Budai Napló, 1929 (26. évfolyam, 936-978. szám)

1929-10-06 / 970. szám

Budapest, 1929 október 6. BUDAI NAPLÓ 3 SZÉCHEN9! MM a modern orvosi tudomány min­dén eszközével és a kSRön- bdxő gyógyeljAráodkhoo szükséges föle »ereid­sekkol ellátvn. A város minden pontjától könnyen meghőmellthttd. Déli vasúttal szemben, Enyedi-, Alkotás- és Greguss-utca sarkán, Buda legszebb helyén villamos megállónál és a 3-as autó­busz végállomásánál, bárom utcára néző sarok bérkázban keleti-déli fek­vésű 1, 2 és 3 szobás, hallos és gargon LAKÁSOK a legszebb kivitelben, műhelyek, raktárak és üzletek központi fűtés- I sei és melegvízszolgáltatással NOVEMBERE £ kiadók. S Bővebbet: AMBRUS és HAJNALY építészmérnökök irodájában, V., Mária Valéria-u. 19. Tel. A. 825-39. —-Kww. >■ ■ ■ -">-i > i m mi ír* Személyi hírek RIPKA FERENC űr. főpolgár­mester Balatonfüreden üdülő nejét meglátogatta a múlt hét folyamán. KOZMA ANDORT, a kiváló poé­tát választotta az elhunyt Vargha Gyula örökébe a Kisfaludy-Társaság. FOLKUSHÄZY LAJOS dr., a BSzKRt vezérigazgatója, könnyebb lefolyású betegsége után, tájra elfog­lalta hivatalát. ^ JOANOVITS PÁL dr. felsőházi és főv. biz. tag súlyos betegségéből teljesen felépült. NÉMETH BÉLA dr. képviselte a magyar szövetséget a háztulaj dono- nosok világszövetsége kongresszusán, Berlinben és az általa előterjesztett nemzetközi záloglevél kibocsátó inté­zet nagy horderejű tervét egyhangú­lag elfogadták. OSZOLY KÁLMÁN igazgatónak, a Budai Társaskör népszerű ház­nagyának felesége e napokban sú­lyosnak indult, de szerencsésen és si­keresen végződő műtéten ment át és már a teljes gyógyulás útján van. Rózsadomb és Vidéke e hó 1-én tartott választmányi ülé­sén több rózsadombi, útépítési, sza­bályozási, közvilágítási és egyéb köz­érdekű ügy tárgyalása kapcsán fog­lalkozott annak a részletesen meg­okolt előterjesztésnek a sorsával, amelyet az előző választmányi ülés határozatából Nádas Béla dr. főtit­kár a közelmúlt napokban nyújtott be úgy a székesfőváros tanácsához,, mint a kereskedelemügyi miniszté­riumhoz a rózsadombi 17-es számú autóbuszjárat ügyében. Azt kívánja a Rózsadomb lakossága, hogy ez a járat a közszükségletnek megfelelően és sürgősen módosíttassák és kiegé­szíttessék. Azt határozta a választ­mány Szávay Gyula, Politzer Sán­dor, Gerenday Tivadar, Auer Ká­roly, Pétery János, Hámos Róbert, Lifka Károly, Asbóth Oszkár, Kull- mann Károly, Medek Béla, Csapó Rezső, Hoffmann Károly, Némethy Nándor dr. és Fröhlich Károly hoz­zászólása után, hogy ezt az előter­jesztést megküldi a szkfőv. közleke­désibizottság minden tagjának, kérve a támogatásukat és küldöttséget bí­zott meg, hogy keresse meg a város­házi pártok budai vezéreit is a Ró­zsadomb fejlődésének alapul szolgáló ■e fontos kérdés érdekében. TURÁNI SZÍH9EGSZÖVŐ F.-T. Készít, javít, megóv. II, Fő-u. 80. Te!.: 515-79 Uj pártalakulás foglalkoztatta e hó 1-én este az I. kér. Iharosok és Kereskedők Köre választmányát, amelynek Hubert Vilmos ügyvezető elnök elnöklete alatt e hó 1-én tar­tott ülésén Czihák Károly referált a pesti oldal iparosai és kereskedői ré­széről^ megalakított gazdaság-politikai pártról. Fábián József, Kemény Dezső dr., Kiss Dezső, Merényi Richárd, Gál Lajos és Schneller Dezső felszólalása, után ötös bizott­ságot küldtek ki Ravasz László elnök vezetésével, p hogy a kérdést tanulmá­nyozva, az új párttal az érintkezést fenntartsa és az új pártban megér­lelje az elhatározást, hogy a párt Hubert Vilmost vigye be úgy a törvényhozásba, mint pedig a városi közgyűlésbe. — Foglalkoztak az I. kér. Iparoskor 25 éves jubileumának ügyével s az előkészítő bizottságba delegálták Ravasz Lászlót, Lorencz Dánielt, Kollár Ferencet, Wittek Jó­zsefet, Szabó Lászlót, Koesner An­talt és Gál Lajost. — A tagok sorába felvették: Paulheim Józsefet, Hajas József vendéglőst és Jäger Mátyás üvegcsiszolót. — Nagy előkészületek történtek Lendl Adolf dr. október 8-án tartandó előadóestje méltó ke­retének megalkotására. Megakadt a városházán valahol az akták útvesztőjében a város­majori templom építésének enge­délye. A mostani kápolnaszerű, kis erdei templom a Csaba-utcá- val szemben már régen nem ké­pes befogadni a híveket, akiket Kriegs-Au Emil plébános ideális és valóban lelkipásztori egyéni­sége szeretettel fűz a templom­hoz. Az egyházközség részéről kö­vetelt. 50.000 pengőnyi hozzájáru­lás már régen együtt van és azt a hitközség tagjai nemcsak pénz­ben, hanem értékes ékszerekben is összeadták. A tervek is készek, csak éppen az építési engedély hiányzik és a város részéről fel­ajánlott építési segély. Ennek kö­vetkezménye, hogy megállt a Vá­rosmajor Csaba-ntca felé eső ré­szének rendezése és parkírozása. Megállt a Maros-utca folytatóla­gos kiépítése is, mely úgy mint a Klára-utca a keleti oldalon, sze­gélyezné a Városmajor nyugati oldalát, ahol a díszes villák egész sora áll. Szégyenünkre legyen mondva, ezek a villatulajdonosok rossz időben se gyalog, se kocsin nem tudták megközelíteni a laká­saikat, legkevésbé a Pick-féle villa lakói, amely villa a zárt sort befejezi. Most aztán az I. kerü­leti elöljáróság mérnöki hivatala segít a bajon azzal, hogy egy ide­iglenes makadámutat épít a Pick- villáig, mely szűk is a rendes köz­lekedésre és csak éppen a villáié megközelítését teszi lehetővé. A néphumor már el is nevezte „Pick-utcánah“. Nem szolgálja a város tekintélyét, legkevésbé a Keresztény Pártét, hogy ennek az új templomnak az építését ily érthetetlen módon halogatják, ho­lott úgy tudjuk, az építés költsé­geit már régen megszavazták és azok rendelkezésre is állanak. Ez a templom nemcsak a lelki igé­nyeket elégítené ki nagy terüle­ten, hanem szolgálná a város szé­pítését is, mert a Városmajor egy nagy része — és éppen a kirakat- része — szép parkká alakulna át. Házavatás. Az „I. kér. Iparoskor“ tagjai nagy számban keresték fel e hó 29-én Krivoss Árpád dr. ügyv. elnököt Gellérthegy-utca 19. sz. laká­sán, hogy őt új házában üdvözöljék. Á kör jókívánságait Kollár Gábor elnök tolmácsolta, kifejezve azt a re­ményét, hogy ebben a hajlékban az iparosság mindig megértő fogadta­tásra fog találni. Krivoss dr. és csa­ládja meghatva köszönték meg a spontán üdvözlést, mely az iparosság meleg szívének és ragaszkodásának bizonyítéka. Az üdvözlés után a meg­jelentek a szomszédos vendéglőben vidám tízórai mellett ünnepelték hajlékavató elnöküket, akit Ulm László tartalmas beszédben biztosí­tott az I. kér. iparosság bizalmáról. A Kisfaludy-Színház szombaton, szeptember 28-án mutatta be, a pesti színházakat megelőzve, telt ház mel­lett a „Magyar Rapszódia” című lát­ványos operettet. Szövegét László Jenő írta, zenéjét szerezte Nemes Gusztáv. A darab értékét nagyon emelte a meglepően szép díszlete- zés. A főszereplők közül kitűnt Mol­nár Aranka, a pesti nagy színpadok- ról ismert művésznő. Bodnár Eta, a bájos szubrett, Latabárral kis szerep­ben is kitűnt sikeres tánccal, de jól megállta helyét Herczeg Tessa és a társulat többi tagja is: Szabó Gyula, Sugár Jenő, Fehér S., Kovács Mar­git, Vadász Kató. A darab nagy tet­szést aratott és a törekvő igazgató: Miklóssy Aladár igazán megérdemli a közönség pártolását. — Vasárnap délután a „Leányvásár” este „Nem tudok én zsidó nélkül élni!” kerül színre. ■ A társulat most készül két újdonságra: Nem élhetek muzsikaszó nélkül! és Diákszerelem. U. M. URI S Z A BO, kiváló szabász: GLASZ Péter, I., Maros-utca 11. Érdemes egyéniséggel gyarapodott Buda társadalma Vendl Aladár nyu­galmazott soproni reáliskolai igaz­gató személyével, akit legutóbb az a kitüntetés ért a kormányzó úr Ömél­tósága részéről, hogy 35 évi kiváló tanári működése elismeréséül nyuga­lomba vonulása alkalmából a „közép­iskolai igazgató“ címet adományozta, ahogy ^ azt a soproni reáliskolának Értesítője közli. Vendl Aladár régi budai családból származik és szere­tetreméltó egyéniségével, nagy szak- képzettségével és hazafias lelkületével kiérdemelte egész Sopron társadal­mának őszinte tiszteletét és szerete- tét. Budára költözve a „Magyar Nem­zeti Szociális Párt“ tagja lett és ki­tüntetése alkalmával a párt dísz­vacsora keretében ünnepelte őt és il­lusztris családját, melyet példakép­pen állított a polgárság elé dr. Ne- ményi Imre pártelnök ünneplő beszé­dében. A 250-ik évforduló. Budavárá­nak 1686-ban történt visszavétele­kor magyar lxősök is kitüntették magukat, de nevüket a Várban sehol sem találjuk megörökítve, — csak a lotharingiai és a bajor vezérek nevét vésték kőbe. Ami­kor azonban a magyar vitézség megörökítését joggal követeljük, ez nem jelentheti azt, hogy az idegen harcosok nevét is ne em­lítsük fel, akik Budavára vissza­vételekor egy nekünk is szent ügyért küzdöttek. Bon Antonio Sancho, a budavári főtemplom szószékéről tartott szentbeszédé­ben megemlítette azoknak a spa­nyol lovagoknak nevét, akik Bu- | davára visszavételére eljöttek kö­zénk és derekasan kivették részü­ket az ostromból. Mily nagy elég­tétel lett volna, ha a szentbcszéd után elvezethettük volna a Vár­ban valami méltó emlékműhöz és elmondhattuk volna, hogy a mi fiaink neve mellett a Budaváráért küzdött idegenek közt a spanyol vitézek nevét is szeretettel és tisz­telettel kőbe vésve megörökítet­tük. Mulasztottunk, de jóvá te­hetjük legkésőbb 1936-ig ezt a mulasztásunkat. Nem szabad meg­feledkeznünk arról a 22 éves bajor alezredesről sem, aki a délről előretörő rohamcsapat élén délen elsőnek hágta meg a falakat; — lássák a bajorok, hogy Freiherr Martin Günther von Pechmann bajor hős emlékét hálás kegyelet­tel őrzi a magyar nemzet fővá­rosa szivében. Br. Ch. R. LORGNON ZibrÍB*!nél, I., Attlla-u. 12. A kútvölgyi villamos. A hegyvi­dék fejlesztése és könnyebb megköze­lítése érdekében szükséges volna az Uj Szent János-kórháztól a Fácán üdülőtelepig a Kútvölgyi-útón egy új villamos vonal kiépítése, amely vonal az úgynevezett Haggenmacher-féle kocsiút és a Tündérhegyi kőporbánya útjának felhasználásával, a fővárosi erdőn át, csekély emelkedéssel, csak­nem rétegvonalon haladva, meghosz- szabbítható lenne a Szép Juhásznéig, illetve Budakeszig. E villamos vonal kiépítése esetén nemcsak a Kútvölgy, Virányos, Hunyadorom, Csillag­völgy, Plarangvölgy, Fácán-telep, Szép Juhászné környéke és Buda­keszi község lakói, az Erzsébet ki­rályné- és József-szanatórium bete­gei és beteglátogatói jutnának villa­mosközlekedéshez, hanem a kirán­duló közönség is könnyebben tudná megközelíteni a Jánoshegy és Hárs­hegy vidékét. E villamos vonal kiépí­tése esetén Budapest két „zöld vo­nala”, a zugligeti és hűvösvölgyi is tehermentesülne, mert ma már vasár- naponkint csak a legnagyobb nehéz­séggel képesek lebonyolítani azokon a forgalmat. A székesfőváros tanácsa most értesítette a folyamodókat, akik az új vasútvonal ügyében beadványt intéztek a fővároshoz, hogy a vasút­társaság a kútvölgyiúti villamos vo­nal kiépítését tanulmány tárgyává tette. Ez év tavaszán megküldték Budakeszi község elöljáróságának is a főváros tanácsához tett beadványt, amely szomszédos község képviselő­testülete ez ügyben azt határozta egyhangúlag, hagy a Kútvölgyi-út— Szép Juhászné—Budakeszi községbe vezető villamos vonal kiépítésének tervét illetékes helyen a legnagyobb örömmel támogatja, mert ezáltal nemcsak a lakosság egy részének kí­vánsága teljesül, hanem a község fej­lődése szempontjából egyenesen szük­séges is és utasította az elöljáróságot, hogy Budapest székesfőváros taná­csánál ebben az ügyben járjon el. Családi estét rendez okt. 8-án este 9 órakor az I. kerületi Iparosok és Kereskedők Köre I., Krisztina-körút 61. sz. a. helyiségében s ez alkalom­mal Lendl Adolf dr., a Hollós Má­tyás Társaság illusztris tagja tart előadást selyem és műselyem címen. Az estén vendégeket szívesen lát az elnökség. Adó ellen felszólalni már lehet az adófelszólamlási bizottságoknál, mely­nek tagjai az — I. A) kerületben: Végh Mihály dr. elnök, ny. pénzügyi államtitkár; Siimeghy László dr. kor­mányfőtanácsos, elnökhelyettes, ren­des tag; Wehrmann Béla borkeres­kedő és Mátray Antal rendes tag; Margittay Gyula bádogos, póttag; Eiser Sándor, kereskedő, rendes tag; Schlager Andor, droguista, póttag. — Az I. B) kerületben: Ziegler Géza műépítész, elnök; Lanrpel Vilmos ny. min. tanácsos, elnökhelyettes; Tóth Gábor csemegekereskedő, rendes tag; Földváry Ferenc, divatkereskedő, ren­des tag; Hubert Vilmos, póttag; Ra­vasz László, cukrász, póttag; Pál Ja­kab, divatkereskedő, rendes tag; Fernangel Sámuel, fűszerkereskedő, póttag; Auguszt Ede József cukrász, rendes tag; Samu István szabó, pót­tag. —• A II. kerületben: Rose Hen­rik dr. ügyvéd, elnök; Bozóky Ádám dr. ügyvéd, elnökhelyettes, rendes tag; Ruzicska Pál pék, póttag; Bas- tius János kereskedő, póttag; Scliil- linger Sándor r. t. igazgató, rendes tag; Jakab Dezső építési vállalkozó, póttag; Bisitzkovitz Ferenc kárpitos, rendes tag; Müller József, póttag; Lackenbacher György bádogos, pót­tag. — A III. kerületben: Botzen- hard János dr. ügyvéd, elnök; Sze- pessy Ágoston ny. postaigazgató, el­nökhelyettes, rendes tag; Bartók Béla rendes tag; Láng József gyógysze­rész, rendes tag; Günther Béla keres­kedő, póttag; Frey István szerelő, póttag; Holzbauer Róbert kereskedő, rendes tag; Fried Ármin szabómes­ter, póttag; Lopos Gyula asztalos- mester, rendes tag-; Schmidkunz La­jos fűszerkereskedő, póttag. A Hűvösvölgy nyaktilóját, a Drasehe-féle telket a főváros tovább is rendezni kívánja s e munkála­tokra versenytárgyalást hirdet. A villamos vicinális kettősvágány fektetésének munkálatai annyira elő­rehaladtak az óbudai Dunaparton, hogy a húszperces közlekedés meg­indítása november hó elsején meg­történhetik. A teljesen villamossá ala­kult helyiérdekű vasúttól, az érdekelt utazóközönség most azt kéri, hogy a döcögő kávédarálóval együtt tűnjön el a „vasút“ többi kelléke is. Első­sorban az úgynevezett állomásokon a személypénztárak. A Pálffy-tér és Szentendre között egy óráig tart az út. Ai villamoson másfélórás utakat is tesz az ember, de nem kell külön pénztárnál a jegyet megváltani előre. Pia a vicinális most már villamos közútivá lesz, akkor legyen ott is minden kocsinak kalauza s a kocsi­ban legyen váltható a menetjegy. De több megállóhely is szükséges Buda­pest területén, mint amennyi eddig volt. Feltétlenül kell megállót rend­szeresíteni a Császár- és Lukácsfürdő előtt, hogy a Buda északi részéből jövő beteg emberek a fürdőket köny- nyen megközelíthessék, nagyobb gya­loglás nélkül. Rendes megállóhely kell a Szépvölgy-utcánál és a Csere­pes-utcánál, tehát a hajóállomásnál, hogy az Újpestre menők közvetlen összeköttetést kapjanak a hajóhoz. Ide fog járni később az autóbusz is s ezzel ez a hely közlekedési csomó­ponttá lesz, ahol a HÉY-nek is meg kell állania. A hajógyári megálló érintetlenül hagyásával, fölfelé men­ve, a Sorompó-u-nál kell megálló, mely a Miklós-térre irányuló forgalmat kapcsolná be. A filatorigáti állomá­son felül, a Konkol'y-utcánál, illetve a Mária kőkápolna mögött kellene megállóhely, nemcsak a szentendrei­úti iskola és az ottani gyárak, hanem az erősen fejlődött vidék lakosságá­nak szempontjából is. Bódy Tivadar dr. vezérigazgató nagykoncepciójú, modern felfogásában bízva — reméli e kérdések helyes megoldását az ér- j dekelt utazó közönség. (M. Gy.) «zzsrra* FLORIDA D’HIVER TÉLI FLORIDA * FLORIDA ICIOSZiC KÁVÉHÁZ * VENDÉGLŐ * CUKRÁSZDA Polgári árak Telefon 546*43 MEGNYÍLT Polgári árak Telefon 546-43

Next

/
Oldalképek
Tartalom