovács István­ná felszólalása után a közgyűlés köszönetét nyilvánitottaGrabovszky Artur pénztárosnak, dr. Gyulay Lajos egyházközségi főtitkárnak, aki a gondosan elkészített évi je­lentést mutatta be, továbbá a tisz­tikar minden tagjának az elmúlt évben kifejtett működéséért. A köz­gyűlés a világi elnök éltetésével ért véget. Yórtesy Sándor dr. pénzügyminiszteri államtitkárnak a Kormányzó a 11-ik fize­tési osztály jellegét amellyel tudvalévőén a kegyelmes címzés jár adományozta, különös figyelemmel arra, hogy az állam­titkári cimet és jelleget ezelőtt öt évvel nyerte el. Valóságos államtitkár a Károlyi kormány idején lett. Budai lakos és most építi állandó hajlékát a Csaba-utcában, mely külső formáiban is egyike lesz Buda legszebb villáinak. József Ferencz főherczeg meg­vásárolta II. Urge-u. 4. sz. alatti házat,, 114,750.000 koronáért, és II. Aranka-u. 10 sz. alatti villát 1 milliard és 550 millió koronáért, hogy ott saját otthonát rendezze be. Ráskai Alfonz dr. ügyvéd, ny. j kir. törvényszéki jegyző, az I, kér. j iparosok és kereskedők körének j ügyésze áthelyezte irodáját: VIII. * Szentkirályi u. 49. sz. alá, ahol d. u. 3—6-ig díjtalanul ad jogi ta­nácsot a kör tagjainak. Kulcsár Ferencz a székesfőváros gaz­dasági felügyelője, aki hosszú szolgálata idején számos közmüvei gazdagította Budapestet és számottevő tagja a budai társadalomnak, nyugalomba vonult. Közgyűlés. Dr. Baranski Gyula ügyvezető alelnök elnöklete alatt január 28-án tartotta a Budai Katholikus Kör 23 évi rendes köz­gyűlését. Az elnök meleg szavak­kal parentálta el dr.ÄTruskovszky Jenő választmányi tagot, mint a kör egyik legérdemesebb tagját. A közgyűlés a tisztikar jelentését és évi zárszámadását egyhangúlag elfogadta és a választmány kisor­solt egyharmad része helyébe a hivatalosan jelölt 25 uj választ­mányi tagot egyhangú közfelkiál­tásokkal megválasztotta. Közgyűlés után társas vacsora volt, amelyen dr. Baranszki Gyula a kör tiszti­karára a közelmúltban pápai kama­rássá való kinevezése alkalmából Molnár László felső vízivárosi plébánosra mondott felköszöntőt, amelyre Molnár László lelkes szív­ből fakadó szavakkal válaszolt. Dr. Privitzky Endre igazgató, Mom- mer Gyula és dr. Bozóky Adám toasztjai mellett kedélyes hangu­latban maradt együtt a társasága és közben jó zenére táncolt az ifjúság záróráig. Merényi Bicliárd, a Dávid Károly és fia dobozgyór igazgatója, a krisztinavárosi tái’saság kedvelt tagja súlyos természetű influenzával egy hétig feküdt, de ma már túl van a veszélyen. Református estéket rendeznek minden szerdán este 8 órakor a II. kér. íoaroskör nagytermében a vízivárosi reformátusok, amelye­ken előadások és szavalatok vál­takoznak énekelőadásokkal. Részt vesz az estéken Haypál Benő, a közszeretetben álló lelkész is. Papp Vilmos dr. ügyvéd a Déli Vasút helyettes igazgatója, tényleges szolgálaté­tól jogtanácsosi ^minőségének megtartása mellett megválván, Marton Jenő dr. volt kőszegi ügyvéddel társasviszonyba lépett. Közös ügyvédi irodát folytat I. Attila-utca 9 szám alatt. Telefon : 109—09. Előfizetőink szives tudo­mására hozzuk, hogy az elő­fizetést. az eddig fizetett dij duplájára vagyunk kényte­lenek fölemelni márciustól, kezdve. Adler Illés főrabbi, aki tiz éven át volt az óbudai izr. hitközség közkedveltségü és általánosan tisz­telt s becsült lelkésze febr. 19-én hirtelen elhunyt. Epe baja miatt megoperálták, de nem volt meg­menthető. Példaképe volt a ma­gyar-zsidó lelkipásztoroknak, aki nagy és elismert irodalmi műkö­dési is fejtett ki. Schäfern él Döbrentey-tér^,

Next

/
Oldalképek
Tartalom