Budai Napló, 1922 (20. évfolyam, 722-762. szám)

1922-05-05 / 740. szám

Huszár Ar zkc\6vz\ egyesült Wolff- párt nagy energiával vetette magát a választási küzdelembe, amelyhez erős támaszt nyújt neki a községi párt. A Vízivárosból indult ki és tulajdonképen erre és a hegyvidékre számit, ahol Perczel Béla hívei so­rakoznak a párthoz és legerősebb ellenfele a pártnak épen a Friedrich- párt. A pártnak roppant lelkes vezér­kara van, de ki kell fennie azokat a csorbákat, amikhez a községi vá­lasztásokon jutott diadala dacára, hogy igy a keresztény polgárság tá­borában szerzett ellenfeleit maga mellé állíthassa. A keresztény egység pártjának listája élén Wolff Károly, Bénárd Ágoston és Kontra Aladár vannak. Rendkívül élénk a politikai élet Óbudán, ahol feltámasztották a ke­resztényszociális pártot is. A lista éién Székely István nyugalm. állam­titkár áll és az óbuda-ujlaki párt- szervezet jelöltje Szokolay Antal dr. újlaki plébános. Az újlaki párt elnöke Brunecker Alajos, az óbudai párté Novacsek. A kerületben Stern József dr. kir. közjegyző is erős mozgalmat indított a Nemzeti Polgári Párt érdekében és régi híveit, régi összeköttetéseit igyekszik mozgósítani. A Heinrich-párt (Nemzeti Polgári Párt) listája a következő : 1. Szüry János államtitkár, 2. Alpár Ignác építész, 3. dr. Nagy Béla gyógyszerész, 4. Gamauf Géza tkp. igazgató, 5. Kemény Dezső kam. tit. . <* Értesülésem szerint a Vízivárosban szervezik a Honvédelmi pártot, — a Tabánon pedig a szabadválasztók pártját, amelynek listáját Balázs ny. táborszernagy vezeti. ^ * A budai választókerület, választási elnökévé dr. Bozóky Ádámot válasz­totta meg a székesfőváros igazoló választmánya. Budán e szerint tizenegy párt küzd majd egymás ellen, még pedig: Szociáldemokrata Párt, Nemzeti Demokrata Párt, Függetlenségi 48-as Kossuth-párt, Budai Gazdaságpolitikai^ Párt, Kér. Nemz. Földműves és Polgári (Friedrich-) Párt, Keresztény Egység (Wolff-Huszár) Pártja, Nemzeti Polgári (Heinrich-) Párt, Keresztényszociális (Haller-).Párt, Honvédelmi Párt, Szabad-választók Pártja. Hadviseltek Pártja. * Sok párt. Nagyon sok párt és nehéz lesz a választás. Minden listán akad rokonszenves, Budán kedves jelölt, aki gondolkodóba ejti a vá­lasztót. Legtöbb hangulat és budai zamat a Gazdaságpolitikai Párt listá­jából sugárzik, ahol most élő leg­nagyobb poétánk Szávay Gyula és a világhivü tudós Lendl Adolf álla­nak Becsey Antal mellett. És én azzal fejezem be a tudó­sításomat, amivel a bevezető sorok kezdték: Budai polgártársam, válogathatsz 1 Dubonai Pál. Buda, 1922 május 4 I A Hollós Mátyás Társaság e hó 9-én este 6 órakor választmányi ülést tart a krisztinavárosi kaszinó külön termében, amelynek tárgya a közgyűlés előkészítése. A tárgy fontosságára való tekintettel a vá­lasztmányi tagoknak teljes számban való megjelenését kéri az elnökség. Méhely Kálmán gazdaság egyetemi tanár súlyos természetit betegségében váratlanul szerencsés fordulat állott be, úgy hogy május közepe táján ismét fölveheti közéleti tevékenysége fonalát. Alakuló közgyűlését a székesfővá­ros közigazgatási bizottsága által újonnan kinevezett II. kerületi 1. sz. (vízivárosi) iskolaszék április hó 22-én tartotta meg elintézve tiszt- ujitását a II. kerület, Iskola-utcai elemi iskola tanácstermében. Meg­alakulás és eskü letétele után egy­hangúlag Imegválasztattak: elnök : Weinek József dr. ügyvéd, alelnök : Bozóky Endre középisk. igazgató, gondnok: Péter János nyug. isk. igazgató, számvizsgáló: Sauerwein Károly főtanácsos, jegyző : Macher János tanító. A választás után Bo­zóky Endre dr. alelnök intézett buz­dító és lelkesítő beszédet az iskola­szék tagjaihoz. A folyóügyek elinté­zése után úgy határozott zz iskola­szék, hogy minden hó első csütör­tökén délután ó órakor ugyanott tartja rendes üléseit. A legközelebbi ülés május hó 4-én (csütörtök) d. u. 6 órakor lesz. Szablya János a keve igazgatója és a H. M. T. tagja a fővárosi múzeumnak aján­dékozta Konstantin Frida egyik értékes olajfestményét. Virágos Buda legyen ezentúl a jelszó, mert fürdős Budának virá­gosnak kell lennie. Szép és kedves kép ez, de szükséges ez most azért is, mert a legtöbb ember nem mehet el nyaralni és a budui sétá­nyokra van utalva. Sokan ezért szerelik föl erkélyeiket és ablakaikat virágot tartó vályúkkal és rácsokkal, ami, ha általánossá válik, kedvesen színessé teszi Budát. Szent missziót tart május 2-től 14-ig a íelsővizivárosi templom este Vs7 órátói, a szentbeszédeket P. Jámbor László és P. Bangha Béla mondják. Nagysikereinek egyikét aratta ismét a jászai estén Viraág Ilonka interpretáló művésznő, aki ez alkalommal nemcsak előadó művészetét, de klasszikus tanc- tudását is csillogtatta. Pompás énekével Wachtel Gabi, táncpantomimiával Dersányi Gábor és zongorajátékával Szacsvay Lujzika szereztek rendkívüli tapsokat. Jubilál a „Műegyetemi Footbal és Athletikai Club“ e hó 7-étői kezdve rendezett sorozatos ünnepeken és fényesen megüli alakulásának 25-ik évfordulóját. Az ünneplést vasárnap hangversennyel kezdi a Vigadóban és a sorozatba több sportünnepély kapcsolódik a műegyetem mögött épülő hatalmas uj sportpályán. Ezek fénypontja lesz mintegy befejezésül mérkőzése az osfordi egyetem csa­patával, mely két hét múlva érkezik Budára. Uj igazgatók címen a „Budai Napló“ f. évi 79. számában megjelent közleményünk­ben Rózsa Géza és Reiter József igazgatók­ról sajnálatosan téves adatok kerültek, helytelen információ alapján, amit ezennel szívesen helyreigazítunk. A Budai Torna Egyesület a budai hagyo­mányokhoz méltóan szerepelt április 23-án a Motesz által a Nemzeti Tornacsarnokban rendezett tornaünnepélyen. A budai hölgyek gyönyörű tornászcsapata főleg a kitűnő buzogánygyakorlatokkal aratott nagy tet­szést. A csapatbajnokságban a budai egylet a második helyet vívta ki. A budai társadalom elismerését a Hollós Mátyás Társaság csakis intenzív működése révén igyekezett kiérdemelni és addig is, szűkös anyagi viszonyainak megfelelően, csak a tagsági dijakra utalva, volt kénytelen a maga programmját megállapítani. Most készült a budai megértő társadalomhoz fordulni, hogy társadalmi utón gyűjtsön tőkét nagy és nehéz kulturális munkájá­hoz. Csakhogy kiderült, hogy nagy és hangzatos nevek alá burkolt, de lényegben egészen jelentéktelen, néhány tagból álló, önző egyéni célokat követő, fürge kis társaságok nagyhangú körlevelekben már adó­zásra hívták fel Buda áldozatkész közönségét, ami annál kellemetle­nebb, mert ezt céltudatosan úgy állították be, hogy a közönséget meg­tévesztve, az abban a hitben adako­zott, hogy ezzel a H. M. T.-t segíti, Legutóbb a Gazdaságolitikai Párt, és Becsey Antal síeltek a H. M. T.0 segítségére 5000—5000 koronát ajánlva fel közhasznú működésével járó költségekhez való hozzájárulás címén, s akkor többen jelentették be, hogy ők is szívesen támogat­ták a társaságot, holott ilyen ado­mányok újabban a társaság pénz­tárába nem folytak be. A Hollós Mátyás Társaság arra kéri Buda közönségét, hogy a jó és nemes célok segítségére szánt összegeket ne a jentkezőknek adják át, hanem közvetlenül a társaság pénztárához (Futó Gyula pénztáros, Vár, I. kér. elöljáróság adóosztálya) vagy a háznagyi irodába jutassák el, mely azt hálásan és szabályszerűen nyug­tázza. A koronázó főtemplomban a májusi ájtatos- ságok és szentbeszédek május 3, 4, 5, 6 és 7-én lesznek este 6 órakor és azokat Szabó Pius, dr. Makay Lajos, dr. Mészáros János, érs. heiynök és dr. Cziklay Lajos tartják. A tavaszi sirámok közé tartozik Budán az is, hogy a nyári színház müvésztagjai hol kapnak nyárára lakást. Régi baja Budának, hogy szintársulatai mint a fecskék, ván­dorolni kénytelenek ősszel vidékre, tavasszal vissza s igy rendes lakást nem is tarthatnak. Rettenetes küz­delem folyik ilyenkor lakásért és kulturszolgálatot teljesít minden lel­kes budai polgár, aki szobát-konyhát tud bérbeadni és nagyon kéri az igazgatóság, ha az illetők leadnák címeiket Görög szinházfelügyelőnél, aki a színkör udvaián lévő kis ház­ban lakik. Súlyos betegségen ment át Lohr József főigazgató neje, Lohr Irma virágüzlet tulajdonosné, akinek mellhártya- és tüdő- gyulladása volt, de szerencsésen átesve a krízisen, már a gyógyulás utján van. Kuglizópályáí bérelt a II. kér. Iparoskor a Pasaréti-ut 49. sz. a. Wagner-féle ven­déglőben, ahová a kör tagjai május hó 1-től kezdve minden hétfőn este kijárnak kuglizni. (T ^ts. elye előkelő közönség bevásárlási helye § Takács és Szilágyi § o fűszer- és csemegeüzlete o O Vár, Úri-utca 30. sz. O © Csakis a legjobb minőségű áruk. © Pontos, figyelmes kiszolgálás.^» 'nOCSOF Zugligeti Vadásztanya 81-es villamosvégállomástól a gyalog- és kocsiuton 5 perc séta. Kellemes kerthelyiség. Állandóan kitűnő hideg és meleg konyha. Fajborok. Fris­sen csapolt részvénysör. Cigányzene. Villanyvilágítás. Nagyban és kicsinyben teljesen tiszta tej, tejtermékek, csemegejuhturó-, székely- túró-, vajkülönlegességek előnyös árban Rápa Györgynél II. kér., Zsigmond-utca 15. sz. flkáczos villa Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget és ismerőseimet, hogy nyári vendéglőmet ismét megnyitottam és fő­törekvésem lesz, becses vendégeimnek gyönyörű terraszos kertvendéglőmben, jó bor, ízletes ételek figyelmes kiszol­gálás mellett kedves szórakozást nyúj­tani. Kellemes séta az Alkotás-u. végig. Vallner Samu vendéglős !., SASHEGY 12617 HELYRAJZ1SZÁM. Villányi-ut és Budaörsi-ut keresz­tezése mellett. Telefonszám 46—31. KÉR T~hely!sőg I.,Enyedy-u. lí. (Déli vasút m.) Cigányzene naponta! Frissen készült meleg ételek elsőrendő józamatu italok! Riegl Gy. Béla vendéglője Bácsmegyei Tésztaipar K kerület, Királyhágó-utca 7. szám. Garantált „0“-ás liszt! Elsőrangú áru! Gyártmányai: Tarhonya, levestészták, nagykocka, széles és gömbölyű metélt. Teljesen pótolja a házilag készültet, sőt sokkal kiadósabb. Megrendelés esetén rögtön szállítva. disznofő budai környék legmagasabban fekvő legkellemesebb kirándulóhelye, 81-es végállomástól 15 perc séta. Első­rangú faj borok. Haggenmacher Bava­ria sör. Magyar-francia konyha. Saját tehenészet. Tejgazdaság. Rózsalugas. Nagy táncterem. Kitűnő cigányzene. Tulajdonos: KAKN1CS SÁNDOR a siófoki Balatoni étterem v.főpincére j :: A főváros legszebb kirándulóhelye:: 6e!iéríiiegyi Tündérlak vendéglő-étterem. :: :: I., SZIRTES-üD 11. Erzsébet Ilidtől 5 perc. — Gyalogjárás a Gellért szobornál. — Kocsi-autóval Hadnagy-utcán és Sánc-utcán át. Kitűnő konyha. — Elsőrangú italok. _ _ Naponta cigányzene. — — Taxner István volt hajó vendéglős. Alsó-margitszigeti kávéház-cukrászda nagysBRdéglfj Terrasz, gyönyörű árnyékos park. Parkettos nagyterem előkelő mulat­ságok rendezésére. Naponta első­rangú cigányzene hangversenyez. Tulajdoftos MÁRKUS IMRE H Ct A Q 7 dPő r i/d 3d*aui. r*ynu »«tu

Next

/
Oldalképek
Tartalom