Budai Napló, 1921 (19. évfolyam, 677-721. szám)

1921-02-26 / 685. szám

2 BUDAI NAPLÓ táncszerü mimikával elszavalta End- rődi legszebb kurucdalát. Molnár László plébános kiemelte a Budai Napló nagy érdemeit Buda kulturális fejlődése és a Társaság létesítése terén, mire Zseny József dr. Lechner Jenőt, a nagybecsű krónikák Íróját köszöntötte föl. Ekkor lépett a terembe a II. kér. Iparoskor küldöttsége Németh József elnök t. h, biz. tag vezeté­sével, hogy kapcsolatot létesítsen a H. M. T. és Buda egyik legna­gyobb egyesülete az Iparoskor között. Másodszor emelte föl ekkor a Mátyás-serleget Rákosi Jenő és káprázatosán szellemes beszédben, amelyben megrajzolta az ország és a kicsinyben ezt visszatükröz© Buda képét és üdvözölte a II. kér. Iparosokört, mely méltó nyomon jár, amikor a Mátyás király korát naggyá tevő budai iparosok pél­dáját követi és keresi a tudósok, művészek és irók társaságát. A meghatóan szép buzditó szavakra Németh József elnök válaszolt az iparosok nevében egyszerű, okos szóval részt kérve a tudásból és művészetből az iparosok számára, akik hálásan fogadják azt. Még számos felköszöntő hang­zóit el éjfélig, melyek közül egy kiemelte, hogy az idegen szellem uralma alá került budai váron mindig a Naphegyről lőtték a rést, amelyen át a magyarság azt ismét visszafoglalta. Kevés részünk van a boldog­ságban kezdetű kurucdal fejezte be az estét, melynek végeztével Zseny József borgazda kitüntető hangon emlékezet meg a társaság lelkes pártoló tagjáról Fehér Ferencről, a kitűnő vacsorát tálaltató vendég­lősről. A társaság nagy része el kisérte otthonáig Rákosi Jenőt. Az Alagút ügyében interpellált a közgyűlésen Baranszki Gyula dr és ismételten szóvá tette azokat a tűrhetetlen állapotokat amiket mi már hosszú idő óta ostorozunk, s aminek oka az, hogy nincs gazdája. Jövedelmet nem hajt s igy árva­gyermekké vált, akinek sorsával senki sem törődik szívesen. Az Alagutat javították, viztelenitették és próbáltak azokon a bajokon segiteni, hogy sötét, hogy nedves hogy poros, hogy az egészségre ártalmas, azonban a bajok nemhogy kevesbedtek, hanem mindig több és több lett a baj. Az idén már annyira ment az Alagút elhanya­goltsága, hogy a burkolat teljesen elromlott, nagy lyukak keletkeztek az útburkolaton, amelyekben rette­netes porfészek keletkezet és ha egy kocsi átvágtat rajta, akkor fél óráig nem lehet átmenni az Alagut- ban, mert annyira tűrhetetlen aa emberi egészségre az a por ami ott van. Végül utána járt a dolognak Baranski és megtudta azt, hogy a pénzügyi kormány ugyan átvette, de nem gondoskodik az Alagutról és nem tartja szükségesnek annak a tisz­togatását sem, mert semmiféle jöve­delmet nem hajt, és interpellációját a következőkben foglalta össze: „Van-e tudomása polgármester urnák a budai várhegy alatt elvonuló Alagút elhanyagolt és köztisztaság ellenes állapo­táról ? Hajlandó-e a polgármester úr ezen állapotok megszüntetése iránt intézkedni? Hajlandó-e a polgármester űr az Alagútnak a főváros tulajdo­nába való átvétele iránt a lépé­seket megtenni? Till Antal tanácsnok igyekezett azután megnyugtatni a közgyűlést, hogy az állami hidak főfelügyelő­sége a Margithidon felszedett koc­kákkal kijavíttatta az alagút fabur­kolatát és hogy ezentúl a város fogja sepertetni. — A válasz elől nem lehetett kitérni mert a köz- rendészeti bizottság ülésén Papp Vilmos dr. is szóvá tette az Alagút ordító elhanyagoltságát és sürgette hogy ott csak 12 kilométeres sebes­séggel járhassanak az autók, ami tetemesen csökkentené a fülsikitő zajt és kevésbbé verné fel a port. Az ő felszólalására dr. Buzáth János elnöklő tanácsnok azt a szomorú bejelentést tette, hogy az Alagút most olyan rossz állapotban van konstrukció tekintetében is, hogy a főváros a karbantartást igen nagy anyagi áldozat nélkül nem vállal­hatja. — Nem nagyin biztató ki­látások ezek. A budai városatyák közül a közoktatás- ügyi bizottság albizottságába beválasztat­tak : dr. Bozóky Ádám, dr. Fertsek Béla, dr. Krizs Árpád, Kontra Aladár, Kozma Jenő dr., Mohr Henrik, Pintér Jenő, Szigeti János, Usetty Ferenc, dr. Virter László. Dupla doktorrá avatták február 19-én dr. Szentgyörgyi Árpádot a „Budai Napló“ régi belső munkatársát. A hadtörténelmi muzeum és levél­tárnak Budán való végleges elhe­lyezése ügyében tett indítványt a Hollós Mátyás Társaság hétfői ülésén Balogh Pál. Budát hadtörté­neti múltja predesztinálja erre, most is itt van Budán, s épen azzal kerülte el széthurcoltatását a kom- mün és az oláh megszállás idején hogy Budán volt. A társaság az indítványt lelkesedéssel fodadta s ez irányú működését már legköze­lebb megindítja. ^ Amerikából levél érkezett az első kerületi adóhivatalba. Meleg sorok, melyeket a legnemesebb kollegialitás érzése sugalt. írója egykor szerény kis adóhivatalnok volt az I. kér. elüljáróságnál. Most gaz* dag ember, amerikai szabad polgár, aki­nek eszébe jutott két öreg kollegája, kik­kel együtt irta valaha az adóintéseket és akiknek mostani nélkülözése fájdalmat okozott neki az idegenben. És két öreg kopott hivatalnok boldogan siet a bankba az amerikai utalvánnyal. Adler Adelina, budai művésznő, aki leg­utóbb Genfben Adelina Aquila név alatt aratott nagy sikert, most amerikai körútra kapott meghívást és — mint egy Géniből érkezett távirat jelenti — a napokban már hajóra is száll. Politika vegyült a budai kézmü- iparosok vasárnapi nagygyűlésének tanácskozásába, melyet a budai Vigadóban a II. kér. Iparoskor kérdeményezésére rendezett a Ke­resztény Iparosok Orsz. Szövetsége, A naggyülésen Pekovits János a szövetség központi elnöke elnökölt. A napirend első pontjaként az uj adótörvényeket dr. Bizácsik Ferenc pénzügyi tanácsos és dr. Szöcs Aurél alapos részletességgel ismer­tették. Raduly titkár és Markó Elek indítványai után felszólalt Haller István és az önmaga erejére utalt iparosságnak szervezkedést ajánlott. Azután Slachta Margit tett ígéretet, hogy támogatja az iparos törekvé­seket és végül felszólalt Rassay Károly, akit a hirtapok téves közlései mialt eleinte^ zavartak beszédében de végül is meghallgatták és meg­éljenezték. — A Vigadóból a II. kér. Iparoskőrbe vonultak a pestiek egy részével, ahol Rassay újból fel­szólalt és sikerét bizonyítja, hogy Lehner Rezső szerkesztő is az ő álláspontját fogadta el az iparosság nevében mondott beszédében. A Körben Németh József elnök üdvö­zölte a vendégeket. Neflyvenkiiencedlk disztornáját rendezi — ahogy azt már jelentettük — az Óbudai Torna Egylet március 13-án vasárnap d. u. 6 órakor a III. kér. Kórház-utcai torna- csarnokban, melyen részt vesz az egylet énekkara Hacke István karnagy vezetésé-, vei. A különböző gyakorlatokat Bábel Rezső, Reichl Sándor, Bábel Andor, Zsoldos Károly, Wágner János és Kuncze Géza vezetik. Jegyek 10 és 20 koronáért III. Fő-tér 5 alatt válthatók. Az 1. sz. vadászzászlóalj zenekara kiséri a gyakor­latokat. A rendtől elszokott közönség zavarokat okoz a közlekedésben úgy a hidakon, mint az Alagutban, mert mind a két olda­lon jár is, megy is. Tájékoztató és figyel­meztető táblák elhelyezését követelte a közrendészeti bizottság ülésén dr. Papp Vilmos v. biz. tag és ennek köszönhető, hogy most már a rendőrség is szigorúb­ban kezeli a rend ellen vétőket. A Kath. Sajtóhölgybizottság budai hangversenye február 20-án este V»7 órakor kezdődött a Szt.-Gellért fürdő előcsarnokában, melyen ezer­nél több hallgató lelkesedett a kitűnő szereplők élvezetes előadásán. Egy bájos ifjú asszony Fittler Imréné görög peplon ruhában a művészetről adott elő prológot, majd a három Sztójanovits nővér énekelt csodálatos összhanggal, szebbnél-szebb dalo­kat Horenici Simonffy Margit sza­való művésznő Végvári és Szatmáry irredenta verseit adta elő művé­szettel, mely után a jelenlevő költő *Szatmáry István a közönség lelkes tapsára mély hevülettel szavalta el egyik legszebb irredenta versét. Az ünnep lényegét dr. Brisits Frigyes budai zirci-rendi irodalom tanár tanár felolvasása végezte, akicsillogó stilusu előadásában a modern magyar újság és a magyar közönség viszo­nyáról beszélt. Egy eddig alig ismert pompás technikájú budai zongora művészünk. Bán János adott elő néhány gyönyörű Liszt és Chopin darabot, mely után dr. Bénáid Ágosj népjóléti miniszter tartotta rneg előadását „aszóhatalmáról“ a közön­ség elismerését kiérdemelve. Nincs fegyverszünet Óbudán és a zsidó­temető után, most az iskolákra került a sor, merthogy ott is a zsidóságnak ked­vez a kohn-junktura. Hilbert Vilmos meg- botránkozva mutatott rá, hogy mi min­dent ki nem gondolnak a zsidók Óbudán és — Uram segíts — most már tornázni is akarnak. Mire való ez a zsidóknak Óbudán? Természetes, hogy ez sem megy panama nélkül. A Lajos-utcai pol­gári fiúiskola igazgatója megtette azt, hogy keresztény tanítónőknek nem adta ki a tornatermet, ahol gyógypedagógiai torna­kurzust akartak létesíteni, hetenként két­szer. — viszont kieszközölte a tornaterem­nek az átengedését hetenként hatszori használatra egy olyan tornaegylet részére, amelyben a tornábajárók 80 százaléka zsidó és amely tornaegyletnek az elnöke egy egy demokrata-párti bizottsági tag és ezt az igazgató a saját kijelentése szerint azért tette, mert nem akart ezzel a demo­krata-párti bizottsági taggal ujjat huzni. — Az az igazgató nem lehet valami nagy atléta, ha még ujjat huzni sem mer, s igy valószínű, hogy ebben az óbudai kis háborúban ő lesz a vesztes fél. FÉRFI ÉS NŐI KALAPOK legjobb minőségben polgári árakon kaphatók. Alakításokat és javításokat elvállalok LÓRINCZ II. kér., Batthyány-utca 2. Budán is van csoda, mert egv kiló rizs 56 korona NAGY JÁNOS CSEMEGEÜZLETÉBEN M. kerület, Szilágyi Dezsé-tér 2. szám» hol ismét kapható sajt, teavaj és a világhírű pincemesteri tan­folyam borai 40 féle minőségben K*ávéház és vendéglő tulajdonosoknak ÁRKEBVEZ M É N Y TISZTVISELŐKNEK 25% árkedvezményt nyújt az 1876. óta fenálló régi ismert megbízható ÚRI SZABÓCÉG: HORACSEK ÉS HESZ II., FŐ-UTCA 17. LIBÁL ANDOK, OPTIKUS optikai lencsék és szemüvegek gyártója. II. kér., Fő-utca 4. Telefon 112—26 \ BDSTOH-TáHCTEHEH l 5 A BUDAI VIGADÓBAN g Szabó József oki. tánctanár g S vezetése mellett február 7-én g j U J T Á N C- 1 5 tanfolyam nyílt meg kezdők g és haladók számára. Beiratások naponta 5-7 óráig, g \ y Hl ■ m « m » w m * n n n *« i * « « m m m m ■ m m w i a a i a a at Szíjgyártó nyerges és bőröndös Flieger Nándori II. kér., Fő-utca 10. szám! Megbízható régi üzlet! »•»■■»■«■•■•■»■■Mi»«* Tánc VOGLIMRE II, Medve-u. 6 (I. era, diszterem) Zöld hordó i'üUi Kitűnő magyar házi konyha, elsőrangú magyar borok. A legjobb sör. Disznó­toros vacsorák. Cigányzene. Tulajdonos: GRAF JÁNOS Kályhát BÉRES MÁRTON szak szerűen, jól és olcsón hoz rendbe I. Logodi-n. 1» Telefon: 172-33 SS I HOFFMANN JÁNOS éttermei Fi Hz öreg diófához i 8 H ■ ■ ■ ■ SS I, Pálya-utca 3. Telefon: 25 Az elite társaság találkozó helye Naponta cigányzene %ssx:::::::s::::: i

Next

/
Oldalképek
Tartalom