Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-02-19 / 684. szám

4 BUDAI NAPLÓ Szinielöadást és hangversenyt rendez a II. kér. Kath. Népszövetség országúti, alsó- és felsővizivárosi helyi igazgatósága február 20-án délután 5 órakor a Toldy Ferennc-u. 30. sz. alatti díszteremben. .Elnöki megnyitót dr. Bozóky Ádám, elnöki zárszót Molnár László mond. A Budai Aurora Dalkör Lenz Ferenc karnagy veze­tése melett énekszámokat ad elő. Haller István volt miniszter beszédét Rohrmann István tréfái követik. „Miénk a jövő" ifjú­sága vendégszerepel egy kedves színdarab Petőinek József 3 felvonásos vigjátékát a „Három a fiú“ keretében az ismert jó szereposztásban. Premier lesz a budai Vugadóban ahol az Ébredő Magyarok Egye­sületének II. csoportja febr. 26-án este 7 órai kezdettel tánccal egybe­kötött műkedvelő előadást rendez. Szinrekerül, színpadon ezúttal elő­ször: Petries Mráz János bajtárs „Feltámadunk“ cimü 4 felvonásos irredenta népszínműve és műkedvelő barátai, tisztelői, ébredő bajtársai hozzák szinre.'A bevezető prológust dr. Kiss Menyhért irta és mondja el. Az előadáshoz jegyek már vált­hatók du. 5 órától I. Atilla-kÖrut 37 sz. a. és II. kér. Batthyány-tér 4: Művészi programjának megvalósítása érde­kében szorgalmasan fárad a BAFC, amely­nek főrendezője Ince Béla. Buda számára uj sportlapot is indítanak, mely havonkint kétszer fog megjelenni és első száma sajtó alatt van. Cime: Sport és Kultúra, főszerkesztője : Petőinek József, szerkeszti: Tessely Károly Zenevizsga volt február 8-án a Budai Katholikus Körben. A Csernussí zeneiskola növendékei szépen előadott számai nyúj­tottak kedves élvezetet a megjelent közön­ségnek. Állandóan csökken a kanyaró járvány és január utolsó hetében Budán összesen 12 eset volt, melyek közül egy sem volt halálos végű. M.Á.T.-Bál. A Magyar Általános Taka­rékpénztár tisztikara január hó 29-én jóté- konycélu Hangversenyt és Bált rendezett, melyen sikeresen közreműködtek : Medek Anna, Konc János, Dr. Székelyhidy Ferenc, Szántó Tivadar, M. Szoyer Ilona, Wald- bauer-Kerpely, Dienzl Oszkár, és Márkus Dezső. A kitünően sikerült hangversenyt bál követte. Nász. Itczés Lajos cipészmester, akinek műhelye II., Fő-utca 49. szám alatt van házasságra lépett Kanyó Rózsikával, aki Ipolyságról menekült a csehek elől. Gyász. Némethy Henrik nyug. székes- fővárosi légszeszgyári tisztviselő, Némethy Ernő tabáni káplán édesatyja február hó 11-én, életének 77. évében elhunyt. A köz- tiszteletben állott öreg urat 12-én temették a farkasréti temető halottasházából. Az engesztelő szentmise-áldozat e hó 14-én volt a Margit-kőruti plébánia-templomban, a tabáni plébánia-templomban pedig feb­ruár 17-én reggel 8 órakor. Elöszobaszekrényt, 3 ajtós nagyot, de egy­szerűét megvennék. Eladók jelentsék elapkiadóhivatalának. Telefon 129—96. Rokkant tisztek, nyugdíjasok mellékkerese­tül napi 60—100 koronát kereshetnek. Délután 4—5 óra közt bővebb fel­világosítás I, Bors-u. 24. I. 2. Állásnélküli családos kereskedősegédek felek látogatására fölvétetnek. Cim a kiadóban. Jelentkezés 3—5-ig LAKÁSCSERE. Szentendrén 4 szobás, verandás, alápincézett, fürdőszobás, kényelmes lakás nyári konyhával, a Dunától 30 lépésnyire, cserélhető Budán bárhol, a villamos közelében 3 szobás, fürdőszobával bíró lakás­sal. Bővebbet a kiadóhivatal nyújt telefonon is: 129—96. Szerkesztő-helyettes: Holló Tivadar. A közgazdaság-szerkesztője: Tolnay Lajos Fömunkatárs: Dr. Folly József. Kiadó Viraág és társa. I" AKARAT ■ 77 <<-nál ■ Budapest, II., Margit-körút 7. szám i ilyen házat szerezlietZ-3éoalatt ■ Kifizethető 18 évi lakbérrel, vagy" S tetszés szerint bármikor. — Díjtalan * ■ felvilágosítás vasár- és ünnepnapon ■ » is reggel 8-tól este 7 óráig. — Eddig 5 ■ több mint 50.000 tag az egész ország- ■ ■ ból. — Alakult 1918. évi május 5-én ■ Walitsch Józsefi Batíhyány-j k á v é h á zaj II., Markovits Iván-utca j kitűnő tejeskávéval, a leg- finomabb teával, csakis I elsőrangú italokkal, Ízletes I kávéházi ételekkel, valódi fajborokkal és estén kint I Farkas Józsi hírneves cigányprímás: teljes zenekarával várja a jó ; kiszolgálásra igényt tartó ; nagyrabecsült közönséget. : Miklós bácsi vendéglőjében, I, Palota-tér 5, I, Árok-utca 20 a Burgzsandárhoz címzett régi Kabon-féle helyiségben pompás magyar esti konyha! Esténkint disznótoros vacsorák, balatonvidéki fajborok! Nagy Miklós és neje PÁRTOLJUK A ROKKANT IPAROST KÁLYHÁIT javitassa és csináltassa KRAUSZ REZSŐ kályhaspecialistánál Elvállal minden e szakmába vágó mun­kát a legjobb és legszebb kivitelben. II, Vármezö-ut 14. Lakás: 11, Csalogány-u. 53 húsipari |í USlUujö részv.-társ. ■ Központi telep és gyár: II. GANZ-U. 5. S 1. sz. elárusitó-hely 11. Batthyányi csarnok ■ Mindennemű nyershus. szalámi, kolbászáru- és ■ finom felvágottak gyára. ----- Telefon 49-27. EB ER-VENDÉGLÖ I, Fehérvári-utca 46. sz. (Alapítva 1869-ben) FINOM KONYHA! Rendeléseket házon kívül is elfogad DISZNÓTOROK töpörtyüs turóscsuszával, halászvacsorák, pompás fajborok a volt Nagy Anna-féle vendéglőben. Tulajdonos: Hajas József COGRflC Grő! Keglevich Pál Központi iroda* 17, Sas-ntca 9. Tel.: 15*1-52 SCHIMM HCmOS FESTŐ ES MÁZOLÓ II. kerület, Batthyány-utca 49. sz. MEGBÍZHATÓ ALAPITTATOTT REGI MESTER 1902. ÉVBEN. jVESZEKj ■ mindenféle régiséget, aranyat, ezüstöt, I Z drágakövet, porcellán figurát, szőnyeget, ; • bútort, zongorát, zálogcédulát bármiről . i BELB SALAMON !., fíttlla-utca 8. sz.:: NOTRE DAME Eau de Cologne Parfüme Cosmetique Pomenade de Rose Polidour Savon Az úri közönség kedvenc szépitőszereü Vaskályhát és takaréktüzhelyet gyárt BIEBER KÁROLY S™, I. kér., Pálya-utca 6. szám jg d Bádogos, gáz, vízvezeték, csatornázás, fürdöberendezés és központi-fűtés vállalat jl Lackenbacher György I jjj Telefon: íjj 152-61. BUDAPEST, II., FŐ-UTCA 7. Telefon: 152-61. S: I: I: Hs R: I: SZENT ISTVÁN V ENDEGLO I, ALAGUT-UTCA 5. TELEFONSZ.: 42-02. A legjobb magyar konyha! Minden csütörtökön este DISZNÓTOR Különféle fajborok és a leg­kiválóbb sörök kedvezmé­nyes áron. Szent Istyán sör korsó 6'60, pohár 3'80 K, BEÍR ÉS ULma VERDÉ6LŐSÖK DBS mumm mm naans n se is* a tanz bku* «a ■ (untaiaBiaaa» ■■»■■■■■«»■ ■■■ata sirt* •■■■■■■■□ H|ir7 BiffejBiinraMUHKS mm nnoasaa kii a&ucoHesnBaii ■■»ucnavaaa* ■■■■■*■■»■■■ BiiaaiiBOBSiaii^ij 3 Keresztény Fatepmelo Szövetkezet jj g­•W’ 3 £ i CM SB US 0» SBI SS Kapj termelőké" pesség 12 vagon X., 3uran!cs~zi. (Külső Kerepesi- ut melleit) mo­dernül berende­zett gőzfavá­gója elfogad bérvágást maximális áron S* sb- *m MH KB IV' IS **• ■ B BB- SB HO SB SB SB SB SB SB SB :s Bővebb tájékoztatást a központi |j Iroda (IV., Veres Pdlné-n. 9.) nyajt mm mm ■■ SB !^...aaa.aaa»aaaaa»aa.aa.»aaa. OliaaBIQBHBBIB ■■■■•»■«■■> MBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBSBSBBBBBBBBOIBBBBIieMMKirHIBBOBBBBBBBO ■ c ■ B ■ B BB BB Legmegbízhatóbb varrógép javitó- műhely. :: Zlamál Lajos Varrógép, kerékpár- és grammofon - raktára. ­I., Krisztina - hOrut ISI. TELEFON 49-66. Nyomatott áz A^13 nyomda rt. mülntézetben. I. kér., Szt. János-tér 1/a. Telefon 24—TI

Next

/
Oldalképek
Tartalom